BDO revision.

Report
BDO
Økonomi – Moms- og afskrivningsregler
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
BDO KORT FORTALT
•
Vi er markedsledende inden for revision,
økonomisk rådgivning og serviceydelser til
mindre og mellemstore virksomheder samt
til det offentlige marked.
•
Vi har kontorer i 29 byer, organiseret i regioner og
kompetenceområder
•
Vi er 1.000 medarbejdere, heraf mere end 120
statsautoriserede revisorer
•
810 mio. kr. i nettoomsætning (2011/12)
•
Danskejet og –ledet
•
Med i BDO International, der er et af verdens
største revisionsnetværk.
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
DET INTERNATIONALE BDO-NETVÆRK
• 34,7 milliarder kr. i samlet omsætning
• 55.000 medarbejdere
• 138 lande med 1.204 kontorer
• Grundlagt i 1963
• Forankret i og ledet fra Europa.
bdointernational.com
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
VORES PRODUKTER
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
Afskrivninger
Regnskabsmæssigt
• Baseres på et skøn
• Oftest over en periode på 10-20 år
Skattemæssigt
• Oftest, saldoafskrivninger med 25%
• Hvis integreret del af bygningen, afskrives sammen med ejendommen, 4%
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
Moms ved etablering af VE anlæg
2013
BDO v/Seniormomskonsulent
Diana Mønniche
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
Momsordninger
• Momsloven
• Momskompensationsordningen
• Momsrefusionsordningen
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
Momsloven
I det omfang virksomheden er registreret for moms, vil der være adgang til
delvis momsfradrag for etablering og driften af VE-anlægget
Den delvise momsfradragsret skal opgøres på grundlag af en
omsætningsfordeling:
Momspligtig omsætning X 100
Samlet omsætning ekskl. tilskud
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
Momskompensationsordningen
Hvis skolen ikke har en væsentlig aktivitet på indtægtsdækket virksomhed, vil
det oftest være en ulempe at være registreret for moms, idet de besparelser,
der kan opnås i momsfradraget, bliver reduceret ved udgiften til
finansieringsbidrag.
Når man overvejer at etablere momspligtige aktiviteter eller købe varer i
udlandet, er det vigtigt, at indregne omkostningen til finansieringsbidrag, idet
merindtægten eller besparelsen ved køb i udlandet skal være større end
udgiften til finansieringsbidraget.
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
Momskompensationsordningen
I forbindelse med etablering af et VE anlæg eller andre større
byggeopgaver/projekter, bør man overveje, om det vil være hensigtsmæssigt,
at generere momspligtig omsætning eller skal man overveje at blive godkendt
efter LL § 8 A
Hvis skolens momspligtige udgifter alene knytter sig til momsfrie aktiviteter,
bør man overveje muligheden for at blive godkendt efter LL § 8A
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
Krav for at være omfattet:
• Krav om godkendelse iht. LL §8 eller 12 stk. 3
•
•
Almenvelgørende
Disponering af formue ved opløsning/nedlæggelse
• Krav om mindst 100 gaveydere.
•
Ingen mindstekrav til gavebeløb fra 1.1.2012
• Årlig indberetning af oplysninger om
•
•
Gavegiver (cpr, navn og adresse)
Gavestørrelse
• Øvrige formalia
•
•
CVR-Nr
Nemkonto
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
Godkendelses som almennyttig
Ansøgning til SKAT indsendes inden 1. oktober i det år der ønskes godkendelse
fra.
Almennyttig:
•
•
•
”at midlerne anvendes til en videre kreds af personer”
Formål som karakteriseres som ”nyttigt”
Større kreds
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
Ansøgning om momskompensation
•Ansøgning om momskompensation skal ske senest den 30. juni i året efter
regnskabsårets udløb.
•Krav om erklæring fra
• Skolen
• revisor
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
Egenfinansieringsgraden (”momsbrøken”)
Private indtægter måles op mod skolens samlede indtægter incl. Tilskud.
Beregnes år for år:
Privat indtægter:
•
•
•
•
skolepenge
ansattes betaling for kost
gaver, herunder gaver fra fonde
Egne indsamlinger, arv mv
Tilskud:
•
•
•
Statstilskud
EU-tilskud
Andre offentlige tilskud
• Momspligtige indtægter holdes helt uden for brøken.
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
Momsrefusionsordningen
Kommunale og regionale institutioner er omfattet af momsrefusionsordningen
Ved etablering og driften af VE-anlæg vil der som udgangspunkt være fuld
refusion af momsen.
Opnår institutionen tilskud fra private fonde o. lign. til etablering af et VEanlæg skal der afregnes 17,5 % af tilskuddet til momsrefusionsordningen.
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
Afsluttende spørgsmål
Har du efterfølgende kommentarer eller ting, vi skal drøfte, er du meget
velkommen til at ringe.
Diana Mønniche
[email protected]
89 30 78 62
20 71 78 62
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
Kristina Lyager Laursen
[email protected]
76 42 94 68
41 96 16 81

similar documents