Utdanningsetaten

Report
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Velkommen til skoleåret 2011-2012
Foreldremøte 1. trinn
5. september 2011
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Agenda
•
•
•
•
•
•
•
Tall og fakta
Presentasjon ansatte på 1. trinn
Satsningsområder skolen 2011
Fokus på 1. trinn
Informasjon
Helseinformasjon
Permisjoner
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Noen tall Bøler skole høsten 2011
•
•
•
•
•
711 elever
29 klasser + M – klasse
61 pedagogisk ansatte
Aktivitetsskole
I alt 93 personer med sitt
daglige virke på skolen
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Lærere – ansatte 1. trinn 2011 - 2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mariama Jammeh – kontaktlærer 1A
Hans Johan Sylthe – kontaktlærer 1B
Merete Moen Dahl – kontaktlærer 1C
Hilde M. Jacobsen - spesialpedagog
Tonje Wiker – skoleassistent 1A
Reidun Jansson/ Madiha Anwar – skoleassistenter 1B
Liss Braathen – skoleassistent 1C
Espen Fjeldbraaten – avdelingsleder 1. – 4. trinn
Synnøve Pettersen – styrk / minoritetsspråklig lærer
Baseleder Aktivitetsskolen Bjørn Jivhem
Undervisningsinspektør Nina Liholm
Sosiallærer Vivi-Ann Kronstad
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Spesielle satsningsområder - Høsten 2011
•
•
•
•
•
•
•
•
Lesing - lesekompetanse hos personalet
CONNECT, Zippys venner, aktivitetsledere, Drømmeskolen
TIEY – Tidlig Innsats, Early Years
Leksehjelp til alle, 1. – 10. trinn
Engelskfaget
Økt og tettere samhandling skole – aktivitetsskole
Vurderingskompetanse
Tett resultatoppfølging
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Fokus 1. trinn
•
•
•
•
•
•
Tidlig innsats - tett oppfølging på leseopplæring
LeseUtviklingsSkjema (LUS)
Felles innsats skole - elever - foreldre
* Viktig med motivasjon og støtte
Kartlegginger tilrettelegging tilpasset opplæring
Gode tilbakemeldingsrutiner
Trygt og forutsigbart læringsmiljø
– Connect
– God klasseledelse
– Presis til timene, gjelder både lærere og elever
– Språk og omgangstone preget av respekt og omtanke
– Ingen mobbing, ekskludering eller plaging
– Masse humor og varme
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Connect
MÅL:
• Styrke skolen i å forebygge og redusere problematferd på
individ-, klasse- og skolenivå.
• Styrke læreren som klasseleder
• Bedre elevenes læringsutbytte
• Styrke samarbeidet med elevenes foresatte
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Connect - Tydelig klasseledelse
•
Få og enkle regler som gjelder alle
•
Tilrettelegge for god atferd
•
Felles gode rutiner og ferdigheter
øves inn
•
Rask og tett oppfølging
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Klassens kollektive ferdigheter
•
•
•
•
•
•
•
1. Lærerne er på plass i klasserommet før elevene kommer
2. Rolig inn i klasserommet og hilse ved pulten
3. Mål for timen på tavla
4. Komme raskt i gang
5. Arbeide rolig og konsentrert med oppgaver
6. Gode overganger mellom ulike aktiviteter
7. God avslutning av timen: oppsummering, ro og orden i
klasserommet før utmarsj
Fokus denne skolestarten:
• 8. Språk og omgangstone preget av respekt og omtanke
• 9. Ingen mobbing, ekskludering eller plaging
• 10. Masse humor og varme
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Sosiallærer Vivi-Ann Kronstad
• Bistår og følger opp elever med særskilte behov
• Er bindeledd til
– Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT)
– Barne og Ungdomspsykiatrisk tjeneste (BUP)
– Familievernkontorer
– Helsetjeneste
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Zippys venner - sosial trening på småskoletrinnet
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Programmet har som mål å lære barna
• å mestre dagliglivets utfordringer og problemer
•
å støtte andre som har det vanskelig
•
å identifisere og snakke om følelser
Oslo kommune
Utdanningsetaten
ZIPPYS VENNER
6 moduler
24 timer
•
•
•
•
•
•
Følelser
Kommunikasjon
Vennskap
Å takle konflikter
Endring og tap
Mestring
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hvorfor TIEY på Bøler skole
• Tidlig Innsats Early Years gir en systematisk tilpasset opplæring
med metoden veiledet lesing .
• Et konkret verktøy for lærere, kvalitetssikrer trinnets
undervisning – TIEY gir en felles pedagogisk plattform.
• Lærere får et bedre kjennskap til den enkelte elevs faglige nivå.
• Alle elever kommer raskere i gang med lese- og
skriveprosessen.
• TIEY gir gradvis økte resultater.
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hovedstrukturen i en TIEY-økt med veiledet lesing:
1. Samling på lærerstasjon:
Ofte på samme plass som lærerstyrt stasjon.
Demonstrasjon, høytlesing, inspirasjon, motivasjon,
veiledning , strategier , forutsigbarhet
2. Stasjonsundervisning:
Rotasjon på læringsstasjoner, 12-15 min på hver
stasjon. Innholdet på stasjonene har et faglig fokus ift.
øktens faglige mål og gjerne den enkelte stasjons mål
3. Samling på lærerstasjon (oppsummering)
Felles oppsummering med hele klassen samlet på
lærerstyrt stasjon. Refleksjon over hva vi har lært ros for godt arbeid
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Foreldredeltakelse
• Barna har med seg en bok hjem hver dag.
• For å oppnå forventet utvikling er barnet avhengig av at
foreldrene leser for/med/hører at barnet leser 15 minutter per
dag.
• Det er også viktig at foreldrene snakker om innholdet i boka og
hjelper til å sjekke ut om barnet har forstått.
• Elevene har et lesekort som skal leveres til kontaktlærer hver
fredag|
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Kartlegginger
• 1. trinn:
– Obligatoriske kartleggingsprøver lesing og regning våren
2012
– Skal gi læreren god informasjon om den enkelte elevs
kunnskapsnivå og utfordringer
– Prøvene er obligatoriske for hele landet
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Leksehjelp
• Tilbud til alle på barnetrinnet
– 1. trinn: mandag
– 2. trinn: tirsdag og onsdag
– 3.trinn: mandag og tirsdag
– 4.trinn : tirsdag og onsdag
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Skole - hjemsamarbeid
• Utviklingssamtaler foresatte - kontaktlærer
– Faglig underveisvurdering
• Skriftlig vurdering
– Norsk, Matematikk, Engelsk, Naturfag
– Grunnleggende ferdigheter
• FAU – møter 4 / 5 ganger i året
– Dialogcafé
• KULUKA – uke 45
• Foreldreovertakelse 22. september
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Kommunikasjon - informasjon
•
•
•
•
Dialog direkte med kontaktlærer
Informasjonsheftet
Skolens hjemmeside: www.boler.gs.oslo.no
Fronter – under ombygging
– Fronter er skolens kommunikasjonsplattform internt og med
elever og foresatte.
•
•
•
•
Informasjon om klassene
Innleveringer
Fravær
Fellesbeskjeder
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Skolehelsetjenesten
Helsesøster Kari Markegård :
Mandag : kl. 08.30 -15.00
Onsdag : kl. 08.30 -15.00
Fredag : kl. 08.00 -15.00
Skolelege Guri Svendsen :
Onsdager uke: 36, 39, 42, 45, 48 (2011)
Skolestartundersøkelse ved helsesøster og lege - (samtale med elev
og foresatte). Skjer i løpet av første skoleår.
Måling av høyde og vekt. Undersøkelse av hørsel.
Hodeluskampanje etter høstferien
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Permisjoner
• Ønskes redusert - viktig med kontinuitet i skolegangen, også på
de lavere trinnene
• Signaliserer overfor elevene at det er viktig å gå på skolen
• Regulert av opplæringsloven
• Maks permisjon: Inntil 10 skoledager
• Skal søkes i god tid i forkant, før eventuelle
avtaler / billettkjøp inngås

similar documents