Solidarita v dôchodkovom zabezpečení v SR

Report
Konfederácia odborových zväzov SR
Solidarita
v dôchodkovom zabezpečení v SR
- aktuálny stav
Rada predsedov KOZ SR
Bratislava, 19. február 2014
JUDr. Mária Svoreňová,
Dôchodková reforma 2003 - 2005
Povinné dôchodkové zabezpečenie
• I. Pilier
• II. Pilier
• priebežne
financovaný
• výber poisteného a
výplatu dôchodkov
vykonáva Sociálna
poisťovňa
• upravuje zákon č.
461/2003 Z. z. o
sociálnom poistení
• sporenie na osobných účtoch v
dôchodkových správcovských
spoločnostiach (DSS)
• výber poistného pre DSS
vykonáva SP
• dôchodky vypláca komerčná
poisťovňa a prebytok DSS
• zákon č. 43/2004 Z. z. o
starobnom dôchodkovom sporení
Poistné na dôchodkové poistenie
druh
poistenia
platitelia
poistného
odvody v %
spolu
I. pilier
Starobné -zamestnanec
-zamestnávateľ
-SZČO a DP osoba
4
14 alebo
18 alebo
Invalidné -zamestnanec a
zamestnávateľ
-SZČO a DP osoba
3
3
6
Rezervný -zamestnanec
Fond
-zamestnávateľ
solidarity –SZČO a DP osoba
4,75
4,75
SPOLU
28,75
Doba poistenia - najmenej 15 rokov.
4
10
14
II.pilier
4
4
Formy solidarity v dôchodkových systémoch
Existuje a uplatňuje sa veľa foriem solidarity:








medzigeneračná - pracujúci s dôchodcami
vnútrogeneračná - vyššie s nižšie príjmovými
plošná – minimálny dôchodok
zdravotný stav – invalidné dôchodky
ťažké pracovné podmienky – kategórie, ozbrojené sily
rodová – muži a ženy (vek dožitia, náhradné doby)
s pozostalými – vdovy, vdovci, siroty
spoločenská – sociálne dôchodky, dôchodok účastníka odboja,
povstania a pod.
Solidarita sa musí nastaviť veľmi citlivo, aby
nepotláčala zásluhovosť poistných systémov, preto väčšinu
solidárnych opatrení financujú štátne rozpočty.
Minimálny dôchodok – plošná solidarita na
základe zákona
Počet poberateľov starobných a predčasných
starobných dôchodkov do hodnoty 225 Euro je 5 %
z celkového počtu poberateľov týchto dôchodkov.
Náklady na zvýšenie týchto dôchodkov na stanovené minimum
by mal znášať štát; podľa zákona č. 100/1988 Zb. bolo
minimum stanovené na 1,1-násobok sumy životného minima
a rozdiel do tejto výšky doplácal štát.
Vo viacerých štátoch EÚ alebo OECD majú inštitút minimálneho
starobného dôchodku, ale väčšinou má rezidenčný
charakter, to zn. každý obyvateľ má za určitých podmienok
(bydlisko, vek) nárok na dôchodok, ktorí sa hradí zo ŠR.
Solidarita s invalidnými dôchodcami
Reforma dôchodkového systému v roku 2003 presunula
náklady na dôchodky invalidov z mladosti na
štátny rozpočet.
Legislatíva umožňuje invalidom dobrovoľne sa poistiť a
doplatiť si poistné aj spätne (do 20 rokov stačí zaplatiť
za 1 rok(bol 1 deň) a tým presunúť náklady na
invalidné dôchodky na poistný systém (v roku 2012
boli náklady štátu 125 mil. Euro!?).
Priemerný ID 342, zák.OMB 0,67=302/max VZ =1140 Eur.
Vo všeobecnosti máme podmienky nároku na invalidný
dôchodok z poistného systému postavený „opačne“ ako v
Nemecku, Francúzsku, Švédsku a pod., kde nárok na
invalidný dôchodok vzniká až po odpracovaní 20 a viac
rokov.
Solidarita vynútená súdmi
V posledných rokoch SP začala na základe rozhodnutia
súdov (judikatúry Najvyššieho súdu), vyplácať
nezaslúžené extra dôchodky príslušníkom
ozbrojených zložiek (vojaci, policajti) za obdobia,
ktoré už majú zhodnotené vo svojich výsluhových
dôchodkoch a za ktoré neplatili poistné do SP. V tomto
roku sa odhaduje náklad na tieto dôchodky vo výške
40 mil. Euro. (17 tisíc potenciálnych poberateľov,
priemerný dôchodok z „civilného“ systému 150 Euro).
Ďalšie náklady bude predstavovať vrátenie poistného tým
príslušníkom ozbrojených zložiek, ktorým sa musia vyplácať
starobné dôchodky z „civilného“ systému.
.
Valorizácia dôchodkov- solidarita
medzi- aj vnútrogeneračná (pevnou sumou)
Valorizácia dôchodkov - k 1. januáru,
• V rokoch 2004 až 2011 sa dôchodky zvyšovali o percento
polovice medziročného rastu spotrebiteľských cien
a o polovice medziročného rastu priemernej mzdy,
• Od 2012 sa dôchodky zvyšujú pevnou sumou
v rovnakej výške pri rovnakom druhu dôchodku. V r.
2014 - starobný o 9 euro, predčasný o 8,90, invalidný o 8,
vdovský o 5,60, vdovecký o 4,20 a sirotský o 3 eurá.
V r. 2013 bol pomer rastu cien a mzdy 50:50, od roku
2014 sa mení v prospech rastu cien a
• Od 2018 – dôchodcovská inflácia;
pomer ceny a mzdy až 90 % a 10 %
Solidarita medzi mužmi a ženami
- zvyšovanie dôchodkového veku
Dôchodkový vek – od roku 2004 sa solidarita ruší
Muži – 62 rokov (od roku 2006)
Ženy - 62 rokov – (od roku 2004 sa zvyšuje za
každý rok o 9 kalendárnych mesiacov. Od roku
2024 pôjdu všetky ženy do dôchodku vo veku
62 rokov).
Od 2017 – zvyšovanie – POČET DNÍ = súčin 365
a rozdielu priemernej strednej dĺžky života
zistenej za 1. a 2. referenčné obdobie
(predpoklad o 3 mesiace ročne).
Nádej na dožitie pri narodení podľa rodu, 2002
Skutočný vek odchodu do dôchodku a stanovený
dôchodkový vek, členské štáty OECD (vľavo muži, vpravo ženy)
Úprava OMB – nožnice a solidarita
Priemerný osobný mzdový bod
do 1, 25 sa započítava v celej výške,
od 1, 25 do 3 sa započítava 84 %
menej ako 1,0 – pripočíta sa 16 % rozdielu
-
na OMB nad 3,0 sa neprihliada.
Zmena od 1. 1. 2013
od 1, 25 do 3 sa započítava od 80 % v 2013
do 60 % v roku 2018
menej ako 1,0 – pripočíta sa od 16 % v 2013
do 22 % rozdielu v roku 2018
Počty vyplácaných starobných a predčasných
starobných dôchodkov podľa výšky,
za roky 2003, 2004 a 2013, (v Euro)
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
do 163
164 - 305
306 - 498
499 - 664
665 - 830
831 - 996 997a viac
Rad1
44 672
527 334
15 507
0
0
0
0
Rad2
31 524
517 942
38 216
1 339
386
90
43
Rad3
16 637
238 217
385 561
57 136
12 497
4 805
1 833
Solidarita pri výpočte starobného dôchodku
– vyššie príjmové skupiny
V § 63 odseky 3 a 4 znejú: (od roku 2013)
Priemerný osobný mzdový bod v hodnote nižšej ako 1, 25 sa
započítava v celej výške. Z hodnoty priemerného osobného
mzdového bodu od 1, 25 do 3 sa započítava v roku
a) 2013
80 %,
b) 2014
76 %,
c) 2015
72 %,
d) 2016
68 %,
e) 2017
64 %,
f) 2018 a nasledujúcich rokoch 60 %.
V roku 2011 sa započítavalo
84 %
V roku 2004 pôvodné znenie zákona: 2004 40 %
2005
2006
60 %
80 %.
Čo to znamená v eurách?
Dôchodok z maximálneho, dvojnásobného a 1,5
násobného VZ po 40 rokoch:
3x(2 415) 2x(1 610) 1,5x(1 208)
Bez redukcie
1 231
821
616 Euro
2011 84 %
1 116
771
599 Euro
2013 80 %
1 087
759
595 Euro
2014 76 %
1 058
747
591 Euro
2018 60 %
944
698
574 Euro
Rozdiel - mesiac
287
123
42 Euro
Solidarita pri výpočte starobného dôchodku
– nízkopríjmové skupiny
K priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej
ako 1, 0 sa pripočíta z rozdielu medzi hodnotou 1, 0 a
skutočným POMB v roku
a) 2013
17 %
b) 2014
18 %,
c) 2015
19 %,
d) 2016
20 %,
e) 2017
21 %,
f) 2018 a nasledujúcich rokoch 22 %
V roku 2011 sa započítavalo
16 %
V roku 2004 pôvodné znenie zákona: 2004
60 %
2005 40 %
2006 20 %.
Čo to znamená v eurách?
Dôchodok z VZ 1 a 0,5 po 40 rokoch:
1x(805)
Bez pripočítania 410
0,5(403)
205 Euro
2011 16 %
238 Euro
2014 18 %
242 Euro
2018 22 %
250 Euro
Rozdiel - mesiac
45
Euro
Solidarita – prostredníctvom poistných fondov
Sociálnej poisťovne a štátneho rozpočtu
V roku 2012 bol znížený odvod do II. piliera z 9 na 4 %,
čím sa výrazne zvýšil príjem priebežného dôchodkového
systému (z 2,3 mld. na 3,1 mld. Euro v r. 2013).
Transfer zo štátneho rozpočtu sa v roku 2013 medziročne
znížil z 1 408 mil. Euro na 673 mil. Euro.
Na dofinancovanie starobného dôchodkového poistenia bol v
roku 2013 ako každý rok použitý rezervný fond
solidarity v objeme 833 mil. Euro a prebytky vo
všetkých ostatných fondoch SP v objeme cca 470 mil.
Euro.
Najviac sa v roku 2013 ušetrilo vo fonde invalidného poistenia 147 mil.
Euro, vo fonde pre nezamestnaných 132 mil. Euro, v úrazovom
poistení 90 mil. Euro a v nemocenskom poistení 83 mil. Euro.
Príjmy a výdavky starobného dôchodkového poistenia
s transfermi zo ŠR, 2004 - 2013, v mil. Euro
Príjmy
Výdavky
5 000,0
4 500,0
4 000,0
3 500,0
3 000,0
2 500,0
2 000,0
1 500,0
1 000,0
500,0
Príjmy
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2 279,9 1 952,5 2 481,0 2 666,5 2 769,5 3 000,8 3 528,9 3 572,2 3 717,5 3 758,6
Výdavky 2 385,5 2 958,7 3 258,2 3 568,2 3 839,9 4 265,8 4 436,6 4 547,8 4 760,3 4 992,7
Príjmy a výdavky starobného dôchodkového poistenia
bez transferov zo ŠR, 2004 - 2013, v mil. Euro
Príjmy Výdavky
5 000,0
4 500,0
4 000,0
3 500,0
3 000,0
2 500,0
2 000,0
1 500,0
1 000,0
500,0
Príjmy
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2 279,9 1 952,5 1 843,7 1 995,9 2 201,9 2 125,5 2 011,8 2 169,8 2 309,1 3 085,0
Výdavky 2 385,5 2 958,7 3 258,2 3 568,2 3 839,9 4 265,8 4 436,6 4 547,8 4 760,3 4 992,7
Solidarita v II. pilieri
Aj v starobnom dôchodkovom sporení bude uplatňovaná
solidarita. Po „poistení dôchodku“, čiže po kúpe
dôchodku z komerčnej poisťovne sa samozrejme
kalkuluje s tým, že dôchodky tých, čo budú žiť dlhšie,
ako je predpokladaný vek dožitia v kalkulačnom modeli
budú financované z peňazí ušetrených z nevyplatených
dôchodkov tých, ktorí budú žiť kratšie ako predpokladá
model.
Pri tvorbe pravidiel pre tzv. II. pilier chcelo MPSVR vylúčiť vyplácanie
pozostalostných dôchodkov. Inak povedané sporitelia v DSS budú
solidarizovať s dlhšie žijúcimi poistencami, ale s vlastnými
pozostalými by podľa návrhu MPSVR nemali.
Solidarita v II. pilieri - pokračovanie
Solidarita vyššie príjmových s nižšie príjmovými v II.
pilieri začína hneď pri poplatkoch za prevod poistného do
DSS a za správu účtu a investovanie. Keďže sa výška
týchto administratívnych poplatkov určuje ako percento z
odvodu, resp. z majetku na účte, automaticky platí viac
ten, kto viac odvádza a kto naakumuloval na svojom účte
väčší majetok.
Odvody do II. piliera spôsobujú v deficitnom PAYG systéme
ešte väčší deficit a všetky štáty (Európske) s II. pilierom
pristúpili k redukcii odvodov, hoci ich mali nižšie ako
Slovensko. Maďarsko a ČR II. pilier zrušili úplne.
Zmeny v odvodoch do II. piliera v štátoch
strednej Európy
Štát/rok
Implementácie
Maďarsko
Poľsko
Estónsko
Lotyšsko
Litva
Slovensko
Česká rep.
II. pilier, %
pôvodne
6 zvýš. na 8
7,3
4
8
5,5
9
3
zmeny
v %
0
2,3
2
2
1,5
4
0
rok
redukcie
2011
2011
2011
2009
2011
2012
2015
Aká solidarita?
Je celkom možné, že výdavky na zvýšenie všetkých
najnižších dôchodkov na hodnotu 200 alebo 225
Euro by nepredstavovali takú sumu ako výdavky
na nezaslúžené extra dôchodky príslušníkov
ozbrojených zložiek.
To isté by sa dalo povedať o nezaslúžených
invalidných dôchodkoch.
Súčasné znenie zákona č. 461/2003 Z. z. umožňuje
neuveriteľnú nespravodlivosť a diskrimináciu
rôznych skupín poistencov a poberateľov
dôchodkov – napr. predčasné st. dôchodky.
Akú solidaritu chceme a môžeme financovať?
Ďakujem za Vašu pozornosť!

similar documents