BC 3. Các thang đánh giá

Report
Thang đánh giá Bloom và
thang Các cấp độ tư duy
Thang đánh giá BLOOM (Các cấp độ nhận thức)
Ma trận đề kiểm tra học kì môn Ngữ văn theo thang BLOOM
TT
Nội dung kiến
Mức độ nhận thức
thức
Nhận biết
Thông
hiểu
1
Đọc hiểu
2
Từ ngữ
3
Ngữ pháp
4
Làm văn
Tổng
Vận dụng
Phân tích Tổng hợp Đánh giá
Thang đánh giá Các cấp độ tư duy (Thinking Levels)
Cấp độ tư duy
Mô tả
Nhận biết
Học sinh nhớ các khái niệm cơ bản, có thể nêu lên hoặc nhận ra chúng khi được yêu
cầu
Thông hiểu
Học sinh hiểu các khái niệm cơ bản và có thể vận dụng chúng khi chúng được thể hiện
theo các cách tương tự như cách giáo viên đó giảng hoặc như các ví dụ tiêu biểu về
chúng trên lớp học.
Vận dụng
(ở cấp độ thấp)
Học sinh có thể hiểu được khái niệm ở một cấp độ cao hơn “thông hiểu”, tạo ra được
sự liên kết logic giữa các khái niệm cơ bản và có thể vận dụng chúng để tổ chức lại
các thông tin đó được trình bày giống với bài giảng của giáo viên hoặc trong sách giáo
khoa.
Vận dụng
(ở cấp độ cao)
Học sinh có thể sử dụng các khái niệm về môn học - chủ đề để giải quyết các vấn đề
mới, không giống với những điều đó được học hoặc trình bày trong sách giáo khoa
nhưng phù hợp khi được giải quyết với kỹ năng và kiến thức được giảng dạy ở mức độ
nhận thức này. Đây là những vấn đề giống với các tình huống học sinh sẽ gặp phải
ngoài xã hội.
So sánh thang đánh giá BLOOM và Các cấp độ tư duy
Các cấp độ tư duy (Thinking Levels)
Thang Bloom
4 mức : Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng 6 mức độ : Nhận biết, thông hiểu, Áp
mức độ thấp, Vận dụng mức độ cao
dụng, Phân tích, Tổng hợp và Đánh
giá.
Gắn với lý thuyết về tõm lý hiện nay
Dựa trên lý thuyết tâm lý của những
năm 1940, 1950
Là công trình NC của GS đánh giá người Ba Là cụng trỡnh NC của GS Benjamin
Lan Boleslaw Niemierko
Bloom và cỏc cộng sự
Dễ áp dụng trong công tác đánh giá KQHT Việc áp dụng khá phức tạp, đặc biệt
của HS thường xuyên trong thực tế
đối với các mức phân tích, tổng hợp,
đánh giá
Gần với hoạt động đánh giá HS trên lớp
Khó áp dụng cho việc đánh giá HS
trên lớp
Ma trận đề kiểm tra môn Văn học – lớp 9 của Mỹ
Nội dung chủ đề (chuẩn hoặc nội dung chương trình)
(Content Topics/ Standard or Objectives)
Hồi tưởng/
Hiểu
nhận biết (Recall/ (Comprehention/
Recognition)
Understanding)
Vận dụng
Vận dụng cấp độ
cấp độ thấp
cao (Application
(Application
Upper level)
Lower level)
a.Nhớ và mô tả các nhân vật trong truyện ngắn
Câu 1 =2 điểm
Câu 2= 2 điểm
b.Kể lại truyện ngắn theo cách hiểu của HS
Câu 3 = 4 điểm
c.Liên hệ chủ đề truyện ngắn với các tình huống thực tế
Câu 4 =5 điểm
d.Xác định các thủ pháp nghệ thuật được tác giả dùng để
Câu 5 = 5 điểm
mô tả cảm xúc, tâm trạng… đối với độc giả
e.Phân tích chủ đề truyện ngắn để xác định các hành
Câu 6 =8 điểm
động của nhân vật và so sánh sự giống/khác nhau giữa
các tác giả khác nhau
f.Xây dựng tiêu chí của riêng em về đánh giá nội dung
Câu 7 =8 điểm
và đặc điểm của truyện ngắn
Tổng số câu hỏi
2
1
2
2
Tổng số điểm
4
4
10
16
12%
12%
29%
47%
Phần trăm điểm số
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN 8, HỌC KÌ II, ĐỀ 2
Mức độ
Lĩnh vực nội dung/ Chủ đề
Văn học
Tiếng
Việt
TN
TL
Thông hiểu
TN
TL
Vận dụng
TN
Thấp
TL
TN
Tổng
Cao
TL
Đọc hiểu nội dung
C7
1
Phương thức biểu
đạt
Từ vựng
Các loại câu theo
mục đích nói
C8
1
C9
C10
C12
1
2
Hội thoại
Hành động nói
Tập
làm
văn
Nhận biết
C6
1
1
C11
Viết đoạn, bài văn
thuyết minh
1
C14
Xây dựng và trình C2
bày luận điểm
C3
2
Yếu tố tự sự, biểu C 1
cảm và miêu tả
trong văn nghị luận
1
Văn bản tường C 4
trình, thông báo
Tổng số câu
Trọng số điểm
C5
3
C13
4
8
1
1
14
1
2
3
4
10
THANG ĐÁNH GIÁ PASEC
Toán lớp 2
Tiến trình/
Lĩnh vực
Áp dụng
Giải quyết vấn
đề
Biết và hiểu
TỔNG
Đọc viết chữ số và
giải toán
14
10
6
30
Đo lường
5
3
3
11
Hình học
8
5
2
15
TỔNG SỐ
27
18
11
56
THANG ĐÁNH GIÁ PASEC
Tiếng Việt lớp 2
Tiến trình/
Lĩnh vực
Đọc và nhận
biết
Nghe hiểu
Suy diễn và hiểu
Rút ra thông tin ý nghĩa /phân
tích và đánh giá
TỔNG
7
10
17
Đọc hiểu
8
28
9
45
TỔNG SỐ
8
35
19
62
THANG ĐÁNH GIÁ PISA
THANG ĐÁNH GIÁ PISA
LĨNH VỰC ĐỌC HIỂU
Tiến trình/
Lĩnh vực
Nội dung 1
Nội dung 2
TỔNG SỐ
Thu thập
thông tin
Phân tích, lí
giải văn bản
Phản hồi và
đánh giá
TỔNG
THANG ĐÁNH GIÁ PISA
LĨNH VỰC TOÁN HỌC
Tiến trình/
Lĩnh vực
Nội dung 1
Nội dung 2
TỔNG SỐ
Tái hiện
(Lặp lại)
Kết nối và
tích hợp
Giải quyết vấn đề
(Tư duy toán học ,
khái quát hóa,
GQVĐ thưck tiễn)
TỔNG
THANG ĐÁNH GIÁ PISA
LĨNH VỰC KHOA HỌC
Tiến trình/
Lĩnh vực
Nội dung 1
Nội dung 2
TỔNG SỐ
Nhận biết các
vấn đề khoa
học
Giải thích
hiện tượng
một cách
khoa học
Giải quyết
vấn đề
(Sử dụng các
chứng cứ
khoa học, lí
giải các
chứng cứ để
rút ra KL)
TỔNG

similar documents