Stáhnout

Report
Představení Generálních sekretářů a
generálního zmocněnce
Aktuální stav přípravy 2014 – 2020
Generální sekretáři a generální zmocněnec
Dle statutu Rady pro fondy:
- navrhují strategické vize pro programové
období 2014–2020,
- navrhují hlavní strategické směry a odborně
koordinují práce na daných tématech,
- komunikují strategické cíle a záměry pro
programové období 2014–2020 a nalézají
konsenzus.
Generální sekretáři a generální zmocněnec
David Sventek - vedoucí GS, GS pro integrovaný
rozvoj území;
Miroslava Kopicová – GS pro
konkurenceschopné podniky, výzkum, inovace,
efektivní veřejnou správu, zaměstnanost a
vzdělávání;
Jan Vitula – GS pro trh práce a vzdělávání a boj
s chudobou;
Petr Moos - GS pro páteřní infrastrukturu;
Martin Hanzlík – GZ pro inovativní finanční
nástroje.
Naše poslání
- přispějeme k rozvoji a růstu České republiky,
- dodáme strategický nadresortní pohled,
- ovlivníme správné cílení fondů a správné
obsahové zaměření investic,
- budeme spojujícími články, které vytvářejí
partnerství a spolupráci.
Hlavní posuny pro nové období 2014 - 2020
 od základní infrastruktury k podpoře
konkurenceschopnosti
 od podpory všeho ke koncentraci na priority
 od dotací k návratným finančním nástrojům
 od plošné podpory k respektování území
 od izolovaných projektů k integrovaným
plánům
Od základní infrastruktury k podpoře
konkurenceschopnosti
Koncentrování podpory do největších priorit
Méně dotací, více finančních nástrojů
Správné typy intervencí do správného území
Od izolovaných projektů k integrovaným plánům
Pracovní skupiny Rady pro fondy SSR
a) PS pro konkurenceschopné podniky, výzkum,
inovace, efektivní veřejnou správu a
zaměstnanost a vzdělávání,
b) PS pro trh práce a vzdělávání a boj
s chudobou,
c) PS pro páteřní infrastrukturu,
d) PS pro integrovaný rozvoj území,
e) PS pro inovativní finanční nástroje.
Aktuální stav přípravy 2014–2020
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI
Koncept Dohody o partnerství
Postup přípravy období 2014–2020 na národní úrovni
• 23. 10. 2013 – vládě předložena „Informace o postupu přípravy
programového období 2014–2020 na národní úrovni“
• současně schválen Akční plán řízení a koordinace předběžných
podmínek
• Termín předložení Dohody o partnerství vládě: do 31. března 2014
• Termín předložení programů vládě: do 31. března 2014
• ŘO pověřeny ve spolupráci s členy vyjednávacích týmů vyjednáváním
příslušných programů s Evropskou komisí
Seznam programů
Programové období 2014-2020
EFRR+ESF+FS
Cíl Investice pro růst a zaměstnanost
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OP Výzkum,vývoj a vzdělávání
OP Doprava
OP Životní prostředí
OP Zaměstnanost
Integrovaný regionální operační program
OP Praha - pól růstu ČR
OP Technická pomoc
Cíl EÚS
OP ČR - Polsko
OP Svobodný stát Sasko - ČR
OP Svobodný stát Bavorsko - ČR
OP Rakousko - ČR
OP Slovensko - ČR
OP Nadnárodní spolupráce
OP Meziregionální spolupráce
EZFRV
ENRF
Program rozvoje
venkova
OP Rybářství
Jednotné metodické prostředí
Nové principy:
• Tematická koncentrace
•
Orientace na výsledky
•
•
Výkonnostní rezerva
Předběžné podmínky
Zkušenosti z období 2004–2006 a současného období 2007–2013:
•
Široké vymezení strategií a velký počet aktivit – nepropojení intervencí
•
Obtížné hodnocení efektů
•
Složitý implementační systém
•
Nejednotná pravidla poskytování dotací a nedodržování stanovených postupů
•
Časté změny pravidel a jejich nejednotný výklad
•
Dlouhé lhůty při proplácení podpory
nutné zajistit řízení Dohody o partnerství
nutná příprava jednotného metodického prostředí
Shrnutí přípravy programového období 2014–2020
Dohoda o partnerství
dopracování Dohody o partnerství (analýza,
územní dimenze, integrované přístupy)
vypořádání připomínek EK k Návrhu Dohody
Evropská komise
pokračování neformálního dialogu (další
jednání 6. prosince 2013)
Programy
3. fáze přípravy, programy jsou vysokém stádiu
finalizace
Metodické prostředí
zpracování metodických dokumentů
Monitorovací systém
příprava nastavení monitorovacího systému
Těšíme se na spolupráci
Tým GS
... v zájmu rozvoje a růstu České republiky

similar documents