Ստանալ դասավանդվող առարկաների թեմաների մասին

Report
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
MBE
Management, Banking, English
²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ
Íñ³·Çñ
Malkhasyan Consulting LTD
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Ծրագրի նպատակը`
Պատրաստել այնպիսի կադրեր բանկային համակարգի համար, որոնք
պահանջված և մրցունակ են աշխատաշուկայում:
Այս ծրագիրը մշակվել է ՀՀ առևտրային բանկերի կադրային կարիքները
բավարարելու համար, հաշվի առնելով կադրային պահանջները,
հավակնորդների նկատմամբ ներկայացվող մասնագիտական
պահանջները և հավանության է արժանացել բանկերի կողմից:
Malkhasyan Consulting LTD
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Ներածություն
Այս ծրագիրը նախատեսված է այն անձանց համար, ովքեր ցանկանում
են՝
սկսել և/կամ շարունակել իրենց ոչ ֆորմալ կրթությունը բանկային և
կառավարման ոլորտում,
ստանալ պրակտիկ գիտելիքներ և հմտություններ բանկային գործից,
հաշվապահությունից և կառավարման նորարար մեթոդիկաներից,
սովորել կառավարման միջազգային լավագույն մեթոդները,
սովորել ՀՀ բանկային և կառավարման լավագույն փորձը,
տիրապետել սպասարկան և վաճառքների լավագույն մեթոդներին,
տիրապետել գործարար և մասնագիտական անգլերենին:
Malkhasyan Consulting LTD
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Ծրագրի մանրամասներ
Տևողություն՝ 10 ամիս
Սկիզբը՝ փետրվար 2015
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ ՝ հունվար 2015
Մասնակիցների քանակը՝ յուրաքանչյուր խմբում 4 մասնակից:
2015 թվականին կազմավորվելու է ընդամենը 4 խումբ:
Դասավանդման լեզուն՝ հայերեն, անգլերեն
Անցկացման վայրը՝ Նալբանդյան 48` Սախարով Բիզնես Կենտրոն, 2-րդ
հարկ, 8 սենյակ
Malkhasyan Consulting LTD
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Ծրագրի բովանդակություն
Մոդուլ 1 – Բանկային գործ
 ՀՀ և միջազգային բանկային համակարգ
 Բանկերի էությունը, գործառույնթները և գործառնությունները
 Բանկային գործառույթներում կիրառվող փաստաթղթերը
 Բանկային գործառույթների ընթացակարգերը և Lsoft հաշվապահական
ծրագիր
 Բանկերի տեսակները, կառավարումը և կազմակերպչական տեսակները
 Բանկերի միջոցների գոյացման աղբյուրները, ակտիվների կառուցվածքը
ու որակը, իրացվելիությունը ու վճարունակությունը
 Բանկերի շահույթը , գործունեության կարգավորումն ու վերահսկումը
 Բանկային ռիսկերի էությունը, ռիսկերի դասակարգումը, ռիսկերի
տեսակները, դրանց գնահատումը և կառավարումը:
Malkhasyan Consulting LTD
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Մոդուլ 2 – Վարկային գործ
 Վարկի էություն, վարկավորման սկզբունքները և
մեթոդները
 Վարկավորման սկզբունքները, մեթոդները, գործիքները
 Վարկերի տեսակները (ըստ վարկառուների խմբերի, ըստ
ռեզիդենտության, ըստ նպատակայնության, ըստ
ապահովվածության, ըստ արժույթի և ըստ մարման կարգի)
 Վարկավորման գործընթաց (ներգրավում, փաստաթղթերի
հավաքագրում,վերլուծություն, որոշման կայացում,
ձևակերպում, տրամադրում, մոնիթորինգ, մարում)
 Վարկերի դասակարգում (օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ)
 Վարկային բյուրոներ
Malkhasyan Consulting LTD
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Մոդուլ 3 – Մենեջմենթ

Կառավարման հիմունքները և խնդիրները

Բանկային մենենջմենթ

Կառավարման ժամանակակից մեթոդները և մոդելները

Բիզնես պլան

Ռազմավարական պլանավորում

Ժամանակի արդյոնավետ կառավարում

Գործընթացների արդյունավետության գնահատում,
վերլուծություն և մոնիթորինգ (KPIs )
Malkhasyan Consulting LTD
´²ÜβÚÆÜ Î²ðƺð²ÚÆ ¼²ð¶²òØ²Ü ÎºÜîðàÜ
Մոդուլ – 4 Սպասարկում և հաղորդակցում

Սպասարկման միջազգային ստանդարտներ

Հաղորդակցման հմտություններ
Մոդուլ – 5 Վաճառքներ

Բանկային գործիքների վաճառքներ

Խաչաձև վաճառքներ և հաջախորդների ներգրավում
Malkhasyan Consulting LTD
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Մոդուլ –6 Բանկային օրենսդրություն
 Բանկերի և բանկային գործունեության մասին ՀՀ օրենք
 ՀՀ ԿԲ մասին օրենք և բանկային գաղտնիքի մասին ՀՀ օրենք
 Արժութային կարգավորման և վերահսկողության մասին ՀՀ
օրենք
 ՀՀ քաղաքային օրենսգիրք
 Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենք և վճարման
հանձնարարական միջոցների փոխանցման մասին ՀՀ օրենք
 Դրամարկղային գործառնությունների մասին ՀՀ օրենք
 Բանկային ավանդների ներգրավման մասին ՀՀ օրենք
 Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների երաշխավորման
մասին ՀՀ օրենք
 ՀՀ ԿԲ կողմից հաստատված կանոնակարգեր և այլ իրավական
ակտեր
Malkhasyan Consulting LTD
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Մոդուլ – 7 Բանկային հաշվապահություն
 Բանկերի հաշվապահական հաշիվների պլանի
կառուցվածքը և
 մեկնաբանությունները
 Բանկային գործունեության հաշվապահական
ձևակերպումների ուսուցումը
 Հաշվետվությունների կազմն ու կառուցմվածքը
բանկերում
 Հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների
համառոտ ուսուցում
 Հաշվապահական հաշվառման մասին օրենք, ՀՀ ԿԲ
նորմատիվ ակտեր
Malkhasyan Consulting LTD
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Մոդուլ – 8 Բանկային կանոնակարգում

Կանոնակարգ 2- Բանկերի գործունեության կանոնակարգումը,
բանկային հիմնական տնտեսական նորմատիվներ

Կանոնակարգ 3- Բանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը
և հրապարակումը

Կանոնակարգ 4-Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման
նվազագույն պայմանները

ՀՀ տարածքում գործող բանկերի վարկերի և դեբիտորական պարտքերի
դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման
կարգ

ՀՀ տարածքում գործող բանկերի ինվեստիցիոն արժեթղթերում
ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստի ձևավորման և
օգտագործման կարգ

Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր
կորուստների ձևավորման կարգ

Արժեթղթերի և դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր
կորուստների ձևավորման կարգ
Malkhasyan Consulting LTD
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Մոդուլ – 9 Ավարտական և որակավորման քննություններ
ՀՀ ԿԲ որակավորման քննությունների
նախապատրաստական դասընթաց
Մոդուլ – 10 Օտար լեզու՝ անգլերեն
Մասնագիտական անգլերենի դասընթաց
Malkhasyan Consulting LTD
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Our MBE Lecturers
Արման Մալխասյան
Կրթություն – Մագիստրոս ՀՊՏՀ Երևան, տնտեսագիտություն և համաշխարհային էկոնոմիկա:
ՀՀ ԿԲ գլխավոր հաշվապահ որակավորման վկայական: ՀՀ ԿԲ բանկի գործադիր տնօրեն,
վարչության անդամ, բանկի գործադիր տնօրենի տեղակալ, օտարերկրյա բանկի
մասնաճյուղի կառավարիչ որակավորման վկայական:
Գործունեության ոլորտներ – Բանկային մենեջմենթ, Բանկային հաշվապահություն, Բանկային
ներքին վերահսկողության կառավարում, Ֆինանսների կառավարում, Բիզնես
գործընթացների կառավարում, Ռազմավարական կառավարում, Փոփոխությունների
կառավարում, Տաղանդների և ՄՌ կառավարում, Հաղորդակցման հմտություններ,
Արդյունավետ գործարար բանակցությունների կառավարում:
Այլ գործունեություն - 2014 թ. Սեպտեմբեր ՀՀ Բանկերի Միության ԿԲ որակավորման
քննությունների թեստավորման հանձնաժողովի անդամ , 2014 թ. Օգոստոս «Be Banker»
ինտելեկտուալ խաղի հեղինակ և վարող, 2014 թ. Մարտ «Malkhasyan and Partners» ՍՊԸ
լեզվաբանական կենտրոնի հիմնադիր, 2013 թ. Հոկտեմեր FM 106.5 «Բանկային Գաղտնիք»
ռադիոհաղորդման հեղինակ և վարող, 2010 թ. Մայիս «Malkhasyan Consulting» ՍՊԸ
«Բանկային Կարիերայի Զարգացման Կենտրոն»-ի հիմնադիր:
Malkhasyan Consulting LTD
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Քնարիկ Ավետիսյան
Կրթություն – Մագիստրոս ՀՊՏՀ - Երևան – Ֆինանսներ – Բանկային
գործ, ՈւրՖ ՅՈՒԻ-Եկատերինբուրգ ՌԴ - Կառավարչական
հաշվառում և կառավարում – ազատ ունկնդիր Որակավորումներ
– ՀՀ առևտրային բանկերի վարչության նախագահի, ՀՀ
առևտրային բանկերի մասնաճյուղի կառավարիչի որակավորման
վկայականներ:
Գործունեության ոլորտները – ՀՀ ԿԲ-ի որակավորման
քննությունների
նախապատրաստում՝ Բանկի վարչության նախագահ /գործադիր
տնօրեն, աուդիտի ղեկավար / անդամ, մասնաճյուղի
կառավարիչ, մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ, ուսանողների
թեստավորում, թեստային թեմաների և ծրագրերի մշակում՝
բանկային, մաթեմատիկա:
Malkhasyan Consulting LTD
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Նարեկ Մանասերյան
Կրթություն- Մագիստրոս MAC Մանչեստերի համալսարան –
Մեծ Բրիտանիա, MA MSSES Մոսկվա ՌԴ, Իրավաբանական
Հոգեբանության Մագիստրոս – Հայաստանի պետական
մանկավարժական համալսարան:
Գործունեության ոլորտները – Ռազմավարական
կառավարում, մարդկային ռեսուրսների կառավարում ,
նախագծերի կառավարում , հաճախորդների սպասարկման
կառավարում, առաջնորդություն, փոփոխությունների
կառավարում. կոնֆլիկտների կառավարում, գործարար
բանակցություններ, հաղորդակցման հմտություններ:
Malkhasyan Consulting LTD
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Հասմիկ Հարությունյան
Կրթություն – Մագիստրոս - Կապլան Միջազգային
Համալսարան-Լոնդոն, Մեծ Բրիտանիա, մասնագիտական
որակավորման բարձրացման եռամսյա դասընթաց Հռոմ
Իտալիա:
Գործունեության ոլորտներ - Մասնագիտական և գործարար
անգլերենի դասավանդում, TOEFL IBT, IELTS, BEC, GRE and
GMAT որակավորումների նախապատրաստում
Malkhasyan Consulting LTD
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Մանրամասների և ծրագրի մասնակցության հայտերի
համար կոնտակտներն են
Հասցե` ք Երևան, Նալբանդյան 48, Սախարով Բիզնես
Կենտրոն 2-րդ հարկ
Կայք` www.malkhasyan.info
Էլ փոստ` [email protected]
Հեռ: +374-10-54-39-28, +374-77-15-37-37, +374-96-15-37-37

similar documents