po dni uzavretia tejto Zmluvy

Report
Obchodné zmluvy
Akademický rok 2013/2014
Stretnutie II: Štruktúra zmluvy
Lektori: prof. JUDr. Mária Pataková, PhD.
Ing. JUDr. Miriam Galandová, LL.M
Obsah stretnutia
•
•
•
•
Rozdelenie skupín na prezentácie
Osnova zmluvy
Úvodné ustanovenia
Záverečné ustanovenia
Zadanie I
• Rozdelenie do 3 skupín
• Zadanie pre každú skupinu
• Načrtnite štruktúru štandardnej zmluvy
(sumarizujte názvy ustanovení) a usporiadajte
ich v poradí, v akom by mali podľa Vás
nasledovať
Osnova zmluvy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Názov zmluvy
Identifikácia zmluvných strán
Úvodné ustanovenia - Preambula (?)
Definície
Predmet (plnenia) zmluvy
Čas a miesto plnenia
Zmluvná cena/odmena, platobné podmienky
(Ďalšie) Práva a povinnosti strán
Dôsledky porušenia povinností (zmluvné pokuty, úrok z omeškania)
Ukončenie zmluvy (odstúpenie, výpoveď)
Doručovanie
Riešenie sporov
Záverečné ustanovenia
Podpisový riadok, dátum, miesto
Prílohy
Úvodné ustanovenia
• Názov zmluvy
• Identifikácia zmluvných strán – zadefinovanie
ich označenia v zmluve
• Dôraz na presnosť
• § 3a OBZ
• IČ DPH, číslo účtu – podľa okolností
• Chybný údaj – dôsledky
Preambula
• Úvodná časť textu písomného dokumentu, ktorá
spravidla stanovuje úmysel, zámer, význam či
zmysel textu nasledujúceho za preambulou
(zdroj: sk.wikipedia.org)
• Uviesť všetko podstatné čo si strany pred
uzavretím zmluvy povedali
• Interpretačná pomôcka
• Právna záväznosť (?)
• Čo ak sa ukáže informácia nepravdivá?
Zadanie II
• Rozdelenie do 3 skupín
• Zadanie pre každú skupinu:
Navrhnite preambulu kúpnej zmluvy na
priemyselný areál (pozemky a nehnuteľnosti
nachádzajúce sa v katastri Trenčín), pričom na
jednu z budov bolo vydané stavebné povolenie
na rekonštrukciu a kupujúci má záujem ju
realizovať
Preambula (príklad)
VZHĽADOM NA TO, ŽE
• Predávajúci vlastní nehnuteľnosti vrátane továrenskej
haly nachádzajúce sa v katastrálnom území Trenčín, ktoré
sú špecifikované v článku I.1 Zmluvy;
• Predávajúci ako stavebník má v zmysle Stavebného
povolenia právo realizovať rekonštrukciu továrenskej
haly;
• Kupujúci má záujem tieto nehnuteľnosti vo vlastníctve
Predávajúceho kúpiť a realizovať rekonštrukciu ; a
• Kupujúci prehlasuje, že má dostatočné finančné krytie na
splnenie svojich záväzkov zo zmluvy;
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NASLEDOVNE:
Definície
• Sprehľadňujú text
• Dôležité: konzistentne používať
• Pravidlá ich výkladu:
– jednotné číslo zahŕňa množné číslo a naopak a zmienka o gramatickom
rode sa vzťahuje aj na ostatné rody;
– odkaz na každý právny predpis v sebe zahŕňa novelizáciu, doplnenie a
úpravu tohto predpisu po dni uzavretia tejto Zmluvy;
– zmienka o písomnej forme zahŕňa každý spôsob reprodukcie slov
v čitateľnej a trvalej forme, s výnimkou elektronickej pošty; a
– názvy článkov a odsekov sú vložené z dôvodu prehľadnosti, vhodnosti
a lepšej orientácie a nemajú žiaden vplyv na zostavenie a výklad tejto
Zmluvy;
– pojmom Nehnuteľnosť alebo Projekt sa pre účely tohto článku Zmluvy
rozumie aj akákoľvek jeho/ich časť.
Záverečné ustanovenia
•
•
•
•
•
•
•
•
Voľba práva
Riešenie sporov
„Salvátorská“ klauzula
Úplnosť dojednania
Doručovanie
Jazykové verzie
Počet vyhotovení
Záverečné prehlásenie
Voľba práva
Nariadenie Rím I.
• uplatňuje sa na situácie, v ktorých dochádza k stretu
rôznych právnych poriadkov pri zmluvných záväzkoch v
občianskych a obchodných veciach.
• Zmluva sa spravuje právnym poriadkom, ktorý si zvolia
zmluvné strany.
• Voľba musí byť urobená výslovne alebo jasne
preukázaná ustanoveniami zmluvy alebo okolnosťami
prípadu.
• Zmluvné strany si môžu zvoliť právny poriadok, ktorým
sa bude spravovať celá zmluva alebo len jej časť.
Voľba práva
Rozhodné právo
„Táto zmluva sa riadi slovenským právom.“
„Vzťahy medzi stranami sa spravujú poľským
právom. “
„Otázky, ktoré v tejto zmluve nie sú upravené vôbec
alebo len čiastočne, sa riadia slovenským právom. “
„Zmluvné strany si zvolili na posudzovanie
záväzkových vzťahov z tejto zmluvy ako rozhodné
právo slovenské.“
Riešenie sporov
•
•
•
•
Súdmi vs rozhodcovské konanie
Rozhodcovská doložka
Podľa príslušného rozhodcovského súdu
Napr. Rozhodcovský súd SOPK: „Všetky spory,
ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej
platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené
pred Rozhodcovským súdom Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave
podľa jeho základných vnútorných právnych
predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto
súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.“
Riešenie sporov
Doporučené údaje:
• Počet rozhodcov, prípadne postup ich
vymenovania
• Miesto rozhodcovského konania
• Pravidlá, podľa ktorých sa bude rozhodovať
• Lehota na priateľské urovnanie sporu
• Jazyk konania a pojednávaní
„Salvátorská“ klauzula
Oddeliteľnosť
„Pokiaľ je alebo sa stane niektoré z ustanovení tejto
Zmluvy neplatným, nedotýka sa to ostatných
ustanovení tejto Zmluvy, ktoré ostávajú naďalej
platné a účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú
dohodou bezodkladne po zistení neplatnosti
nahradiť neplatné ustanovenie takým, ktoré najviac
zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému
účelu neplatného ustanovenia“.
Úplnosť dojednania
„Zmluvné strany potvrdzujú, že táto zmluva
obsahuje úplnú dohodu a že neexistujú žiadne
iné dojednania, ústne alebo písomné, ktoré by
ďalej upravovali predmet tejto zmluvy.
Akékoľvek zmeny alebo iné úpravy tejto Zmluvy
musia byť uskutočnené v písomnej forme a
podpísané zmluvnými stranami“
Doručovanie
• Forma komunikácie (e-mail, písomná,
doporučene)
• Jazyk, príp. bilinguálne
• Moment doručenia (zvážiť čas, ak je to
dôležité)
• Pozor na spotrebiteľské zmluvy
Ostatné záverečné ustanovenia
• Jazykové verzie
– informácia o jazykových verziách zmluvy
– dojednanie o verzii, ktorá má v prípade rozdielov
prednosť
• Počet vyhotovení
– informácia o počte vyhotovení
– Koľko vyhotovení dostane každá zo strán
• Záväzok súčinnosti
Záverečné prehlásenie
Prehlásenie strán, že
• zmluvu zvážili, prečítali a pochopili
• uzatvárajú ju slobodne, bez tiesne a nie za
nevýhodných podmienok a s úmyslom ju plniť
• nie sú im známe skutočnosti, ktoré by ju mohli
zneplatniť alebo zmariť jej účel
Záver
• Domáca úloha: zopakujte si právne formy
obchodných spoločností a rozdiely medzi nimi

similar documents