HU powerpoint-presentatie

Report
Corporate
PowerPointpresentatie
Bron cijfers: HU jaarverslag 2012
Wat is de HU?

Behoort tot de drie grootste hogescholen van Nederland

Randstedelijke hogeschool, sterk verankerd in de regio
Utrecht/Amersfoort

Breed en toegankelijk aanbod voor diverse doelgroepen

Investering vraaggericht toegepast onderzoek

In toekomst volledig gevestigd op het Utrecht Sciencepark,
hoge concentratie kennisinstellingen

Strategische alliantie UU en UMCU

Citycampus Amersfoort
Impact Hogeschool Utrecht in de regio

Jaarlijks circa 7.000 opgeleide professionals

Sterk netwerk met stageverlenende organisaties

Toegepast onderzoek

Kennisvalorisatie
Organisatie HU
HU missie
Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie waar we
door hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken
aan innovatie en professionalisering van de
beroepspraktijk en de persoonlijke ontwikkeling van
talent.
Daarmee draagt de hogeschool bij aan de sociale,
culturele en economische ontwikkeling van een open,
rechtvaardige en duurzame samenleving.
Praktijkgericht onderzoek
Onderwijs & studenten
Bachelor voltijd
26.560 studenten
Bachelor dt en du
4.694 studenten

Marktaandeel van 10% bekostigde
bachelors (breed aanbod)

25% van onze studenten is
werkend professional

Marktaandeel van 30% bekostigde
masters (merendeel in gezondheidszorg
en educatie)
Masteropleiding
3.524 studenten
Onderzoek/valorisatie

6 facultaire
kenniscentra
42 lectoren
31 lectoraten


76 promovendi
172 gepromoveerden
297 participerende
docenten en andere
onderzoekers
3798 participerende
studenten


Vraaggestuurd en toegepast onderzoek
dat een bijdrage levert aan innovatie
van de beroepspraktijk
Versterking HU binding onderwijs en
onderzoek
HU brede speerpunten:
 Zorg & Technologie
 Creatieve Industrie
 Duurzaamheid
 Werken & Leren in de Wijk
CARPE (Consortium on Applied
Research and Professional Education)
Utrecht Valorisation Center/Utrecht Inc.
HU Diensten

Een open kennisorganisatie van medewerkers en studenten

Kerntaken staan voorop (Onderwijs & Onderzoek);
bedrijfsvoering heeft ondersteunende functie

Werken vanuit een gedeelde en gestandaardiseerde
infrastructuur
Richtinggevend (1 / 2)
1. Kwaliteit boven kwantiteit
De HU streeft niet naar groei van het aantal studenten maar naar een
verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en het studiesucces.
Kwaliteit staat voorop, om de waarde van elk diploma te kunnen
waarborgen.
2. De verbinding tussen onderwijs en onderzoek
De HU wil competentie- en vraag gericht onderwijs bieden in een rijke
leeromgeving en met een stevige theoretische basis. Een stevige
verbinding tussen onderwijs en onderzoek is hiervoor absoluut
noodzakelijk.
3. Flexibiliteit
Studenten moeten de mogelijkheid hebben tijdens hun studie te
versnellen, in te halen, te profileren en te excelleren. De HU wil hiervoor
alles in het werk stellen.
Richtinggevend (2 / 2)
4. Leven Lang Leren
Kennis vergaren en delen is belangrijk gedurende de gehele loopbaan.
Daarom versterkt de HU het aanbod van bachelor- en masteronderwijs
aan professionals.
5. Profilering via speerpunten
De HU wil excelleren op vier speerpunten die ook voor de regio van
groot belang zijn (en legt hier de lat voor zichzelf dus extra hoog),
namelijk:
 Zorg & Technologie
 Creatieve Industrie
 Duurzaamheid
 Werken & Leren in de Wijk

Prestatieakkoord met OCW
Programma’s

Leven Lang Leren

Focus op onderwijs in de professionele ruimte

Flexibilisering

Ovidius
Huisvesting



Visie: één campus op USP De Uithof: optimaliseren,
ontmoeten, verbinden
HUA blijft aparte Citycampus
In toekomst alles op USP De Uithof (behalve HUA):








FNT en HU Diensten naar USP De Uithof
Afstoten pand Bolognalaan (FG)
Een nieuw pand op huidig parkeerterrein (voor FEM, FCJ, deel HUD)
verschillende faculteiten samen (verhuiscarroussel)
Hiermee besparing op ruimte en geld: méér geld voor goed
onderwijs en onderzoek
De 4 speerpunten komen herkenbaar terug in de 4 gebouwen
Dichter op elkaar, voorzieningen delen
Huisvesting sluit aan op programma flexibilisering
De verhuiscarroussel
Bron: Trajectum
HU Amersfoort
Thuisbasis: HU 2.0
Prestatieafspraken

Kwaliteit van onderwijs verhogen

Deelname studenten aan excellente programma’s 
Alumni tevredenheid 

Studiesucces verhogen


Uitval studenten 
Rendement opleidingen 

Onderwijs-maatregelen




Kwaliteit personeel 
Onderwijsintensiteit 
Indirecte kosten 
Onderwijsprofiel

Competentie- en vraaggericht

Stevige theoretische basis in een rijke leeromgeving

Flexibel aanbod (Sirius)





versnellen
inhalen
profileren
excelleren
Versterking HU binding onderwijs en onderzoek
Partner van professionals
in de beroepspraktijk
Oud
Goud
Medewerker/ Phd
Docent,
Pnil
92
jr
14-18
jr
Bachelo
r
Bachelor deeltijd
Master
Relatie/sponsor
Cursist,
congresbezoeker
HU Learning
Community
lector
Studievereniging,
medezeggenschap
OnderzoeksLeverancier
Bedrijven/contractonderwijs
alumnus
Professional in
beroepsvereniging
OnderzoeksPartner
Beroepenveldcomm.
Brancheorg.
gastdocent
Stagebedrijf/begeleider
Dank voor jullie aandacht

similar documents