III: PLANNET.hu TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONFERENCIA - Art

Report
III. PLAN-NET.hu
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
KONFERENCIA
Nyíregyháza és kistérsége –
Uniós pályázatok
eredményei és nehézségei
Kósa Tímea
I.
AZ UNIÓS PÁLYÁZATI
PROGRAMOK
• Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 25 futó,
6 bírálat alatti és 6 lezárás alatti uniós pályázatot kezel.
• Az uniós projektek témái szerteágazóak, fő céljai a város
infrastrukturális, szociális és gazdasági fejlődésének
támogatása.
• A projektek támogatási intenzitása összességében
meghaladja a 85%-ot.
• A pályázatok teljes költségvetése meghaladja a 28
milliárd forintot.
Lezárt projektek:
 A Petőfi Sándor
fejlesztése, bővítése
Általános
Iskola
infrastrukturális
 Nyíregyháza - Keleti körút építése
 Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium
oktatási épületének rekonstrukciója és bővítése, 5
szükségtanterem kiváltása, szülői fogadó, könyvtár és
tornaterem létesítése, az épület teljes akadálymentesítése
 Közösségi közlekedés
Nyíregyházán
infrastruktúrájának
fejlesztése
• Lezárt projekt:
Nyíregyháza MJV
önkormányzata három
kollégiumának komplex
épületenergetikai
korszerűsítése
Folyamatban lévő, ill. lezárás alatt lévő
projektek közül megemlítendő
• Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének
minőségi megújítása
• A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja
• Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és
intermodális csomópont fejlesztése
• Nyíregyháza és térsége
szennyvízelvezetési és
szennyvíztisztítási
programja
• A nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az
oktatási környezet minőségének javítása érdekében
• A nyíregyházi Örökösföldi lakótelep rehabilitációja
• A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése
Nyíregyházán
• A Gyermekek Átmeneti Otthona korszerűsítése
• Nyíregyháza önkormányzati
útjainak fejlesztése
tulajdonú
belterületi
• Gyermekek Háza Déli
Óvoda kertvárosi Csicsergő
Tagintézmény fejlesztése
• A Nyíregyházi
Eszterlánc Északi Óvoda
Nyitnikék Tagintézmény
felújítása és bővítése
„Fenntartható, komplex
szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés
Sóstó-Gyógyfürdőn”
• a térség turisztikai célú fejlesztését szolgálja
• hozzájárul a gazdasági teljesítmény növeléséhez
• célja, hogy a Nyíregyháza Sóstó-Gyógyfürdő
területén korábban megvalósult turisztikai
elemeket egybekapcsolja, így Nyíregyházát vonzó
desztinációvá tegye a turisták számára
Fenntartható, komplex
szolgáltatásfejlesztés és
funkcióbővítés SóstóGyógyfürdőn
FÜRDŐREKONSTRUKCIÓ
„Nyíregyháza kerékpárforgalmi
hálózatának fejlesztése”
• megkezdődött a belvárosi kerékpárútjainak
bővítése és hálózattá fejlesztése
• célja, hogy a már meglévő települési, helyihelyközi
nyomvonalszakaszokat
felhasználva
regionális hálózatok alakuljanak ki. Ezek egyrészt
az országos törzshálózat részévé válhatnak,
valamint alapját képezhetik egy hierarchikusan
felépülő, mind a helyi, mind a turisztikai
jelentőségű forgalmat szolgáló alsóbbrendű
hálózatnak.
Nyíregyháza
kerékpárforgalmi
hálózatának fejlesztése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
belterületi csapadékvíz rendszerének
fejlesztése
• megépítésre került egy 200 m3 vasbeton és egy
2000 m3 földmedrű záportározó, csökkentve ezzel
a Városi I. csatorna vízgyűjtőjén a visszaduzzadás
és az elöntések veszélyét
• a projekt megvalósításával csökkenthető a
belvizes területek előfordulása Nyíregyháza
városában
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
belterületi csapadékvíz
rendszerének fejlesztése
Berenát utca, Bujtos
338. sz. főút,
Nyíregyháza nyugati
elkerülő szakasz építése,
LEGO gyárbővítés.
II.
2014-2020
Célterületek
1. A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció
erősítése
2. Az információs és kommunikációs technológiákhoz
való hozzáférés, a technológiák használatának és
minőségének javítása
3. A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági, a
halászati és akvakultúra-ágazat versenyképességének
javítása
4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé
történő elmozdulás támogatása minden ágazatban
5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a
kockázat-megelőzés és -kezelés előmozdítása
6. A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás
hatékonyságának előmozdítása
7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és a
kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati
infrastruktúrákban
8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás
ösztönzése
9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység
elleni küzdelem
10. Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át
tartó tanulásba történő beruházás
11. Az intézményi kapacitás javítása és a hatékony
közigazgatás
A 2014-2020 közötti
programidőszakban a magyarországi
operatív programok a következők
lesznek:
•
•
•
•
•
•
•
•
VEKOP
TOP
GINOP
IKOP
KEHOP
EFOP
MAHOP
VP
Összefoglalva:
• A 15 jelenlegi Operatív Programból lesz 8
• A regionális operatív programokból lett kettő
(TOP és VEKOP)
• Az ágazati operatív programból van 6 (GINOP,
IKOP, KEHOP, EFOP, MAHOP, VP)
III.
NYÍREGYHÁZA MJV
FENNTARTHATÓ
VÁROSFEJLESZTÉSI
PROGRAMJA, VALAMINT AZ EU
2014-2020-AS PROGRAMOZÁS
IDŐSZAKHOZ KAPCSOLÓDÓ
TERVEZÉSI FOLYAMAT
ÖSSZEFOGLALÁSA
A tervezés folyamata
Megalapozó
vizsgálat
(helyzetelemzés,
helyzetértékelés)
Településfejlesztési
koncepció
Integrált
településfejlesztési
stratégia (ITS)
Megyei jogú város
2014-2020 fejlesztési
részdokumentumok
elkészítése
TOP-hoz illeszkedő
programcsomagok
Ágazati OP-khoz
illeszkedő
programcsomagok
Partnerségi egyeztetés
A tervezési folyamat jelenlegi helyzete
Lezajlott az első mentori városlátogatás, elkészült a
partnerségi egyeztetési terv (2013. szeptember).
A partnerségi tervnek megfelelően zajlik a
partnerségi egyeztetési folyamat.
Zajlik a településfejlesztési koncepció és integrált
településfejlesztési stratégia kidolgozása
– a megalapozó vizsgálat (helyzetelemzés) elkészült
– a koncepció kidolgozásának várható elkészülése
2014. február
– az integrált településfejlesztési stratégia várható
elkészülése 2014. május
Zajlanak a szakmai egyeztetések a TOP-hoz és az
ágazati OP-okhoz kapcsolódó programcsomagok
összeállításával kapcsolatosan
A város fejlesztésének fő irányai
Helyi gazdaság,
munkahelyek és jövedelem
Nyitottság, hazai
és nemzetközi
kapcsolatrendszer
Tudományos élet
és innováció
Városi mobilitás,
közlekedés
Nyíregyháza jövőképe
2030
Egészséges,
fenntartható, jómódú,
színes város
Kultúra, rekreáció,
turizmus
Épített környezet,
táj- és településkép
Közösségi, szolidáris,
befogadó helyi
társadalom
Humán szolgáltatások
A város fejlesztésének fő irányai

Fejlett helyi gazdaság, nagyszámú minőségi munkahely,
magasabb jövedelmi szint

Fejlett városi mobilitás, fenntartható közlekedés

Pezsgő kulturális élet, rekreációs lehetőségek, fejlett
turizmus

Vonzó és energiahatékony épített környezet, táj- és
településkép

Magas színvonalú humán szolgáltatások

Közösségi, szolidáris, befogadó társadalom

Fejlett, magas színvonalú tudományos élet, innováció

Nyitottság, aktív hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer,
imázs
Új kihívások és feladatok
Helyi gazdaság és foglalkoztatás fejlesztése (minél több
pénz maradjon helyben, kerüljön itt elköltésre)
 A kiépült infrastruktúrák hatékony működtetése
 Jellegzetességet adni a városnak (itt lakók, ide látogatók
szemszögéből is)
 Programok, rendezvények szervezése (jó hangulatú
város, pezsgő városi élet)
 Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás, csökkenő
kibocsátás (épületek, közlekedés)

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
www.nyiregyhaza.hu

similar documents