n* x* hu*n shén me ****** n* bù x* hu*n shén me

Report
nǐ qù guò zhōng guó ma
你去过中国吗?
nǐ qù guò yīng guó ma
你去过英国吗?
nǐ qù guò měi guó ma
你去过美国吗?
nǐ qù guò fǎ guó ma
你去过法国吗?
nǐ qù guò dé guó ma
你去过德国吗?
nǐ qù guò rì běn ma
你去过日本吗?
nǐ qù guò jiā ná dà ma
你去过加拿大吗?
nǐ qù guò yuè nán ma
你去过越南吗?
nǐ qù guò jiǎn pǔ zhài ma
你去过柬埔寨吗?
nǐ qù guò nán fēi ma
你去过南非吗?
nǐ qù guò mǎ lái xī yà ma
你去过马来西亚吗?

similar documents