A folyamatban lévő országos és helyi népegészségügyi fejlesztések

Report
A folyamatban lévő országos és helyi
népegészségügyi fejlesztések
kapcsolódásáról
2013. szeptember 12.
Dr. Bicsák Krisztina
mb. főosztályvezető
Népegészségügyi Főosztály
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egészségfejlesztési Irodák (EFI)
Honnan indultunk? Mi a célunk?
• Jöjjön létre a folyamatos egészségfejlesztési tevékenység fenntartható
intézményi, szervezeti bázisa.
• A szervezetfejlesztés az eü. ellátórendszer kapacitására, szaktudására,
érdekeltségére építsen, de ne medikalizálódjon.
• Fókuszában a metabolikus és keringési betegségek kockázatbecslésen
alapuló megelőzése álljon.
• Kerüljenek felhasználásra az eddigi jó gyakorlatok tapasztalatai.
• Európai uniós támogatásból EFI létrehozás, max. 2 éves működtetés
• Több mint 7 Mrd. Ft (ebből több mint 2 Mrd Ft az LHH régiókban)
• 58 támogatásban részesített pályázat (18 LHH + 40 konvergencia régió)
EFI-k elhelyezkedése Magyarországon
Együttműködő partnerek köre
• Kötelező:
– a járásban
működő felnőtt és vegyes háziorvosi
szolgálatok legalább 33%-a,
– a járásban lévő valamennyi közfinanszírozott, de nem
monoprofilú (labor, képalkotó), fekvő- és járóbeteg
szakellátó intézmények
• Javasolt:
– a Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve
– a GyEMSzI területi egészségszervezésért felelős egysége
Támogatásban közvetlenül nem részesülhet, de szakmai
megvalósítóként részt vehet!
Helyzetkép
és
Kapcsolódási pontok
Adatok elérhetősége:
http://www.oefi.hu/halalozas/
10.000 főre számított, korra
standardizált dohányzás okozta
halandóság területi megoszlása
Adatok elérhetősége:
http://www.oefi.hu/halalozas/
Országos Egészségfejlesztési Intézet
Dohányzás Fókuszpont
Felnőtt Dohányzás Felmérés 2012
Adatok elérhetősége:
(http://www.fokuszpont.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/hu/content/hazai-es-kulfoldi-adatoktanulmanyok)
Dohányzással összefüggő adatok összevetése országos és
Csongrád megye tekintetében
Prevalencia
Dohányzók aránya (%)
Férfi
Nő
Leszokottak aránya (%)
Férfi
Nő
Országos
[MT]
29
[26,9-32,2]
34
[29,8-37,9]
25
[20,9-28,9]
17
[14,4-18,9]
22
[18,4-24,9]
12
[10,6-14,8]
Csongrád megye
[MT]
17
[1,1-78,4]
27
[2,1-84,5]
10
[0,3-82,4]
7
[0,5-51,9]
13
[0,6-77,7]
4
[0,04-76,26]
EFI-k fő feladata
Az EFI-k az egészségfejlesztés medikalizációja
nélkül egészségügyi intézményi hátteret
biztosítanak a betegségmegelőzési,
egészségfejlesztési tevékenységhez oly módon,
hogy aktívan működtetik, valamint tartós helyi,
járási hálózatba integrálják a kliensek
életmódváltást támogató egészségfejlesztési
tevékenységet végző szervezeteket.
Népegészségügyi fejlesztések
Országos Dohányzás Leszokás Támogatási
Módszertani Központ
-
2012-ben alakult meg az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézetben
Maga is végez egyéni és csoportos dohányzás leszokás támogatást.
Telefonos leszokás támogatást végez – (06-80-44-20-44)
Képzési programmal készítik fel a tüdőgondozók szakembereit és a
háziorvosokat.
- Informálják a lakosságot és a szakembereket a dohányzás leszokás
támogatási lehetőségekről.
- Online kapcsolatban a tüdőgondozókkal surveillance jelleggel követi és
tartja nyilván a leszokás támogatási programokban részt vevő pácienseket.
- A leszokási pontok listáját tartalmazó honlap indulása: 2013. október
A Korányi Intézetben működő Módszertani Központ munkatársai
természetesen tájékoztatást tudnak nyújtani arról, hogy melyik
tüdőgondozó indította már el csoportos tanácsadását.
Elérhetőség: Nagy Márta projektasszisztens +36 (1) 391-3343
Dohányzás visszaszorítása - kapcsolódási
pontok
1. Szervezés, az irányítás szintjén szoros kapcsolatot kell kialakítani az OEFI
és az OKTPI között.
Cél: a rendszeres kapcsolat a dohányzás visszaszorítása területén a két intézet
között. Ennek a szakember bázisa mindkét intézményben rendelkezésre áll, hiszen
az OEFI-ben évek óta komoly munka történik a dohányzás visszaszorítása terén.
2. A módszertani központ szakmai anyagokkal láthatja el az EFI-ket.
3. 2013 októberétől az országban 96 tüdőgondozóban elindul a csoportos
dohányzás leszokás támogatás a módszertani központ szakmai irányítása
mellett.
• Teljes Országos lefedettség!
Cél: a dohányzás leszokás támogatási programok beillesztése a helyi
egészségfejlesztő programokba
Dohányzás visszaszorítása - kapcsolódási
pontok
Területi szinten javasolt kialakítani az együttműködést az EFI-k és az adott
területen működő dohányzás leszokás támogatást végző tüdőgondozók között
a.) Az EFI felhívja a területen működő eü szolgáltatók (pl.: háziorvosok) és
lakosok figyelmét arra, hogy különböző leszokás támogatási módok ismertek ma
már: egyéni, csoportos és telefonon keresztüli.
b.) Honlapok közötti linkelési lehetőség.
c.) Az EFI a leszokottak köréből helyi „leszokottak klubja” szervezhető - a
leszokottak segíthetik a leszokáson gondolkozókat a leszokási motiváció
megerősítésében.
Lokális egészségfejlesztési programok –
kapcsolódási pont
Kötelező EFI feladat:
a térségben működő egészségfejlesztéssel
foglalkozó intézmények, civil szervezetek már
zajló
programjaik,
tevékenységeik
(programok, klubok) összegyűjtése, helyi
adatbázis vezetése
Lokális egészségfejlesztési programok –
Hódmezővásárhely
TÁMOP 6.1.2/11/1 - Hódmezővásárhely
TÁMOP 6.1.2/LHH/11/A – nyertes pályázatok
Védőnői méhnyakszűrés – kapcsolódási pont
- Jelenleg 201 fő védőnő végez méhnyakszűrést – OTH koordinál
-Első ütemben 16 679 levéllel szólítottuk meg a meghívandókat.
- 2013. július 1-től elkezdődött az országos kiterjesztés – OTH a
projektgazda
Méhnyakszűrést végző védőnőkkel szoros
együttműködés!
LakosságEFI+Háziorvos+Védőnő Lakosság
A szűrési programokról tájékoztatás különböző EFI-k
által használt kommunikációs csatornákon
További információ: http://www.antsz.hu/
Háziorvosi vastagbélszűrés – kapcsolódási pont
• Jelenleg három (Nógrád, Heves, GyMS) megyében
folyik összesen 95 orvos jelentkező közreműködésével.
• A praxisoknak átadott paciens csomagok száma 20 000.
• Első körben 21 627 szűrendőt szólítottunk meg
meghívólevéllel.
• Folyamatosan történik a szűrendőknek a paciens
csomagok átadása.
2014. évben - mintaprogram - Csongrád megye felnőtt és
vegyes háziorvosi praxisai közreműködésével
Svájci program – kapcsolódási pont
Észak-Alföld és Észak-Magyarország régiókban 24 alapellátási praxis
bevonásával 4 praxisközösség került kialakításra.
- Közösségi orientációjú, a helyi közösségeket – különösen a roma lakosságot
– bevonó egészségügyi alapellátási modell.
- Megelőzésre és a krónikus betegségben szenvedők gondozására
összpontosít.
- Szűréseket, állapotfelméréseket végez.
- A lakosság egészségszemléletét alakítja.
- Helyi és nemzetiségi önkormányzatokkal, helyi egészségügyi és
szociális szolgálatokkal és orvosi karokkal együttműködésben.
A Svájci modellprogram által érintett praxisok esetében két járásban
van/lesz EFI Borsodnádasdon és Jászberényben.
Népegészségügyi kommunikáció
fejlesztése - kapcsolódási pont 1.
Létrejött az Egészségkommunikációs Központ (EKK)
Fő feladata:
• Népegészségügyi kommunikációs tevékenységek
folyamatos biztosítása
• Népegészségügyi kampányok szervezése
Cél: Kölcsönös kommunikáció az EFI-k és az EKK között
www.egeszseg.hu
Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése kapcsolódási pont 2.
1. A kampányok üzeneteit az EKK átadja az EFI-k részére
2. EKK - szakmai segédanyagokat, tájékoztatókat, népegészségügyi
kommunikációs toolkit-eket tervez és készít.
3. EKK - egészségkommunikációs tanácsadást ad.
4. EKK - kommunikáció-szakmai támogatást ad (on-line,
rendezvényszervezési, sajtó stb. területen).
5. EKK országos, az EFI helyi kommunikációt folytat.
6. Visszajelzést kérünk az EKK irányába, hogy mire van szüksége az
EFI-knek .
7. Adatbázis/nyilvántartás létrehozása a helyi eseményekről (pl.:
falunap, világnapok stb.)
8. Képzés az EFI-ben dolgozó kollégáknak: összesen 140 fő, max. 30
óra/képzés - Indulás: 2014. márciusától
Norvég Alap - Lelki Egészség Központok –
kapcsolódási pont
• Lelki egészséggel kapcsolatos tanácsadás, támogatás, a még
ki nem alakult mentális betegségek korai felismerése és
megelőzése
• Enyhe fokú lelki egészségproblémával küzdők, valamint az
enyhe szerfogyasztási problémával küzdők részére
klienstámogató szolgáltatásokat fog nyújtani.
• Ez a szolgáltatás-típus szinte teljesen hiányzik jelenleg.
• A fejlesztés döntően az egészségügyi alapellátás rövid,
célzott konzultációs szolgáltatás-igényét hivatott kielégíteni.
• A területi szervezőmunka, helyi hálózatépítés, lelki
egészségvédelmi
programok,
családi
és/vagy
csoportos/közösségi programok szervezése és előmozdítása.
Norvég Alap – kapcsolódási pont
Cél: Az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése
A lakosság önálló testmozgás-program tervezési
készségeinek fejlesztése a roma lakosság bevonásával:
• különösen a hátrányos helyzetű, roma lakosság fizikai
aktivitási szintjének növelését célzó egyéni és családi
programok megvalósítása,
• az önálló testmozgás programtervezéssel kapcsolatos
készségek, kompetenciák fejlesztése,
• a rendszeres aktivitási naplózás gyakorlatának
elterjesztése.
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

similar documents