Befektetés ösztönzés

Report
Külgazdasági politika és piacfejlesztés
7N) Magyarország külgazdasága és
külgazdasági stratégiája
Dr. Kruppa Éva
Főiskolai tanár
2011/2012
Az előadás célja
● Megismertetni a magyar külgazdaság aktuális
kérdéseit építve a hallgatók korábbi tanulmányaira
 Magyar ország a világgazdaságban c. témára és anyagra
● Interaktív jelleggel
 Helyzetértékelés
 Lehetséges stratégiai irányvonalak felvázolása
● Megismertetni az új külgazdasági stratégiai
koncepciót
2
Melyek a magyar külgazdaság
jellemző vonásai napjainkban?
● Magyar gazdaság nyitottsága
● Magyar gazdaság világgazdasági helye
● Magyar gazdaság mozgástere
● Magyar gazdaság adottságai
3
Jellemző vonások, mutatók
● Magyar gazdaság nyitottsága
 Szűk belső piac, kis ország, 10 millió fogyasztó
 Növekedés - külső tényezők
 Termékexp+szolg.export/GDP= 77,9 % (2009, EU is)
● Magyar gazdaság világgazdasági helye
 A magyar külker. Részesedése a világ kereskedelméből: 0,7% (2009)
 52. ország
● Magyar gazdaság mozgástere
 EU külgazdaság-politikája = közös politika
 Erőteljes földrajzi koncentráció
● Magyar gazdaság adottságai
 Energiában szegény, de termőföldben gazdag
› Energia import, függőség
 Iskolarendszer fejlett
4
Milyen térben működünk?
● Globális tér
 2008 ősze: nemzetközi pénzügyi válság
 Átterjed a reálgazdaságra
› Különösen a túlzott kapacitásokkal rendelkező
ágazatokra, pl. járműgyártás, pénzügyi szolgáltatások
● EU:
 EU közös kereskedelempolitika
 2008-ban: GDP (-) 0,5%-kal változott
 2009-ben: (-) 4,2%-kal
5
A világgazdaság teljesítménye
2008
2009
2010
2011
IMF
2,8
-0,6
4,8
4,2
Világbank
1,3
-0,4
4,2
4,0
OECD
2,6
-1,0
4,6
4,2
Forrás: Kitekintés a világgazdaság helyzetére.
Statisztikai tükör, KSH, IV. évf. 123. szám, 2010. november 26. www. ksh.hu
6
GDP volumenének változása
(az előző év azonos negyedévéhez képest)
Forrás: Kitekintés a világgazdaság helyzetére.
Statisztikai tükör, KSH, IV. évf. 123. szám, 2010. november 26. www. ksh.hu
7
Hogyan hatott a magyar külkereskedelemre
a nemzetközi visszaesés?
● Áruforgalom csökkenése
● Szolgáltatások forgalmának csökkenése
8
Nemzetközi kereskedelem
2000-2011
9
Külkereskedelmi termékforgalom,
2010, milliárd euró
Behozatal
Kivitel
EU-27
44,7
55,2
EU-n kívüli országok
21,1
16,1
Összesen
65,8
71,3
európai országok
7,3
8,4
amerikai o.
1,6
2,1
ázsiai o.
12,1
4,6
egyéb o.
0,06
0,9
EU-n kívüli országok
Forrás: Magyar Statisztikai zsebkönyv 2010, KSH, Bp., 2011, p. 92.
10
Főbb partnerországok részesedése a
magyar külkereskedelemből, %
KIVITEL
BEHOZATAL
1995
2005
2009
1995
2005
2009
Németo.
28,6
30,1
25,7
Németo
23,4
27,6
25,1
Olaszo.
8,5
5,5
5,7
Oroszo.
11,8
7,4
7,3
Nagy-Br.
3,0
5,1
5,4
Kína
3,6
5,4
6,4
Franciaio
4,0
5,1
5,4
Ausztria
10,7
6,6
6,1
Románia
2,8
3,7
5,3
Hollandia
3,1
4,4
4,8
Szlovákia
1,4
2,8
5,0
Franciao.
3,9
5,0
4,5
Ausztria
10,1
5,6
4,5
Szlovákia
2,0
2,2
4,2
Hollandia
2,9
3,9
3,7
Olaszo.
7,9
4,9
4,1
Lengyelo.
2,6
3,2
3,7
Lengyelo
1,0
3,8
4,1
Oroszo.
6,4
1,8
3,5
Cseho.
1,6
2,9
3,4
Két válság között. (A magyar gazdaság wargabetűje – 1990-2009). Budapest, 2010. augusztus 11
www.ecostat.hu (Főszerkesztő: Zádor Márta mb. főigazgató), p. 228.
A magyar kivitel földrajzi
megoszlása
Két válság között. (A magyar gazdaság wargabetűje – 1990-2009). Budapest, 2010. augusztus
12
www.ecostat.hu (Főszerkesztő: Zádor Márta mb. főigazgató)
A magyar export szerkezete
13
A magyar import szerkezete
14
FDI
● Külföldi közvetlen tőke szerepe a magyar
gazdaságban
 Növekedés, munkahelyteremtés
15
FDI Magyarországon
Forrás: Áttekintés az aktuális közvetlen tőkebefektetési folyamatokról. Nemzetgazdasági Minisztérium,
16
Gazdaságpolitikai Főosztály, Közgazdasági osztály, 2011. július 26. [email protected]
FDI megoszlása Magyarországon,
17
Forrás: Áttekintés az aktuális közvetlen tőkebefektetési folyamatokról. Nemzetgazdasági Minisztérium,
Gazdaságpolitikai Főosztály, Közgazdasági osztály, 2011. július 26. [email protected]
FDI Magyarországon, származási
országok szerint
18
Forrás: Áttekintés az aktuális közvetlen tőkebefektetési folyamatokról. Nemzetgazdasági Minisztérium,
Gazdaságpolitikai Főosztály, Közgazdasági osztály, 2011. július 26. [email protected]
FDI Magyarországon, ágazatok
szerint
Forrás: Áttekintés az aktuális közvetlen tőkebefektetési folyamatokról. Nemzetgazdasági Minisztérium,
19
Gazdaságpolitikai Főosztály, Közgazdasági osztály, 2011. július 26. [email protected]
Vállalati koncentráció a magyar
külkereskedelemben, %
20
Globális FDI és tőkebefektetések
Közép-Európában
Forrás: Áttekintés az aktuális közvetlen tőkebefektetési folyamatokról. Nemzetgazdasági
Minisztérium,Gazdaságpolitikai Főosztály, Közgazdasági osztály, 2011. július 26.
[email protected]
21
Közép-kelet európai országok
tőkekivitele, M euró
22
Külkereskedelem és FDI
összefüggése
● Magyar kivitel földrajzilag koncentrált
● Vállalatnagyság szerint is koncentrált
 Nagyvállalatok adják az export többségét
 KKV gazdasági, társadalmi szerepéhez képest nem kapcsolódott be
a nemzetközi kereskedelembe
● Magyar tőkeexport is koncentrált
 Környező országok, néhány nagyvállalat beruházása
● FDI?
 Jól képzett munkaerő?
 Versenyképesség ? Adó-és járulék ?
23
Mi jellemzi a magyar külgazdasági
stratégiát?
● Exportösztönző, - orientált stratégia
● Importliberalizmus
● ? Lehet-e más a stratégia?
● ÚJ Széchenyi Terv
 Új külgazdasági stratégia
24
Külkereskedelmi stratégiák
IMPORTHELYETTESÍTŐ
termelés ösztönzöttsége
E
X
P
O
R
T
R
A
termelés
–
+
+
EÖ
VEÖ
–
TIÖ
IH
25
Problémafelvetés
● Világkereskedelem visszaesése
● Ázsia – lokomotív szerepe
● EU világgazdasági szerepe?
 Belső piac növekedési tartalékai kifulladtak?
26
SWOT elemzés
27
SWOT elemei
ERŐSSÉGEK
Dinamikus export
Fejlett műszaki színvonalat
képviselő termékek aránya
Regionális nemzetközi vállalatok
Rugalmas kormányzati támogatás
LEHETŐSÉGEK
Dinamikus régiók
Új iparágak
Kárpát-medence fejlődése
Balkáni térség felemelkedése
GYENGESÉGEK
Koncentrál külkereskedelem
Erős függés az eu-s piactól
KKV-k gyengék
Tőke-jövedelem kivonás ?
Szakképzett munkaerő hiánya
VESZÉLYEK
Mérsékelt növekedés az EU-ban
Piacrajutás – protekcionizmus
Verseny a dinamikus régióban
Multiktól való függés
28
Milyen külgazdasági célokat
fogalmazna meg?
● ???
29
Milyen célokat fogalmaz meg a
külgazdaság-stratégia?
A vállalkozások nemzetköziesedése
Növekedés
2015-ig az export legalább 10%-kal
növekedjen
2015: 120 mrd euró
Egyensúly
Külkereskedelmi mérleg maradjon pozitív
KKV-k szerepe
Az exportban legalább 25%-ra növekedjen
Tőkekihelyezés
Magyar kihelyezett tőke: 2015-re érje el a
25 mrd eurót
Befektetés ösztönzés
Külföldi beruházások
Évi 4 mrd euró
Munkahelyteremtés
2011-2015: 50 ezer fő
30
Milyen irányok?
FÖLDRAJZI DIVERZIFIKÁCIÓ
● „Erőteljes keleti nyitás
 Ázsia: Kína, India
 Oroszország
● Erős rácsatlakozás a nagy európai exportőrökre
 Németország
● Kárpát-medencei gazdasági övezet
● Visegrádi országokkal való kapcsolatok fejlesztése
31
Milyen szektorok?
● Szektorok, TERMÉKDIVERZIFIKÁCIÓ




Egészségipar, gyógyszeripar
Járműipar
Élelmiszeripar, mezőgazdaság
Kreatív, Innovatív iparágak
› Webes, internetes szolgáltatás
 Zöldgazdaság
32
KKV-k exportképességének
növelése
● Támogatás
 Külpiacra-lépés támogatása
 Külföldi befektetések ösztönzése
33
Milyen eszközök? Milyen
intézmények
● Külpiacra lépés segítése
 Exporthitelezés
 Marketing
● Intézmények
 Gazdasági diplomácia
34
Források
● Majoros
Pál
(2010):
Magyarország
a
világgazdaságban. In: Blahó A. – Kutasi G.
(szerk.) (2010): Erőközpontok és régiók.
Akadémia Kiadó, Bp. , (405-439.o.)
● Két válság között. (A magyar gazdaság
wargabetűje – 1990-2009). Budapest, 2010.
augusztus www.ecostat.hu (Főszerkesztő: Zádor
Márta mb. főigazgató), p. 228.
35
Források
● Külgazdasági stratégia. Szakmai vitairat.
Nemzetgazdasági Minisztérium, 2011.
május, www.ngm.hu
36
Brent típusú kőolaj átlagos
világpiaci ára
Forrás: Kitekintés a világgazdaság helyzetére.
Statisztikai tükör, KSH, IV. évf. 123. szám, 2010. november 26. www. ksh.hu
37
Köszönöm
a figyelmet!
38

similar documents