A közösségi szolgálat - EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Report
A közösségi szolgálat
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Dr. Kaposi József
Budapest, 2014. január 17.
Az előadás kérdései
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
• Miért jó és hasznos a közösségi szolgálat?
• Mely területeket foglal magába?
• Mi a jogszabályi háttere?
• Hogyan és mivel segíti az OFI ezt a munkát?
• Melyek az iskolák fontosabb feladatai?
• Mit mutatnak a külföldi tapasztalatok?
• Mi a pedagógiai haszna?
Miért jó és hasznos?
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
GDP
GDP
GDP
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Az Iskolai Közösségi Szolgálat
(IKSz) jogi háttere
Nemzeti köznevelési törvény (Nkt. 4.§ (13.) 6.§ (4.) 97.§ 2.)
 „Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele a
közösségi szolgálat végzésének igazolása, melyet
először a 2016. január 1-je után megkezdett
érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.”
Az Nkt. végrehajtási rendelete (20/2012. EMMI rendelet 133.§ 1–9.)
 A közösségi szolgálatot koordináló pedagógus az
ötven órán belül – szükség szerint a mentorral
közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd
legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart. (5-40-5)
A program elvei I.
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
• A kettős cél elve: egyszerre kell a szolgálatjellegnek és az
élménypedagógia alapú tanulásnak megvalósulnia.
• A kölcsönösség elve: nyitott és elfogadó a diák azzal a személlyel
szemben, akivel kapcsolatba lép, egyenrangú félként kezeli és nem
leereszkedően. Az adok-kapok kölcsönössége így tud megvalósulni.
• A változatosság elve: lehetőség szerint több (legalább három)
tevékenységből tevődjön össze az 50 óra, ugyanakkor ennek
nagyobb része rendszeresen ismétlődő tevékenységekre épüljön.
• Az arányosság elve: olyan szervezetnél, amelynek az illető diák
tagja, vagy olyan – akár iskolán belüli – tevékenységi kör esetében,
amelyet egyébként is végezne a tanuló, a tevékenység csak
részben minősül szolgálatnak, és a végzett feladat önmagában
nem számolható el, csak ha aktív egyéni feladattal is kiegészül.
A program elvei II.
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
• A részrehajlás-ellenesség elve: rokonoknál egyáltalán nem
lehet végezni a közösségi szolgálatot.
• Az együttműködés elve: a fogadó szervezetnél, illetve az
iskolában a közösségi szolgálat kapcsán partneri viszony
szükséges.
• A helyi közösség erősítésének elve: a tevékenység vagy az
iskola környezetében néhány kilométeres körzetben, vagy
a lakóhely környezetében kell, hogy megvalósuljon a helyi
közösség javára.
• Szabad választás elve: a diákok választják ki az általuk
végzendő tevékenységeket a szülőkkel, tanárokkal való
egyeztetés alapján.
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Az Iskolai Közösségi
Szolgálat (IKSz) területei
a) egészségügyi,
b) szociális és jótékonysági,
c) oktatási,
d) kulturális és közösségi,
e) környezet- és természetvédelmi,
f) katasztrófavédelmi,
g) szabadidős tevékenységek szervezése
óvodások, SNI-s tanulók és idős emberek
számára
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Egészségügyi és szociális
terület
Kölcsönösség,
felelősségvállalás
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Oktatás, kultúra, környezetés természetvédelem
Egymás támogatása,
arányosság elve
Katasztrófavédelem
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Pályaorientáció,
önkéntesség
Óvoda, SNI, idősek
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Részrehajlás-ellenesség,
Generációk közti
kapcsolat
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Az Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet feladatai az IKSz
programban
– Közösségi Szolgálat Portál
– GYIK, módszertani ajánlás
– Pályázat, jó gyakorlatok
– Tanártovábbképzés
Közösségi Szolgálat Portál
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
www.kozossegi.ofi.hu
Módszertani ajánlás I.
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Az elindulásnál segítségünkre lehetnek az alábbiak:
• tanulók ötletei, pedagógusi kör ötletei, tapasztalatai, az intézmény arculata;
• szülők ötletei, tapasztalatai;
• korábbi gyakorlatok, szemlélet megléte;
• önkormányzattal, civil szervezetekkel való együttműködés lehetőségei.
http://www.onkentescentrumok.hu, http://onkormanyzat.lap.hu
Fontos, hogy a tanulók maguk választhassák ki a végzett tevékenységeket!
Hasznos lehet börze szervezése, ahol a fogadó szervezetek megjelennek
klienseikkel és a diákok ismerkedhetnek a választási lehetőségeikkel –
koordinátor, fogadóintézmények.
Ajánlott feladatok – lehetséges közreműködők:
• a tanulók, szülők tájékoztatása a lehetőségekről – koordinátor, osztályfőnök,
• a részletek tisztázása, megállapodás a fogadó intézményekkel – koordinátor,
• a felkészítés, érzékenyítés, a diákok egyéni céljainak kiválasztása – koordinátor,
• az egyes feladatokhoz megfelelő óraszám hozzárendelése – koordinátor,
• regisztráció, illetve saját profil kialakítása a portálon (www.kozossegi.ofi.hu) –
koordinátor, intézményvezetés.
Módszertani ajánlás II.
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Kitűzhető célok:
• a szociális, társadalmi érzékenyítés elősegítése az egyénben (lehetőleg
párban vagy csoportosan),
• tanár-diák-szülő viszony javítása,
• pályaválasztásra való felkészülés,
• az agresszió csökkenése,
• az osztályközösség erősítése,
• az iskolai keretek között rosszul teljesítők számára kitörési lehetőség
biztosítása,
• a tanuláshoz való viszony javítása,
• életstratégia kialakítása, önismeret fejlesztésének ösztönzése,
• állampolgári elkötelezettség javítása,
• a végzett tevékenységek tantervhez illesztése
„Segítő diákok”pályázat
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
A pályázat célja
A pályázat kategóriái
• „A” kategória: A középiskolákban nappali képzésben
tanuló diák(ok) által készített 2-4 perces film, videóklip.
• „B” kategória: A középiskolákban az Iskolai Közösségi
Szolgálat
programot
koordináló
pedagógus(ok),
osztályfőnök(ök) által a megvalósított (megvalósuló,
folyamatban lévő) program 2-3 oldalnyi szöveges-képes
ismertetése.
• A pályázat eredményhirdetésére január 27-én kerül sor.
Tanártovábbképzés
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
• 60 órás (az OFI fejlesztése)
• 2013/14-es tanév második felében
• A résztvevők számára ingyenes
• Gyakorlatorientált módon (terepgyakorlat
közvetlen élményekkel)
• Érzékenyítés
• Interaktív felkészítés
• Önkéntességre nevelés
• Országosan az Educatio Kft. szervezésében
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Az iskola szervezési
feladatai
A tanulók tájékoztatása
• a lehetőségekről,
• a helyekről,
• a tevékenységekről.
Szempont: szabad választás.
A szülők tájékoztatása
• a lehetőségekről,
• a lebonyolítás menetéről.
Szempont: motiváció, bevonás.
A jogszabályi szempontok érvényesítése
Pl. egy alkalommal maximálisan háromórányi tevékenység végezhető.
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Jó pedagógiai célok
kitűzése
• Például a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban
– a diákok ismerjék meg, miként élnek a
gyerekek;
– tapasztalják meg, miért szomorúak, mivel lehet
őket felvidítani;
– próbálják elérni azt, hogy várják őket és
fontosak legyenek számukra;
– törekedjenek tudatosan megélni saját
érzéseiket a tevékenység egyes fázisai során.
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Az IKSz helyi irányítása
A középiskola intézményvezetője jelöli ki az iskolai koordinátort, aki
felelős:
• a diákok felkészítésért – fogadó intézmények
• a pedagógiai feldolgozásért – szülő, osztályfőnök
• a fogadó helyekkel való kapcsolattartásért – önkormányzat,
Pedagógiai Intézet
• adminisztrálásért, dokumentálásért, igazolásért – fogadó szervezet,
iskolatitkár, kolléga, idősebb diákok
• a diákok bevonásáért a folyamat egészébe – osztályfőnök
• a tevékenységek elismeréséért – iskolavezetés, szponzor
• az együttműködés és kölcsönösség elvének érvényesítéséért – fogadó
szervezet, szülők
IKSz és önkormányzat
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Hogyan tud segíteni az önkormányzat?
Intézmények,
civil szervezetek
Iskola
Az Önkormányzat, mint
1. közvetítő
• Együttműködési megállapodások támogatása;
• Informatikai támogatottság
(aktuális kínálati lista)
2. fogadó
Jó gyakorlat
Fővárosi önkormányzat
IKSZ támogatása
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Informatikai támogatottság
A szervező pedagógus:
• Személyre szóló azonosítót, jelszót kap
Tájékozódhat
az aktuális
programokról
Jelentkezési lap,
szülői beleegyező
nyilatkozat:
a honlapról
letölthető
Regisztrálja
a tanulót a
kiválasztott
programra
Visszaigazol,
felkészíti
a tanulót
A beérkezési
sorrend alapján
visszaigazolást
kap az
elfogadásról
Tanulónként
részletes
összesítő tábla
letölthető a
honlapról
A fogadó szervezet
által küldött
teljesítési igazolás
és egy értékelő lap:
a honlapról letölthető
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Külföldi tapasztalatok,
ajánlások
A közösségi szolgálat diákokra
gyakorolt hatása
Az attitűdformálásában kimutatható
eredmények:
• az önismeret fejlődése,
• iskolához és tanuláshoz való
viszony javulása,
• állampolgári elkötelezettség
felismerése,
• szociális érzékenység fejlődése,
• tanulmányi eredményesség.
Journal of Experiential Education, 2011
Christine I. Celio, Joseph Durlak, Allison
Dymnicki: A Meta-analysis of the Impact of
Service-Learning on Students
A NYLC
•
•
•
•
•
•
•
•
ajánlásai
az IKSz helyi programokat érdemes az
iskolai tantervbe integrálni,
a közösségi szolgálat értelmes
feladatokból álljon,
fontos a reflexió,
legyen sokszínű,
vegye tekintetbe a fiatalok
véleményét,
legyen hangsúly a partnerségen,
fontos a mérés-értékelés,
az időt és az intenzitást hangolják a
feladathoz, a helyi igényekhez.
USA. National Youth Leadership
Council: http://www.nylc.org/
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Az IKSz pedagógiai
haszna
• Élmények szerzése az iskola falain kívül
• Szociális, társadalmi érzékenyítés
• A tanár-diák-szülő kapcsolat újraértelmezése
• A tanuláshoz való viszony javulása
• Az agresszió csökkenése
• Életstratégia, önismeret fejlesztése
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Köszönöm a figyelmet!
Kapcsolat:
www.kozossegi.ofi.hu
https://facebook.com/kozossegi.szolgalat
[email protected]
www.ofi.hu

similar documents