Dr. Hámor Tamás, MBFH

Report
A bányászatot érintő finanszírozási
lehetőségek EU forrásból
Dr. Hámor Tamás
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Országos Bányászati Konferencia
Egerszalók, 2013. XI. 7-8.
© Hámor, 2013
ELŐADÁSVÁZLAT
 Fontosabb intézmények
 EU vs. bányászat, rövid történeti áttekintés
Strukturális és Kohéziós Alapok
elérhetősége
 Közösségi nyersanyag politika kialakulása
 Európai Innovációs Partnerség és a
Horizon2020
 Következtetések
© Hámor, 2013
Bányászat és az Unió I.
1951: Európai Szén és Acél Közösség (Párizs)
• 3. cikk: a természeti erőforrások ésszerű használata,
kimerítésük elkerülése
1957: Euratom Szerződés (Róma)
• 52. cikk: az ércekkel és hasadóanyagokkal való ellátottság
biztosítása, közös politika az egyenjogú hozzáférésért
1997: Amszterdami Szerződés
• 174. cikk: a közösségi környezetpolitika hozzájárul a
természeti erőforrások gondos és ésszerű használatához
1951-2000: közösségi politika szénre, vasércre, uránra (állami
támogatás, készletezés), kőolaj-földgázra (készletezés,
kutatás-kitermelés irányelv), munkavédelem, műszaki bizt.
• a bányászat kivétel a környezetvédelmi irányelvek
többségének hatálya alól
2000 - : bányászati szerencsétlenségek, a környezetvédelmi szabályozás hatálya alá kerül a bányászat
© Hámor, 2013
Bányászat és az Unió II.
gátszakadások
Aberfan, Wales, 1966, 144
Stava, Italy, 1985, 268
Aznalcollar, 1998
Nagybánya, 2000
© Hámor, 2013
Bányászat és az Unió III.
2000: 2 Európai Bizottság-i közlemény (COM265,664)
Európai hulladék katalógus, Víz keretirányelv, Natura
2003: Európai Bírósági döntés
Seveso II irányelv módosítás
2004: Környezeti felelősség irányelv, Term. erőforrás stratégia,
Bányászati hulladék BAT ref. dok., Leoben jelentés
2006: Szennyező-regiszter rendelet, REACH,
Bányászati hulladék irányelv
2007: Verheugen jelentés, Lead Market Intiative, Inspire irányel
2008: Nyersanyag Kezdeményezés Biz. közl., Hulladék irányelv
2009: Bányászati hulladék határozatok
2010: 2020 Flagship Initiative Biz. közl.
2011: Nyersanyagpiacok kihívásai Biz. közl.
Erőforrás hatékonyság Biz. közl.
2012: Európai Innovációs Partnerség a nyersanyagokról
© Hámor, 2013
Bányászat és az Unió IV.
2013: EIP-RMI stratégia végrehajtási terv
Tengeri CH fúrásbiztonság irányelv
Földközi-tenger CH fúrásbiztonság Egyezmény
Nem-konvencionális CH Bizottság-i közlemény ?
2014: Horizon 2020 (és új finanszírozási periódus) kezdete
EIP-RMI jogalkotási (-módosítási) célok végrehajtása:
Nyersanyag-gazdálkodási keretirányelv ?
Nem-konvencionális CH irányelv vagy módosítások ?
© Hámor, 2013
2000. évi közlemény a nem-energetikai kitermelő iparról:
• a bányászat vetélkedik más területhasználatokkal
• a társadalmi-gazdasági és környezeti szempontokat egyensúlyban
figyelembe vevő közösségi politika kell
2008. évi közlemény:
• kínálat és kereslet elemzése (széles skála: export – önellátás importfüggés)
• a nyersanyagok elérhetőségének és árának alakulása
• új ipari stratégiák és a globális piacok működési zavarainak veszélyei
• a szakpolitikai megoldás: integrált stratégia
első pillér: nyersanyagok beszerezhetősége a világpiacon torzítatlan
feltételekkel, az állam működésének erősítése, befektetésbarát
környezet, fenntartható gazdálkodás elősegítése
második pillér: európai forrásokból származó nyersanyagok
fenntartható kínálatának segítése
harmadik pillér: elsődleges nyersanyagok felhasználásának
csökkentése az EU-ban, másodnyersanyagok
© Hámor, 2013
2011. évi közlemény elemei:
• nyersanyagpiacok a spekulatív tőke új tárgyai
• tőzsdei derivatívák megregulázása
• kőolaj és földgáz, villamos áram
• agrártermékek
A nyersanyagpolitika továbbfejlesztése:
• 14 kritikus ásvány beazonosítása
• kereskedelmi stratégia kialakítása (WTO, OECD, Afrika, stb.)
• kutatás, innováció, oktatás támogatása
• Natura 2000 újraértelmezése, iránymutatás kiadása
• ecodesign, end-of-waste, urban mining,
• Extractive Industry Transparency Initiative (könyvelésben)
• Nemzeti ásványpolitikák kidolgozása, vagyonnyilvántartás
• ásványvagyon-védelem a területrendezési tervezésben
• nemzeti geológiai szolgálatok együttműködése
© Hámor, 2013
© Hámor, 2013
5,0
Rare Earths
4,5
4,0
PGM
3,5
Supply Risk
3,0
Germanium
2,5
Antimony
Niobium
Magnesium
Gallium
Indium
2,0
Tungsten
Fluorspar
Barytes
1,5
Beryllium
Graphite
Cobalt
Tantalum
1,0
0,5
Diatomite
Talc
0,0
3,0
4,0
Perlite
Clays
5,0
6,0
Economic Importance
2013:
Magnesite
Rhenium
Lithium
Limestone
Borate
Gypsum
Bentonite
Silica
Silver
Copper
Feldspar
Titanium
Tellurium
Iron
7,0
8,0
Chromium
Vanadium
Molybdenum
Manganese
Zinc
Nickel
Aluminum
Bauxite
9,0
10,0
The „Fund-history”
1958: ESF (Social)
1962: EAGGF (Agri.)
1975: ERDF (Reg.)
1993: FIFG (Fish.)
1994: CF (Cohesion)
2007: IPA (ex ISPA,
SAPARD, CARDS,
PHARE)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1080/2006/EK RENDELETE
az Európai Regionális Fejlesztési Alapról
3. § (2) Az ERFA a következők finanszírozásához járul hozzá:
a) termelő beruházás, amely hozzájárul a fenntartható munkahelyek teremtéséhez és
megőrzéséhez, elsősorban a kis- és középvállalkozásoknak (KKV-k)
nyújtandó, elsősorban közvetlen befektetési támogatás révén
b) infrastruktúrába történő befektetés
c) az endogén potenciál fejlesztése a regionális és helyi fejlesztést támogató
intézkedések révén (vállalkozásoknak, különösen a KKV-knak nyújtott
támogatás, finanszírozási eszközök – kockázati tőke, kölcsön- és
garancialapok, helyi fejlesztési alapok, kamattámogatás –
d) az 1083/2006/EK rendelet 45. és 46. cikkében említett technikai támogatás
4. § Ezt a konkrét politikai eszközkombinációt az egyes tagállamok sajátosságai szerint
kialakítva elsősorban a következő prioritásokon keresztül kell megvalósítani:
 kutatás és technológiafejlesztés (K+TF), innováció és vállalkozói szellem
 információs társadalom, beleértve az elektronikus hírközlési infrastruktúra
 helyi fejlesztési kezdeményezések, szomszédos szolgáltatásokat nyújtó struktúrák
 környezetvédelem, beleértve a vízellátást, a víz- és hulladékgazdálkodást
 kockázatok megelőzése, beleértve a természeti és technológiai kockázatok
 közlekedési beruházások
 energetikai beruházások
 oktatási beruházások
A Tanács 1084/2006/EK rendelete a Kohéziós Alap létrehozásáról
2. Cikk A támogatások köre
(1) Az Alap a következő területeken végzett tevékenységekhez nyújt
támogatást:
a) transzeurópai közlekedési hálózatok, különösen az 1692/96/EK
határozatban meghatározott közös érdekű kiemelt projektek;
b) környezetvédelem a környezetvédelmi politikai és cselekvési
program alapján meghatározott közösségi környezetvédelmi
politikai prioritások körében (inkl. energiahatékonyság,
megújuló energiák)
+
A Tanács 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési
Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó
általános rendelkezések megállapításáról
A Bizottság 800/2008/EK rendelete a Szerződés 87. és 88. cikke
alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról
1. Ezt a rendeletet következő támogatásfajtákra kell alkalmazni:
a) regionális támogatás;
b) kkv-nak nyújtott beruházási és foglalkoztatási támogatás;
d) környezetvédelmi támogatás;
f) kockázati tőke formájában nyújtott támogatás;
g) kutatási és fejlesztési és innovációs támogatás;
h) képzési támogatás;
3. E rendeletet a gazdaság valamennyi ágazatára alkalmazni kell, a
következők kivételével:
d) a széniparban folytatott tevékenységhez nyújtott támogatás, a képzési
támogatás, a kutatási és fejlesztési és innovációs támogatás, valamint a
környezetvédelmi támogatás kivételével;
A Bizottság határozata a szén-dioxid környezetvédelmi szempontból
biztonságos leválasztására és geológiai tárolására irányuló kereskedelmi
demonstrációs projekteknek, valamint a megújuló energiaforrások
hasznosítására alkalmazott innovatív technológiák demonstrációs projektjeinek
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli
kereskedelmi rendszere keretében történő finanszírozására vonatkozó
kritériumok és intézkedések meghatározásáról (COM(2010)670) „NER300”
CLT-demonstrációs projektek kategóriái (CCS)
Geotermikus energia – projekt-alkategóriák:
- 5 MWe névleges kapacitású, megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszerek
tenziós feszültségterekben,
- 5 MWe névleges kapacitású, megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszerek
kompressziós feszültségterekben,
- 5 MWe névleges kapacitású, megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszerek
tömör szerkezetű, mélyen fekvő üledékes kőzetekben, gránitban és
egyéb kristályos szerkezetekben,
-5 MWe névleges kapacitású, megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszerek
mélyen fekvő mészkőben.
50 %-os támogatási intenzitás
A Bizottság közleménye a nyersanyagok rendelkezésre állásának biztosítása
európa jövőbeli jóléte érdekében javaslat nyersanyagokkal foglalkozó európai
innovációs partnerségre COM2012(82)
2020-ig elérendő célok:
- szabványosított európai statisztikai eszközök az erőforrások és tartalékok
felmérésére, és 3-D geológiai térkép
- kereslet és kínálat alakulását a gazdaságosan kiaknázható tartalékokkal
összekapcsoló dinamikus modellezési rendszer, és teljes élettartamelemzés
- legfeljebb tíz, kutatással, kitermeléssel és feldolgozással, hulladékgyűjtéssel és
újrahasznosítással kapcsolatos innovatív kísérleti projekt
- kritikus és ritka nyersanyagok helyettesítése legalább három fontos
alkalmazásban
- fenntartható bányászattal és anyaggazdálkodással foglalkozó kutatási, oktatási
és képzési központok hálózata, összhangban az Európai Innovációs
ésTechnológiai Intézettel (EIT), és a vonatkozó tudományos és innovációs
társulásokkal (KIC)
- anyagok használatát és a hulladékáramba bekerülő értékes nyersanyagok
megtartását, újrahasználatát és újrahasznosítását illetően a hatékonyság
növelése
- piaci potenciállal rendelkező innovatív nyersanyagok és termékek
- EU aktivizálása többoldalú nemzetközi és kétoldalú kapcsolatokban.
+
Közösségi jelentőségű
ásványi nyersanyag
lelőhelyek
!!!
NMP.2013.4.1-3 European Intelligence Network on the Supply of Raw
Materials
The Coordination Action should in particular:
- Creation of a permanent body before the end of the project.
- Create a harmonised and standardised EU knowledge base interoperable
with national databases including information on primary and secondary
resources on land and in marine environment down to 4 km depth, and
estimations of the resource availability including urban mines (landfills and
mining waste), and contribute to the establishment of the 'European Raw
Materials Yearbook' in close coordination with EUROSTAT.
- Produce a foresight study on raw materials supply and demand, together
with financial institutions, with special attention to critical minerals. A
strategy for annual updates.
- Develop a multi stakeholders’ Internet portal providing information on the
raw materials resources and deposits.
© Hámor, 2013
Nyersanyagkutatás a HORIZON 2020-ben:
5. prioritás: 3.1 md€ (4%)
(inkl. blue growth+energy)
nyersanyagok (inkl. hulladék): kb. 600 m€
(kb. 100 m€/év)
EIT (inkl. KIC): 2.7 md€ (3.5%) 25% intenzitás
klímaügyek csökkenő súllyal
Key Enabling technologies
HA BIZTOS AZ ÜZLETI SIKER, ÉS
MÁR CSAK TŐKE KELL:
ÖSSZEGZŐ GONDOLATOK





az EU történelme szorosan összefonódik a bányászattal
a nyersanyag politika elemei feltételezik az elmélyültebb
integrációt és a végeredmény jogforrásban is testet ölt
majd
az RMI EIP SIP célok egyben K&F (Horizon2020) (és
strukturális alap?) finanszírozási prioritások is lesznek
a strukturális és más speciális alapok továbbra is
elérhetők lesznek, de itt már a tagállami szempontok és
elosztási mechanizmusok hatékonysága is meghatározó
a „bányanyitás” mint primer öncél nyílt megjelölése nem
kecsegtet sikerrel, árnyaltabb megközelítés és
professzionális erőforrás koncentráció a szükséges de
nem elégséges feltételegyüttes
© Hámor, 2013
EU raw materials webpage:
http://ec.europa.eu/enterprise/non_energy_extractive_industries/raw_materials.htm
European Innovation Partnership on Raw Materials:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/innovationpartnership/index_en.htm
Report on critical raw materials:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/critical/index_en.htm
Report on best practices in area of land use planning, permitting and geological
knowledge:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/sustainable-supply/index_en.htm
Natura 2000 guidelines:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
Trade raw materials activity report 2012:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/may/tradoc_149515.pdf
2011 JRC report on critical metals and energy technologies:
http://setis.ec.europa.eu/system/files/CriticalMetalsinStrategicEnergyTechnologiesdef.pdf
JÓ SZERENCSÉT !
© Hámor, 2013
[email protected]

similar documents