CHAPTER 2 - WordPress.com

Report
CHAPTER 2
CLASSES AND OBJECT
PART 1
(MALAY VERSION)
KELAS
 Kelas merupakan ciri utama bagi C++.
 Suatu kelas yg dibina atau ditakrifkan bertindak sbg satu jenis data




baru yg mana blh menjana atau mencipta objek-objek darinya
Kelas boleh diguna oleh pengaturcara utk mewakili objek-objek
dunia sebenar
Dalam C++, method sesebuah kelas dipanggil sebagai ahli fungsi
manakala atribut sesebuah kelas dipanggil ahli data.
Objek yg mempunyai struktur data dan kelakuan (ops) yg sama
dikumpulkan dalam satu kelas.
Utk menakrifkan sesuatu kelas anda perlu menggunakan kata kunci
“class”
KELAS samb…
 Contoh kelas
- Kereta
- kursus
- Pelajar
- Bank
-Komputer
KELAS samb…
 Struktur asas bg pengisytiharan kelas
i) keyword class
ii) nama kelas
iii) Satu blok yang berada dalam simbol { }. Kandungan blok
terdiri dari pengisytiharan data dan fungsi yang boleh berjenis
private, public atau protected. Juga dikenali sebagai ahli
kepada kelas.
iv) simbol ; digunakan bagi mengakhiri penakrifan kelas.
v) penakrifan ahli fungsi kepada kelas. (sekiranya fungsi
ditakrif di luar penakrifan kelas).
PENAKRIFAN KELAS
 Sintaks bagi pengisytiharan suatu kelas :
 Cara 1
class Nama_Kelas
{
private:
ahli data ( ); // ahli data private
ahli fungsi ( );//ahli fungsi private
public:
ahli data ( ); //ahli data public
ahli fungsi ( ); //ahli data private
};
PENAKRIFAN KELAS
 Cara 2
class Nama_Kelas
{
ahli data ( );
ahli fungsi ( );
//secara default ahli kelas ini berjenis private
public:
ahli data ( ); //ahli data public
ahli fungsi ( ); //ahli data private
};
CAPAIAN AHLI KEPADA KELAS
 Ahli kelas boleh diisytuharkan sebagai private, public atau
protected
 Kawasan capaian ahli kepada kelas adalah seperti berikut :
Jenis Capaian
Kawasan Capaian
private
Secara default semua kelas adalah
berjenis private. Ahli private hanya
boleh dicapai oleh ahli fungsi di
dalam kelas shj dan tidak boleh
dicapai dr luar kelas
public
Ahli public pula blh dicapai oleh
ahli kepada kelas dan juga boleh
dicapai dari luar kelas
protected
Digunakan dalam konsep
pewarisan. Ahli protected bersifat
spt ahli private ttp boleh diwarisi
oleh kelas lain
CONTOH PENGGUNAAN KELAS
Buku
tajuk
tahun
harga
Setdata()
Cetakdata()
Semakharga()
BUKU
PENAKRIFAN KELAS BUKU
class Buku
{
private :
char tajuk[25];
int tahun;
float harga;
public :
void setdata (char [25], int, float);
void cetakdata ( );
float semakHarga( );
};
PENAKRIFAN AHLI FUNGSI
 Ahli fungsi boleh ditakrifkan samada di dalam kelas atau di luar
kelas
 Contoh penakrifan ahli fungsi di luar kelas
class Buku
{
:
public :
void setdata (char [25], int, float)
void cetakdata ( );
float semakHarga( );
};
void Buku :: setdata(char tjk[25], int thn, float hga)
{
strcpy(tajuk,tjk);
tahun =thn;
harga =hga;}
Float Buku :: semakharga ( )
{
return harga;
}
 Contoh penakrifan ahli fungsi dalam kelas
class Buku
{
private :
char tajuk[25];
int tahun;
float harga;
public :
// pengisytiharan dan penakrifan fungsi
void setdata (char tjk[25], int thn, float hga)
{
strcpy (tajuk,tjk);
tahun = thn;
harga = hga;
}
float semakHarga( )
{
return harga;
void cetakdata ( );
};
}
PENGHASILAN OBJEK
 Kelas boleh digunakan untuk menghasilkan objek
 Cara mengisytiharkan objek berjenis kelas adalah sama
seperti mengisytiharkan pembolehubah berjenis struct
 Sintaks pengisytiharan objek :
Namakelas Senarai Namaobjek;
 Contoh pengisytiharan :
Buku bukuOOP;
Buku bukuOOP, bukuC++, bukuOS;
CARA CAPAIAN AHLI KELAS
 Ahli kelas boleh dicapai oleh ahli fungsi bagi kelas yang sama
atau fungsi pelanggan
 Fungsi pelanggan merupakan fungsi yang bukan ahli kpd kelas
ttp mengisytiharkan dan memerlukan objek dari kelas
tertentu untuk dilaksanakan
 Sintaks bagi mencapai ahli kelas dari kelas pelanggan:
NamaObjek.NamaAhliData
atau
NamaObjek.NamaAhliFungsi
CARA CAPAIAN AHLI KELAS samb…
 Walaubagaimanapun skop capaian kpd ahli kelas bergantung
samada ahli tersebut berjenis private atau public.
 Ahli private hanya boleh dicapai oleh ahli fungsi shj manakala
ahli public boleh dicapai oleh ahli fungsi dan ahli pelanggan.
 Contoh capaian ahli kelas Buku melalui ahli fungsi cetakdata()
ditunjukkan dalam contoh aturcara berikut. Aturcara ini
menunjukkan bahawa ahli fungsi dibenarkan mencapai semua
ahli kelas samada berjenis private atau public
 Dalam fungsi cetakdata(); capaian kepada ahli kelas buku
dilakukan tanpa melalui objek buku.
CARA CAPAIAN AHLI KELAS samb…
void Buku ::cetakdata ( )
{
// capaian kepada ahli private tajuk dan tahun
cout << “\nTajuk buku : “ <<tajuk;
cout << “\n Tahun diterbitkan : “ << tahun;
// capaian kepada ahli public semakharga( )
cout << “\n Harga buku : “ << semakharga( );
}
CARA CAPAIAN AHLI KELAS samb…
 Aturcara berikut merupakan contoh capaian yang dibenarkan
ke atas fungsi pelanggan
 Fungsi pelanggan hanya dibenarkan mencapai ahli public
tetapi capaian hanya boleh dilakukan melalui objek kelas yang
sama.
main( )
{
Buku bukuOOP;
bukuOOP.setdata (“OOP” , 2008, 50.00); //ok
cout << “\n Harga buku :” << bukuOOP.semakharga( ); //ok
return 0;
}
CARA CAPAIAN AHLI KELAS samb…
 Aturcara berikut merupakan contoh capaian oleh fungsi
pelanggan yang tidak dibenarkan.
 Fungsi pelanggan tidak dibenarkan mencapai ahli private bagi
sesuatu kelas.
main( )
{
Buku bukuOOP;
cout << “\n Masukkan tahun buku diterbitkan”;
cin>> bukuOOP.tahun; //ralat
bukuOOP.harga = 43.00; //ralat
cout<<“\n Harga buku :” << bukuOOP.harga; //ralat
return 0;
}

similar documents