OpgaveformuleringiSRP

Report
Tuberkulose (1)
Beskriv forløbet af en infektion med tuberkulosebakterien Mucobacterium
tuberculosis.
Forklar hvordan bakterien spredes og hvad immunsystemet gør for at
bekæmpe bakterien.
Hvorfor har immunsystemet svært ved at nedkæmpe bakterien, og hvordan
kan bakterien udvikle resistens mod den medicin, man benytter i
bekæmpelsen af sygdommen?
Ud fra en analyse af selvvalgte kilder ønskes en redegørelse for tuberkulosens
udbredelse og omfang før og nu og en vurdering af sygdommens
samfundsmæssige betydning.
Omfang 15-20 sider.
Overvejelser:
•Hvad er problemstillingen? Hvad skal eleven nå frem til?
•Hvordan spiller fagene sammen?
–Er de parallelle?
–Bruger de hinanden?
–Bruges de begge på problemstillingen og konklusionen?
”demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige
tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse”
•Er det tydeligt for eleven hvad der forventes? Bilag?
Tuberkulose (2)
Tuberkulose har været en frygtet sygdom gennem århundreder. Gennem projektet skal du
undersøge, hvordan sygdommen påvirker det enkelte individ og samfundet, og hvordan
dette har ændret sig gennem de sidste 150 år.
Du skal gennem projektet
•
beskrive forløbet af en infektion med tuberkulosebakterien Mucobacterium tuberculosis.
•
forklare hvordan bakterien spredes og hvad immunsystemet gør for at bekæmpe bakterien.
•
forklare hvorfor har immunsystemet svært ved at nedkæmpe bakterien, og hvordan kan
bakterien udvikle resistens mod den medicin, man benytter i bekæmpelsen af sygdommen.
•
gøre rede for tuberkulosens udbredelse og omfang før og nu og vurdere sygdommens
samfundsmæssige betydning.
Der skal indgå analyse af selvvalgte historiske kilder i undersøgelsen.
Omfang 15-20 sider.
Overvejelser
• Kræver problemstillingen begge fag?
• Hvilke roller spiller fagene?
–
–
–
•
Er kravene tydelige?
–
–
•
Hvordan bruges faglig viden og metoder?
Hvordan bruger fagene hinanden?
Kan fagene bidrage til fælles konklusion på problemstillingen?
Analyseniveau?
Bilag?
Har eleven mulighed for at udvælge og afgrænse?
–
–
Skal stoffet slankes efter problemstillingen?
Behov for præciseringer? Bilag?
Tuberkulose (3)
Tuberkulose har været en frygtet sygdom gennem århundreder. Gennem projektet
skal du undersøge, hvordan sygdommen påvirker det enkelte individ og
samfundet, og hvordan dette har ændret sig gennem de sidste 150 år.
Du skal gennem projektet
• redegøre for ændringer i tuberkulosens udbredelse i Danmark gennem de
sidste 150 år, og for de formodede årsager til ændringerne i udbredelse.
• beskrive hvordan en infektion som tuberkulose spredes i befolkningen, og
hvorfor den kan være svær at få bugt med for kroppen og immunforsvaret.
• analysere og diskutere hvad ændringerne i sygdommens udbredelse og
behandlingsmulighederne har betydet for den enkelte patient og for
sygdommens rolle i samfundet.
Der skal indgå analyse af selvvalgte historiske kilder i undersøgelsen.
Omfang 15-20 sider.
-stadig overvejelser
• Er kravene tydelige?
– Analyseniveau?
– Forstår eleven hvor der skal analyseres kilder? Bilag, fx rå statistikker og
levevilkår?
– Hvor sikres det ekstra i forhold til undervisningen?
•
Har eleven mulighed for at udvælge og afgrænse?
– Behov for præciseringer? Bilag?
Overvejelser når man stiller opgaven
SOLO:
Nyttig når man
strukturerer
flerfaglig opgave
Bloom:
Nyttig når man
formulerer
underopgaver
1.
2.
3.
4.
5.
Lyt til eleven!
Vejledning!
Formuler en fælles problemstilling
Overvej Hvad eleven skal nå frem til
Overvej hvad fagene kan bidrage med –viden, metoder, analyser til
analysen
6. Overvej hvordan eleven forstår krav, niveau og muligheder

similar documents