Kap 7

Report
Corporate Finance
Kap 7
Project cash flows
Kontantstrøm
• Kontantstrømmen til et prosjekt måler endringene i
inn- og utbetalingene som følge av å gjennomføre
prosjektet.
– Påløpte kostnader før investeringsbeslutningen fattes er
følgelig irrelevante. (Gjort er gjort…)
– Faste kostnader som ikke endres skal ikke med.
– Bruk av egne ressurser måles til alternativkostnaden, for
eksempel tapte innbetalinger eller sparte utbetalinger.
– Avskrivinger er ingen utbetaling, men en periodisert
kostnad av investeringen, som følge av sammenstillingsprinsippet. Investeringen er en utbetaling og skal med i
kontantstrømmen, men ikke avskrivingen.
Generell kontantstrøm
• (X0, X1, X2, … XT)
• Xt = prosjektets kontantstrømseffekt på
tidspunkt t.
• t = 0, 1, 2, …, T; hvor T er planhorisonten.
• Planhorisonten T kan være kortere enn
prosjektets levetid.
• I så fall må det estimeres en salgsverdi.
Tidspunkt og perioder
• Tid er i prinsippet en kontinuerlig variabel.
• Vi forenkler og behandler tiden som en diskret
variabel. (Vi summerer isteden for å beregne
integraler.)
• Vi angir derfor alle inn- og utbetalinger til
bestemte tidspunkt.
• Avstanden mellom to tidspunkter er en
tidsperiode.
Periodelengde
• Periodelengden kan i prinsippet velges fritt.
• Periodelengden bør imidlertid være den
samme for en bestemt kontantstrøm,
for å slippe å bruke forskjellige renter for
samme kontantstrøm.
• Vanligvis henføres alle innbetalinger i en
periode til slutten av perioden, og alle
utbetalinger henføres til begynnelsen.
• Dvs. alle beløp henføres til et tidspunkt.
Inn- og utbetalinger
0
Innbetalinger
1
2
Utbetalinger
3
Tid
Samme periodelengde
• Periodelengden kan være dager, uker, måneder, kvartal,
halvår, år, skuddår, etc.
• Vi bør imidlertid ha samme periodelengde for samme
kontantstrøm. Hvis noen beløp er månedlig, andre
kvartalsvis, og noen årlig, bør en benytte korteste
tidsperiode (måned).
• Ofte er det imidlertid tilstrekkelig å slå alle beløp innen
ett år sammen, for å forenkle analysen.
Estimere salgsverdi
• Prosjektanalyser har vanligvis ikke lenger
tidshorisont enn 10 – 15 år, fordi usikkerheten
lenger fram i tid blir så stor.
• Investeringsobjekter som har en lenger levetid
må da få estimert en salgsverdi.
• For enkelte prosjekt kan sluttverdien være
negativ, som ved opprydding av
plattforminstallasjoner i Nordsjøen.
Omløpsmidler
• Investering i arbeidskapital er den ekstra
kapitalen som må til for å finansiere driften i
oppstartsperioden (fordi inn- og utbetalinger fra
driften skjer på forskjellige tidspunkt).
• Når driften opphører vil denne arbeidskapitalen
frigjøres (bli innbetalt igjen).
• Kontantstrømmen må derfor inneholde
arbeidskapital både i første og siste periode.
• Endres arbeidskapitalen i mellomtiden, så må
også disse endringene med. Husk: alle endringer..
Faste eller løpende priser?
• Kontantstrømmer målt i løpende kroner kalles
nominell kontantstrøm.
• Kontantstrøm målt i fast kroneverdi kalles
realkontantstrøm.
• Hvis forksjellige kostnader og inntekter har
ulik prisstigning, må vi alltid først beregne
nominell kontantstrøm.
• Vi må også beregne nominell kontantstrøm
hvis vi skal ta hensyn til skatt.
Fordeling av kontantstrømmen
• En kontantstrøm fordeles på 3 mottakere:
1. Långivere (finansiering, renter og avdrag)
2. Staten (skatter)
3. Eierne (rensten)
• Skatt, lån, rente og avdrag er alltid i nominelle
verdier. Enklest å starte med nominelle beløp.
• Skatteregnskapet er eget regnskap. Vi skal kun
foreta en grovvurdering av skatteberegningen.
Et talleksempel
• Investering: 5,5 mill.
Utrangeringsverdi etter 5 år er 0,5 mill.
• Skattemessig saldoavskriving 20%.
Selskapsskattestatsen er 28%.
• Lånefinansiering 60%, dvs. 3,3 mill.
3% rente. Løpetid over 5 år, serielån.
• Økte omløpsmidler første år (0) lik 2,676 mill.
År 1 ytterligere økning på 195.000.
Neste år ny økning på 58.500,
før arbeidskapitalen stabilisteres.
• Salg pr måned: 1300 stk.
• Enhetspris pr. stk: 500,-. Årlig prisstigning 4%.
• Enhetskostnad 250,-. Årlig prisstigning 3%.
• Diverse betalbare kostnader: 2.496.000 pr. år.
Følger generell prisstigning på 2%.
Total nominell kontantstrøm
År
0
1
2
3
4
Investering -5 500 000
Arbeidskapital -2 676 000
5
500 000
-195 000
-58 500
Salg stk pr mnd
1 300
1 300
1 300
1 300
1 300
4%
Enhetspris
500
520
541
562
585
12
Omsetning pr år
7 800 000
8 112 000
8 436 480
8 773 939
9 124 897
3%
Enhetskostnad
-250
-258
-265
-273
-281
12
Varekostnad pr år
-3 900 000 -4 017 000 -4 137 510 -4 261 635 -4 389 484
2%
Div. bet. kostnader
-2 496 000 -2 545 920 -2 596 838 -2 648 775 -2 701 751
Total kontantstrøm -8 176 000
1 209 000
10,37 %
1 490 580
2 929 500
1 702 132
1 863 529
5 463 162
Denne kontantstrømmen skal deles mellom långivere, stat og eierne.
Kontantstrøm fra långivere
År
60 %
0
1
2
3
4
5
Restlån 3 300 000 2 640 000 1 980 000 1 320 000 660 000
0
Lån 3 300 000
5
Avdrag
3%
Rente
-660 000 -660 000 -660 000 -660 000 -660 000
-99 000
-79 200
-59 400
-39 600
-19 800
Kontantstrøm långivere 3 300 000 -759 000 -739 200 -719 400 -699 600 -679 800
•
•
•
•
Långiverene bidrar med et lån på 3,3 mill kroner. (60% av 5,5 mill.)
Lånet betales tilbake via avdragene (over 5 år).
I tillegg betales rente (3% av restgjelden).
Lån, rente og avdrag er alltid i nominelle verdier.
Avskrivinger
Avskrivningssatsene varierer:
Saldogruppe
Sats
•
a
Kontormaskiner etc.
30%
•
b
Ervervet goodwill
20%
•
c
Vogntog....
20%
•
d
Personbiler
20%
•
e
Skip....
14%
•
f
Fly ....
12%
•
g
Bygg og anlegg....
5%
•
h
Forretningsbygg
4% (81)
o
Restsaldo < 15 000,- utgiftsføres!
o
Merk at for driftsmiddel i saldogruppe a-d, samlesaldoer (en konto pr. gruppe.)
o
For driftsmiddel i e-h, egen konto for hvert driftsmiddel.
o
1)Bygninger
med en enkel konstruksjon, levealder < 20 år, kan avskrives med 8%.
Saldoavskrivinger
•
•
•
•
•
AK = anskaffelseskost (Investeringsutbetaling)
a = avskrivingssats (saldoavskriving)
AVSt = avskriving år t
BVt = Balanseverdi etter avskriving år t
Un = Utrangeringsverdi år n (levetidens slutt)
B V t  A K  1  a  for t = 0, 1, 2, ....
t
A V S t  a  B V t 1  a  A K  1  a 
t 1
for t = 1, 2, .....
3 ulike metoder ved utrangering
1. Inntektsføre salgsbeløpet i salgsåret.
Uavskrevet restverdi før salg avskrives videre.
2. Nedskriving med salgsbeløpet.
Salgsbeløpet skattlegges ikke, men uavskrevet
restverdi fratrukket salgsverdien avskrives
videre.
3. Nedskriving med bokført restverdi.
Salgsbeløpet skattlegges ikke, og uavskrevet
restverdi fratrukket salgsverdien kostnadsføres.
Saldoavskrivinger og skatt
•
•
•
•
•
Nedskriving med salgsbeløpet: Ved utrangering skal eventuell salgsbeløp ikke beskattes,
men redusere restverdien til øvrige avskrivbare eiendeler i samme saldogruppe.
(Skattereglene gir visse valg, og er avhengig av avskrivingsgruppe. Hvis gruppesaldoen blir
negativ gjelder egne regler. Disse blir ikke gjennomgått.)
Restverdien etter utrangering er lik: BVn - Un
Denne restverdien (salgsgevinsten/salgstapet) skal avskrives i all framtid.
Saldoavskrivinger utgjør en geometrisk rekke med negativ vekst.
Nåverdien av en geometrisk rekke med vekst v og kapitalkostnad k er lik:
1
kv
•
Veksten er i dette tilfellet lik avskrivingssatsen a, og er negativ. Nåverdien på
tidspunkt n av spart skatt på framtidige avskrivinger blir da når skattesatsen er s
og første avskrivingsbeløp i rekken er lik a[BVn –Un] = a[AK(1-a)n –Un] :
n
s  a   A K 1  a   U n 


ka
•
Denne nåverdien må gjøres om til tidspunkt 0:
n
s  a   A K  1  a   U n 


1  k    k  a 
n
Kontantstrøm til staten
20 %
28 %
År
0
1
2
3
4
5
Bokført verdi UB 5 500 000 4 400 000 3 520 000 2 816 000 2 252 800 1 802 240
Avskriving
1 100 000
880 000
704 000
563 200
450 560
Salgsverdi
500 000
Restverdi etter salg
1 302 240
Omsetning pr år
Varekostnad pr år
Avskriving
Rente
Div. bet. kostnader
Skattbart resultat
Skatt
7 800 000 8 112 000 8 436 480
-3 900 000 -4 017 000 -4 137 510
-1 100 000 -880 000 -704 000
-99 000
-79 200
-59 400
-2 496 000 -2 545 920 -2 596 838
205 000
589 880
938 732
-57 400 -165 166 -262 845
8 773 939
-4 261 635
-563 200
-39 600
-2 648 775
1 260 729
-353 004
9 124 897
-4 389 484
-450 560
-19 800
-2 701 751
1 563 302
-437 724
• Skatten betales etterskuddsvis, dvs. påfølgende år. Skatten er alltid nominelle beløp.
• Om vi er «forsiktige» så tar vi disse utbetalingene i begynnelsen av perioden, dvs. i
slutten av samme år som resultatet.
• Eventuelt salgstap (eller gevinst) skal ikke kostnadsføres (inntektsføres), men en må
fortsette å avskrive i skatteregnskapet. Kontantstrømmen er derfor ikke komplett.
Nominell kontantstrøm til eierne
10,37 %
År
0
1
2
3
4
5
Total kontantstrøm -8 176 000 1 209 000 1 490 580 1 702 132 1 863 529 5 463 162
3,00 % Kontantstrøm långivere 3 300 000
28 %
Skatt
Kontantstrøm til eierne -4 876 000
Restverdi etter salg
-759 000
-739 200
-719 400
-699 600
-679 800
-57 400
392 600
-165 166
586 214
-262 845
719 887
-353 004 -437 724
810 925 4 345 637
1 302 240
• Eierne sitter igjen med resten av kontantstrømmen, etter at långivere og
staten har fått sitt.
• Kontantstrømmen til långivere og stat er alltid i nominelle verdier.
• Internrenten til total nominell kontantstrøm er 10,37%.
• Internrenten til långiverne er 3%, dvs. lik den nominelle lånerenten.
• Skatten har ingen internrente, det er bare utbetalinger (ingen fortegnskift).
• Kontantstrømmen til eierne er ufullstendig, pga. spart skatt på framtidige
avskrivinger. (Dette beløpet kan være negativt om vi har salgsgevinst.)
Nominell internrente etter skatt
År
0
1
2
3
4
5
Total kontantstrøm -8 176 000 1 209 000 1 490 580 1 702 132 1 863 529 5 463 162
Skatt
-57 400
0
-165 166
-262 845
-353 004
-437 724
Kontantstrøm etter skatt -8 176 000 1 151 600 1 325 414 1 439 287 1 510 525 5 025 437
Restverdi etter salg
1 302 240
Kontantstrømmen etter skatt er det som tilfaller långivere og eiere etter at staten
har tatt sitt. Dvs. det er lik total kontantstrøm minus skatten.
Nåverdi etter skatt må også ta hensyn til nåverdien av spart skatt fra avskriving på
restverdien etter salg. Vi får total nåverdi etter skatt lik:
N V   8176000 
115100
1  r 
1

1325414
1  r 
2

1439287
1  r 
3

1510525
1  r 
4

5025437
1  r 
5

0, 28  0, 20  1302240
 r  0, 20   1  r 
Renten som gjør denne nåverdien lik 0 er her 8,32%. (Finnes vha. regneark eller ved
interpolering.)
5
Avkastning før og etter skatt
FS
i N = nom inell internrente før skatt
ES
i N = nom inell internrente etter skatt
s E  effektiv skattesats =
iN  iN
FS
sE 
reduksjon i avkastning p.g.a. skatt
avkastning før skatt
ES
i
FS
N
iN  iN
ES
FS
1  s E 
s N = nom inell skattesats (vanligvis 28% )
Hvis : sE = sN
iN  iN
ES
FS
1  s N 
Effektiv skattesats
FS
i N = 10,37%
ES
i N = 8,32%
iN  iN
FS
sE 
ES
i
FS
N

0,1037  0, 0832
 0,1977  19, 77%
0,1037
• Reduksjonen i internrenten er på 19,77% pga. skatten til staten.
• Vi kan imidlertid ikke bruke denne størrelsen til å beregne noen
eksakt sammenheng mellom kapitalkostnaden før og etter skatt.
• Det er heller ikke nødvendigvis slik at prosjekter som er
lønnsomme før skatt, vil være lønnsomme etter skatt.
Nåverdi før og etter skatt
4000000
3000000
2000000
1000000
0
0%
-1000000
-2000000
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%
Den øverste profilen er før skatt.
Internrenten før skatt er 10,37%.
Hvis kapitalkostnaden før skatt er
mindre enn 10,37% er prosjektet
lønnsomt.
For å komme til samme
konklusjon etter skatt bør
kapitalkostnaden etter skatt være
mindre enn internrenten etter
skatt, som er på 8,32%.
En kapitalkostnad på 8% før skatt
gir en nåverdi på 660 469. For å
få samme nåverdi etter skatt må
kapitalkostnaden være lik 5,88%.
Dette tilsvarer en reduksjon i
kapitalkostnaden på 26,52%,
langt over den effektive
skattesatsen på 19,77%.
Finansinvesteringer før og etter skatt
År
3%
28 %
2,16 %
0
Lån
3 300 000
Avdrag
0
Rente
0
Skatt
0
Kontantstrøm långivere 3 300 000
1
2
3
660 000
99 000
-27 720
-759000
660 000
79 200
-22 176
-739200
660 000
59 400
-16 632
-719400
4
660 000 660 000
39 600 19 800
-11 088
-5 544
-699600 -679800
Avkastningen før skatt til långiverne er selvsagt lik den nominelle lånerenten på 3%.
Avkastningen etter skatt er lik:
iN  iN
ES
FS
1  s N 
5
i N  0, 03  1  0, 28   0, 0216  2,16%
ES
• OBS. Den effektive nominelle renten før skatt er ikke alltid lik lånerenten.
• Gebyrer, forskuddsrente eller flere betalingsterminer pr. år kan medføre at
effektiv nominell rente før skatt ikke er lik den oppgitte renten.
• Effektiv rente etter skatt er imidlertid lik : i E S = i F S ( 1 - s )
Avkastning totalkapital og egenkapital
År
10,37 %
3,00 %
0
1
2
3
4
5
Total kontantstrøm -8 176 000 1 209 000 1 490 580 1 702 132 1 863 529 5 463 162
Kontantstrøm långivere 3 300 000
-759 000
-739 200
-719 400
-699 600 -679 800
0
-57 400
-165 166
-262 845
-353 004 -437 724
Kontantstrøm til eierne -4 876 000
392 600
586 214
719 887
810 925 4 345 637
28 %
Skatt
Restverdi etter salg
N V   4876000 
392600
1  r 
1

1 302 240
586214
1  r 
2

719887
1  r 
3

810925
1  r 
4

4345637
1  r 
5

0, 28  0, 20  1 302240
 r  0, 20   1  r 
Avkastningen til egenkapitalen er 10,93% etter skatt.
Vi har også beregnet avkastningen til totalkapitalen etter skatt, som er 8,32%.
Hvordan kan egenkapitalen ha større avkastning enn totalkapitalen?
5
«Brekkstangsformelen»
Fra bl.a. regnskapsanalysen kjenner vi følgende sammenheng når:
iTK = rentabilitet etter skatt for totalkapitalen
iEK = rentabilitet etter skatt for egenkapitalen
iGK = rentabilitet før skatt for gjelden
EK = egenkapital
EK
GJ
TK
EK
GJ
GJ = gjeld
i i 
i 
TK
TK
TK = totalkapital
ES
i
EK
ES
i
TK
FS
 i
TK
i
GJ

GJ
TK
• Egenkapitalrentabiliteten øker med økende gjeldsgrad.
• Formelen forutsetter at gjeldsrenten er upåvirket av gjeldsgraden.
• Rentabiliteten i finansregnskapet er basert på en enperiodisk modell.
Avkastning totalkapital og egenkapital
• Det er ingen perfekt sammenheng mellom internrenten på
egenkapitalen og internrenten til totalkapitalen basert på
kontantstrømmer, slik som brekkstangsformelen og de
enperiodiske rentabilitetene i finansregnskapet.
• Kun hvis gjeldsgraden er konstant over tid og gjeldsrenten
er upåvirket av gjeldsgrad har vi:
i
EK
i
TK
 i
TK
i
GJ

GJ
TK
• I vårt eksempel:
0, 0832   0, 0832  0, 03  
3300
 0,1047  10, 47%
8176
• Den faktiske avkastningen til egenkapitalen er 10,93% etter
skatt.
Nåverdi totalkapital og egenkapital
3000000
2500000
TK etter skatt
2000000
1500000
1000000
EK etter skatt
500000
0
0%
-500000
-1000000
-1500000
-2000000
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9% 10% 11% 12% 13% 14%
Vi ser at nåverdien til totalkapitalen og egenkapitalen etter skatt
er lik for en kapitalkostnad på 3%,
som er avkastningen før skatt på
gjelden.
Det finnes ingen nøyaktig
sammenheng mellom
kapitalkostnadene til TK etter
skatt og EK etter skatt slik at
nåverdiene bli like.
15% Brekkstangsformelen kan brukes
som en tilnærmet sammenheng.
Alternativt kan en beregne
nåverdien uten gjeldsfinansiering,
og ta hensyn til
gjeldsfinansieringen separat.
Realverdier
• Den generelle prisstigningen er 2%.
• Det betyr at pengene som innbetales om ett
år er 2% mindre verd enn samme beløp i år.
• For å gjøre om verdiene til samme kjøpekraft
må beløpene deflateres – de må regnes om til
samme kjøpekraft som på tidspunkt 0.
• Fremgangsmåten tilsvarer renteregning, vi
bytter bare ut renten med prisstigningen.
Kontantstrøm i faste kroner
0
1
2
3
t
-100
30
40
50
Nominelle beløp
(1+0,02)-0
(1+0,02)-1
(1+0,02)-2
(1+0,02)-3
Prisstigning 2%
0
1
2
3
-100
29,41
38,45
47,12
N t
Xt
t
Fast kroneverdi
 nom inell kontantstrøm på tidspunk t
j  generell prisstigning/inflasjon pr perio de
R0
 realverdikontantstrøm på tidspunk t m ålt i kroner på t = 0
R0
 Xt
Xt
Xt
N t
 1  j 
t
Kapitalkostnad og inflasjon
• Følgende sammenheng gjelder mellom
nominell rente og realrente:
• j = inflasjon (generell prisstigning)
• rN = nominell rente
• rR = realrente
• (1+ rR) (1+ j ) = (1+ rN)
• Denne relasjonen kan vi bruke i ulike
sammenhenger.
Kapitalkostnad og nåverdiberegninger
• Vi må bruke nominell kapitalkostnad på
nominelle kontantstrømmer.
• Vi må bruke realkapitalkostnaden på
realkontantstrømmer.
• Da vil nåverdien bli den samme, dvs. det er
likegyldig om vi bruker nominelle eller
realverdier. 1  r   1  j   1  r 
R
rR 
1  rN 
1
1  j 
j
1  rN 
1
1  rR 
N
rN   1  rR    1  j   1
Kontantstrøm i nominelle kroner
rR  5%
j  2%
rN   1  0, 05    1  0, 02   1  0, 071
0
1
2
3
t
-100
30
40
50
Nominelle beløp
(1+0,071)-0
-100
28,01
34,87
40,70
3,58
(1+0,071)-1
(1+0,071)-2
(1+0,071)-3
Nåverdi (når realrenten er 5% og inflasjon er 2%, nominell rente 7,1%).
Kontantstrøm i realverdier
rR  5%
j  2%
rN   1  0, 05    1  0, 02   1  0, 071
0
1
2
3
-100
29,41
38,45
47,12
(1+0,05)-0
-100
28,01
34,87
(1+0,05)-1
(1+0,05)-2
(1+0,05)-3
40,70
3,58
Nåverdi (når realrenten er 5%)
t
Fast kroneverdi
Nødvendig sammenheng
• Deflatering av nominelle beløp til realverdier:
xRt = xNt (1+j)-t
• Neddiskonterning av realverdi til nåverdi:
xNVt = xRt (1+rR)-t = xNt (1+j)-t (1+rR)-t
• Neddiskonterning av nominell verdi til nåverdi:
xNVt = xNt (1+rN)-t = xNt [(1+j) (1+rR)]-t
• Sammenhengen mellom nominell rente, inflasjon
og realrente sikrer konsistente resultat:
(1+j)-t (1+rR)-t = [(1+j) (1+rR)]-t =(1+rN)-t
Kapitalkostnaden må harmonere med
kontantstrømmen
INFLASJON
Nominell
FINANSIERING
 1  rR   1  j    1  rN 
Egenkapital
Reell
k
EK
k
Totalkapital
SKATT
Før skatt
Etter skatt
k F S  1  s   k E S
TK
 k
TK
k
GJ
GJ
  TK
Alternative framgangsmåter
• Vi har beregnet nominell kontantstrøm etter skatt til
egenkapitalen.
• Om vi ikke kjenner kapitalkostnaden til egenkapitalen etter
skatt, kan den beregnes om vi kjenner kapitalkostnaden til
totalkapitalen (eller det motsatte forhold).
• Det finnes flere alternative formler for beregning av veid
kapitalkostnad. Disse bygger på ulike forutsetninger.
• Alternativt kan en beregne kontantstrømmen etter skatt
uten å ta hensyn til finansieringen.
• Nåverdien til denne kontantstrømmen må så korrigeres for
nåverdien av finansieringen:
– Nåverdien av skatteeffekter (spart skatt rentekostnader)
– Nåverdien av eventuelle subsidieringseffekter (billig lån)
– Lånekostnader (emisjonskostnader, etc.)

similar documents