Tor Slettebø - Fylkesmannen.no

Report
FORSKNINGSSIRKLER
EN ARENA FOR KOMPETANSEUTVIKLING OG
INNOVASJON I BARNEVERN OG UTDANNING
Barnevernkonferansen 2013
Union Hotell Geiranger 18. oktober
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Tor Slettebø
Diakonhjemmet Høgskole
DISPOSISJON
•
•
•
•
•
Egen interesse for feltet
Behovet for kompetanseutvikling
Hva er en forskningssirkel ?
Rammer og forutsetninger
Erfaringer fra forskningssirkel om barn og unges
medvirkning i Oslo og Akershus
BEHOVET FOR
KOMPETANSEUTVIKLING
• Barneverntjenesten står kontinuerlig overfor
nye utfordringer
• Krav om et kunnskapsbasert barnevern
• Krav om kvalitetsforbedring, jfr Retningslinjer
for internkontroll
• Profesjonsutøvere leser lite faglitteratur, men
har størst utbytte av kollegaveiledning
SAMSPILL OG ØKT KVALITET I
UTDANNING OG FORSKNING
• Bedre og mer samhandling
• Utvikling av innholdet i utdanning og
undervisning
• Utvikling av nye og relevante
forskningstemaer
HVA ER EN FORSKNINGSSIRKEL?
En studiesirkel hvor praktikere og forskere
deltar med mål om å utvikle gjensidig innsikt
og kunnskap i et tema av felles interesse.
Problemstillingen skal utvikles på bakgrunn
av praktikernes behov for kunnskap
Ved hjelp av samtaler og refleksjon, samt
drøfting og kopling av teori og praksis, legges
forholdene til rette for utvikling av ny innsikt
og kunnskap.
Hensikten er å gi praktikeren flere
perspektiver på egen praksis, men også
forskeren innsikt i den erfaringsbaserte
kunnskapen.
KORT OM BAKGRUNN
• Utgangspunkt i fagutviklingsarbeid i
fagbevegelsen i Sverige
• Senere utviklet ved høgskoler og universiteter
• Rettet inn mot ulike velferdstjenester og
pedagogisk utviklingsarbeid
RAMMER OG SUKSESSFAKTORER
•
•
•
•
•
•
•
Antall deltakere: 8-12
Tidsrom: Månedlige møter over tid; 1,5 år
To deltakere fra samme arbeidsplass
Praktiske øvelser mellom hver gang
Avgrenset problemstilling
Støtte fra arbeidsgiver og lokal forvaltning
Variasjon i tidsbruk, kombinasjon av
forelesning, veiledning, erfaringsutveksling og
diskusjon
STRUKTUR PÅ MØTENE
• Refleksjon rundt temaer fra forrige gang
• Forankring av prosjektet lokalt
• Presentasjon av nytt tema med påfølgende
diskusjon, utveksling av erfaringer
• Behov for ytterligere kunnskap
• Praktisk øvelse til neste gang
BARN OG UNGES MEDVIRKNING I
BARNEVERNTJENESTEN
• Initiativ: FMOA/DH/HIOA
• Deltakere:11 bydeler/kommuner, to sirkler
• Tema: Barn og unges medvirkning i
barneverntjenesten
• Problemstilling: Hva er forutsetningene for
medvirkning blant barn og unge i barnevernet?
• Fase I: Kartlegging
• Fase II: Lokalt utviklingsarbeid
• Tidsrom: Halvannet år
SIRKELLEDERENS OPPGAVER
• Møteledelse og referater
• Fremskaffe aktuell forskning og litteratur
• Bidra med forskning og teoretisk kunnskap i
diskusjonene
• Prosessveileder
• Veilede i lokalt utviklingsarbeid
LOKALE UTVIKLINGSPROSJEKTER
• Arbeid med holdningsendring hos kolleger
• Barn og unges medvirkning i evaluering av
tiltakssakssaker
• Kartlegge rutiner for medvirkning i alle faser
av en barnevernsak
• Har barnesamtalen ført til reell medvirkning?
• Hvordan kan det fysiske miljøet legges bedre
til rette for medvirkning?
DELTAKERNES ERFARINGER
• Endringer av holdninger:
- økt bevissthet og læring om betydning av
barn og unges medvirkning og dilemmaer
-
enklere å ta opp med foreldrene at en
skal snakke med barna
Deltakernes erfaringer, forts.
• Økte teoretiske kunnskaper
- Hva en forstår med ‘medvirkning’, nivåer
og grader av medvirkning osv.
• Erfaringsutveksling mellom deltakerne
- Gode og dårlige erfaringer
- Drøfting av dilemmaer
Deltakernes erfaringer, forts.
• Bidratt til lokale endringer:
- Alltid to samtaler alene med barna i
-
-
undersøkelsessaker
Endringer av hjemmesiden slik at de
henvender seg bedre til barn og unge
Fysiske forhold: Fokus på hvor en snakker med
barn
Innredet samtale rom tilpasset barn/unge
Nye rutiner for å snakke med barn og
dokumentere disse i saksdokumenter
Generelt økt oppmerksomhet om tema
FORSKERNES ERFARINGER
God arbeidsform for kunnskapsutvikling i
samarbeid mellom praksis, forskning og
undervisning
– Endringer i undervisningsopplegg
– Erfaringer tas med i utvikling av nye prosjekter
Muligheter til samarbeid om artikler og formidling av
kunnskapsproduksjon
Forskere og undervisere får god kontakt med
praksisfeltet og utfordringer
BØR BRUK AV FORSKNINGSSIRKLER
FORTSETTE?
• Spennende arbeidsform. Mye å lære av
hverandres erfaringer.
• Kunnskap om forutsetninger for barn og
unges deltakelse: fysiske og materielle
forhold, informasjon, holdninger, metoder.
• Kunnskapsutvikling: Om dilemmaer og
utfordringer med barn og unges deltakelse.
• Anbefaler andre å være med.
• Bør gi studiepoeng.
LITTERATUR:
•
•
•
•
•
Barne- og likestillingsdepartementet (2006) Forskrift av 14. desember 2005 om
internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barnevernstjenester
Barne- og likestillingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Strategi for FoU-arbeidet 2009-2012) ‘Et kunnskapsbasert barnevern’
Meld. St. 13 (2011-2013) Utdanning for velferd Samspill i praksis
Slettebø, T. (2013) ‘Forskningssirkler som fagutvikling’ I Døhlie og Støkken
(red.) Fagutvikling i velferdstjenester. Oslo, Universitetsforlaget
Tøge, A. G. (2013) ‘Rom for fagutvikling – en kartlegging’ I Døhlie og Støkken
(red.) Fagutvikling i velferdstjenester. Oslo, Universitetsforlaget

similar documents