สรรพคุณ - เซาท์เทิร์น มาร์เก็ตติ้ง

Report
เซาท์ เทิร์นมาร์ เก็ตติง้
Cactus Extract
จัดจำหน่ำยโดย
เซาท์ เทิร์นมาร์ เก็ตติง้
089 7248782
ลดพุง สลายไขมัน
ผอม แหย้ ว ฮวบๆ
Cacti Nea
Hammer P B coffee
• Oligofructose
•
(โอลิโกฟรุ๊ ตโตส) สรรพคุณ
• เป็ นใยอาหารซึ่งจะเข้ าไปช่ วยในเรื่องของ
การขับถ่ าย ช่ วยให้ ระบบการทางาน
ทางเดินอาหารดีขนึ ้ ช่ วยลดสารพิษหลาย
ชนิดที่สะสมตามผนังลาไส้ ช่ วยกระตุ้นการ
เสริมสร้ างภูมิต้านทานร่ างกาย ป้องกันหรือ
ลดความรุ นเเรงของโรคติดเชือ้ ในทางเดิน
อาหาร ช่ วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมของ
ร่ างกาย ลดการสร้ างคลอเลสเตอรอล เพิ่ม
การย่ อยอาหารจากแบคทีเรียดีในลาไส้
Hammer P B coffee
• Marine Collagen (มารีน
คอลลาเจน) สรรพคุณ สร้ าง
ความยืดหยุน่ ให้ กบั ผิว และทาให้
ผิวไม่มีริว้ รอย ลดริว้ รอยเหี่ยวย่น
ปรับผิวพรรณให้ กระชับ เต่งตึง ให้
ชุ่มชื ้นดูมีน ้ามีนวล ไม่แห้ งกร้ าน
ลดฝ้า กระ จุดด่างดา รอยดาจาก
สิว รอยแผลเป็ น ลดริว้ รอย รอย
ตีนกา เติมร่องลึกให้ จางหายไป
คอลลาเจนและอีลาสติน
Hammer P B coffee
Cactus Extract
(สารสกัดจากกระบองเพชร) สรรพคุณ
ช่ วยยับยัง้ การทางานของเอนไซม์ ท่ ีใช้
สร้ างไขมัน พร้ อมทัง้ กระตุ้นให้ ร่างกายนา
ไขมันสะสมมาเผาผลาญได้ ดีขนึ ้ และยัง
อุดมด้ วยเส้ นใยคุณภาพสูง ช่ วยชะลอการ
ดูดซึมนา้ ตาลเข้ าสู่กระแสเลือด อุ้มนา้ ได้ ดี
จึงช่ วยลดความอยากอาหาร ช่ วยให้ ระบบ
การขับถ่ ายเป็ นปกติ
Hammer P B coffee
• . Garcinia Extract
• (สารสกัดจากผลส้ มแขก) สรรพคุณ
• ช่วยยับยังการท
้
างานของเอนไซม์จากตับ
อ่อนที่เปลี่ยนแป้งและน ้าตาล ในอาหารที่เรา
รับประทานแล้ วไม่ได้ ใช้ ไม่ให้ เปลี่ยนเป็ น
ไขมันและช่วยย่อยสลายไขมันสะสมใน
ร่างกาย ซึง่ เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ต้องการลด
น ้าหนัก และควบคุมน ้าหนัก เพราะอาหาร
พวกแป้งและน ้าตาลจะได้ ไม่สะสมเป็ นไขมัน
ใหม่ และช่วยลดความอยากอาหารได้ แล้ ว
ยังออกฤทธิ์เป็ นยาขับปั สสาวะด้ วย
Hammer P B coffee
• Sucralose (ซูคราโลส) สรรพคุณ
เป็ นสารให้ ความหวานสังเคราะห์ ท่ ี
ทามาจากนา้ ตาลทราย (ซูโคส) ให้
ความหวานมากกว่ านา้ ตาล 600 เท่ า
ของนา้ ตาลเป็ นสารทดแทนความ
หวานจากธรรมชาติให้ พลังงาน O%
รสชาติ และโครงสร้ างคล้ ายนา้ ตาล
ที่สุด และหวานอย่ างเป็ นธรรมชาติ
ไม่ ขมติดลิน้ ไม่ ทาให้ ฟันผุ
Hammer P B coffee
วิธีรับประทาน ก่ อนอาหาร อย่ างน้ อย ½ ชั่งโมง วันละ 2- 3 ซอง หลังจากนัน้
ลดลง
เซาท์ เทิร์น มาร์ เก็ตติง้ โทร.089-7248782 Email:[email protected]
จัดจำหน่ำยโดย
เซาท์ เทิร์นมาร์ เก็ตติง้
089 7248782
ปฏิ ณญา ความแกร่ ง
แข็งแผ็กๆเหมือนเหล็กโคน
กาแฟ สมุนไพร
อายุวฒ
ั นะ
ฉี กกรอบวัยทองของท่านชาย
อย
12-1-09448-2-0039
ISO
9001-2008
QC
ควบคุมความสะอาด
GMP
Hammer coffee gold
ตอบโจทย์
ตั้งแต่ ซองแรก
กาแฟชาย แฮมเมอร์
แกะรอย บรรพชน
ถอดรหัส สมุนไพร
จุดเด่ น
ด้วยสูตร ผสมทีล่ งตัว
มากไป อันตราย
น้ อยไป ไม่ เกิดประโยชน์
ลิขสิทธ์ ถอดรหัสลับ
จากป่ าลึก ลงซองแฮมเมอร์
สรรพคุณ
Goji (Wolfberry) Extract
(สารสกัดจากโกจิเบอรี่ )
สรรพคุณ บารุ งไต เลือด ตับ และสายตา ช่ วยเกี่ยวกับโรคตาบอดกลางคืน บารุ ง
ร่ างกาย แก้ อาการอ่ อนเพลีย ช่ วยให้ หัวใจเเข็งแรง และลดไขมันอุดตันในเส้ นเลือด
เสริมสร้ างฮอร์ โมน ป้องกันเบาหวาน เพิ่มภูมกิ ันโรค ช่ วยต่ อต้ านมะเร็ง และหยุดการ
เจริญเติบโตของมะเร็ง ช่ วยเสริมสร้ างเม็ดเลือด ปรั บปรุ งเซลล์ เม็ดเลือดขาว เพิ่ม
สมรรถภาพทางเพศ
ช่ วยระบบเจริญพันธุ์ เพิ่มความแข็งแรงให้ กล้ ามเนือ้ ลดความเครี ยด อาการ
ปวดศีรษะ ช่ วยในเรื่ องการนอนหลับ ช่ วยในเรื่ องความจา ทาให้ ร้ ู สกึ สดชื่น
Arginine
(แอล-อาร์ จนิ ีน)
สรรพคุณ เป็ นสารต้ านอนุมูลอิสระ มีผลในการขยายหลอดเลือด ส่ งผลให้ อวัยวะต่ างๆ
ได้ รับออกซิเจนจากเลือดได้ มากขึน้ ต่ อต้ านเชือ้ ไวรั ส เสริมสร้ างความแข็งแรงของเส้ น
เลือด ช่ วยเพิ่มฮอร์ โมนการเจริญเติบโต ช่ วยลด LDL และระดับคอเลสเตอรอลใน
เลือด รั กษาการเปิ ดทางเดินหายใจปอดเพื่อให้ หายใจง่ ายขึน้ ช่ วยให้ การทางานของไต
ลดไขมัน, เพิ่มกล้ ามเนือ้ เร่ งตับอ่ อนหลั่งอินซูลนิ เสริมสร้ างระบบภูมคิ ้ ุมกัน ช่ วยเพิ่ม
ความรู้ สกึ ทางเพศ เพิ่มสมรรถภาพทางเพศชาย เพิ่มจานวนเชือ้ อสุจิ
. Reishi Mushroom Extract
(สารสกัดจากเห็ดหลินจือ)
สรรพคุณ มีคณ
ุ สมบัติในการ ต่ อต้ านมะเร็ ง
และช่ วยกระตุ้น
ในระบบภูมคิ ้ ุมกันให้ ทางานได้ ดยี ่ งิ ขึน้
มีสารต้ านอนุมลู อิสระอีกด้ วย นอกจากนี ้ยัง
การเหี่ยวย่ นได้ เป็ นอย่ างดี
ช่ วยบารุ งผิว และชะลอ
. L-Carnitine L-Tartrate
(แอล-คาร์ นิทนี แอล-ทาเทรท)
สรรพคุณ ทาให้ ร่างกายรู้สกึ สดชื่นกระปรี่ กระเปร่า มีความตื่นตัว
ตลอดเวลา ช่ วยลดอัตราเสี่ยงต่ อโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันและสภาวะ
หัวใจล้ มเหลว
ทาให้ การทางานของระบบภูมิค้ ุมกันดีขนึ ้ มีผลต่ อสุขภาพจิตใน
Ginseng Extract
(สารสกัดจากโสม)
สรรพคุณ เป็ นยาบารุงกาลัง ยากระตุ้น ยาเร่งกาหนัด รักษาอาการ ทางประสาท
อ่อนเพลีย ไม่มีแรง อาหารไม่ยอ่ ย สารสกัดโสมช่วยเสริมการสร้ างตัวอสุจิ ช่วยเสริ มสร้ างระบบ
ภูมิค้ มุ กันให้ แข็งแรงขึ ้นช่วยกระตุ้นเซลล์ของร่างกาย ควบคุมระดับน ้าตาลในเลือด ช่วยขยาย
หลอดเลือด ป้องกันเส้ นเลือดอุดตัน รวมทังการผ่
้
อนคลายของระบบเส้ นประสาทที่ดีขึ ้น ช่วย
ระงับและ ลดความเครี ยดในสมอง
ด้วยสูตร ผสมทีล่ งตัว
มากเกิ น อันตราย
น้อยเกิ น ไม่เกิ ดประโยชน์
ลิขสิทธ์ ถอดรหัสจากป่ าลึก
Thongkat Ali Extract
(สารสกัดจากรากปลาไหลเผือก)
สรรพคุณ ออกฤทธิ์กระตุ้นการสร้ างฮอร์ โมนเพศชาย
ช่ วยเพิ่มจานวนตัวสเปิ ร์ มในนา้ อสุจิ บารุ งสเปิ ร์ มและไขกระดูก, บารุ งกาลัง บารุ ง
ร่ างกายให้ แข็งแรง, เสริมสร้ างฮอร์ โมนการเจริญเติบโต
ซึง่ จะช่วยในการชะลอความเสื่อมหรื อ ชะลอความชราให้ กบั ร่างกาย, เสริมสมรรถภาพทาง
เพศให้ สมบูรณ์
ช่วยให้ อวัยวะเพศแข็งตัวดีขึ ้น ทาให้ เกิดการตื่นตัวทางเพศ ทาให้ มีความคงทนในการมี
เพศสัมพันธ์ได้ นานขึ ้น, เพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนเลือด, ป้องกันการเกิดโรคความดัน
โลหิตสูง,โรคเบาหวาน,ลดน ้าตาลในเลือด, บารุงไต, ลดไข้ ลดอาการเมื่อยล้ า เพิ่มพลังงาน
และเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ, ช่วยบรรเทาอาการปวดหลัง ปวดเอว แก้ ปวดกระดูก, ใช้ ใน
การรั กษาอาการข้ อเสื่อมรู มาติก, เก๊ าต์
ด้วยสูตร ผสมทีล่ งตัว
มากเกิ น อันตราย
น้อยเกิ น ไม่เกิ ดประโยชน์
ลิขสิทธ์ ถอดรหัสจากป่ าลึก
Vitamin E 50%(วิตามิน อี 50%)
สรรพคุณ เป็ นสารต้ านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและอนุมลู อิสระ ซึง่ มีผลในการป้องกัน
การทาลายเซลล์ หรื อลดความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ที่มีสาเหตุมาจากอนุมลู อิสระได้ ชะลอ
ความแก่ บารุงตับ เป็ นตัวช่วยไขกระดูกในการสร้ างเม็ดเลือด ช่วยขยายเส้ นเลือด ต้ านการ
แข็งตัวของเลือด ลดความสามารถในการจับตัวของลิม่ เลือด และลดอัตราการเสี่ยงของโรค
เกี่ยวกับหลอดเลือด สมองและหัวใจ ช่วยในเรื่ องระบบสืบพันธุ์ เซลล์ประสาท และกล้ ามเนื ้อ
ทางานได้ ปกติ ช่วยให้ ปอดทางานดีขึ ้นและไม่ออ่ นเพลียง่าย
Biomin Zinc Gluconate (ไบโอมิน ซิงค์ กลูโคเนต)
สรรพคุณ ช่วยควบคุมการทางานของฮอร์ โมนอินซูลิน และควบคุมอวัยวะรับสัมผัสช่วยให้
ต่อมลูกหมากทางานได้ ถกู ต้ อง ป้องกันการเป็ นหมัน ช่วยให้ เซลล์สามารถจับกับวิตามินเอได้ ดี
ขึ ้น ทาให้ เซลล์สามารถนาเอาวิตามินเอ ไปใช้ ประโยชน์ได้ ดีขึ ้น จึงทาให้ เซลล์ผิวพรรณที่ถกู
สร้ างใหม่ มีสขุ ภาพดี ช่วยรักษาสมดุลไขมันในผิวหนัง ควบคุมปั ญหาการเกิดสิวจากการอุดตัน
ของไขมัน
สุภาวดี ภูสุมาศ
การตลาด ประเทศไทย
089 7248782
เซาท์ เทิร์นมาร์ เก็ตติง้
ทุก สาขาทั่วประเทศ

similar documents