File - sme 6044 isu-isu kontemporari dalam pendidikan

Report
ISU-ISU KONTEMPORARI DALAM
PENDIDIKAN MATEMATIK
JURANG PENCAPAIAN
AHLI:
1. CATHERINE LIM
2. CHRISTINA MELES
3. LIZA AWASANG
4. PRISSLA JATI
5. SUZIANAH BAKRI
Pendahuluan
• Daripada RMK-10, PIPP hinggalah kepada PPPM
salah satu tujuan utama kerajaan adalah untuk
merapatkan jurang pencapaian pelajar.
Definisi jurang pencapaian
• Jurang – perbezaan yang membezakan
satu generasi dengan generasi lain
• Pencapaian- sesuatu yang telah dicapai,
prestasi
Jurang pencapaian:
• Jenis sekolah, jantina, status eko, Awam
dan Swasta, Normal dan berkeperluan
khas, Bandar dan luar bandar, Negeri
dan tahap pencapaian
SK
SEKOLAH
AMANAH
SJK
SEKOLAH
BERASRAM
A PENUH
SEKOLAH
BESTARI
Jenis
Sekolah
SEKOLAH
KLUSTER
SEKOLAH
SUKAN
SEKOLAH
BERKEPERLUAN
KHAS
SBT
SEKOLAH
MUBALIGH
SEKOLAH
WAWASA
N
SEKOLAH
AGAMA
Che Mah dan
Mariani (2001)
McDemort (1995)
Mohd Zuri Ghani,
et.al (2010)
PIPP
• Faktor personaliti memainkan peranan yang penting dalam
mempengaruhi pencapaian akademik
• Personaliti pelajar adalah sukar diramal
• Perbezaan personaliti ini dipengaruhi oleh faktor-faktor
seperti jantina dan jenis sekolah.
• Terdapat perbezaan personaliti kestabilan emosi pelajar
berdasarkan kepada jenis sekolah.
• Selain lokasi, jurang pendidikan juga wujud antara jenis
sekolah, kaum, jantina, taraf sosioekonomi dan tahap
keupayaan pelajar. Jurang ini menyebabkan perbezaan
prestasi dan pencapaian pelajar, penyediaan kemudahan
fizikal dan bukan fizikal serta keciciran pelajar.
FAKTOR
PELAJAR
KEPERLUAN MURID
MOTIVASI PELAJAR
•
•
•
•
• Kestabilan emosi
• keyakinan
nutrisi
pakaian
tempat tinggal
infrastruktur
KELUARGA
PENDIDIKAN
• Tahap pendidikan ibu bapa yang rendah menyebabkan tahap
sosio-eko juga rendah dan keadaan kemiskinan memaksa pelajar
untuk terjerumus kepada masalah-masalah disiplin.
EKONOMI
• Keluarga miskin juga kurang mampu menyediakan rumah yang selesa
untuk seisi keluarga menyebabkan suasana tidak kondusif untuk
menjadi tempat belajar (mohd Johdi salleh et. al, 2009)
• Pelajar-pelajar dari keluarga berpendapatan tinggi mempunyai
kecenderungan untuk mempunyai aspirasi tinggi, ekspektasi tinggi dan
pencapaian akademik tinggi.
SEKOLAH
KEPIMPINAN DAN PENTADBIRAN
• Menurut Mohd. Tahir (2006), kualiti kepimpinan pentadbir
di sekolah seperti pengetua, guru besar dan penolongpenolong kanan mempunyai hubungan yang signifikan
dengan tahap kualiti kerja guru dan kejayaan sesebuah
sekolah.
• Guru yang kurang berkesan.
• Infrastruktur pembelajaran yang tidak kondusif dan tidak
mencukupi.
• Pelaksanaan dasar yang telah diarahkan oleh kementerian.
• Pengagihan tugas yang tidak seimbang
KPM
PCG
• Peruntukkan per kapita pelajar.
• Sekolah berkeperluan khas menerima peruntukkan
kewangan yang lebih sedikit berbanding dengan
sekolah yang biasa.
PENEMPATAN GURU
• Penempatan guru
keperluan sekolah.
yang
tidak
selaras
dengan
Program baru yang terlalu banyak menyebabkan guru tidak fokus kepada
pengajaran dan pembelajaran
LELAKI
JANTINA
PEREMPUAN
PIPP
• Selain lokasi, jurang pendidikan juga wujud antara
jenis sekolah, kaum, jantina, taraf sosioekonomi dan
tahap keupayaan pelajar. Jurang ini menyebabkan
perbezaan prestasi dan pencapaian pelajar,
penyediaan kemudahan fizikal dan bukan fizikal serta
keciciran pelajar.
PPPM (2013-2025)
• Jurang Pencapaian yang disebabkan oleh gender
semakin meningkat. Murid perempuan tekal
mengatasi murid lelaki. Perbezaan prestasi telah mula
ketara dalam UPSR dan meningkat sepanjang laluan
akademik murid.
FAKTOR
PELAJAR
MOTIVASI PELAJAR
• Pelajar perempuan lebih mengambil berat tentang tugas, melakukan kerja dengan
teratur dan mengikut jadual serta mengikut arahan dengan teliti berbanding pelajar
lelaki. (Zalizan M. Jelas, 2005)
• Mohamed Amin (2000) yang mendapati bahawa pelajar perempuan sekolah menengah
lebih berstrategi dalam pembelajaran mereka. Tegasnya, pelajar perempuan lebih
bersedia dan berfokus dalam menghadapi pembelajaran di bilik darjah.
KELUARGA
• Pelajar perempuan lebih mendapat galakan keluarga, sokongan moral dan
material, dan lebih diharapkan oleh keluarga untuk cemerlang dalam
pendidikan berbanding pelajar lelaki.
• Kawalan keluarga yang lebih ke atas pelajar perempuanmemberikan ruang dan
peluang yang lebih kepada pelajar perempuan untukmenumpukan perhatian
kepada pelajaran.(Zalizan M. Jelas, 2005)
• Temu bual dengan ibu bapa, guru, dan pengetua/guru besar mendapati
bahawa banyak murid lelaki sukar menguasai kurikulum akademik perdana,
dan berkemungkinan akan mendapat manfaat daripada lebih akses kepada
latihan vokasional atau kerja kursus berbentuk aplikasi. Walau bagaimanapun,
kekurangan tempat di sekolah teknik dan vokasional menghalang berlakunya
perkara ini.
• Lelaki diharapkan untuk menyara kehidupan keluarga (PPPM)
SEKOLAH & KEMENTERIAN
• Ketidak serasian pelajar dengan guru dalam pembelajaran.
• Guru perempuanmempunyai pandangan yang kurang positif terhadap
pelajar lelaki. Keadaan ini bolehmempengaruhi tingkah laku dan sikap
guru terhadap pelajar (Eisenberg et al. 1996).
• Keadaan semakin membimbangkan kerana jumlah guru perempuan jauh
melebihi jumlah guru lelaki (Kementerian Pendidikan Malaysia 2000)
• pendominasian wanita dalam dunia pendidikan telah menyebabkan
kurikulum sekolah yang tidak seimbang dan menyebabkan kaedahkaedah pengajaran yang digunakan adalah lebih menyebelahi pelajar
wanita berbanding pelajar lelaki (Maynard, 2002
JENIS
SEKOLAH
JANTINA
LANGKAH
PENYELESAIAN
Jenis Sekolah
Pelajar
- Menanamkan keyakinan diri.
- Menggunakan prasarana yang diberikan dengan baik demi kegunaan pelajar akan
datang.
keluarga
- Memberikan sokongan kepada anak-anak
- Bersikap terbuka
- Memberikan sokongan terhadap usaha yang dijalankan oleh sekolah.
Sekolah
- Berusaha untuk memberikan prasarana yang terbaik
- Menjalankan LDP untuk meningkatkan tahap profesionalisme guru-guru
- Pembahagian tugas yang seimbang kepada guru.
- Mengadakan seminar dan motivasi yang berkaitan
Pelajar
Jantina
- Pelajar lelaki perlu meningkatkan motivasi untuk belajar.
Keluarga
- Memberikan peluang yang sama rata kepada anak-anak untuk belajar.
- Perancangan keluarga yang sistematik.
Sekolah
- Memberikan bantuan kepada meraka yang benar-benar memerlukan.
- Memberikan peluang kepada pelajar untuk berubah.
- Menjalankan motivasi dan seminar yang berkaitan dengan pendidikan
Kerajaaan
(RMK-10)
- Penghapusan jaminan penempatan guru pelatih.
- Tawaran kepada guru untuk meningkatkan kualiti
perkhidmatan
- Meningkatkan sistem TEVT di Malaysia
- Merendahkan umur bagi permulaan persekolahan
- Memperkenalkan tawaran bai’ah baru.
Kerajaaan
(PIPP 1996-2010)
- RMT dan PSS
- KWAPM
- Bantuan Makanan Asrama
- SPBT dan SBT
- BKP
- Asrama harian
Kerajaaan (PPPM, 2012)
DEFINISI
• Sekolah Awam
- Pentadbiran Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Ketua eksekutifnya ialah pengetua atau guru besar.
- Semua aktiviti, sukatan pelajaran dan peruntukan
sumber kewangan, sumber manusia adalah tertakluk
kepada arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian
Pendidikan Malaysia.
DEFINISI
• Sekolah Swasta
- sekolah menengah atau sekolah rendah sepenuh masa
yang menyediakan pelajar-pelajar untuk menduduki
peperiksaan awam anjuran Kementerian Pelajaran
Malaysia.
- Sekolah ini adalah dimiliki, ditadbir dan dibiayai
sepenuhnya oleh pihak swasta dan berdaftar dengan
Jabatan Swasta Kementerian Pendidikan dan juga
Pendaftaran Perniagaan atau Pendaftar Syarikat.
JENIS SEKOLAH SWASTA
Kategori
Sekolah
Rendah
Sekolah Rendah Agama Swasta
Sekolah Rendah Swasta
Menengah
Sekolah Menengah Agama Swasta
Sekolah Menengah Swasta
Sekolah Persendirian Cina
Antarabangsa
Sekolah Antarabangsa
Expatriat
Sekolah Expatriat
Pendidikan Khas/Istimewa
Sekolah Pendidikan Khas/Istimewa
Gaya Pos
Sekolah Gaya Pos
Pusat
Bahasa
Tuisyen
Pedagangan/Kemahiran
FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI
JURANG PENCAPAIAN PELAJAR
SEKOLAH AWAM
VS
SEKOLAH SWASTA
SEKOLAH
AWAM
SWASTA
PENDAFTARAN MENGIKUT KETETAPAN
KPM
PENDAFTARAN MENGIKUT PIAWAIAN
YANG DIINGINKAN OLEH IBU BAPA
JUMLAH MURID YANG RAMAI
PERHATIAN KEPDA KELOMPOK PELAJAR
YANG SEDIKIT
KESIBUKAN PENTADBIRAN SEKOLAH
MEMPERKASAKAN SISTEM PENGURUSAN
SEKOLAH MENGIKUT ACUAN SENDIRI
KOS
AWAM
SWASTA
YURAN MINIMUM (DITETAPKAN OLEH KPM)
YURAN TINGGI (MENGIKUT PROGRAM YANG
DITAWARKAN)
TIDAK SEMUA SEKOLAH MENYEDIAKAN KEPERLUAN
KHAS PELAJAR MENGIKUT PIAWAIAN
PRASARANA YANG MENCUKUPI DAN MENGIKUT
KEPERLUAN KHAS PELAJAR.
KEKANGAN KOS DAN MASA
PIHAK PENGURUSAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP
PERKEMBANGAN PELAJAR
KESAN
• Jurang pencapaian dalam peperiksaan awam
antara sekolah awam dan sekolah swasta adalah
6%.
• Enrolmen pelajar sekolah swasta meningkat
mengikut trend ekonomi semasa.
• Permintaan terhadap sekolah swasta akan
meningkat dan boleh mengurangkan keyakinan
ibu bapa terhadap pengurusan sekolah awam.
LANGKAH MENGATASI
• Sekolah Amanah
- Kerjasama pihak kerajaan dan swasta
- Mempunyai autonomi dalam membuat keputusan berkaitan
kurkulum, kewangan dan sumber manusia.
- Bebas memilih kandungan kurikulum, pengagihan peruntukan ,
penyediaan insentif berasaskan prestasi dan pemilihan guru dan
kakitangan bukan guru.
- Pihak KPM akan mengambil alih penajaan jika tidak menunjukkan
prestasi yang memuaskan selepas 5 tahun.
Jurang Pencapaian Pelajar
Antara
Negeri-Negeri di Seluruh Malaysia
PENGENALAN
• Negeri-negeri yang menghadapi kesukaran dan
menunjukkan spektrum pencapaian yang luas
antara daerah adalah negeri seperti Kelantan,
Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak.
• Analisis prestasi menunjukkan sekolah di
Malaysia merentasi spektrum prestasi daripada
julat besar dalam keberhasilan Negara melalui
band NKRA yang berasaskan gred purata
peperiksaan awam dan pentaksiran kendiri
sekolah.
FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI
JURANG PENCAPAIAN PELAJAR
LOKASI
LOKASI
Wilayah persekutuan adalah bandar dan mempunyai sekolah-sekolah
berprestasi tinggi berbanding Sabah dan Sarawak
Negeri Sabah, Sarawak, dan Kelantan mempunyai kawasan yang luas.
Pemantauan ke atas sekolah-sekolah memerlukan perbelanjaan yang tinggi
SEKOLAH KURANG MURID
(SKM)
enrolmennya kurang daripada 150 orang murid.
Hampir 90 peratus SKM ini berada dalam keadaan daif
dan menghadapi masalah kekuarangan peruntukan,
kemudahan dan guru terlatih
Melibatkan negeri-negeri yang mempunyai kawasan
yang luas dan banyak sekolah luar bandar dibangunkan
di pendalaman
mengamalkan pengajaran kelas bercantum atau
multigrade iaitu mengajar sebuah kelas yang terdiri
daripada pelbagai tahun persekolahan.
SOSIOEKONOMI
Perbazaan taraf ekonomi antara negeri
dan keupayaan pelajar
Kurang penyediaan kemudahan fizikal
serta berlakukeciciran pelajar
KESAN
keadaan tidak seimbang yang ketara dari segi sosioekonomi antara
penduduk di Malaysia.
Peluang-peluang pendidikan antara kaya dengan miskin setara antara
wilayah dan kaum menunjukkan jurang yang ketara akibat
ketidaksamarataan pembahagian sumber-sumber dan kemudahan
Negara.
Jurang anatara tahap pencapaian pelajar yang mengalami kesulitan
menguasai 3M, kegagalan mencapai standard minimum
pelajar berisiko tinggi untuk cicir daripada sistem pendidikan adalah
tinggi bagi negeri berprestasi pendidikan rendah seperti di Sabah.
LANGKAH-LANGKAH MENGATASI
Program Transformasi
Negeri dan Daerah
GURU
PENGETUA
MURID
• Jabatan Pelajaran
Negeri (JPN) dan
Pejabat Pelajaran
Daerah (PPD) perlu
fokus untuk
meningkatkan
pencapaian sekolah
• sekolah, daerah dan
negeri mencapai
sasaran sesi dialog
bagi setiap peringkat
akan diadakan secara
berdisiplin
• Tindakan PPDMementingkan masa
pembelajaran dengan
menguatkuasakan
garis panduan waktu
maksimum di luar
sekolah.
• Tindakan KPMMeluaskan peranan
Jurulatih Pakar
Pembangunan
Sekolah (SISC) secara
sepenuh masa
• Tindakan PPDKomuniti
pembelajaran,
diterajui Pengetua
Cemerlang yang
dilantik, atau
dimudahcara oleh
pegawai PPD
• Tindakan KPMMeluaskan peranan
Rakan Pembimbing
Pembangunan
Sekolah (SIPartners)
secara sepenuh masa
dengan mengadakan
bimbingan secara 1-1
dalam bidang
kepimpinan
instrusional.
• Tindakan PPDIntervensi ke atas
kehadiran ke sekolah
dan masalah disiplin
contohnya
penyediaan
pengangkutan,
penglibatan ibu bapa
dan komuniti.
• Tindakan KPMLINUS 2.0
diperkenalkan iaitu
perlaksanaan literasi
Bahasa Inggeris, serta
mengkaji semula
proses dan
kandungan LINUS
Jurang antara tahap pencapaian
murid
Di dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan
2006 – 2010, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)
menyatakan jurang antara tahap pencapaian murid
merujuk kepada kesulitan menguasai 3M, kegagalan
mencapai standard minimum dan murid berisiko
untuk cicir daripada sistem pendidikan.
Jurang antara tahap pencapaian murid
dalam penguasaan 3M
 membaca
 menulis
 mengira.
Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2008, perkataan
'membaca' membawa maksud memerhatikan isi sesuatu
yang tertulis atau tercetak dengan teliti dan memahamkan
makna kandungannya. Menulis ialah perbuatan
mencatatkan kata-kata dengan huruf dan menggunakan
alat tulis, melahirkan perasaan atau fikiran melalui tulisan
dan catatan yang memakai huruf. Perkataan “kira”
bermaksud taksiran, kiraan pertimbangan dan perhitungan.
Dalam situasi ini, kebanyakan murid sekolah
rendah tidak mampu menguasai 3M ini
disebabkan oleh pelbagai faktor sama ada
faktor dalaman mahupun luaran.
Selain itu, kegagalan mencapai standard
minimum seperti yang dihasratkan oleh
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)
merupakan, salah satu faktornya. Keadaan ini
akan menyebabkan seseorang murid itu
berisiko tinggi tercicir daripada sistem
pendidikan.
• Situasi ini sangat membimbangkan banyak pihak
bermula dari ibu bapa sehingga ke peringkat
Negara dan global.
• Asas 3M ini merupakan kemahiran yang perlu
dikuasai tahap satu persekolahan iaitu darjah 1
hingga 3.
• Kini dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah
(KSSR) fokusnya kepada 4M yang mana satu lagi
M bermaksud menaakul.
• Kemahiran menaakul adalah keupayaan
membuat pertimbangan dan penilaian dengan
menggunakan akal atau logik.
Apakah faktor ataupun punca masalah
penguasaan 3M ini?
Adakah guru, keluarga, persekitaran ataupun
pihak pengurusan sekolah?
keluarga
• Punca utama masalah ini bermula di rumah
iaitu keluarga atau lebih tepat lagi ibu bapa:
• memberikan intervensi awal kepada anakanak .
Contohnya: memberikan pendedahan awal
seperti memperkenalkan abjad, suku kata atau
asas nombor
Kerjasama antara ibu bapa dengan
sekolah
• Ibu bapa bertanggungjawab terutama dari aspek
pengurusan diri murid
Misalannya: Kelengkapan sekolah, makanan,
kesediaan murid dan kehadiran murid ke sekolah
• MalangnyaIbu bapa yang kerap memberi alasan
tiada masa
• Ibu bapa yang tidak mengambil berat pendidikan
anak-anak
• Ibu bapa yang sentiasa sibuk
Cara mengatasi masalah penguasaan
3M
• perlu menjalani program pemulihan khas di sekolah.
Program pemulihan khas
• Bahagian Sekolah-sekolah, Kementerian Pendidikan
dalam pekeliling KP (BS) 8502151PKIJ1d. V (26)
bertarikh 8 Januari 1986 telah mendefinisikan
pengajaran pemulihan sebagai atu usaha dalam
pendidikan untuk mengatasi masalah pembelajaran
murid-murid lemah disekolah-sekolah rendah,
khususnya ditumpukan kepada kemahiran membaca,
menulis dan mengira, di bawah kelolaan guru-guru
pemulihan yang telah menerima latihan khas dalam
bidang ini.
• memerlukan kerjasama dari semua pihak
terutamanya ibu bapa.
• berjumpa dan berbincang dengan guru-guru
di sekolah.
• Selain guru dan murid, keberkesanan program
pemulihan ini memerlukan kerjasama dan
penggemblengan tenaga semua pihak,
termasuk sekolah dan ibu bapa.
Kesan-kesannya:
Jika masalah penguasaan 3M tidak ditangani
secara serius akibatnya kita akan melahirkan
generasi buta huruf yang pasti akan
membebankan Negara yang dalam usaha
mencapai Negara maju menjelang 2020. Isu
ini akan sentiasa wujud jika tiada langkah
pencegahan yang sentiasa diusahakan secara
maksimum mungkin.
Pelajar Normal dan Keperluan
Khas
Konsep dan Pengertian
Jurang Pelajar Biasa dengan OKU
Cabaran yang Timbul
Pendekatan untuk Mengatasi
Konsep dan Pengertian
• Jurang antara pelajar normal dan pelajar berkeperluan
khas merujuk kepada perbezaan dalam menyediakan
pelbagai kemudahan yang sesuai.
• Pelajar yang dikategorikan bermasalah pembelajaran
ialah mereka yang mengalami masalah seperti kognitif
ringan, masalah tingkah laku, simdrom down serta
autisme.
• Pelajar normal pula merujuk kepada mereka yang
dapat belajar secara normal seperti dapat memahami
sesuatu mata pelajaran dengan baik berbanding
mereka yang kurang upaya.
Jurang Pelajar Biasa Dengan Orang
Kurang Upaya (OKU)
• Isu penyediaan kemudahan kepada kedua-dua
golongan pelajar ini telah menjadi isu utama
dan menjadikan jurang yang ketara antara
mereka dari aspek pembelajaran.
• Golongan OKU kurang mendapat perhatian
daripada pihak tertentu untuk mendapatkan
pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.
• Selain itu, program yang dijalankan itu tidak
bersesuaian dengan kategori pemasalahan
pelajar tidak berkeupayaan khas ini.
Cabaran yang timbul antara pelajar
biasa dengan Pelajar Kurang Upaya
• Antara cabaran yang wujud ialah dari aspek
pelajar OKU itu sendiri. Fenomena ini berlaku
kerana mereka lebih suka mengasingkan diri
daripada bergaul dengan masyarakat
sekeliling.
• Di samping itu juga, cabaran yang dihadapi
ialah ketiadaan bajet untuk menyediakan
kemudahan infrastruktur khusus bagi
golongan pelajar pendidikan khas.
• Kekurangan buku rujukan kepada pelajar
pendidikan khas misalnya kepada pelajar buta
yang kurang mendapat bahan rujukan untuk
belajar.
Pendekatan yang perlu diambil bagi mengatasi
masalah antara pelajar biasa dengan OKU
• Pihak kerajaan harus menjalankan latihan
kepada golongan OKU ini, misalnya dengan
menjalankan latihan penjagaan diri dan
kemahiran hidup asas.
• KPM perlu menyediakan lebih banyak
infrastruktur dengan menambahkan bajet
seperti kemudahan dan program yang releven.
Jurang
pencapaian
Lokasi –
bandar dan
luar bandar
Kemudahan
awam
Sekolah
sosioekonomi
Guru
Pentadbir
sekolah
Kemudahan
Statistik sekolah luar bandar
Kementerian Pendidikan Malaysia (2013), dalam
statistiknya menunjukkan bahawa bilangan
sekolah rendah luar bandar di Sabah adalah
yang tertinggi iaitu 89.5 peratus daripada jumlah
sekolah di Sabah manakala Sarawak pula
sebanyak 86 peratus. Bagi sekolah menengah di
Sabah, 71 peratus adalah sekolah luar bandar
dan Sarawak sebanyak 64 peratus.
Definisi bandar
Bandar, menurut Jabatan Perangkaan Malaysia,
Banci Penduduk dan Perumahan 2010 (Buletin
Perangkaan KKLW, 2011), didefinisikan sebagai
“kawasan pembangunan khusus yang boleh
dikenal pasti kawasannya yang mana sekurangkurangnya mempunyai penduduk 10,000 orang
dan sekurang-kurangnya 60 peratus
penduduknya yang berumur 15 tahun dan ke
atas terlibat dalam aktiviti bukan pertanian”.
Kekurangan Kemudahan awam
• Pengangkutan awam (2013) mendefinisikan pengangkutan awam
sebagai pengangkutan umum dan biasanya diatur untuk
menawarkan perkhidmatan berjadual dalam laluan tetap tanpa
penempahan. Pengangkutan di kawasan luar bandar di Sabah yang
mengangkut penduduk kampung ke pekan atau pusat pentadbiran
adalah kenderaan persendirian. Biasanya waktu operasi kenderaan
ini bergantung kepada jarak kampung dengan pekan dan
kebiasaannya sehari sekali iaitu kenderaan ini bergerak dari
kampung pada awal pagi dan balik pada sebelah tengah hari. Bagi
kampung yang jauh, kenderaan ini hanya akan bergerak pada harihari khusus seperti Tamu di mana penduduk kampung akan
memasarkan hasil pertanian mereka. Ketiadaan pengangkutan yang
tetap boleh menjejaskan peluang murid luar bandar yang
berkemampuan untuk mendapatkan tuisyen yang ada ditawarkan di
kawasan lain.
Kekurangan Kemudahan awam
Murid juga kadang-kadang tidak hadir ke sekolah kerana perlu ke
pekan memandangkan perkhidmatan pengangkutan hanya beroperasi
pada waktu pagi sahaja. Ketiadaan bekalan elektrik menyebabkan
masa mengulangkaji murid terhad iaitu mereka hanya boleh
melakukannya pada waktu siang sahaja. Jika ditambah dengan
ketiadaan bekalan air, murid perlu membahagikan masa mereka
mendapatkan air untuk keperluan seisi rumah. Senario seperti ini
memang biasa berlaku di kawasan pedalaman yang mana anak-anak
yang memikul tanggungjawab yang ringan seperti mengangkat air dan
mencuci pakaian kerana ibu bapa mereka sibuk bercucuk tanam di
ladang atau mencari hasil hutan. Keluarga yang berkemampuan dari
segi ekonomi tidak dapat membeli komputer dan melanggan
perkhidmatan internet kerana ketiadaan kemudahan elektrik dan
telekomunikasi ini di kawasan mereka.
Kekurangan sekolah luar bandar
1. Kemudahan infrastruktur sekolah
2. Kewujudan SKM di luar bandar
• Kewujudan sekolah kurang murid juga
menyumbang kepada jurang pencapaian. Pada
masa ini, 34% sekolah rendah di Malaysia
mempunyai kurang daripada 150 murid dan
secara rasminya telah diklasifikasikan sebagai
Sekolah Kurang Murid (SKM). Mereka
menyumbang 7% daripada enrolmen sekolah
rendah, (Kementerian Pelajaran Malaysia,
2012).
Kelemahan SKM
• 1. 73% sekolah kurang murid berada di
kawasan agak jauh di luar bandar. Faktor ini
menyebabkan murid terpaksa melalui
perjalanan yang jauh untuk hadir ke sekolah,
dan mengurangkan kemungkinan untuk
menempatkan guru dan guru besar
berprestasi tinggi berkhidmat di sekolah
berkenaan
2. Kedua, sekolah ini kurang mendapat manfaat
dari segi kokurikulum, dan interaksi dengan
rakan sebaya daripada pelbagai latar belakang
dan kemudahan yang lebih baik yang mana
hampir 90 peratus SKM ini berada dalam
keadaan daif dan menghadapi masalah
kekurangan peruntukan dan kemudahan
(Kementerian Pelajaran Malaysia, 2006)
3. kebanyakan sekolah ini berada dalam
kawasan status sosioekonomi rendah dan
menghadapi masalah yang berkaitan dengan
status sosioekonomi itu. Keluarga
berpendapatan rendah biasanya akan berdepan
dengan cabaran untuk mengekalkan anak
mereka di sekolah kerana terpaksa menanggung
kos berkaitan bekalan, pakaian seragam, dan
pengangkutan, yang membawa kepada
pertambahan kadar tidak hadir ke sekolah
4. Norma perjawatan sedia ada tidak
bersesuaian dengan keperluan SKM seperti
ketiadaan perjawatan guru pemulihan. Selain
itu, penempatan guru di SKM sukar dilakukan
kerana kebanyakannya berada jauh di
pedalaman. Jumlah murid yang terlalu kecil pula
menyebabkan SKM mengamalkan pengajaran
kelas bercantum atau multigrade teaching iaitu
mengajar sebuah kelas yang terdiri daripada
pelbagai tahun persekolahan.
3. Taburan guru tidak sekata
Terdapat seramai 190,336 orang guru di sekolah
rendah dan 136,598 orang guru di sekolah
menengah. Daripada jumlah ini, 15,444 guru di
sekolah rendah dan 2,895 guru di sekolah
menengah ialah Guru Sandaran Tidak Terlatih
(GSTT), guru dalam latihan dan guru
sambilan/sementara (Kementerian Pelajaran
Malaysia, 2006).
• Cabaran KPM adalah untuk memastikan guru
terlatih mengikut opsyen ditempatkan di
semua sekolah di kawasan luar bandar dan
pedalaman bagi memastikan p&p berjalan
dengan lancar dan berkesan.
4. Pentadbir sekolah
• Pemantauan yang tetap dan berkala
• Pembahagian tugas pentadbiran yang adil
antara guru
Sosioekonomi penduduk
Tidak mampu...
1. Kemudahan fizikal seperti kerusi, meja,
komputer, buku rujukan
2. Perkhidmatan seperti internet, tuisyen
Cara mengatasi
1. KPM
• Meneruskan dasar/program terkini: KWAMP,
susu sekolah, RMT, Gelombang SKM
• Mewujudkan atau menggubal dasar seperti
penempatan guru, pemilihan guru pelatih
• Pertukaran guru yang telus
Cara mengatasi
2. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan
Wilayah - sosioekonomi
• Penyebaran maklumat
3. Guru – kursus
4. Pentadbir sekolah- NPQEL
IMPLIKASI
1
2
3
4
• Kekurangan modal insan yang berkualiti, inovatif dan
berkemahiran tinggi
• Tidak dapat mencapai matlamat negara maju berpendapatan
tinggi.
• Perpaduan kaum akan tergugat
• Penurunan kualiti profession keguruan

similar documents