Oljeteknologi masterpresentasjon

Report
Oljeteknologiindustrien
Norges nye fastlandsindustri
Fra oljeeventyr til industrieventyr
 Ekofisk-feltet (1969) var startskuddet for det norske oljeeventyret. Resultatet kjenner vi vekst, velstand og arbeidsplasser.
 Oljen, som vil vare i 50-100 år til,
har skapt grobunn for et annet
eventyr, et industrieventyr på land.
 Oljeteknologiindustrien er i dag
Norges største fastlandsindustri, og
Norges største eksportnæring etter
oljen.
 Oljeteknologiindustrien er den
første store næringen i Norge som
ikke selger foredlede
naturressurser, men teknologi og
kompetanse.
Foto: Ulstein
Norges Bank Pengepolitikk
2
Et eksempel: Fra sølvbyen til teknologibyen
 Et eksempel på denne utviklingen
er den gamle gruvebyen
Kongsberg. Da sølvet tok slutt tidlig
på 1800-tallet kom krisen.
 Bilde inn
 Kongsberg Våpenfabrikk ble
etablert for å bøte på
arbeidsledigheten. Det ble starten
på et industri- og teknologieventyr.
 I dag består Kongsberg av en rekke
verdensledende bedrifter som
Kongsberg Gruppen og FMC
Technologies.
 85 prosent av bedriftenes
omsetning er utenfor Norge.
Foto: Courtesy Kongsberg Maritime
Norges Bank Pengepolitikk
3
Visste du at oljeteknologiindustrien ....
 Omsetter for over 360 milliarder kroner i året, hvorav nesten halvparten er
internasjonalt?
 Sysselsetter nær 200 000 mennesker i 4 000 bedrifter med aktivitet knyttet til
nesten alle kommuner i hele Norge?
 Betaler mer enn 130 milliarder kroner i skatt hvert år, dvs. mer enn ti prosent av
statsbudsjettet? Det finansier f.eks. svært mange barnehage-, skole- og
sykehjemsplasser.
 Er verdensledende der fremtidens oljeforekomster befinner seg, ikke minst på
dypt vann og under krevende klimatiske forhold?
 I økende grad leverer teknologi og løsninger til andre næringer enn olje og
gass, som f.eks. fornybar energi, romfart og helse?
 Representerer et spennende karrierevalg for kommende generasjoner
ungdom?
Norges Bank Pengepolitikk
4
En rivende utvikling
I 1960 kunne ingen forestille seg at:
 Bedriftene på Sunnmøre skulle gå
fra å produsere enkle fiskefartøy til
verdens mest avanserte spesialskip
 Ågotnes utenfor Bergen skulle bli
verdensledende på installasjon og
vedlikehold av
undervannskonstruksjoner og
-systemer
 Agder-regionen skulle levere
boreutstyr til 90 % av alle
boreriggene i verden
Foto:
Foto:
 Kongsberg skulle bli et globalt
senter for undervannsteknologi
Foto: Creatur Media
Norges Bank Pengepolitikk
5
Nye næringer vil spinge ut fra oljeteknologien
 Nye næringer – som fornybar
energi, romfart og helse – springer
nå ut av oljeteknologiindustrien
Helse
Foto: Tankii
 Det norske oljeeventyret var basert
på vår kompetanse innen sjøfart,
prosessindustri og gruvedrift
Romfart
Foto: Rob Gutro, NASA
 En dag vil vi anvende vår
teknologiske spisskompetanse til å
bli best på noe helt annet, noe som
vi ennå ikke kjenner navnet på…
Foto: AndJohan
Fornybar energi
Norges Bank Pengepolitikk
6
Vår tids skattejakt
 Oljeteknologiindustrien føder ideer,
leder an innovasjon og skaper nye
bedrifter. Vi ser langt inn i fremtiden
og dypt ned i havet.
 Over 70 % av kloden er dekket av
hav og 95 % av havområdene er
ennå ikke utforsket. Når tiden er
moden for å utforske det ukjente,
skal vi være der.
 Hvordan vet vi ikke nå. Det vi vet er
at fremtidens løsninger ikke
kommer av seg selv. De krever
erfaring, kompetanse og avansert
teknologi...
Foto: Ulstein
Norges Bank Pengepolitikk
7
Vi er Norges hurtigst voksende næring
 Oljeteknologiindustrien
omsatte for 360 milliarder
kroner i 2011
 Omsetningen er tredoblet de
siste 10 – 15 årene, og
veksten fortsetter
 Utenlandsomsetningen (blå
søyle) øker raskest, og er nå
snart like stor som
omsetningen på norsk
sokkel
Norges Bank Pengepolitikk
8
Vi er Norges største fastlandsbaserte eksportindustri
Eksport sammenlignet med andre næringer (2009-tall)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Norges Bank Pengepolitikk
9
Fra norsk sokkel til verden som marked
 Da oljevenetyret i Nordsjøen
startet i 1969, leverte norsk
industri utstyr for noen hundre
millioner kroner i året.
 Nå omsetter norsk oljeteknologiindustri for over 150
milliarder kroner internasjonalt.
 På mange områder har vi en
svært høy global markedsandel:
 Boreutstyr: 90 %
 Seismikk: 50 %
 Subsea: 50 %
 Prognoser tyder på av den
globale investeringsveksten vil
tredobles de neste 20 årene.
Norges Bank Pengepolitikk 10
Testlaboratoriet Nordsjøen - sentralt for suksessen
 Tung satsing på forskning og aktiv
bruk av Nordsjøen som
testlaborarorium, har gjort Norge til
en verdensledende offshoreregion.
 Norge er ikke minst gode på store
havdyp og krevende klima.
 Men vi er også ledende på mye
annet – som f.eks på å øke
utvinningsgraden fra oljefeltene. På
Ekofisk har denne økt fra 17 % i
1969 til 49 % i 2012.
 Når NASA nå borer på Mars,
bruker de norsk teknologi og utstyr.
Foto: NAXYS
Norges Bank Pengepolitikk 11
Ledende på miljøløsninger
 Norsk oljeteknologiindustri er
verdensledende på miljø og
sikkerhet takket være et sterkt
engasjement for grønne og
energieffektive løsninger.
 Løsningene har bl.a. gitt lavere
energibruk og den fremste
oljevernberedskapen i verden.
 Det er norsk kunnskap som ligger til
grunn når det nå skal bygges opp
mot 10 000 vindturbiner i
Nordsjøen.
Foto: AndJohan
Norges Bank Pengepolitikk 12
Den norske modellen forklarer mye
 Den norske modellen med tett
samarbeid mellom myndigheter,
bedrifter og arbeidstakere, står
sentralt i dette industrieventyret.
 Strenge krav fra myndighetene har
tvunget frem nytenking og mer
avansert teknologi.
 Korte beslutningsveier og tett
samspill viser seg å være en
suksessoppskrift.
 Vår felles evne til å løfte sammen
ved store utfordringer og dype
kriser, har bragt oss lange skritt
videre.
Foto: Cebete
Norges Bank Pengepolitikk 13
Vertskapsattraktivitet er viktig
 Norsk vertskapsattraktivitet vil være
avgjørende også i fremtiden, men
kommer ikke av seg selv.
 Dette krever konkurransedyktige
rammebetingelser, god
infrastruktur, gode utdannings- og
forskningsinstitusjoner og attraktive
bomiljøer.
Foto: Norsk Maritimt Kompetansesenter
 En årsak til den norske suksessen
er at Norge har vært et attraktivt
land å operere ut fra for globale
bedrifter – National Oilwell Varco,
Schlumberger, FMC Technologies
og Rolls Royce er eksempler på
det.
Foto: SP Arkitekter
Rolls Royce Marines har lagt sitt nye europeiske
opplæringssenter til Ålesund
Norges Bank Pengepolitikk 14
Arbeidsplasser i hele Norge, motor i mange regioner
 Oljeteknologiindustrien har nær 200
000 ansatte, fordelt på 4 000
bedrifter.
 Aktivitet i 424 av Norges 429
kommuner.
 Noen av landets største og viktigste
kompetansearbeidsplasser ligger
på steder som Fosnavåg, Ågotnes,
Ålesund, Kongsberg og i Agder.
 Oljeteknologiindustrien er en mye
større arbeidsgiver på Østlandet
enn folk flest vet, faktisk større enn i
Rogaland.
Norges Bank Pengepolitikk 15
Sikrer vår felles velferd
 Oljeteknologiindustrien bidrar med
130 milliarder kroner årlig i skatter og
avgifter (2010)
Næringen gir ringvirkninger
Eks: En verftsarbeider ved STX OSV gir 5 nye
arbeidsplasser
 85 milliarder kroner fra bedriftene
 45 milliarder kroner fra de ansatte
 Dette tilsvarer bygging av 100 000
nye sykehjemsplasser eller hele
intercitytriangelet for jernbane på
Østlandet.
 I tillegg skaper oljeteknologiindustrien
store ringvirkninger i form av
arbeidsplasser i privat og effentlig
sektor, og bosetting i hele landet
Norges Bank Pengepolitikk 16
Morgendagens arbeidsplasser
 Oljeteknologiindustrien kommer til
trenge mange flere kloke og
kreative hoder - enten de er
ingeniører, realister, fagarbeidere
eller økonomer...
 Vi tilbyr noen av verdens mest
spennende, kreative og
fremtidsrettede arbeidsplasser
Foto: CMX
 Du kan få muligheten til å jobbe fra
Barentshavet til Brasil, fra Angola til
Australia
Norges Bank Pengepolitikk 17
Bevisst politikk har gitt sterke klynger
 I dag består oljeteknologiindustrien
av flere sterke klynger som er
globale markedsledere innen bl.a.
undervannsteknologi, flytende
produksjon, boreutstyr, seismikk og
offshore servicefartøyer
 Mange av klyngene er organisert i
klyngeprogrammet «Norwegian
Centre of Expertise» (NCE) som er
eid av Innovasjon Norge,
Forskningsrådet og SIVA.
 Oljeteknologiindustrien har på 40 år
utviklet seg til å bli Norges klart
største fastlandsindustri, og Norges
største eksportnæring etter oljen.
Norges Bank Pengepolitikk 18
Oljeteknologiindustrien
Norges nye fastlandsindustri

similar documents