Jan Olav Simle, Respiratorens historie

Report
Respiratoren gjennom tidene
Jan Olav Simble – ResMed Norge AS
2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars
Global leaders in sleep and respiratory medicine
Respiratorens historie
Hvordan respiratoren har utviklet seg gjennom tidene
De første idéer om ventilasjon
De første patentene og konstruksjonene
Veiskillet
Ny tid….
2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars
Definisjon
Vi kaller det hjemmerespiratorbehandling….
I tråd med internasjonal terminologi og med tanke på at
behandlingen ikke nødvendigvis foregår i pasientens egen bolig
benyttes betegnelsen
LANGTIDS MEKANISK VENTILASJON (LTMV)
2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars
Metodikk
En respirator er et mekanisk hjelpemiddel som helt eller delvis
kan kompensere for sviktende ventilasjon og bidra til at den
opprettholdes på et tilfredsstillende nivå med normalisering av
blodgassene.
2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars
De første tankene om mekanisk ventilasjon
•
Den greske fysikeren og kirurgen Galenus (AD 129 – 199) var en av de
første som snakket om mekanisk ventilasjon – “Om man tar et dødt dyr
og blåser luft gjennom dets Larynx (gjennom et rør) så vil man fylle
dyrets bronkier og man kan se at lungene oppnår sin største
oppblåsthet”…..
•
Tysk-sveitsiske lege og okkultist Paracelsus kan har vært den første
som forsøkte mekanisk ventilasjon ca 1540. Han har blitt kreditert for å
ha brukt skorsteinsbelger for å blåse luft inn I lungene på døende eller
nylig døde pasienter. Denne teknikken ble brukt i Europa frem til 1900
tallet.
2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars
Videre tanker om mekanisk ventilasjon……
Amerikaneren George Poe (1846 – 1914) var en
militærutdannet industriarbeider som på slutten av 1800 tallet
eide en fabrikk som produserte gassylindere.
Poe, nesten blind og delvis paralysert
eksperimenterte med sine gassylindere
og I 1907 demonstrerte han sin patent,
en mekanisk ventilator som han forsøkte å
Å gjenopplive kvalte hunder, kaniner og
rotter med!
2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars
Tanker…..
Ventilator basert på et TANK prinsipp var den første enheten
som ble brukt og som gav en effektiv mekanisk ventilasjon.
Ventilator tankene ble brukt som primær behandlingsmåte på
mange sykehus og prinsippet bestod av en tank hvor
pasienten ble plassert på innsiden med hodet på utsiden av
tanken. Den første tankventilatoren ble beskrevet av den
skotske legen John Dalziel i 1838. En identisk tank ble
beskrevet og produsert av amerikaneren Alfred Jones i 1864.
Det finnes kun et dokumentert tilfelle om bruk av denne
tanken.
2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars
Flere tanker…….
Dr Egon Braun hadde en idé, i 1838, og laget en boks av
treverk hvor trykk og negativt trykk rett og slett ble produsert av
leges egen pust. Boksen var ment for å gjenopplive barn.
Barnet lå i en plastikk form med nese og munn presset mot
åpningen. Dr Braun rapporterte 50 vellykkede tilfeller med
denne metoden.
2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars
Enda flere tanker…….
Wilhelm Schwake’s pneumatiske
kammer, fra tidlig 1900 tall tok ikke
bare bort behovet for en pleier, men
gav også pasienten en mulighet til å
trene øvre ekstremiteter samtidig som
man ventilerte lungene……..
2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars
Og enda flere tanker………….
Det ble laget en prototype
av respirator rommet
I Massachusetts i 1908.
Denne prototypen førte
til utviklingen av respirator
rommet, utviklet av Dr.
James Wilson på 1930
tallet.
2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars
Hvem var først??
• Definisjonen på hva mekanisk ventilasjon er kommer litt an på
synspunkt og hvem man snakker med…..
• Hvis man ser på en respirator som en maskin som gir mekanisk
ventilasjon, med et definert tidsmønster, så var høyst
sannsynligvis Heinrich Dräger den første med patent, i 1907
med Drägers’s Pulmotor.
2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars
Pulmotor Prinsippet I
Ventilsystemet for Pulmotor var en 4-veis ventil som ble drevet
med oksygen. Oksygen ble mikset med vanlig luft og ført, via et
tubesystem, til pasientens munn. Enheten var tidsstyrt.
Den originale Pulmotor hadde et inspiratorisk trykk på ca
20cmH20 og et ekspiratorisk trykk på ca 25cmH20.
Problemet med konstruksjonen var svak kontroll på ekspirasjon.
2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars
Pulmotor Prinsippet II
Heinrich Dräger overlot
stafettpinnen til sin sønn
Bernhard Dräger og
ingeniøren Hans Schröder.
En slange for inspirasjon og
en slange for ekspirasjon ble
introdusert til systemet.
Forbedringen av Pulmotor var
en klar forbedring og man så
en radikal reduksjon av CO2 i
inspiratorisk fase av
ventileringen.
2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars
Pulmotor disputten I
• Bare 5 år etter den første ideen om Pulmotor, var ca 3000
enheter i bruk – et ENORMT antall tiden tatt i betraktning.
• 10 år senere var antallet doblet til 6000 enheter.
• Etter 38 år var det 12000 enheter i bruk.
• Resultatene av bruken ble publisert, med stor stolthet, i
Dräger’s egne magasiner.
2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars
Pulmotor Disputten II
• Det var stor interesse for Drägers publikasjoner vedr mekanisk
ventilasjon, men kritikken lot ikke vente på seg.
• Dräger ønsket å bevise at det var en radikal forbedring i å
bruke en maskinbasert ventilasjonsmetode fremfor en manuell
metode og det hele kulminerte i 1920 årene da flere klinikere
mente at høyttrykksventilasjon kunne skade pasientene.
• I 1922 deklamerte det tyske helsedepartementet at det fantes
ikke noe grunnlag for å påstå at det var noen risiko å benytte
trykkventilasjon. Likevel ble det oppnevnt granskningskomiteer
for å konkludere. Disse konklusjonene er, pr dags dato,
angivelig ennå ikke ferdigstilt…..
2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars
Veiskillet….
• Det var først i etterkrigstiden og under polioepidemien, på 50
tallet, at bruken av respirator/hjemmerespirator virkelig startet.
• De første respiratorene, slik vi kjenner dem, er Jernlungen.
Dette var en stor jernsylinder som virket som en ekstra thorax
og ventilerte pasientene likt en kunstig diafragma.
• Med Jernlungen økte overlevelsen dramatisk hos pasienter
med respirasjonspareser etter polio. Ulempen med jernlungen
var størrelsen og dette vanskeliggjorde pasientpleien.
2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars
Din egen jernlunge…..
Prototypen
Den første masseproduserte
vanndrevne jernlungen
Jernlunge modell E52, fra Dräger, elektrisk drevet
2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars
Jernlunge til alle!!
• Jernlungene fylte opp sykehusavdelingene på 50 tallet da
Polioepidemien nådde sitt toppunkt.
• Poliovaksinen har så å si utslettet Polio og antallet jernlunger
ble fra 50 tallet opp til 2000 tallet redusert med nesten 90%.
• På bakgrunn av dette samt ny teknologi innen mekanisk
ventilasjon har jernlungen forsvunnet fra moderne medisin.
• 30 Oktober 2009 ble June Middleton fra Australia oppført i
Guiness Rekordbok som den personen som har tilbrakt lengst
tid i en jernlunge. Hun døde 83 år gammel etter å ha ligget 60
år i jernlungen.
2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars
Ny tid!
Utviklingen av den moderne overtrykksventilatoren var
hovedsaklig basert på teknisk utvikling fra 2. verdenskrig. Det
var behov for å supportere piloter med oksygen i jagerfly. Disse
ventilatorene erstattet jernlungene som en trygg måte å
ventilere pasienter med høyt volum/lavt trykk.
2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars
Ny respiratorbehandling
Populariteten til overtrykksventilasjon steg kraftig på slutten av
polioepidemien, særlig i Skandinavia og I USA, og dette
ansees som starten på moderne ventilasjonsterapi. I Danmark
oppdaget man at dødligheten var 90% selv om man lå i
jernlunge. Man forstod snart at pasientene døde av CO2
narkose og ikke virusinfeksjon.
På Blegdams Hospital i Danmark benyttet man manuell bag via
trach, og dette resulterte i en reduksjon av mortalitet blandt
polio pasienter og pasienter med respirasjonssvikt. Det ble
rekruttert 1400 medisinerstudenter rundt om i Danmark for å
opprettholde arbeidsstyrken. Det ble fort klart at manuell
bagging krevde en stor arbeidsstyrke, noe som medførte
utviklingen av respiratoren slik vi kjenner den i dag.
2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars
Moderne respiratorer
To tanker ble fulgt; først at
volumet måtte kontrolleres,
for å ikke skade Pasienten,
samtidig som at trykk måtte
opprettholdes over tid for å
oppnå et ideelt volum.
Fysikeren og legen
Engström fra Sverige,
utviklet respiratoren
Modell 150 på midten
av 1950 tallet som et
direkte resultat av
polioepidemien.
2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars
Flere aktører på markedet
Kravene til moderne ventilasjon satte også nye krav til
respiratorene på markedet.
Det ble satt fokus på å kontrollere ventilasjonen noen som
medførte utvikling av behandlingsmodus, parametre, alarmer
osv.
De viktigste parameterne var kontroll av ventilasjonsmodus, tid
på inspirasjon og ekspirasjon samt trykk.
Batteridrift for mobilitet ble også en viktig del av respiratoren.
2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars
En mengde forskjellige parametre tilgjengelig
På 80- og 90-tallet så man en
rivende utvikling blant mange
produsenter, alle med sine
utgaver av modus og
parametre, men hvor
grunnprinsippet ivaretas.
2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars
Mange forskjellige leverandører
Det eksisterer mange leverandører på markedet, i dag, som
tilbyr maskiner for hjemmebehandling.
2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars
NKH (Nasjonalt kompetansesenter for hjemmerespirator)
NKH ble startet i 2003 og har utviklet seg for å standardisere
og jevne ut forskjellene rundt om i det ganske land. Selv i 2012
er det store regionale forskjeller på hvilket utstyr og hvilke
diagnoser som behandles på norske sykehus.
I disse dager er en ny veileder for LTMV(Langtids mekanisk
ventilasjon) ute på høring.
2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars
Takk for oppmerksomheten!!
2 MTF 2012 Røros 19 – 21 Mars

similar documents