Industrialisering og internasjonal handel (Del 2)

Report
Industrialisering og
internasjonal handel (Del 2)
MARIUS VØLLESTAD
BØ VGS
Oversikt over undervisningen
 Tyskland blir ledende industriland
 USA
 Borgerkrigen i USA
 Økonomisk vekst i USA
Kompetansemål
 Samfunn og mennesker i tid
 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
o gjør rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og
undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og
sosiale forhold i det norske samfunnet
Tyskland blir ledende industriland
 Hele Vest-Europa fikk industrialisering i andre
halvdel av 1800-tallet
 I Russland fikk industrialiseringen også store
konsekvenser da den først begynte
 Tyskland ble likevel det ledende industrilandet i
Europa
 Tyskland ble samlet i 1871, men allerede i 1834
opprettet alle de små landene et tollforbund, slik
at de ble ett stort marked
 Tyskerne bygde på britenes erfaringer, men satset





mye på ny teknologi
Universitetene inngikk et tett samarbeid med
industrien
Tyskerne produserte moderne, med høy kvalitet
Ruhr-distriktet ble det ledende industriområdet i
Europa
Dette gav landet store inntekter
Flere steder fikk store forurensingsproblemer,
spesielt Ruhr-området
USA
 I løp av 1800-tallet vokste USA kraftig både i areal og i








antall mennesker
USA ble en økonomisk stormakt med industri og
landbruk på et toppnivå
Flere områder i vest ble etter hvert innlemmet i unionen,
gjennom erobringer eller kjøp
Områder i sør og vest ble erobret fra Mexico i 1840-årene
Florida ble kjøpt av Spania i 1819
Mange europeere kjøpte billig landområder i Midtvesten
Folketallet økte fra 5 mill. i 1800 til 100 mill. i 1914
Urbefolkningen ble i denne prosessen hardt rammet
De fikk egen mindre reservater, men ble nesten utradert
Borgerkrigen i USA
 Den amerikanske unionen vokste som sagt raskt
 Båndene mellom statene var derimot løse
 Sørstatene drev med store slavedrevne plantasjer
 Sørstatene ønsket lave toller og opprettholde slaveriet
 Nordstatene ville heller gjennomføre en proteksjonistisk
handelspolitikk, og forbød slaveri
 Da Abraham Lincoln ble valgt til president, meldte
sørstatene seg ut
 Dette førte til borgerkrig
 Slaveriet ble under krigen opphevet
 Rundt 600 000 soldater døde
 Krigen sluttet i 1865
 Lincoln ble da snikmyrdet
 Nordstatene vant krigen, USA ble samlet og slaveriet
avskaffet
 Men rasediskrimineringen fortsatte
Økonomisk vekst i USA
 USA kom seg raskt opp igjen etter borgerkrigen
 Industrialiseringen økte og store firmaer dominerte
 De som ønsket å satse på noe, møtte få hindringer
 Jernbaneutbygging fikk stor betydning
 Storkapitalisme utviklet seg i USA
 Store bedrifter innførte karteller, der de forpliktet
seg til å holde samme pris eller inngikk avtaler seg i
mellom
 Andre bedrifter fikk monopol på enkelte varer
 Også USA satset mye på teknologi
 Samlebåndet var et viktig grep for å spare
lønnsutgifter

similar documents