6. Torun Vatne

Report
”Søskenprosjektet”
fra idé til multisenterstudie i
sjeldenfeltet
Torun M. Vatne¹, Krister Fjermestad¹, Svein Mossige², Yngvild
Haukeland²
¹Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger
²Psykologisk institutt Oslo
Søsken til barn med
funksjonsnedsettelser:
• Har lite kunnskap (Lobato m.fl. 2002)
• Har litt mer internaliserende vansker (d=0.17)
og eksternaliserende vansker (d=.08) (Vermaes m fl
(2012)
• Er ikke mer resiliente (d = -.09) (Vermaes m fl 2012)
Risikofaktorer:
• Lite kunnskap (Eiser 1990)
• Uhensiktsmessig mestringsstrategier (O'Brien, Duffy
& Nicholl, 2009)
• Lite infomasjon i nærmiljøet (O'Brien, Duffy & Nicholl,
2009)
• Foreldre i krise (O'Brien, Duffy & Nicholl, 2009)
• Begrenset kommunikasjon i familien (Carpenter og
Levant 1994)
• Manglende sosial støtte (Carpenter og Levant 1994)
• Diagnose , kjønn og alder (Vermaes m fl 2012)
Kompetansesentrene
• Har like opplevelser av søskens situasjon og behov
• Trenger å fremskaffe kunnskap om søsken til barn med
sjeldne diagnoser
• Benytter ulike metoder i søskensamtaler og kan lære av
hverandre
• Har felles ønske; gi et tilbud til søsken og kunne
dokumentere positiv endring
Prosjektets målsetninger
1. Kartlegge barns opplevelser som søsken til
barn med sjelden diagnose
2. Utvikle manualisert gruppeintervensjon til
bruk i sjeldenfeltet
3. Gjennomføre en prosess og effektevaluering
av intervensjonen
Tre prosjektdeler – tre
samarbeidsmuligheter
1. Deskriptiv studie av gruppesamtaler på
Frambu
2. Utvikling av manual
3. Prosess og effektevalueringen
Hvordan ble samarbeidet til?
• Presenterte prosjektet og inviterte til
samarbeid på FOU dag i des 2011
• Gjennomførte informasjonsmøte våren 2012
• Individuelle møter for avklaring av
roller/forpliktelser/rettigheter med skriftlig
dokumentasjon
Del 1
Deskriptiv studie av gruppesamtaler på
Frambu
Vår og høst 2012
Målsetning
• Kartlegge barns opplevelser knyttet til å leve
med et søsken med en sjelden diagnose
• Kartlegge de kommunikative prosessene i
samtalegruppene, gruppens sammensetning
og ledelse
Metode
• Videofilmet 38 søskengruppesamtaler (14
grupper) med totalt 71 barn mellom 4-16 år
• Dybdeintervju av 6 tenåringer
• Innholds- og kommunikasjonsanalyse i hht mål
Samarbeid og finansiering
• Høyskolen i Oslo og Akershus
• Universitetet i København
• Inngår som del av PhD ved PSI UIO
• Finansiert av Frambu og Psykologisk institutt
Resultater
• Fagartikkel i ”Utdanning” (Vatne, Andersen & Haug)
• Artikkel om søskens kunnskap og
misforståelser om sjeldne diagnoser
(Vatne, Nyhus,
Bahr & Kanavin)
• Artikkel om søskens opplevelser (Haukeland,
Fermestad & Mossige) (Til PhD Haukeland)
• Masteroppgaver (Henrichsen og Østborg Helmen)
Del 2
Utvikling av manual
2013
Målsetning
• Utvikle en manualisert gruppeintervensjon for
søsken til barn med kronisk sykdom eller
funksjonsnedsettelse og deres foreldre
• Samarbeid med kompetansesentre og
brukerorganisasjoner for tilpasning til ulike
grupper og settinger.
Metode
• Systematiske litteratursøk
• Workshops
• Praktisk utprøvning på kurs og samlinger
Samarbeid og finansiering
• TRS Sunnaas HF, SSD OUS, Autismeenheten
OUS, NK-SE OUS, Autismeforeningen Norge,
Foreningen for Hjertesyke barn
• Finansiert av midler fra Extrastiftelsen i tillegg
til Frambu/PSI
Status
• Tre workshops gjennomført
• Utkast utviklet basert på Friends (Barrett
2002), Lobato og Kaos intervensjon (2002) og
”Stockholmsmodellen” (Renlund).
• Pilotert og evaluert på til sammen 54 barn
mellom 6 og 16 år.
Føreløpig intervensjon
Kurs
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Søsken
Samtale
Bli kjent
Samtale
Diagnosen
Samtale
Kognitiv
diamant
Samtale
Problemløsning
Samtale
Sosial stløtte
Avslutning
Foreldre
Samtale
Diagnosen
Samtale
Hvordan gi
info
Samtale
Hvordan
møte
følelser
Samtale
Problemløsning
Samtale
Sosial stløtte
Avslutning
Felles
Samtale om
diagnose
Problemløsningsopp
gave
Del 3
Effekt og prosessevaluering av den
manualiserte intervensjonen
2014 til 2016
Målsetting del 3
• Utføre en prosess- og effektevaluering av den
manualiserte gruppeintervensjonen
• Evaluere intervensjonen anvendt på søsken til
barn med fysisk eller psykisk
sykdom/funksjonsnedsettelse.
Metode
• Pre-test post-test design med
sammenlikningsgruppe
• Intervensjonen under kurs/samlinger
• Multisenterstudie
• Utvalg med jevn fordeling mht sjeldenhet,
alvorlighet og somatikk/ PU
Samarbeid og finansiering
• Autismeenheten og Autismeforeningen
• TRS
• Arbeidet inngår som del av en PhD ved
Psykologisk institutt UIO
• Ekstern finansiering søkes
Mulighet for samarbeid
Del 2 Utvikling
- Workshops 1 dag hver annen mnd.
- Deltakelse i piloteringer
Del 3 Prosess og effektstudie
- Rekruttere og tilrettelegge setting
- Ledelse av grupper (inkl trening/veiledning)
- Medforfatterskap i hht retningslinjer

similar documents