Ble 4.0 *** LED I/O

Report
智慧調劑台調劑感測系統開發
調劑台藥劑箱亮燈機構取藥指引系統
Ble 4.0 LED I/O
調劑台上的抽屜型藥格
A
C
B
後端由資訊部提供平台(同現況自動藥包機模式,
讀取資料),並由藥師可依據藥品異動,更新料位
號後,亮燈系統同步更新。
需考慮日後維修與備料方便,亮燈模組的位址可用
跳線設定。
調劑台上的藥格安裝亮燈模組
A:一大格 B:1/2格 C:1/4格
A
A
C
C
B
B
桌面固定式Barcode Reader讀取藥袋上的Barcode,亮燈顯示顯示藥品位置(抽屜、藥格亮
燈),調配完讀取下一個藥袋時,原燈熄滅,亮新位址燈。
智慧藥劑箱無線感測系統
LED04
LED08
LED12
LED16
------------------------------------------------------------LED03
LED02
LED01
LED07
LED11
LED15
LED10
LED14
LED09
LED13
LED06
LED05
智慧藥劑箱無線感測系統
Ble.4.0 LED I/O 陣列式方格座標
U12 BI-Color LED
P2.2—LED RED Tag ID
P2.1—LED GRN Tag 電源
LED37 , LED38
LED39 , LED40
LED41 , LED42
LED43 , LED44
P00.P16 P01.P16
P02.P16 P03.P16 P04.P16 P05.P16 P06.P16 P07.P16
LED32
LED33
LED34
LED35
LED36
P00.P15
P01.P15
P03.P15
P05.P15
P07.P15
LED27
LED28
LED29
LED30
LED31
P00.P14
P01.P14
P03.P14
P05.P14
P07.P14
LED19 , LED20
LED21 , LED22
LED23 , LED24
LED25 , LED26
P00.P13 P01.P13
P02.P13 P03.P13 P04.P13 P05.P13 P06.P13 P07.P13
LED14
LED15
LED16
LED17
LED18
P00.P12
P01.P12
P03.P12
P05.P12
P07.P12
LED09
P00.P11
LED10
P01.P11
LED01 , LED02
P00.P10 P01.P10
LED11
P03.P11
LED03 , LED04
P02.P10 P03.P10
LED12
P05.P11
LED05 , LED06
P04.P10 P05.P10
LED13
P07.P11
LED07 , LED08
P06.P10 P07.P10
Ble 4.0 LED PCB 調劑台藥劑箱亮燈系統
U12 BI-Color LED
P2.2—LED RED Tag ID
P2.1—LED GRN Tag 電源
C
B
E
LED CON.PCB Ble.4.0調劑台藥劑箱亮燈系統
LED
LED
LED
LED
USB Dongle Ble.4.0 無線感測系統
Ble 4.0 CC2540 Program
Open collector
1k Ω
2.0pin
1.27pin

similar documents