presentasjon

Report
Alta historie bind 3 side 82:
•Skifernæringen har akkurat fått
organisert seg
•800 personer sysselsatt i
skifernæringen (1 pr. husstand)
•Lastebilen gjorde sitt inntog
•Storstilt satsing på vegbygging
(nødarbeid) i Finnmark
•Skifernæringen berget Alta fra å gå til
grunne
Vest-Finnmark Arbeiderblad 23.09
1935, Ordfører Benjamin Torbergsen
(Ap) orienterer om viktige saker i Alta:
… Herredstyret gjør derfor hvad gjøres
kan for å få disse veier bygget snarest.
1932-34 (H)
1935-37 (Ap)
1937-40 (Nkp)
Finnmark
fylkestingforhandlinger
1938 (side 64) og 1941
(side 51)
•Skiferveg til Detsika:
•15.020 + 3.555
•Lund-Skogstuvann:
•13.714 (litt over halve
veien)
•Kr. 1,- i 1935 tilsvarer
ca. kr. 35,- i dag
Vest-Finnmark Arbeiderblad 29.12
1959, Johan Mjøen (V) tidligere
ordfører og Stortingsmann
Alta kommunes bidrag til
Detsikavegen:
-Lund-Skogstuvann
23.520,-Skogstuvann-Detsika 15.395,Herredstyret endte for øvrig opp
med å bevilge kr. 25.000,- til brøyting
av Detsikavegen
Detsikavegen er altså opprinnelig en kjerrevei fra
Tverrelvdalen til sætrene ved Storvannet, Bollovannet
og Langvannet
Bygdeveianlegg med bidrag fra veifondet1) (=
kommunal vei):
Skogstuvann – Detsika 7,7 km fra 1935
-Veifondet (nødarbeidsmidler)
50%
-Kommunen
50%
Bygdevei med statsbidrag2) (= fylkeskommunal vei)
Lund – Skogstuevann 6,1 km fra 1938
-Statsbidrag (via fylket)
50%
-Kommunen
50%
25.09.52 har kommunen overtatt sistnevnte parsell fra
Romsdal som kommunal vei (ref. Fefo). Lund –
Romsdal forble fylkesveg nr. 17
Hele Detsikaveien ble oppgardert sommeren 1973 av
Alta kommune ref. samtale med Erling Olaussen
Bollokrysset – ”Hyttebyen” bygd på 70-tallet
Storelvdalen – Detsika åpnet 1982 (Alta utbygginga)
Detsika – Russekysten oppgradert av kommunen 2005
1) Opprettet
i 1920 og ga 40 % tilskudd til
vegbygging (50 % i Finnmark)
2) I
1930 ble det innført fylkesveger som
ble bygget etter rammetilskudd fra staten
Perioden 1955-1980-2005:
•Kommunalt vedlikehold om sommer
•Vegoppsynsmann: Georg Suhr (lønnet av
kommunen)
•Kommunal veghøvel:
•Kristian Olaussen: 1955-1970
• ..
•..
•Trond Opgård: 1978-2004
•Brøyting om vinteren (kommunen i samarbeid med
skiferlaget?)
•Fellesdrift i Detsika (fra 1954?) brøytet vegen om
vinteren?
•Kommunen bestemmer når vegen stenges og åpnes
•Fra 1959 bevilger kommunen penger til
vinterbrøytingen
•Brøyting opphører ca. 1980 (ny bro i Sorrisniva)
Fra 2003:
•Vegdatabasen: Kommunal vei jfr. kommunale kart
•Vegens fremtid diskuteres i forbindelse med nye
hytter, men Statskog vil ikke ta ansvar
•Sommervedlikehold stanses
•Vegdatabasen i 2012: Privat vei?

similar documents