PowerPoint-presentasjon - Tegninger av

Report
Prosjekt moderne kunsthistorie
Fagwiki
som læringsarena
Læring, kunnskap, formidling
Prosjekt moderne kunsthistorie
Fagerlia videregående skole
KUNSTHISTORIE.COM
Konsept og målsetting
• Erstatte ett emne til fordypning med flere små
• Henvende seg til et større, kritisk publikum
• Vektlegging av objektivitet og struktur
• Opparbeide kompetanse og trygghet
• Bidra til å minske behovet for lærebøker
2
Bakgrunn
• Tusener i alle aldre bidrar på wikipedia
• Egne erfaringer som bidragsyter på wikier
• IKT-muligheter som pedagogisk hjelpemiddel
3
Rammekrav
• Elevene må kunne arbeide trygge for vandalisering
• Elevene må kunne få individuell veiledning direkte
• Wikien må til en viss grad tilpasses uerfarne elever
• Elevene skal kunne ha eierforhold til artiklene
• Læreren må ha wikierfaring
• Læreren må være faglig garantist for artiklene
4
Valg av wiki
• Kunsthistorie.com er en relevant fagwiki
• Webmaster Nina Aldin Thune har full kontroll
• Hun organiserte og la til rette for prosjektet
• Elevene fikk laget egne bruker- og kladdesider
• Kladdesidene ble stengt for andre enn brukeren
På bla. wikipedia var slike tilpasninger vanskeligere
å få gjennomført og faren for vandalisme var større
5
Organisering
• Det ble utarbeidet en prosjektside
• Det ble utarbeidet tilpassete hjelpetekster
• Artikkelråstoff ble lagt ut på skolens Classfronter
• Veiledning og hjelp skjedde via e-post og telefon
Dermed forekom bare elevens navn i historikken
• Kladdesidene var åpne bare for administratorene
6
Erfaringer 1
• Det tok uforholdsmessig lang tid å komme igang
• Elevene var til å begynne med nølende og usikre
• Det ble nødvendig å ta av skoletimene
• Noen elever klarte seg fullstendig på egenhånd
• Det ble mulig å ta seg bedre av de svake elevene
• Det forekom utstrakt erfaringsutveksling i klassen
7
Erfaringer 2
• Det er viktig å ha prosjektet klart tidlig i skoleåret
• Man må ta i bruk skoletimer helt fra starten av
• Man må ha innleveringsfrist både til jul og påske
• Flinke elever må få noe igjen for å hjelpe svakere
• Presumtivt svake presterer over forventet
• Det er mulig å høyne kravet til antall artikler
8
Erfaringer 3
• Elever er kommet i personlig kontakt med kunstnere
• De er stolte av artiklene sine
• De har fått ett mer familiært forhold til faget
• De er blitt flinkere til å strukturere seg også muntlig
• De er blitt mer kildekritiske
• De har fått innsikt problemer rundt bruken av lisenser
9
Eksempel 1
10
Eksempel 2
11
Eksempel 3
12
Eksempel 4
13
Eksempel 5
14
Evaluering
•Der er skrevet 20 artikler tilknyttet prosjektet
•Atriklene er om kjente og litt mer ukjente kunstnere
• Kvaliteten på artiklene er jevt over god
• Noen av artiklene utmerker seg som svært bra
•Det har vært spennede å se hvordan elevene har
jobbet med stoffet
•Om anledningen byr seg så vil det bli startet flere
prosjekt
15

similar documents