knut_moksnes_22_11_12

Report
På vei mot NMBU
sekretariatsleder Knut Moksnes
Hvem gjør hva?
• Sekretariatet er fellesstyrets saksforberedende organ og har
ansvaret for at fellesstyrets vedtak blir fulgt opp.
Sekretariatet har ansvaret for at fellesstyrets møter gjennomføres på
en forsvarlig og effektiv måte. Det er en viktig oppgave å formidle
informasjon om fellesstyrets arbeid.
Prosjektet «Operativ administrasjon 2014» som ledes av
prosjektleder Malena Bakkevold er fra høsten organisert som en del
av sekretariatet. Koordineringsgruppen fungerer som styringsgruppe
for dette prosjektet.
• Koordineringsgruppen: styreleder Siri Hatlen, rektor Yngvild
Wasteson, NVH, rektor Hans Fredrik Hoen, UMB,
universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa, UMB, administrerende
direktør Birger Kruse, NVH og sekretariatsleder Knut Moksnes.
Knut Moksnes, sekretariatsleder og medlem av koordineringsgruppen. Knut Moksnes
har et spesielt ansvar for byggeprosjektene og samarbeidet med Statsbygg
Malena Bakkevold er prosjektleder for OPAD 2014 og har et spesielt ansvar for
arbeidet med administrative tiltak for NMBU.
Finn-Hugo Markussen arbeider som rådgiver i halv stilling i sekretariatet og har et
spesielt ansvar for kommunikasjon og informasjon. Han er i den andre halvpart av
stillingen tilsatt i Kunnskapsdepartementet.
Karina Vistven arbeider som rådgiver i halv stilling med spesielt ansvar for
tilrettelegging av fellesstyrets møter og protokoll. I den andre stillingsandelen arbeider
hun for Kunnskapsdepartementet.
Halvor Hektoen er prorektor på NVH, men har 20 % av sin arbeidstid i sekretariatet.
Han har et spesielt ansvar for kulturbygging for NMBU.
Paul Stray arbeider i hel stilling med spesielt ansvar for planlegging og styrets
arbeidsplan.
Kai Tilley arbeider i 70 % stilling for sekretariatet med spesielt ansvar for
kommunikasjon og informasjon. I den resterende stillingsandelen arbeider han i UMBs
kommunikasjonsavdeling.
Samarbeid med LMD og FKD
Samorganiserings- og samlokaliseringsprosjektet
bygger på et tett samarbeid med Landbruks- og
matdepartementet (LMD) og Fiskeri- og
kystdepartementet (FKD).
Seniorrådgiver Jan Henrik Martinsen, LMD, og
seniorrådgiver Andreas Stokseth, FKD, vil fra høsten
2012 være rådgivere for sekretariatet og fellesstyret,
og delta i koordineringen mellom departementene og
fellesstyret.
Hva vi skal gjøre
• Sekretariatet har ansvaret for at det
utarbeides beslutningsgrunnlag for fellesstyret
i alle saker som gjelder hovedområdene som
er gjengitt på www.lifesciences.no
- OPAD 2014
- Bygg og anlegg
- Faglig organisering
- Strategi og visjon
- Styring og ledelse
Forankring
• Fellesstyret gir styreleder fullmakt til å inngå
avtaler på vegne av NMBU som gjelder
administrativ forberedelse til oppstart av
NMBU fra 01.01.14. Prinsipielle forslag og
forslag som binder NMBU på vesentlige
områder skal legges frem for fellesstyret til
godkjenning. Slike saker skal inngå i
fellesstyrets arbeidsplan.
Styringsdokument vedtas 04.12.12
• Nytt styringsdokument for 2012 og 2013
Fellesstyrets første styringsdokument ble vedtatt på
møtet 11. oktober 2010.Dette styringsdokumentet har
utgangspunkt i «Prosjekt Rubicon» som omfattet tiltak
for å gjennomføre samorganiseringen av NVH og UMB
og samlokaliseringen av NVH, Veterinærinstituttet og
UMB.
• Styringsdokumentet skal konkretisere delegasjon av
myndighet og oppgaver fra fellesstyret til
underliggende organer. Dokumentet skal også
redegjøre for ansvarslinjene mellom institusjonsstyrene
og fellesstyret.
Delegasjon fra fellesstyret
• Delegasjon fra fellesstyret
• Kunnskapsdepartementet forutsetter at styrene for NVH og
UMB har et tett, koordinert samarbeid med fellesstyret
frem til NMBU formelt og reelt er opprettet.
• Fellesstyrets leder har fullmakt til å inngå avtaler på vegne
av NVH og UMB i alle saker som fellesstyret har fattet
vedtak om.
• Fellesstyret kan delegere fullmakter til andre enn
styreleder. Forslag til slike delegerte fullmakter skal legges
frem for fellesstyret til godkjennelse.
• Det skal utarbeides en samlet delegasjonsmatrise som viser
hvem som har fått delegert myndighet. Denne oversikten
skal sendes Kunnskapsdepartementet til orientering.
På vei mot NMBU…..
• Er vi på rett vei ?

similar documents