Informasjonsmøte sammenslåing SIF/HSV

Report
INFORMASJONSMØTE
Sammenslåing Soon IF med HSV Fotball
PROSESS FOR SAMMENSLÅING

Opplever et stort informasjonsbehov hos
medlemmer, trenere og lagledere rundt
konsekvensene av en sammenslåing med HSV
Fotball


Informasjonsgrunnlaget har tidligere ikke vært
tilstrekkelig for å presentere følgene av en
sammenslåing
Status for prosessen
Grunnlaget for en sammenslåing ble lagt i 2012
2. Etablert et samarbeid mellom klubbene for å
sikre en riktig prosess mht. dokumentasjon og
formalisering av en eventuell felles fotballklubb i
Vestby
1.
PROSESS FOR SAMMENSLÅING


Det er nedsatt en arbeidsgruppe med
representanter fra HIK (fotball), SIF, VIL
(fotball) og HSV som jobber med prosessen for
sammenslåing
Det er laget utkast til et dokument som skisserer
rammer og grunnlaget for en storklubb i Vestby



Alle brikkene er foreløpig ikke på plass
Riktig tidspunkt for å informere om prosessen og
få innspill fra dere
Forsinkende faktorer i denne prosessen

Utskiftning av styre i SIF og HSV

Nytt styre har hatt behov for å sette seg inn i
saken
BAKGRUNN FOR ETABLERING AV HSV
FOTBALL
 Bakgrunnen
for etableringen av HølenSoon-Vestby (HSV) Fotball var behov for
samarbeid om felles utfordringer og
ressurser
 Samarbeidet
ble etablert i 2008 med felles
lag i 5. og 6. divisjon i tillegg til et
juniorlag
 Etter
krav fra fotballkretsen ble HSV
Fotball offisielt stiftet i 2009
BAKGRUNN FOR ETABLERING AV HSV
FOTBALL
 Utfordringer
med økonomi og drift
resulterte etter sesongen 2012 i en
anbefaling om sammenslåing av HSV med
HIK (Fotball), SIF og VIL (fotball)
 Formålet
med sammenslåingen er
synergieffekter på drift, organisering og
sportslig tilbud
VISJON FOR HSV FOTBALL
HSV Fotball skal gi et godt
oppvekstmiljø for barn og unge.
HSV Fotball skal gi et tilbud
uansett ferdigheter, og være en
arena for sosial forankring.
VISJON FOR HSV FOTBALL
 En
klubb med fokus på likeverd, trygghet
og tilbud som favner alle grupper
 En
attraktiv klubb som skaper
engasjement
 Spillere
skal gjennom klubbens
holdninger og verdier ta ansvar overfor
seg selv og andre i og utenfor
fotballmiljøet
HOVEDMÅL FOR HSV FOTBALL
 Skape
et bedre treningstilbud og en bedre
treningskultur
 Fokus
på spillerutviklingen, og utvikle gode
fotballspillere
Å
sikre at spillere ikke forsvinner til andre
klubber, men blir i nærmiljøet

Etablere robuste spillergrupper
 Legge
forholdene til rette for at jentefotball
sikres et kvalitativt godt tilbud
HSV FOTBALL
I 2013 består HSV av følgende lag:
2
lag for G14
2
lag for G15
1
lag for G16
1
juniorlag
1
Old Boyslag – 6 div.
1
A-lag – 4 div.
ORGANISASJONSMODELL FOR HSV
FOTBALL - FORSLAG
 Organisert
på en enkel og effektiv måte for å
sikre klubbens visjon og mål
 Organisasjonsstruktur
aldersgrupper, og drift

basert på inndeling i
Sportslig fagkoordinator/hovedtrener(e) A-lag
ansvar for de eldre lagene


Sportslig fagkoordinator har ansvar for å utarbeide
og oppdatere sportslig plan og utviklingsplan
Sportslig fagkoordinator fungerer som rådgiver for
alle trenere i klubben

Yngres avdelinger Hølen, Soon og Vestby

Drift-/Markedsavdeling
ORGANISASJONSMODELL FOR HSV
FOTBALL - FORSLAG
YNGRES AVDELINGER
 Ivareta
de lokale miljøene i Hølen, Soon
og Vestby for yngre spillere (opp til 14 år?)
 Dagens
lokale styreform videreføres for
aktiviteter knyttet til spillere opp til 14 år
 Annen
klubbaktivitet videreføres av de
lokale miljøene
YNGRES AVDELING SOON
Målsetting for yngres avdeling:
 Tilby
et kvalitativ godt fotballtilbud til barn
uansett tettsted t.o.m. 7`er fotball
 Utvikle
ferdigheter hos barn- og unge basert
på felles sportslig plan for HSV Fotball
 Tilrettelegge
for jentefotball og sikre et
kvalitativt godt tilbud uansett alder
Krevende å holde på jentelag og kvalitet når
spillerne blir eldre
 Sette sammen aldersbestemte jentelag på
tvers av tettsteder før 14 år om nødvendig

YNGRES AVDELING SOON
 Bygge
trenerkompetanse gjennom grunnkurs
og viderekommen trenerkurs

Skape et trenernettverk på tvers av tettsteder
for å bygge klubbfølelsen
 Organisere
og tilby gode treningstilbud
(trening til fastsatte tidspunkt) – om
nødvendig på tvers av tettsteder
 Samarbeid
mellom yngres avdelinger vil
sentralisere drift og koordinering av
treningstilbud og kamparenaer
YNGRES AVDELING SOON
Oppsummert:
 Yngres
avdeling Soon skal opprettholde
dagens aktivitetsnivå og utvikle spillere
gjennom å følge en felles overbygning
 Sikre
forutsigbar drift og sportslig tilbud
gjennom samarbeid
ØKONOMIEN FOR HSV FOTBALL
 HSV
Fotball vil ved en sammenslåing bli en
stor klubb

Krever et solid økonomisk fundament
 Det
vil være et felles budsjett for HSV Fotball
basert på budsjettene til yngres avdelinger og
HSV
 Målsetting
er å ansette en fast daglig leder
med ansvar for sponsoravtaler og
sponsoroppfølging

Økonomien pr. i dag gir ikke grunnlag for å
ansette en daglig leder
FINANSIERING AV YNGRES AVDELINGER
 Prinsipper
for finansiering av yngres
avdelinger:

Basere seg på medlemsmassen i avdelingene

Antall lag og aktivitetsnivå

Avdelingene vil selv disponere og beslutte
hvordan tildelte midler skal brukes

Midler som er skaffet gjennom egeninnsats bør
gå til den respektive avdeling
ØKONOMI/FINANSIERING
 Visjonen
for HSV er å gi barn og unge gode
oppvekstsvilkår og være en arena for sosial
forankring
 Ambisjoner
om å klatre i divisjonssystemet
for A-lag skal aldri gå på bekostning av et
trygt økonomisk fundament for yngres
avdelinger
PROSESSEN VIDERE

Det er formelle tidsfrister og krav som må være
oppfylt ift. regelverket til NFF for å melde inn
nye klubber i forbundet og seriesystem


Vedtak om sammenslåing av SIF med HSV må
gjøres på et ekstraordinært årsmøte


Østfold Fotballkrets har ulike frister for påmelding
av lag til seriespill for senior og barn
Vedtak krever 2/3 flertall av stemmene
Styret i SIF har som mål å gjennomføre et
ekstraordinært møte til høsten
PROSESSEN VIDERE
NB! Lovnorm for idrettslag
§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet,
forslagsrett m.v.
(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man
være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst
én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
Det vil si: Foreldre er ikke stemmeberettiget på et
ekstraordinært årsmøte når kun barn(a) er
medlemmer i SIF

similar documents