EVA – elektronisk avkryssing

Report
Stortingsvalget 2013
Forsøk med elektronisk avkryssing
Hva er forsøk med elektronisk avkryssing i manntallet?
•Nytt registreringssystem – EVA
• Online manntall
• Stemmemottakerne benytter PC til avkryssing i
manntallet
• Fremmedstemmene forsvinner
• Rodene benyttes ikke lengre
• Beredskapsrutine når nettet er nede/ingen kontakt med
manntallet
• Elektronisk møtebok fylles inn av stemmestyret. Kryssene
kommer automatisk inn i møteboken
• Forberedelsesfasen
• Valglokaler
• Nettilgang
• Brukerstøtte
• PC-utstyr
• Rekruttering
• Opplæring
• Beredskap
• Gjennomføringsfasen
• Gjennomstrømning
• Nettilgang - overvåkning
• Feil ute på valglokalene
• Elektroniske møtebøker
MÅL:
 Raskere gjennomstrømning av velgere i lokalet
 Raskere resultat pga unngå behandling av fremmedstemmer
 Ingen beredskapsstemmegivninger
Forberedelsesfasen
• Valglokaler:
• Valgstyret vedtok valglokalene 21.11.2012
• Viktig å starte testingen av nettilgangen i lokalene – derfor
viktig å være tidlig ute
Forberedelsesfasen
• Nettilgang:
KRD ønsket at kommunene benyttet Simulabokser som skulle sørge for mobildekning hvis
fastnett gikk ned.
Oslo kommune valgte en annen løsning pga usikkerhet rundt boksenes funksjonalitet og
manglende overvåkning. Fantes ikke noe sentralt styringssystem.
Kartlagt nettløsningene på alle valglokalene.
Etablerte en ren internett tilgang på alle valglokalene – unngå passordproblematikk.
Alle PCene var koblet til nett via WiFi ruter som også hadde Telenors 3Gnett.
Dette ga oss en sømløs overgang mellom fastlinje og mobilnett.
Løsningen ga oss en profesjonell overvåkning av ruterne.
Alle valglokalene ble testet i august.
Forberedelsesfasen
• Brukerstøtte:
• Kontaktsenter; alle valglokalene kunne ringe et nummer hvor det satt
3 IKT kyndige personer og svarte på spørsmål.
• 1 person overvåket kontinuerlig nettilgangen på alle valglokalene.
• 1 - 2 IKT- kontaktpersoner på hvert lokale
• 2. linje support– hadde ansvaret for 8-9 lokaler hver– og satt fysisk på
det mest sentrale lokalet. Hadde også ekstra utstyr tilgjengelig med seg.
Forberedelsesfasen
• PC-utstyr
• Det ble kjøpt inn 550 Pcer til bruk på valglokalene – disse ble solgt
etter valget
• Pcene var låst – og kunne bare benyttes til valgarbeid
• Pcene til inspektør (stemmestyreleder) hadde også en dropbox
funksjon hvor vi sentralt kunne sende ut meldinger
• Strekkodelesere
• Skrivere til møtebok
Forberedelsesfasen
• Innlogging
• Har valget mellom flere ulike innloggingsmetoder; Oslo
kommune valgte Buypass som foretrukne
innloggingsmetode med MinID som reserve
• Fungerte utmerket
• Men – mye logistikk og en kostbar løsning
Forberedelsesfasen
• Rekruttering
• Rekrutterte valgmedarbeidere via Oslo kommunes nettsider. Alle som
ønsket jobb har søkt via nettet – og måtte ha en egen e-postadresse.
• All kommunikasjon foregikk elektronisk – sikret valgmedarbeidere som har
forståelse for bruk av elektroniske verktøy.
Forberedelsesfasen
• Opplæring
Alle valgmedarbeiderne mottok valghåndboken fra Oslo kommune hvor
generelle regler om valg er omtalt.
Mottok også detaljerte arbeidsbeskrivelser med skjermbilder av EVA og
forklarende tekst. Hver rolle har sin arbeidsbeskrivelse.
Alle må gjennomgå kurs – fra 2-4 timer hvor øvelse i EVA inngår.
Forberedelsesfasen
• Beredskap
Beredskapsrutine:
Når nettet er nede/ingen kontakt med manntallet.
Egen urne merket beredskap skal være plassert i nærheten av
stemmemottaker sammen med stemmeseddelkonvolutter, blanke valgkort,
penner og beredskapskonvolutter.
Når inspektør gir beskjed om at det skal benyttes beredskapsrutine – skal
urnen skiftes ut og konvoluttene og blanke valgkort skal opp på bordet.
Må skrive valgkort for hånd hvis velger ikke har med.
Forberedelsesfasen
• Beredskap
Konvolutter:
Kjøpt inn like mange beredskapskonvolutter som antall velgere. Hadde også
et lager på trykkeriet som kunne hentes hvis nødvendig.
Medarbeidere:
Liste med medarbeidere som kunne innkalles på kort varsel ved behov.
Gjennomføringsfasen
Valglokalene:
Ble de raskere gjennomstrømning i valglokalene?
EVA – elektronisk avkryssing
EVA – elektronisk avkryssing
EVA – elektronisk avkryssing
Var det kø i valglokalet?
Gjennomføringsfasen
Valglokalene:
Ble det raskere gjennomstrømning i valglokalene?
Hvordan fungerte avkryssingen i lokalet?
EVA – elektronisk avkryssing
I hvor stor grad vil du si at elektronisk avkryssing i EVA fungerte? 1 er svært dårlig,
5 er svært bra.
Gjennomføringsfasen
Valglokalene:
Ble det raskere gjennomstrømning i valglokalene?
Hvordan fungerte avkryssingen i lokalet?
Ble det gjort mye feil pga elektronisk avkryssing?
Gjennomføringsfasen
Feil i valglokalene:
- valgmedarbeidere krysset av med feil rolle – førte til feil i møtebok
EVA – elektronisk avkryssing
Ble det oppdaget noen avkryssere som brukte feil rolle i EVA ved avkryssing i
manntallet?
Gjennomføringsfasen
Feil i valglokalene:
- valgmedarbeidere krysset av med feil rolle – førte til feil i møtebok.
- 17 stemmestyrer begrunner feil i antall kryss med antall
stemmesedler med at det var noe galt med systemet eller nettilgangen.
Gjennomføringsfasen
Valglokalene:
Ble de raskere gjennomstrømning i valglokalene?
Hvordan fungerte avkrysningen i lokalet?
Ble det gjort mye feil pga elektronisk avkrysning?
Nettilgang – fungerte det?
Gjennomføringsfasen
Ingen beredskapskonvolutter!!
Ble rapportert inn at nettet var tregt eller ”hang” seg opp.
Full overvåkning av situasjonen under begge valgdagene.
2- linje brukerstøtte hadde lite å gjøre.
Gjennomføringsfasen
Elektroniske møtebøker:
- Mange av stemmestyrene opplevde problemer med å føre møteboken
og å skrive den ut.
- Førte til lange køer ved innleveringen fordi vi måtte gå nøye gjennom
alle møtebøkene.
EVA – føring av møtebok
Var møteboken til stortingsvalget i orden ved kontrollen på Rådhuset?
EVA – føring av møtebok
I hvor stor grad vil du si at føring av møteboken til stortingsvalget elektronisk
fungerte? 1 er svært dårlig, 5 er svært bra.
Var det et vellykket forsøk?

similar documents