Atferdsavtaler innenfor kriminalomsorgen. Motivasjon, endring og

Report
Terje Gundhus
Atferdsavtaler innenfor
kriminalomsorgen.
Motivasjon, endring og
selvstendiggjøring
T. Gundhus & J. Laursen
TRADISJONELLE DAGSPLANER
Positive egenskaper
• Forutsigbarhet for tjenestemottaker
• Forutsigbarhet for tjenesteyter
Begrensninger
• Én mandag lik en annen mandag
• Ofte rigide
• Tjenesteyter har større eierforhold
T. Gundhus & J. Laursen
AVTALESTYRING
•
•
•
•
•
•
•
•
Fleksibilitet
Variasjon
Økende selvadministrasjon
Utvikling i utformning
Øker muligheten for valg
Eierskapet hos tjenestemottaker
Generell beriking av hverdagen (aktiv og
meningsfull)
Tilrettelegger for motivasjon
T. Gundhus & J. Laursen
FORUTSIGBARHET I AVTALESTYRING
1. Oppgaver/aktiviteter presenteres likt fra
gang til gang
2. Ved gjennomføring av oppgavene, er
typen av bistand (og hvor mye)
spesifisert og lik fra gang til gang
3. Tilbakemeldingen for utført/ikke utført
oppgave er lik fra gang til gang
T. Gundhus & J. Laursen
SUMMEN AV DISSE TRE PUNKTENE
• Er med på at sikre enhetlig
tjenesteyting, som skaper
forutsigbarhet fortjenestemottaker
og muliggjør utvikling, læring og økt
selvstendighet
T. Gundhus & J. Laursen
HOVEDPRINSIPPER I AVTALESTYRING
1. Slutt og mas; det er
oppgaveteksten/bildet som informerer
tjenestemottaker
2. Noen oppgaver er viktigere enn andre og
tjenestemottaker skal selv erfare nytten
av å bestemme seg for at gjennomføre
oppgaver eller ikke
3. Motivasjonssystem som er tilpasset den
enkelte tjenestemottaker
T. Gundhus & J. Laursen
MOTIVASJONSSYSTEM I AVTALESTYRING
T. Gundhus & J. Laursen
MOTIVASJONSSYSTEM I AVTALESTYRING
T. Gundhus & J. Laursen
MOTIVASJONSSYSTEM I AVTALESTYRING
Agenda








Presentasjon av målperson
Bakgrunn
Målsettinger
Utfordringer
Oppstart av tiltaket
Forandringer i atferdsavtalen underveis
Resultater
Veien videre
Presentasjon av målperson
 Kvinnelig innsatt i 30 års alderen
 Lengre dom
 Diagnosen lett psykisk
utviklingshemmet og emosjonelt
ustabil personlighetsforstyrrelse av
impulsiv type
Bakgrunn
 Atferdsproblemer (bestående av blant
annet trusler, politianmeldelser, spytting og
verbale angrep mot ansatte)
 Lå i sengen store deler av dagen, depressiv
 Personlig hygiene dårlig ivaretatt
 Lavt aktivitetsnivå
 Møtte ikke på morgenmøter eller på
arbeidsdriften
 Henvisning til Avdeling for
voksenhabilitering i 2003
Utfordringer
 Låste dører
 Likhetsprinsippet
 Fremstillinger/formidling av
bonusforsterkere
 Styre sin egen hverdag i et fengsel
 Arbeidsplan
 Samarbeid miljøterapeuter/betjenter
 Krever tett oppfølging
Oppstart av tiltaket
 Gjennomføre faste møter utenfor cellen fem dager i
uken
(-helgene)
 Et møte per dag om morgenen
 Aktivitetsplanen ble lagt inn som en skal-oppgave
 Eksempler på oppgaver som ble lagt inn
 Får presentert en meny med bør-oppgaver, hvor
hun skal velge 8 oppgaver
 Menylisten er fast hver dag + liste over
helgeaktiviteter som kun presenteres på fredager
 Møteforsterker: Velge mellom tre konvolutter
 Bonussystemet, ”Bredtveit-dollar”, gikk raskt over til
sparesøyler
 Atferdsregler introdusert
Målsettinger
 Lære å planlegge, gjennomføre og evaluere
egen hverdag
 Bidra til å skape større forutsigbarhet
 Bidra til å øke aktivitetsnivået
 Bidra til å tydeliggjøre forventninger for å
forebygge misforståelser mellom innsatte og
ansatte
 Skape mestringsopplevelser
 Tilrettelegge for å påvirke egen hverdag
 Bidra til å forebygge og redusere
atferdsproblemer og psykiske plager
Forandringer i atferdsavtalen
 Menyen over skal- og bør-oppgaver endret
 Arbeidsplanen ikke lenger en del av
atferdsavtalen
 Startet en ”uttynning” av møteforsterker
 Møteforsterkerne lagt inn som en del av
bonusforsterkersystemet
 Lagt inn bør-oppgaver med fokus på kosthold,
fysisk aktivitet og trening av sosiale ferdigheter
 Atferdsreglene fjernet
Resultater







Definerte mål er nådd
Mer selvhjulpen i primære ADL-ferdigheter
Høyere aktivitetsnivå
Atferdsproblemene betydelig redusert
Mindre psykiske plager
Bedrede sosiale ferdigheter
Flinkere til å samarbeide og inngå avtaler
Veien videre …






Bytte avdeling
Færre møter
Prøveløslatelse til en institusjon/bolig
Bistandskartlegging
Atferdsavtale etter prøveløslatelse
ART (Aggression Replacement
Training)

similar documents