Skap med KV/OV for installasjonen og målere for

Report
Standard inntak i
Eidsiva Nett AS (EN)
Eksempler på hvordan inntak kan utføres for
tilknytning til EN sitt fordelingsnett.
Henvisning til Eidsiva Nett AS
«Tilknytningsforutsetninger»
Oppdatert 1. januar 2013
Tekniske tilknytningsforutsetninger
Generelt
 EN bestemmer stikkledningens plassering, art og
dimensjon.
 EN forlanger kartvedlegg fra elektroentreprenør.
 Stikkledning er del av EN fordelingsnett.
 Eierskille mellom nett og installasjon er på/ved
husvegg.
 Ved 400 volt TN system leverer EN TN-C system.
 EN eier og monterer måler/e i skap med utvendig
tilgang for Eidsiva og eier.
http://www.ren.no/web/guest/
Inntak fra kabelnett til ny enebolig
Inntakskabel
E-verkets skap
TFXP 1x4x50 Al
Stikkledning
• Inntakspunkt
markerer eierskille
mellom nettselskap
og installasjon.
• Ved inntakspunkt
leverer og monterer
elektroentreprenør
utvendig skap med
plass for måler.
• Dersom det er
montert HS inne
må dette
angis/merkes her.
Utvendig skap med KV/OV og måler for
installasjonen v/inntakspunkt.
Inntak fra kabelnett til ny
hytte/fritidsbolig
•
•
Inntakskabel
•
E-verkets skap
•
•
TFXP 1x4x50 Al sikret i hht. FEF 2006
Stikkledning
Inntakspunkt markerer
eierskille mellom
nettselskap og installasjon.
Ved inntakspunkt leverer og
monterer
elektroentreprenør utvendig
skap med plass for måler.
Krav til utvendig tilgang til
måler.
OV/bryter må plasseres ved
måler og merkes tydelig.
Dersom det er montert
HS inne må dette
angis/merkes her.
Utvendig skap med KV/OV og måler
for installasjonen v/inntakspunkt.
Eksempel på inntak for ny bolig,
hytte/fritidseiendom
NB! Febdok merking ikke
nødvendigvis i samsvar
med våre definisjoner.
Provstrøm/permanent tilknytning
Gjør byggeperiode og tilknytning av boliger og fritidshus enklere
for kunden.
EN anbefaler at det benyttes permanent tilknytning under
byggeperioden.
Kundeforholdet opprettes med en gang ved at
elektroentreprenør leverer inntaksskap med plass til måler
og nødvendig vern.
Dette skapet kan benyttes som strømforsyning i
byggeperioden.
Kunden slipper utgifter med leie av tradisjonell
byggestrømskasse.
EN leverer kabel i plastrør slik at kabelen kan
spenningssettes. NB! Kabelen må nedgraves innen utgangen
av mai påfølgende år, dette er eier sitt ansvar.
Når melding med nødvendige opplysninger bekrefter at
skapet kan spenningssettes og vi har mottatt nettbestilling,
monterer EN måler og spenningssetter stikkabelen.
Eksempel på kombinert Prov/inntaksskap
Inntak bolig - rekkehus - fritidsbolig
 Kabel er å anse som standard tilknytning.
 EN fører som hovedregel fram en stikkledning til hver
eiendom, sikret i hht. FEF 2006.
 TFXP 4x50 Al ved OV inntil 63 A.
 Inntakspunkt velges slik at stikkledning går korteste vei til
nærmeste punkt på bygning.
 Stikkledning avsluttes ved inntakspunkt/husvegg.
 Anleggskostnad beregnes fram til bygningens
inntakspunkt.
 Graving av grøft fra anvist mast-kabelskap fram til
inntakspunkt bekostes av kunden og inngår ikke i de
totale anleggskostnadene.
 EN har ansvar for at stikkledning blir lagt i godkjent grøft.
 Prekvalifisert graveentreprenør kan benyttes.
Inntak forts.
 Elektroentreprenør leverer og monterer
utvending skap med plass til måler.
 Elektroentreprenøren foretar tilkobling av
stikkledning og inntakskabel i koblingsskapet.
 For prekvalifisert elektroentreprenør med
avtale:
1. Når stikkledning skal benyttets til kombinert prov/inntaksskap kan til/frakobling avtales med EN.
2. Dersom Elektroentreprenør ønsker å få tilgang til
EN sitt fordelingsskap må det gjøres en
henvendelse til Eidsiva Nettsentral:
 Hamar, Ringsaker, Løten Tlf. 62433771
 Gjøvik, Ø og V Toten
Tlf. 62433773
 Tidl. HEAS, Lillehammer Tlf. 62433774
Inntak for tomannsbolig
(lik rekkehus)
•
Inntakskabel til hver leilighet anordnes av
elektroentreprenør og bekostes av
anleggseier.
A
Stikkledning
TFXP 4x50 Al sikret
i hht. FEF 2006
Grønn ”elverkskabel”
B
•
•
•
Skap med
KV/OV for installasjonen og
målere for anleggene monteres •
v/inntakspunkt.
E-verkets kabelskap
•
•
Felles skap anordnes av
elektroentreprenør ved
inntakspunkt.
Anleggseier anordner som
hovedregel felles tavle (i bod
etc., tilgjengelig for eiere og everk), samt plass for målere.
Inntakskabel til hver leilighet
anordnes av elektroentreprenør
og bekostes av anleggseier.
Det kreves lett tilgang til måler
(utvendig).
OV/bryter må plasseres ved
måler og merkes.
Dersom det er montert HS inne
må dette angis/merkes.
Stikkledning anordnes av EN.
Inntak for rekkehus, enebolig i kjede etc.
•
Inntakskabel til hver leilighet anordnes
av elektroentreprenør og bekostes
av anleggseier.
•
•
•
•
Stikkledning
TFXP 4x95 Al sikret
i hht. FEF 2006
Grønn ”everkskabel”
Skap med
KV/OV for
installasjonen og
•
målere for
anleggene monteres
•
v/inntakspunkt.
E-verkets kabelskap
Felles skap anordnes av
elektroentreprenør ved
inntakspunkt.
Anleggseier anordner som
hovedregel felles tavle (i bod
etc., tilgjengelig for eiere og everk) samt plass for målere.
Inntakskabel til hver leilighet
anordnes av elektroentreprenør
og bekostes av anleggseier.
Det kreves lett tilgang til måler
(utvendig).
OV/kombivern må plasseres ved
måler og merkes (betjenes kun
av EN)
Dersom det er montert HS inne
må dette angis/merkes.
Stikkledning anordnes av EN.
Eksempel på inntak for
flermannsboliger
Nb! I dette tilfelle er 160A
høyeffektsikring installasjonens OV,
mens 40A er anleggets HS.
Inntak fra luftnett
KV i stolpe
med EX 25 q
innstrekk
• I spesielle tilfeller kan
EN gi dispensasjon til
å bruke luftledning.
• Ta kontakt med EN.
• Anleggskostnad
beregnes fram til
bygningens
inntakspunkt.
Omgjøring fra 1-fase til 3-fase luftnett
(fra siste stolpe)
 Dersom det er teknisk/økonomisk forsvarlig
«forsøkes» dette omlagt til jordkabel.
 Ved eventuell omgjøring fra 1-fase til 3-fase
luftnett, etter kundens ønske, benyttes
kortslutningsvern i mast. (Ex avsluttes ved
endefeste på vegg).
 Anleggskostnad beregnes fram til bygningens
inntakspunkt.
 Ved anlegg større enn 25A/230V skal belastningen fordeles
på 3-faser på nye installasjoner.
 NB! For bestående installasjon med flere anlegg, kan
utvidelse av HS utover 25A vurderes etter avtale med
Eidsiva Nett.
 Utvidelse gjøres i tilfelle kun innenfor samme tariffgruppe.
Omgjøring fra linje til kabel
 Ved omgjøring fra innstrekk til kabel, etter
kundens ønske, etableres KV i mast.
 Elektroentreprenøren leverer og monterer
utvendig skap med KV/OV for installasjonen
v/inntakspunkt.
 Anleggskostnad beregnes fram til bygningens
inntakspunkt.
 Graving av grøft fra anvist mast-kabelskap fram til
inntakspunkt betales av kunden og inngår ikke i de
totale anleggskostnadene.
– Bekostes av anleggseier/kunde/utbygger
Inntak industri-/større anlegg
 For «større inntak» kan kabel føres
kortslutningssikkert forlagt til innvendig
montert kombivern, OV/effektbryter etc.
– Kabel fra 95mm2 regnes i denne sammenheng som
«større inntak».
– Inntakspunkt/eierskille mellom EN og installasjon er
pr. definisjon ved grunnmur.
 I bygg med egen trafo kan det leveres
skinner-/kabel direkte til effektbryter.
 Utbygger må sørge for å legge ned
tilstrekkelig med rør i sålen til stikkablene.
Kabelforlegning for LS stikkledning
• Forlegning av stikkledning
til bolig/fritidseiendom.
• Ekstra rør kan legges i
grøft.
• Bruk sand rundt kablene.
• Kabelmerking skal brukes.
• Eidsiva har ansvar for at
stikkledning blir lagt i
godkjent grøft.
• Prekvalifisert
graveentreprenør kan
benyttes.
TN-C til TN-S system i første
fordeling
Inntakskabel
5-Leder TN-S system
N er nøytralleder
L1, L2, L3, N
PE er beskyttelsesleder
Allpolig brudd, skap
merket instruert/
sakkyndig betjening.
Ringjord
N
PE –skinne/punkt
4-Leder TN-C system
PEN
Stikkledning TFXP 4 x - - Al
PE (gul/grønn)
Overgangsklemme
Fra PEN leder til PE og N
i TN-C-S system
 PEN- leder splittes en gang i utvendig skap
v/inntakspunkt.
 PEN -leder (AL) skal tilkobles klemme/skinne
godkjent for PE –og /eller N-leder av CU.
 Det skal være separate klemmer for PE- og Nleder.
 N-leder skal beskyttes mot direkte berøring.
Nye enhetspriser fra 1.1.2013
 Når Eidsiva rykker ut medfører det kostnader for kunde.
 Arbeid knyttet til endringer ved luftstrekk eller nytt
vern/bryter i Eidsivas fordelingsnett fører til
anleggsbidrag på:
– kr. 4.000. Arbeid knyttet til nye stikkledninger og legging av kabel
fører til anleggsbidrag på:
– kr. 8.000, Arbeid der Eidsiva kun utfører fra-/tilkobling faktureres
etter fastpris:
– kr.1.750.- inkl. mva
 Tilkobling av 3. fasen der 3 faser er spenningssatt i
eierskille:
– Kr. 0.- (kostnadsfritt), forutsatt at dette varsles i
melding slik at vi ikke rykker ut.
– Gjelder for hele Eidsiva Nett fra 1.1.2013
Krav til sikring av målerutstyr.
 Eidsiva følger REN sine anbefalinger for krav til måleutstyr/
montasje.
 Anleggets maksimale last er bestemmende for hvordan
målepunktet utføres. Dette vil normalt være gitt av anleggets
overbelastningsvern/hovedsikring.
 230V og 230/400V anlegg
 1-fase målere kan Max ha </= 63A forankoblet.
 3-fase målere kan Max ha </= 80A forankoblet.
 Med måletrafo: HS > 80A
 Anlegg med andre spenninger vil normalt utføres som
transformatorkoblet måleranlegg.
Utvidelse av installasjon/anlegg:
 Ved anlegg større enn 25A/230V skal belastningen fordeles på
3-faser på nye installasjoner.
 NB! For bestående installasjon med flere anlegg, kan utvidelse
av HS utover 25A vurderes etter avtale med Eidsiva Nett.

similar documents