Lesesatsing. - Levanger kommune

Report
Levanger kommune
Rådmannen
LESESATSING I LEVANGER KOMMUNE
Presentasjon på dialogmøte
mellom FAUene og driftskomiteen
3. mai 2011
Bjørg Tørresdal 3. mai 2011
1
Levanger kommune
Rådmannen
Arbeidsgruppas mandat og oppgaver
• Oppdrag fra rektormøte høsten 2010: nedsette ei gruppe til
å utforme en tilråding som gjelder en felles kommunal
satsing på leseopplæring og initiere systematisk arbeid ute
på skolene.
• Høsten 2012 ønskes som startpunkt for felles satsing.
• Gruppa startet sitt arbeid den 8. desember 2010. Vi har hatt
6 møter frem til nå og vært på en presentasjon i Stjørdal
om kartleggingsverktøyet SOL.
• Gruppa består av: Bjørg Tørresdal, Tone Volden Rostad,
Solveig Martinsen, Geir Mediås, Gunn Jørstad og Marieke
Scherjon
Bjørg Tørresdal 3. mai 2011
2
Levanger kommune
Rådmannen
Hvorfor lesesatsing?
• Lesing er en helt grunnleggende ferdighet
for å mestre skolen og arbeidslivet og for å
være et fullverdig medlem av dagens
samfunn.
• God leseferdighet er noe av det viktigste
skolen kan gi sine elever i tillegg til omsorg
og sosial kompetanse.
Bjørg Tørresdal 3. mai 2011
3
Levanger kommune
Rådmannen
Hvilket lesenivå har norske elever?
• Nasjonal prøve i lesing 2010 for 9. trinn:
–
–
–
–
–
Mestringsnivå 1: 4,7 %
Mestringsnivå 2: 14,5 %
Mestringsnivå 3: 30,7 %
Mestringsnivå 4: 28 %
Mestringsnivå 5: 22,1 %
Gjennomsnittlig mestringsnivå på landsbasis: 3,5
Bjørg Tørresdal 3. mai 2011
4
Levanger kommune
Rådmannen
Hvilket lesenivå har norske elever?
• PISA 2009:
(måler bl.a. leseferdighet til 15-åringer)
– Lesenivået er tilbake på 2000-nivået
– Andel elever på de laveste nivåene er redusert i
forhold til 2000
– Resultatet for 2009 ligger over OECDgjennomsnittet
– Norge skårer ganske likt med Danmark og
Sverige
Bjørg Tørresdal 3. mai 2011
5
Levanger kommune
Rådmannen
Suksesskriterier for vellykket
leseopplæring
• Kommuner som har lykkes i å gjøre elevene
sine til bedre lesere gjennom systematisk
arbeid, hva har de til felles?
• Gruppa har sett på og drøftet lesesatsingen i
Skedsmo kommune, Frogn kommune, Time
kommune og Gjesdal kommune.
Bjørg Tørresdal 3. mai 2011
6
Levanger kommune
Rådmannen
Satsing i Time kommune
• Time kommune i Rogaland startet i 2007 et
prosjekt for å prøve å bedre leseferdigheten blant
de svakeste leserne på 3.trinn.
• Prosjektet ble en suksess.
• De 15 % svakeste leserne på 3. trinn gikk gjennom
et intensivt leselæringsprogram.
• 4 timer i uka i 12 uker.
• Grupper på maks 3 elever, noen fikk en-til-en.
• Hele 70 % av de svakeste leserne hadde nådd
normal leseferdighet etter 12 uker.
Bjørg Tørresdal 3. mai 2011
7
Levanger kommune
Rådmannen
Hva er oppskriften bak suksessen
i Time?
• Opplæringa var intensiv.
• Opplæringa var individrettet, elevene øvde
på akkurat det som var vanskelig for den
enkelte.
• Klare mål, fast struktur, systematiske og
lekbetonte arbeidsmåter.
• Lærerne var blitt kurset i hvordan undervise
elever som strever.
Bjørg Tørresdal 3. mai 2011
8
Levanger kommune
Rådmannen
Satsing i Skedsmo kommune
• Kommunen satte i gang et leseprosjekt for skoleåret
2004/2005. 2.klasse elever som lå under kritisk grense på
nasjonal leseprøve, mottok i løpet av 3. årstrinn intensiv
tilpasset leseundervisning i grupper på 4 elever i to
perioder, først 10 uker à 8 timer, så 10 uker pause, så 5
uker à 8 timer. Kurset var innenfor rammen av ordinær
tilpasset opplæring.
• Eksterne veiledere: Jørgen Frost og Peer Møller Sørensen.
• På lesekurset tok man utgangspunkt i arbeidsmodellen
HELHETSLESING: det ble arbeidet både med
ordavkoding og leseforståelse gjennom tekstlesing av tekst
som lå på elevenes nivå.
Bjørg Tørresdal 3. mai 2011
9
Levanger kommune
Rådmannen
Skedsmo forts.
• På hver deltakerskole ble det valgt ut en lærer som
forpliktet seg til å følge et kompetansehevings- og
veiledningsopplegg i lesing og til å gjennomføre
systematisk leseutvikling på egen skole.
• Sentralt element i kompetansehevingsprogrammet
var innføring i det teoretiske og praktiske
grunnlaget for HELHETSLESING.
• Det ble avsatt ukentlig timeressurs for
leseveilederne til å videreutdanne seg og til å
gjennomføre leseutvikling på egen skole.
Bjørg Tørresdal 3. mai 2011
10
Levanger kommune
Rådmannen
Skedsmo forts.
• Det ble også arbeidet med elevenes innsikt i egen
læring og utvikling av selvstendig læringsevne.
Elevene ble klar over hva som skulle til for å bli
flinkere og de fikk en opplevelse av at det nyttet å
jobbe med det læreren foreslo.
• Foreldrene fikk veiledning i hvordan de som
foreldre best kunne støtte leseutviklingen til sitt
eget barn.
• Elevenes progresjon ble testet med IL-basis og
STAS i alt 5 ganger i løpet av året.
Bjørg Tørresdal 3. mai 2011
11
Levanger kommune
Rådmannen
Skedsmo forts.
• Effekten av lesekursene på 3. årstrinn var klart signifikant.
Resultatene pekte på at 10 uker à 8 timer er en passende
lengde for å kunne vise en overbevisende fremgang. 5ukers kurset kort tid etter var med på å konsolidere
effekten. Lærerne som drev lesekurset veiledet
kontaktlærer når elevene skulle tilbake til vanlig
undervisning.
• De elevene som ikke fikk forventet fremgang etter
lesekursene på 3. årstrinn, ble henvist til PPT for videre
utredning.
Bjørg Tørresdal 3. mai 2011
12
Levanger kommune
Rådmannen
Skedsmo forts.
• Fra skoleåret 2006/2007 av, møtes
leselærerne fra hver skole i et kommunalt
nettverk for å vedlikeholde og videreutvikle
sin kompetanse. Dette er nødvendig for at
lesekursene også i fremtiden skal holde den
nødvendige kvaliteten og kunne forbedres.
Bjørg Tørresdal 3. mai 2011
13
Levanger kommune
Rådmannen
Satsing i Frogn kommune
• Frogn kommune utarbeidet i 2004 en helhetlig
handlingsplan for språkstimulering og
lese/skriveopplæring i barnehager og skoler.
• Etter 2 års bruk, har kommunen fått et forbedret
leseresultat på 2. og 7. årstrinn.
• Skolens koordinator for tilpasset opplæring har 3 timer i
uka til å kartlegge elever, ha oversikt over leseutvikling på
de ulike trinnene, veilede medarbeidere og samarbeid med
skolens ledelse og PPT samt se til at kommunens plan for
kartlegging blir fulgt.
Bjørg Tørresdal 3. mai 2011
14
Levanger kommune
Rådmannen
Frogn forts.
• Planen inneholder en egen plan for
foreldresamarbeid.
• Mål og tiltak er utarbeidet ut fra hovedmålene i
Kunnskapsløftet 2006.
• Elever som sporer av eller stagnerer i sin
leseutvikling, får tilbud om intensive lesekurs i en
periode på 8 uker à 3 økter i uka og med maks 4
elever. Kursene tilbys på alle årstrinn, både høst
og vår. Kursene har Helhetslesing som
arbeidsmetode.
Bjørg Tørresdal 3. mai 2011
15
Levanger kommune
Rådmannen
Hva gjør vi når grunnmuren har hull?
• Hvis grunnmuren i lesetrappa ikke er på plass, er
det viktig at barnet fortsatt får hjelp til å bygge sin
grunnmur samtidig som barnet får leseopplæring
• Hvis store hull og mangler, bør leseopplæringa
skje med langsommere progresjon, mye
repetisjon og jobbe mye med språklig
bevisstgjøring hvor det fokuseres både på
språkets innhold og form.
Bjørg Tørresdal 3. mai 2011
16
Levanger kommune
Rådmannen
Hull i grunnmuren forts.
• Svært mange dårlige lesere på mellomtrinn og
ungdomstrinn har ikke spesielle vansker med
teknisk avkoding, men de strever med språkets
innholdsside, de har for dårlig forståelse av
innholdet i setninger og ord. Det er med andre ord
leseforståelsen som svikter.
• Forskning viser at ordforråd hos førskolebarn
korrelerer signifikant med leseforståelse i
ungdomsskolen.
Bjørg Tørresdal 3. mai 2011
17
Levanger kommune
Rådmannen
Intensiv trening nytter
• Når elever strever med lesing og stagnerer i sin utvikling,
finnes det massiv støtte både i teori, forskning og erfaring
som tilsier at intensive treningsperioder er det mest
effektive med tanke på framgang.
• Et lesekurs bør vare i 8-12 uker. For elever i småskolen
kan det være tilstrekkelig med en daglig økt på 30-45 min.
For elever på mellomtrinn og U-trinn anbefales 3-4
dobbelttimer per uke.
• En del elever vil trenge flere lesekurs i løpet av skoletida.
Dette gjelder særlig for dyslektikere, da de har en
vedvarende vanske. Dyslektikere vil trenge å trene mye
mer enn normalleseren for å greie å overvinne sin
grunnleggende vanske med fonologisk prosessering.
Bjørg Tørresdal 3. mai 2011
18
Levanger kommune
Rådmannen
TIDLIG HJELP ER GOD HJELP
• Vi vet at ca. 20 % av elevene vil streve med
leseinnlæringa. Det gjelder å oppdage dem
så tidlig som mulig.
• Å vente og se er det verste som kan skje.
Forskning viser at dersom en elev med
vansker i skolestarten ikke får nok hjelp og
tilrettelegging, så vil svært mange av dem
også ha vansker på 4. trinn.
Bjørg Tørresdal 3. mai 2011
19
Levanger kommune
Rådmannen
Hvordan finner vi elevene som strever?
Arbeidsgruppa har sett på flere systemer for observasjon:
1. Kommunens prosedyrer for kartlegging og tiltak på
lesing/skriving
2. Nasjonale prøver i lesing
3. Skjemaet ”Elevens leseutvikling” (trinn 1-4)
4. SOL (Systematisk Observasjon av Lesing, trinn 1-10)
5. LeseLOS
Dersom kommunen velger å innføre SOL, så vil kommunens
prosedyrer som gjelder ALLE elevene, bli overflødig. Men
den delen som gjelder testing ved bekymring, vil fremdeles
være relevant,særlig når det er aktuelt å viderehenvise til PPT.
Bjørg Tørresdal 3. mai 2011
20
Levanger kommune
Rådmannen
Hva er bra med SOL?
• SOL legger vekt på begge hovedelementene i
lesing, nemlig AVKODING og FORSTÅELSE.
• Med innføring av SOL følger kompetanseheving
av lærerne. Vi vet at lærere med høy kompetanse
innen leseutvikling har mye bedre forutsetninger
for å agere rett i forhold til å velge ut de riktige
tiltakene.
Bjørg Tørresdal 3. mai 2011
21
Levanger kommune
Rådmannen
SOL forts.
• SOL er et verktøy for å fastslå hvor eleven er i sin
leseutvikling og den inneholder tiltaksdel.
• Ble utviklet i 2005. Torleiv Høien faglig veileder.
• Elevens AVKODINGSFERDIGHET så vel som
FORSTÅELSE observeres systematisk på alle årstrinn.
• SOL sin lesepyramide består av 10 utviklingstrinn. Hvert
trinn består av 5-10 underpunkter som kjennetegn på hvor i
leseutviklingen eleven er.
• Elevene blir solet to ganger i året. I tillegg skal lærerne
kontinuerlig observere og registrere data om elevens
leseferdighet underveis.
Bjørg Tørresdal 3. mai 2011
22
Levanger kommune
Rådmannen
SOL forts.
• SOL har faglig tyngde og er godt forankret i
nyere og vel ansett forskning om lesing, i
motsetning til LUS.
• Kommuner som ønsker å innføre SOL,
sender 2-3 ressurspersoner fra hver skole på
kurs. Ressurspersonene skal i ettertid kurse
lærere på egen skole.
Bjørg Tørresdal 3. mai 2011
23
Levanger kommune
Rådmannen
SOL forts.
SOL består av:
1. Kompetansehevingsprogram.
2. Digital registrering av elevenes leseutvikling.
Dette er et godt redskap for læreren til å sette inn
riktige tiltak tidlig og for å gi elever og foreldre
presise tilbakemeldinger.
3. Ressursperm med teoridel, tiltak, litteraturforslag
og ressursbank.
4. Informasjonsmateriell til lærere og foreldre.
Bjørg Tørresdal 3. mai 2011
24
Levanger kommune
Rådmannen
SOL pyramiden
Bjørg Tørresdal 3. mai 2011
25
Levanger kommune
Rådmannen
Hva skoleeier og skoleledelse bør
ta stilling til:
1. Innføre SOL?
2. Felles kommunal plan for foreldreveiledning?
3. Felles kommunale retningslinjer for daglig arbeid
med språklig bevissthetstrening? Faglig
anbefaling er 20 minutter daglig med språk- og
lydleker på 1. og 2. årstrinn.
4. Utdanne leseassistenter for å sikre at alle elever
på 1-4 trinn blir hørt daglig/ukentlig i høytlesing?
Bjørg Tørresdal 3. mai 2011
26
Levanger kommune
Rådmannen
Hva skoleeier og skoleledelse bør ta stilling
til (forts.):
5. Felles kommunale retningslinjer for lesekurs som del av
ordinær tilpasset opplæring?
• Innhold: Helhetslesingsmetoden som ramme. Den gir
individuell tilpasning og fast struktur.
• Frekvens: Det optimale er tilbud om lesekurs på hvert
årstrinn. Tilbud om lesekurs annethvert år vil også være
veldig bra. Det er nå store ulikheter mellom skolene.
PPT’s logoped anbefaler at alle kommunens elever som
trenger det, tilbys lesekurs på trinn 2, 4, 6 og 8 som et
minimum.
• Elevstørrelse: maks 4 elever på ei gruppe.
• Omfang: 8-12 uker. Småtrinn: en økt daglig. Mellomtrinn
og ungdomstrinn: en dobbelttime 3-4 ganger i uka.
Bjørg Tørresdal 3. mai 2011
27
Levanger kommune
Rådmannen
Hva skoleeier og skoleledelse bør ta stilling
til (forts.):
6.
•
•
Kommunal satsing på leseveiledere?
Avsette tidsressurs
Definere arbeidsoppgaver:
– Kollegaveiledning
– Drive lesekurs
– Initiere årlige leseprosjekt for alle skolens elever
– Kartlegge elever
– Holde seg faglig oppdatert, fungere som skolens
lesespesialist
– Fast kontakt med skolens ledelse og PPT
– Fast oppmøte i nettverk, muligens drevet av
skolelogoped
Bjørg Tørresdal 3. mai 2011
28
Levanger kommune
Rådmannen
Hva skoleeier og skoleledelse bør
ta stilling til (forts.):
7. Hvordan skal satsingen implementeres?
Viktig å planlegge både tidsaspektet og
ressursaspektet samt behov for kursing.
8. Hvem skal planlegge implementeringen?
Bjørg Tørresdal 3. mai 2011
29
Levanger kommune
Rådmannen
Arbeidsgruppa anbefaler:
1. Å kjøpe og innføre SOL, men ta endelig stilling til dette
etter å ha vært i Stavanger.
2. Å legge plan for foreldreskole.
3. Felles kommunale retningslinjer for daglig arbeid med
språklig bevisstgjøring i 1. og 2. klasse.
4. Kurs for assistenter, så de kan bli leseassistenter.
5. Fast lesekurstilbud ved alle skoler som er likt for skolene
og som er del av ordinær tilpasset opplæring
6. Å velge ut og utdanne 1-2 leseveiledere ved hver skole.
Disse får tydelig mandat og tidsressurs til oppgavene.
Bjørg Tørresdal 3. mai 2011
30
Levanger kommune
Rådmannen
Skisse til implementering
• Forberedelse fra høst 2010 til høst 2012
• Arbeidsgruppa fortsetter samarbeidet i hele
lesesatsingsperioden og lager plan for
implementering.
Bjørg Tørresdal 3. mai 2011
31
Levanger kommune
Rådmannen
Skisse til implementering, forts.
• Skolene velger ut leseveiledere fra personalet som deltar
på kommunens etterutdanning i lese- og skriveopplæring i
2010-2013.
• sep 2010 – des 2011: Kurs for trinn 1-4 (er i gang)
• jan 2012 – mai 2013: Nytt kurs for trinn 1-4
• jan 2012 – des 2012: kurs for trinn 5-10
Dersom kommunen velger SOL, så kan kursing om SOL
inngå i kommunens etterutdanningskurs.
Bjørg Tørresdal 3. mai 2011
32
Levanger kommune
Rådmannen
Skisse til implementering, forts.
– Planlegge leseveiledernes arbeidsoppgaver
– Planlegge nettverk for leseveiledere, hyppighet og
organisering
– Leseveiledere kurses i SOL-systemet
– Planlegge tidsressursen som må settes av til å kunne
innføre SOL på den enkelte skole
– Oppdatere skoleledere, slik at de kan bli gode ledere i
lesesatsingen
– Samling for skoleledere og utvalgte lærere om SOL i
juni eller aug/sep 2011
Bjørg Tørresdal 3. mai 2011
33
Levanger kommune
Rådmannen
Skisse til implementering, forts.
– Lage plan for kursing av assistenter og tidsressurs som
skal brukes til dette
– Ta i bruke SOL sin foreldreveiledning, lage felles
kommunal plan for dette
– Felles kommunal plan for språklig bevissthetstrening i
1. og 2. klasse tar utgangspunkt i ”Språkleker” av
Jørgen Frost samt Mule oppvekstsenter sitt program for
trening av språklig bevissthet hos barn i 1.klasse.
– Lage felles kommunal plan for lesekurstilbud på alle
skolene
Bjørg Tørresdal 3. mai 2011
34

similar documents