Presentasjon

Report
Å lære å kommunisere vitenskap:
- Et innblikk i et masterkurs ved kjemi ved universitetet i
Oslo. Utfordringer og erfaringer.
Tone C. Gadmar (fagreferent i kjemi, Dr.Scient. kjemi)
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek
KJM4020 Vitenskapelig kommunikasjon
Hva er egentlig vitenskapelig kommunikasjon?
• Utforskes med ferske masterstudenter i kjemi
• Målsetning: En bred og reflektert innføring
– Teoretisk
– Praktisk
– Etisk
Primær drivkraft: Studentens rolleforståelse
som aktør for eget fag (profesjonalisering)
Visjoner for kurset:
- Formidle kunnskap, ferdigheter og holdninger
rundt produksjon og bruk av vitenskapelige
publikasjoner (informasjonskompetanse)
- Å gi ferske masterstudenter i kjemi en arena
for å forstå og utforske sin rolle som
profesjonelle, faglige aktører innen sin disiplin
Litt bakgrunnsinfo om kurset:
• Etablert i under kvalitetsreformen 2003
• Initiativ fra kjemisk institutts studieseksjon
• Fagmiljøet hadde selv erkjent:
–
–
–
–
Mange hovedfagsstudenter ble forsinket (frafall)
For dårlig journalføring og hovedfagsoppgaver
For dårlig kunnskap om søk og sitering
Lite trening/kvalitetssikring før masterinnlevering
• Ønsket et studieintegrert kurs på masternivå
som kunne forberede studentene bedre
Noen betraktninger om studiet:
• Med unntak av laboratoriejournaler og
obligatoriske oppgaver får studentene liten
trening i skriving i løpet av bachelorgraden
• Mange har ikke produsert prosjektoppgaver
og har liten trening i muntlig presentasjon
”Jeg ble jo realist fordi jeg ikke likte å skrive”
Noen betraktninger om realisten:
• Realfag relaterer mye til data, lite til tekst
• ’Metodetrening’ innen realfag (masternivå)
dreier seg i stor grad om tekniske ferdigheter
• Generell trening i vitenskapeligmetode for
realister har vært nedprioritert innen realfag
Rammebetingelser for kurset:
•
•
•
•
•
•
•
•
Studiepoeng: 5 (bestått, ikke-bestått)
Type: Avansert emne på masternivå
Undervises: Vår og høst (1.semester master)
Undervisningsspråk: Engelsk
Timetall (undervisning): 20 timer
Undervisningsform: Seminar og PC-stue
Evaluering: Deltagelse, presentasjon, rapport
Samarbeid: faglærer og masterveileder
Studentenes egenaktivitet i kurset
En konkret, større informasjonsoppgave:
• Knyttes direkte opp mot masteroppgaven
• Sammen med veileder definere et tema
• Søke, vurdere og sette sammen informasjon
• Produsere en utredningsrapport (maks 30 s.)
• Holde en presentasjon på engelsk (15 min)
• Vurderes av faglærer og masterveileder
• Bruker Ephorus plagieringskontroll
Åtte sentrale tema i undervisningen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vitenskap som aktivitet
Å søke relevant informasjon
Laboratoriejournalens sjanger
Rapporten som sjanger
Den vitenskapelige artikkel
Muntlig faglig presentasjon
Etikk og fusk i forskningen
Formidling utenfor akademia
Tema 1: Vitenskap som aktivitet
Utfordrer grunnlaget og sammenhengen
mellom vitenskap og kommunikasjon:
• Hva er vitenskap? Hva er kommunikasjon?
• Hvordan produseres kunnskap?
• Hva er det som må kommuniseres?
• Knyttes til vitenskapelig metode
– Den vitenskapelige prosess
– Den vitenskapelige dialog
Læringsmål tema 1:
Kunnskap: Bli bevist på grunnlaget for
vitenskapelig produksjon, og sammenhengen
vitenskaplig metode og kommunikasjon
Ferdigheter: Kunne gjenkjenne hvordan
grunnlaget for vitenskap påvirker
eksperimentelt arbeid, informasjonsbehov,
publisering og kommunikasjonsformer
gjennom hele den vitenskapelige prosess
Holdninger Forståelse for sin egen fagrolle
Tema 2: Å søke relevant informasjon
• Når trenger vi å søke informasjon?
– Mange masterstudenter kommer for seint i gang
• Å definere et informasjonsbehov
• Snakker om ’konstruktive søk’
– Ikke ”passe mye info”, men ”det best egnede”
• Kildekritikk, ansvar for balansert framstilling
• Hva er jobben til en referanse?
• Relevante kilder og databaser (egne søk)
Læringsmål tema 2:
Kunnskap: Å kunne definere eget faglig
informasjonsbehov i ulike faser av en
vitenskapelig prosess, velge søkestrategi og
utføre en kildekritisk vurdering av materiale
Ferdigheter: Bli kjent med viktige databaser og
informasjonsressurser i eget fagfelt, og finne
egnede kilder til ulike faglige oppgaver
Holdninger: Få erfare at informasjon trengs i
alle faser av en forskningsoppgave
Tema 3: Laboratoriejournalens sjanger
• Kjemi er et fag tungt, eksperimentelt fag
– Komplekse forsøksoppsett
– Mye data og meta-informasjon
• Laboratoriejournalens funksjon
–
–
–
–
Hva må dokumenteres?
For hvem? Og hvorfor?
Mye praktisk som må formidles
Mye vitenskapsteoretisk og etisk stoff her
Læringsmål tema 3:
Kunnskap: Vite hva som kreves for god
planlegging og dokumentasjon underveis i en
vitenskapelig prosess, og være klar over
laboratoriejournalens faglige status.
Ferdigheter: Skal kunne planlegge
eksperimentelt arbeid, kommunisere planer
til andre og føre en god laboratoriejournal
Holdninger: Ta ansvar for god, relevant
dokumentasjon av egne eksperimenter
Tema 4: Rapporten som sjanger
• Masteroppgaven følger rapportens struktur
• ”Anatomien” til forskningsrapporten
– Eksperimentelt basert, IMRaD-struktur
•
•
•
•
•
”Anatomien” til utredningen (litteraturbasert)
Hva skal formidles? Og til hvem?
Hvilke momenter hører hjemme hvor?
Hvilke ”jobber” gjør referanser i rapporten?
Hvordan håndterer vi referanser forsvarlig?
Læringsmål tema 4:
Kunnskap: Få forståelse for funksjonene til de
ulike delene i en vitenskapelig rapport
(IMRaD), ulike oppgaver referanser kan ha
og hvordan man siterer vitenskapelige kilder
Ferdigheter: Kunne produsere en egen
vitenskapelig rapport/utredning og følge
regler for god, vitenskapelig sitering i realfag
Holdninger: Bli sjangerbevisst i forhold til den
vitenskapelige rapport og dens funksjon
Tema 5: Den vitenskapelige artikkel
• Hvordan spiller den vitenskapelige artikkel
inn for produksjon av vitenskap?
• Realfag er tungt basert på artikkelen
• Rollen til forskjellige typer artikler:
– Forskningsartikler
– Oversiktsartikler, meta-analyser
• ”Anatomien” til forskningsartikkelen
• Lære å trekke ut vitenskapelige momenter
• Publiseringsprosessen, kvalitetskontroll
Læringsmål tema 5:
Kunnskap: Bli kjent med den vitenskapelige
artikkels oppbygning, kjenne til
publikasjonsprosessen, vite forskjellen
mellom forsknings- og oversiktsartikler
Ferdigheter: Søke opp og lese egnede
vitenskapelige artikler kritisk, kunne trekke ut
faglige momenter med tanke på sitering
Holdninger: Være klar over artikkelens rolle i
forbindelse med produksjon av vitenskap
Tema 6: Muntlig faglig presentasjon
•
•
•
•
•
Å snakke ”vitenskapsk”; hvor begynner jeg?
Konferanse og faglige møter som arena
Presentasjon og poster som sjangre
Øver på dette ved studentenes presentasjon
Snakker litt om:
– Litt praktisk; hva skal med i presentasjonen
– Litt om det tekniske; PowerPoint, mikrofon
– Sceneskrekk; ”Hjelp, jeg liker ikke å bli sett!”
Læringsmål tema 6:
Kunnskap: Å bli kjent med den faglige
konferanse som informasjonsarena.
Kunne planlegge og strukturere en muntlig
presentasjon på vitenskapelig nivå
Ferdigheter: Være i stand til å gjennomføre en
muntlig, faglig presentasjon på engelsk
Holdninger: Føle seg sikker og kompetent til å
gjennomføre faglige presentasjoner innen
eget fagområde for ulike grupper
Tema 7: Etikk og fusk i forskningen
• Fusk og uredelighet i forskningen
– Inklusive uakseptabel dårlig kvalitet
• 10 ”dødssynder” i vitenskapen
– Fra de groveste feil, til det mindre opplagte
– Tilhørende virkelige eksempler (mye å ta av)
• Konsekvenser av fusk i forskningen
• Varslerlovgivning (beskyttelse av varslere)
• Hva er forsvarlig varsling?
Læringsmål tema 7:
Kunnskap: Være godt informert om hva som
regnes som fusk, uredelighet og uakseptabel
svikt i kvalitet i forskning. Kjenne til
varslerlovgivning og forsvarlig varsling
Ferdigheter: Kunne produsere god, redelig
forskning i tråd med forventet kvalitetsnivå
Holdninger: Kunne ta aktivt ansvar for
redeligheten i egen forskning og publisering
Tema 8: Formidling utenfor akademia
• Kunnskap er til for å deles
• Realister har mange formidlingsroller:
–
–
–
–
Presse, allmenn informasjon
Politikk, forvaltning
Sakkyndige
Populærvitenskap, rekruttering
• Samfunnet trenger aktive formidlere
• Bevisst utfordringer, sikkerhet og ansvar
• Når bruker vi tittel, stilling, grad og tilknytning
Læringsmål tema 8:
Kunnskap: Se formidlingsoppgaver realister
kan ha utenfor akademia, og hvilke
utfordringer som kan ligge i balansert, faglig
formidling uten å miste ’vitenskapen’ av syne
Ferdigheter: Være forberedt på å utføre
faglige formidlingsoppgaver for et ikkeakademisk publikum ut ifra deres behov
Holdninger: Se sitt samfunnsansvar; å dele
kunnskap, sin rolle og påvirkningskraft
Noen oppsummerende erfaringer:
•
•
•
•
•
•
Stigende popularitet (søkning til kurset)
Bedre kontakt med studentene
Bedre kontakt med veilederne
”Flying start” på masteroppgaven
Fanger opp en del problemer tidligere
Får tatt brodden av en del ”skumle ting” vi må
igjennom; foredrag, engelsk, skriving, kritikk
• Får sparket i gang en prosess hos studenten
Vi begynner en oppdagelsesreise:
Bildekilde: wikimedia

similar documents