Samtaler om kjønnslemlestelse

Report
Drammen kommunes arbeid
for å forebygge
kjønnslemlestelse hos jenter
i helsestasjon,
skolehelsetjenesten og
ungdomshelsetjenesten
Prosjekt Kvinner i dialog 2003
Fokus på kvinnelig omskjæring hos kvinner ble
implementert i svangerskapsomsorgen,
og for barn på helsestasjonen
På 4 faste besøk på helsestasjonen, blir det dokumentert i
barnets journal:
• Samtale
• Veiledning
• Informasjon
Alle former for kjønnslemlestelse er straffbart etter lov om
forbud mot kjønnslemlestelse § 1
Helsestasjonsprogrammet
8 uker individuell samtale, gir informasjon om lov og
skadevirkninger, og ser barnet uten bleie
8 måneder oppfølgingssamtale, har foreldrene snakket om tema,
er de enige/uenige, reise til hjemland
2 år somatisk legeundersøkelse, omskjæring tema
4 år oppfølgingssamtale, reise til hjemland, styrke foreldrene i å
stå imot press fra slektninger, følge opp det som er tatt opp i
tidligere samtaler
HANDLINGSPLAN MOT
KJØNNSLEMLESTELSE
2008 – 2011
TILTAK:
Punkt 22. Helsestasjons og skolehelsetjenesten skal
rette sitt informasjonsarbeid mot ungdom, kvinner,
menn og foreldre i de berørte gruppene
Punkt 30. Styrke informasjon om kjønnslemlestelse i
forbindelse med svangerskapskontroll
Punkt 31. Styrke informasjon om kjønnslemlestelse til
berørte foreldre i forbindelse med helsekontroll på
helsestasjonene
Punkt 36. Åpen HFU hele sommeren.
Prosjekt mot kvinnelig kjønnslemlestelse
Drammen kommune ble tildelt prosjektmidler til dette
arbeidet
Arbeidet ble forankret i overordnet ledelse, og søkt knyttet
opp til prosjektet ”Vold i nære relasjoner”
Arbeidet ble satt i gang ved at det ble opprettet en tverrfaglig
sammensatt prosjekt gruppe
Samarbeid om tverrfaglig kompetanse dager for alle
Tverrfaglig sammensatt gruppe
•
•
•
•
•
•
•
Barnevern
Politi
Jordmor
Helsesøster Helsestasjon, skole/ungdom
Prosjektleder ”Æresrelatert vold”
Virksomhetsleder
Leder
Tema på prosjektmøtene:
•Dialog med familiene
• Helseperspektivene Helsehjelp
• Samarbeidslinjer Utvikling av rutiner
• Tiltak som bør utvides - informasjons materiell
• Egenerklæring / kontrakter
• Informasjonsflyt svangerskapet – føde-/ barsel avdeling helsestasjon
• Forebygging
• Frivillig underlivsundersøkelser av jenter / kvinner for å
forebygge kjønnslemlestelse
• Drøftinger av aktuelle anonymiserte saker
• ”Berettiget mistanke” Avklaringer
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Helsesøster i helsestasjon og skolehelsetjenesten skal
innhente opplysninger om sine brukere
•Opprinnelsesland
•Journal dokumentasjon
•Født i landet
•Forberede samtaler
•Hvis ønskelig, være to i samtalen, helsesøster i
ressursgruppa kan delta
Gjennomføring av samtaler og
undersøkelser, helsestasjon
Skolestart undersøkelse, i Drammen 5 års besøk på
helsestasjonen hos lege.
Foreldre med jenter fra aktuelle områder, inviteres til
samtale med helsesøster før legeundersøkelsen.
Foreldrene får i den samtalen tilbud om frivillig
legeundersøkelse av jenta.
Takker de ja, kan undersøkelsen utføres av
helsestasjonslegen ved vanlig 5 års undersøkelse.
Takker de nei, er det helsesøster/lege som vurderer videre
henvisning, anonym drøfting av bekymring.
Gjennomføring av samtaler og
undersøkelser, skolehelsetjenesten
Foreldre med jenter i 5. kl fra aktuelle områder, inviteres til
samtale med helsesøster.
Foreldrene får i den samtalen tilbud om frivillig
legeundersøkelse av jenta.
Takker de ja, kan undersøkelsen utføres av skolelege.
Praktisk gjennomføres det på jordmors kontor på tilhørende
helsestasjon.
Takker de nei, er det helsesøster/lege/skolehelseteam som
vurderer videre henvisning, anonym drøfting av bekymring
med ressursgruppa.
Gjennomføring av samtaler og
undersøkelser,
ungdomshelsetjenesten
Jenter på ungdomstrinnet fra aktuelle områder, inviteres til
samtale med helsesøster.
Jentene får i den samtalen tilbud om frivillig
legeundersøkelse.
Takker de ja, kan undersøkelsen utføres av legen på
Helsestasjon for ungdom.
Takker de nei, er det helsesøster/lege/skolehelseteam som
vurderer videre henvisning, anonym drøfting av bekymring
med ressursgruppa.
Status oktober 2011
• Nye rutiner om innføring av tilbud om samtale og frivillig
undersøkelse er implementert på helsestasjon, i
skolehelsetjenesten på barnetrinnet og ungdomstrinnet
•Tverrfaglig ressursgruppen fortsetter sitt arbeid med
videreutvikling av rutiner og kompetanse, og som
veiledningsgruppe i anonymiserte saker
•Elektronisk veileder i arbeidet mot kjønnslemlestelse
http://www.nkvts.no/sites/Veiviser-KL/Pages/default.aspx
Oversikt over brukergruppene
•Vi beregnet at vi i Drammen har ca 10 – 15 jenter pr
årskull.
•Antallet varierer fra 5 - 15
•Det er mye flytting i gruppene
•Oversikten får vi fra barnets journal eller fra skolene som
har registrert elevenes språk
Legeundersøkelsene
Helsestasjons legene tar dette som en naturlig del av 5 års
undersøkelsen av barnet – hele barnet – (som av gutter)
Skolelegen – som også er fastlege – har gitt tilbakemelding
om at dette har vært en helt grei undersøkelse
Lege HFU – ikke hatt undersøkelse
Tilbud om samtale/undersøkelse
•Mange er kjent med helsestasjonens fokus på tema fra besøk
på helsestasjonen
•Vårt fokus i det nye tilbudet er at vi er pålagt etter nye
føringer å gi tilbud om samtale og gi tilbud om frivillig
undersøkelse
•Foreldrene og jentene er kjent med forbudet i Norge
•Helsesøstrene gir tilbakemelding om at det er mange gode
samtaler og drøftinger
Dokumentasjon
Det dokumenteres i barnets/elevens elektroniske journal
•Innkalling til samtale
•Utført/avlyst samtale med resultat
•Legeundersøkelse dokumenteres med/uten funn
Rapport fra Drammen kommune, tilbud samtale
og frivillig underlivsundersøkelse 2010
5 år
5.Trinn
Antall
Innkalt
5 barn
5 barn
Antall
Innkalt
5 elever 5 elever
Ungdoms Antall
trinn
Innkalt
3 elever 3 elever
Utført
samtale
5 barn
Takker
ja til us
2 barn
Undersøkt
Utført
samtale
5 elever
Takker
ja til us
3 elever
Undersøkt
Utført
samtale
3 elever
Takket
ja til us
0
Undersøkt
2 barn
3 elever
0

similar documents