PowerPoint-presentasjon

Report
Myndiggjorte medarbeidere –
mer aktiv omsorg
Ernæringsprosjekt i
Hjemmetjenesten, Horten kommune
Bakgrunn for prosjektet:
Tidligere forskning viser at:
• ernæringsmessige forhold hos eldre hjemmeboende
pasienter er mangelfullt ivaretatt og dokumentert
(Helsetilsynet, 2010, Hofseth og Nordvoll, 2003, Rognstad m.fl.,
2013)
• Feilernæring og underernæring hos eldre er
forbundet med økt sykelighet og dødelighet, samt
redusert livskvalitet. Komplikasjonene kan føre til
en rekke behandlingstrengende medisinske
følgetilstander, redusert livskvalitet og livsløp, samt
økte samfunnsøkonomiske kostnader (Helsedirektoratet,
2009).
• Undersøkelser viser at mangel på
kompetanse og forståelse for IKT-verktøy
hos helsepersonell, samt mangelfulle
skriftlige ernæringsrutiner fører til uklarhet
om hvordan ernæringsstatus skal kartlegges,
hvilke tiltak som skal iverksettes og
hvordan tiltakene skal evalueres og følges
opp (Helsedirektoratet, 2009, Bjørnstad, 2007).
Hjemmetjenesten i Horten
• Det er sykepleiere som lager tiltaksplaner
• De daglige aktivitetene i forhold til ernæring er det
helsefagarbeidere/hjelpepleiere som i noe større grad
ivaretar
• Ingen fast rutine for å kartlegge pasienters
ernæringsmessige risiko.
• Tiltaksplanene fremsto ofte som mangelfulle og uten
evaluering
• Rapporteringene ga lite informasjon om pasientens
ernæringsmessige status.
Prosjektets startfase:
• En pilotavdeling - 24 ansatte i fast stilling
(ulik stillingsbrøk)
• Veggtavle med fortløpende informasjon
• Spørreundersøkelse av personalets
kompetanse og kjennskap til rutiner rundt
ernæringsarbeid i kommunen.
Utdrag fra resultatene av
spørreundersøkelsen
Er du spesielt opptatt av ernæring til eldre i hjemmetjenesten?
20
19
18
16
14
12
10
8
6
4
3
2
2
0
Ja
Nei
Usikker
Resultater forts.
• Sykepleiere/helsefagarbeidere/hjelpepleiere
vurderer egen kunnskap i forhold til
ernæringsarbeid som relativt god
• Ufaglærte assistenter hadde store
kunnskapsmangler
• Nasjonale retningslinjer og PPS var ikke kjent
• Rutiner for ernæringsarbeid var i liten grad
etablert i avdelingen
• Ingen av de ansatte kjente til
kartleggingsverktøyet MUST
Resultater forts.
Benytter du pleieplanen på CosDoc før du skal utføre
ernæringsarbeid hos en pasient?
16
14
14
12
10
8
7
6
4
2
2
0
Ja
Nei
Usikker
Resultater forts
(Kun helsefagarbeidere/hjelpepleiere)
Kan du utarbeide en pleieplan for ernæring i CosDoc?
6
5
5
4
3
2
2
2
1
0
Ja
Nei
Usikker
Målsettinger for prosjektet:
1. Implementere MUST-kartleggingsverktøy i det daglige
ernæringsarbeidet
2. Tilrettelegge EPJ for registrering av ernæringsstatus
3. Øke ansattes fokus på å forebygge underernæring hos
eldre hjemmeboende pasienter
4. Øke ansattes kunnskap og kompetanse til å vurdere
pasientenes ernæringsbehov
5. Øke helsefagarbeidere/hjelpepleieres kunnskap om
utarbeidelse av tiltaksplan som ivaretar pasientens energiog væskebehov
6. Etablere gode rutiner for dokumentasjon
7. Utarbeide ny ernæringsrutine
Tiltak som ble iverksatt:
• Internundervisning
- Generelt om ernæringsproblematikk og
ernæring til pasienter med ulike
sykdomstilstander
- MUST-kartleggingsverktøy
- Dokumentasjon
• Opplæring og veiledning av helsefagarbeidere og
assistenter
• Tilrettelagt registrering i elektronisk
pasientjournal
• Utført MUST-screening av alle pasientene, samt
registrert videre oppfølging på elektronisk
arbeidsplan
Resultatene av MUSTkartlegging 15/2-14
Risiko for underernæring
6
9
Lav risiko
Middels risiko
Høy risiko
76
Fortsettelse av tiltak:
• Erfaringsutveksling under rapportene
• Utarbeidet ny ernæringsrutine
• 2 helsefagarbeidere på avdelingen er
”MUST-ansvarlige”
• Avsluttende spørreskjema m/evaluering
• Sluttrapport
Resultatene fra avsluttende
spørreskjema:
Er du spesielt opptatt av ernæring til eldre i
hjemmetjenesten?
16
14
12
10
8
6
4
2
0
14
2
0
Ja
Nei
Usikker
Resultater:
• Sykepleiere/helsefagarbeidere/hjelpepleiere vurderer
fortsatt sin egen kunnskap om ernæringsarbeid som relativt
god.
• Ufaglærte assistenter vurderer sin egen kunnskap som noe
bedre enn ved oppstart av prosjektet.
• Nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer er bedre
kjent blant personalet.
• Ca. 50% er fortsatt ikke fortrolig med bruk av faglige
prosedyrer i PPS
• Alle er fortrolige med å bruke kartleggingsverktøyet
MUST.
Resultater forts.
Benytter du pleieplanen på CosDoc før du skal utføre
ernæringsarbeid hos en pasient?
7
6
5
4
6
6
Nei
Begge deler
4
3
2
1
0
Ja
Resultater forts
(Kun helsefagarbeidere/hjelpepleiere)
Kan du utarbeide en pleieplan for ernæring i
Cosdoc?
6
5
5
4
3
2
2
1
0
Ja
Nei
Positive erfaringer
• Økt fokus og kunnskap om ernæring
• Ansatte er mer oppmerksomme på
ernæringsstatusen til pasientene
• Gir de ansatte en bedre oversikt over
pasientens behov og ressurser
• Positivt med egne ”ressurspersoner” på
avdelingen som har god oversikt.
Hva kunne vært gjort annerledes?
• Avdelingen kunne vært bedre rustet med
utstyr før oppstart
• Det kan være utfordrende å få teorien til å
fungere i praksis
Anvendte ressurser:
Innleie av ekstra personell*: 31 257 kr.
Undervisningsmateriell:
200 kr.
Totalt:
31 457 kr.
* Ekstra personell er leid inn for å få
gjennomført internundervisning og kurs for
alle ansatte på avdelingen, samt egen
undervisning til enkelte
hjelpepleiere/helsefagarbeidere.
Videre satsningsområder for
pilotavdelingen
• Videre fokus på å forebygge underernæring hos
eldre hjemmeboende pasienter
• Opprettholde de ansattes kunnskap og kompetanse
til å vurdere pasientenes ernæringsbehov
• At alle helsefagarbeidere/hjelpepleiere har
kunnskap om hvordan de utarbeider en tiltaksplan
som ivaretar pasientens energi- og væskebehov
• Etablere gode rutiner for dokumentasjon
Satsningsområder for hele
hjemmetjenesten
• MUST-kartleggingsverktøy skal implementeres i alle
avdelingene innen utgangen av 2014.
• MUST-ernæringsstatus i EPJ på alle pasienter som får
hjemmesykepleie.
• Alle pasienter som har middels eller høy risiko for
underernæring skal ha en individuelt tilpasset tiltaksplan
• Alle helsefagarbeidere/hjelpepleiere skal kunne utarbeide en
tiltaksplan i pasientjournalen.
• Alle ansatte skal gjennom et e-læringskurs om ernæring som er
utarbeidet av utviklingssenteret i Hordaland. Tilgjenglig fra:
https://e-laering.ihelse.net/kurs/underernaering/start.aspx
Dokumentasjon er et satsningsområde for hjemmesykepleien i
2014.
Takk for meg!

similar documents