Vannkraft og EU sitt vanndirektiv. Tanja Øverland, Vannregion Agder

Report
Vannkraft i forhold til Vannforskriften
• EUs vanndirektiv → Vannforskriften
Det meste løser seg hvis man vil
Vannområder i Vannregion Agder
Vannregion Agder: 7 vannområder
• Naturgitte nedbørsfelt
• Følger hovedvassdragene
• Utarbeidet tiltaksanalyser for hvert vannområde og er
grunnlaget for den regionale forvaltningsplanen
• Otra vannområde var med i pilotfasen ved
igangsettelsen av vannforskriften i Norge
• Det ble utarbeidet en forvaltningsplan.
• Tiltaksanalysene for Otra er gjennomført som en
revisjon av forvaltningsplanen
Vannregionmyndigheten
• Har den koordinerende rollen i forbindelse med
arbeidet
• Vest-Agder fylkeskommune er
vannregionmyndigheten i Agder
• Øvrige fylker: Aust-Agder, Telemark og Rogaland
• Vannregionutvalget(VRU) er sammensatt av
representanter for vannregionmyndigheten og
øvrige fylkeskommuner, fylkesmannsembeter,
samt andre berørte sektormyndigheter og
kommuner.
• Det er VRU som vedtar de regionale planene.
Regional plan
• Plan for vannforvaltning i vannregion Agder
2016 - 2021, med tiltaksprogram
• Høringsperioden delt i to:
• 1. høringsperiode:1. juli – 18. november 2014
• 2. høringsperiode:23. januar – 6. mars 2015
• 2. gangs høring er forbeholdt endringer i plan
som fremkommer på grunnlag av innspill fra 1.
høringsrunde.
Nasjonal gjennomgang av reviderbare
konsesjoner
• Juni 2012: NVE og DN inviterer
vannregionmyndighetene til å komme med innspill til
Nasjonal gjennomgang og prioritering av kommende
revisjonssaker
• Oppdrag fra OED og MD
• Prioritering av konsesjoner der minstevannføring
og/eller magasinrestriksjoner er aktuelle tiltak
• Potensielle miljøgevinster skal vurderes opp mot
redusert produksjon av fornybar kraft.
November 2012: Innspill fra
Vannregion Agder
• Mener innspillet det blir bedt om er med på å
foregripe arbeidet i Vannregionen med for lite
tid til å sikre god medvirkning
• Vannregion Agder ga ikke innspill
Oktober 2013: Rapporten
Vannkraftkonsesjoner som kan
revideres innen 2022
• I 1.1. prioriterte konsesjoner er det åpnet for
vannslipp/magasinrestriksjoner
• I 1.2. prioriterte konsesjoner har lavere
potensial for forbedring av viktige miljøverdier
og at andre tiltak enn
produksjonsreduserende tiltak bør foreslås
Prioritering i Agder
Prioritering i Rogaland
Nasjonale føringer for regulerte
vassdrag
• Januar 2014: OED og KLD sendte brev til
vannregionene med nasjonale føringer for
behandling av regulerte vassdrag i
vannforvaltningsplanene i planperioden 2015
– 2021.
• Vannområdenes tiltaksanalyser var levert.
• Vannregionmyndigheten var godt i gang med
utarbeidelsen av forvaltningsplanen
• Uenighet mellom NVE og resten av
vannregionutvalget
Vannkraftregulering, et prioritert område i
vannforvaltningsplanen for Vannregion Agder:



Nasjonale tiltak
Tilrettelegge lovverket slik at ”standard
miljøvilkår” kan innføres for alle
vannkraftverk
Ta i bruk §§ 28 og 66 i
Vannressursloven, som gir hjemmel til
innkalling av kraftverk til
konsesjonsbehandling, når det lokalt
og regionalt blir foreslått tiltak som er i
konflikt med gjeldende konsesjon.
Ta opp reviderbare konsesjoner til
behandling når de blir meldt inn, ikke
kun etter prioritert liste
Regionale tiltak



Utredning av miljøtiltak inkludert
miljøbasert vannføring i regulerte
vassdrag som er viktige for laks, sjøørret og ål utfra en helhetlig vurdering
av vassdrag. I vannregion Agder
prioriterer vassdragene i tabell 4
(nedenfor).
Innkalling til konsesjonsbehandling
etter § 66 av kraftverk uten konsesjon.
Fysisk tilrettelegging, atkomst og
friluftsliv.
Vannforvaltningsplan i SVR
• SVR inngår i vannområdene Ryfylke, Otra, SiraKvina, og Mandal-Audna (3 sistnevnte i
Vannregion Agder)
SVR i Vannforvaltningsplan
• Vannforvaltningsplanen for Vannregion Agder
omhandler vannkraft som tidligere omtalt.
• Det er registrert fremmedarten ørekyt i flere
vannforekomster innenfor SVR.
• Tilbakegang av bunndyrene marflo og
skjoldkreps i Setesdalsheiene
• Utskyting av måker
Takk for meg 

similar documents