Samhandlingsreformen i Skedsmo, fagpolitisk konf

Report
SAMHANDLINGSREFORMEN
I
SKEDSMO KOMMUNE
06.03.2012. Fagpolitisk konferanse, NETF avd Oslo og
Akershus, Solrun Nygård, Samhandlingskoordinator
SAMHANDLINGSKOORDINATOR
FRA MAI 2011
Arbeidsoppgaver
- Koordinere og sammenfatte kommunens arbeid med
Samhandlingsreformen
- Bidra i utredning, planlegging og iverksetting av
ulike tiltak
- Saksutrede og tilrettelegge for politiske nivåer
- Legge til rette for god samhandling internt og
eksternt
Krav til kompetanse
- Høgskole/univ. med fagkjennskap til helse og sosial
- Dokumentert erfaring med utv.prosesser og prosjekt
- God kjennskap om kommune og
spesialisthelsetjenesten og gjeldende regelverk
HVA ER UTFORDRINGENE
SKEDSMO?










I
Svært mange utskrivningsklare pasienter , snitt 230
døgn pr mnd i 2011
Kjøper sykehjemsplasser, opp til 24
Hvorfor?
Relativt grei dekning sykehjemsplasser (18,2)
244 langtid, 55 korttid, men for dårlig sirkulasjon
Ingen rehabiliteringsplasser, men
rehabiliteringsteam
For lite tverrfaglighet
7,5 ergo, lange ventelister. 15 fysio + 24 priv hjemler
Hjemmetjenesten underdimensjonert
Klarer ikke gi tilstrekkelig omfang på tjenestene
JEG UTFORDRET



TJENESTENE
Hva skal til for å redusere trykket mot
sykehjemsplasser?
Hva skal til for at hjemmetjenesten skal kunne ta
flere pasienter rett hjem fra sykehus?
Hva skal til for å øke sirkulasjonen på
korttidsplassene?
Spørsmålene ble til et seminar over to dager
med ledere og fagansvarlige fra alle relevante
tjenester. Jeg holdt en innledning om forebygging
og rehabilitering. Gruppeoppgaver. Diskusjoner
MANGE FORSLAG TIL LØSNINGER







Gjennomgående var ropet etter mer tverrfaglighet, flere
fysio- og ergoterapeuter
Tverrfaglige målavklaringsmøter fra dag en på korttid
Jobbe mer forebyggende og rehabiliterende i
hjemmetjenesten
Fokus på å opprettholde/bedre funksjonsnivået til bruker
Utvide og differensiere dagtilbudet
Flere hjemmehjelpere med utvidet rolle
Mer tilgjengelige hjelpemidler – fort!
Det ble nedsatt arbeidsgrupper som arbeidet videre med
forslagene til tiltak for å redusere antall
utskrivningsklare.
FORELØPIGE TILTAK



1 ergoterapeut og 1 fysioterapeut til
korttidsavdelingen
Samling av alle korttidsplassene på ett sykehjem
Akutt-team i hjemmetjenesten med sykepleier og
ergoterapeut

6 nye sykehjemsplasser

Prosjektering av 100 nye sykehjemsplasser…
100 NYE SYKEHJEMSPLASSER…
Politisk valgløfte
 Hvordan kan vi påvirke utformingen av disse, evt
vri om til omsorgsboliger, bofellesskap,
seniorboliger… Bygge for fremtiden
 Hvordan fremme at sykehjem ikke kan sees
isolert. Behovet for sykehjem henger sammen
med dimensjonering, kompetanse, kultur i de
øvrige tjenestene utenfor institusjon
 Hvordan selge inn forebygging og rehabilitering
før pleie og omsorg?


Her har jeg stor påvirkningsmulighet!
VI TRENGER EN STRATEGI
FRAMOVER!






Notat om hvordan jeg ser utfordringene i Skedsmo,
noe om veivalg og etterlyser en helhetlig strategi
Skal nå starte dette arbeidet
Trenger økt forståelse for situasjonen i dag, hvorfor
den er som den er, hva Samhandlingsreformen vil
medføre av nye oppgaver
Hvilke veivalg har vi? Hva medfører de ulike veivalg?
Sykehjem kontra hjemmetjenester, pleie og omsorg
kontra forebygging og rehabilitering
Samle troppene internt og så selge til politikerne…
”NØYTRAL” ROLLE







Skal se tjenestene under ett, ikke representere noen
tjeneste
Blir sett på som objektiv, gir tillit.
Må bygge på faglige argumenter.
Støttespiller for de ulike tjenestene. Tett dialog
Blir trukket inn i diskusjoner
Bygger allianser
Deltar i en rekke arbeidsgrupper





Rehabiliteringsplan
Koordinerende enhet
Akutt-team
Strategigruppe
Vedtaksmøter
HVERDAGSREHABILITERING
Har siden jeg begynte i jobben kommunisert at
Skedsmo må satse på forebygging og
rehabilitering for å løse de utfordringene vi står
overfor
 Viser til dokumenterte resultater
 Jobbe fram alliansepartnere:

Leder for hjemmetjenestene er nå på lag
 Kommunaldirektør, leder for tjenestekontor og
institusjonstjenesten støtter at en vridning er
nødvendig

HVORDAN
SELGE BUDSKAPET TIL
POLITIKERE, ELDRERÅD, SENIORSAKEN?
Sterke krefter for bygging av sykehjem
 Media bygger opp under frykten for å bli gammel,
skrøpelig uten å få sykehjemsplass
 Dårlig erfaring med hjemmetjenesten
 Valgløfte

Politikerne hører på økonomi
 Brukerne krever trygghet

SITUASJONEN
PR I DAG ER AKUTT
MANGEL PÅ INSTITUSJONSPLASSER

Hvordan på fokus og penger til forebygging og
rehabilitering når vi kjøper 21 sykehjemsplasser og
må ta i bruk dobbeltrom?
Hvordan komme i forkant så dagens situasjon ikke
blir framtidens situasjon?
Videreføring av dagens dimensjonering av tjenester
vil gi en kostnadsvekst på 260% fram mot 2040
To tanker i hodet på en gang – og penger!
Dette skal strategien ta for seg.

Har politikerne noe valg?




PROSJEKT HVERDAGSREHABILITERING
Mulighet til struktur og drahjelp
 Nettverk med andre kommuner
 Skal vi lykkes må vi jobbe systematisk med
forankring, kompetanse, organisering,
informasjon…


similar documents