Klage til KOFA

Report
Førstelektor Ingun Sletnes
Offentlige anskaffelser 9
Håndhevelse av anskaffelsesregelverket
Administrasjon og ledelse og organisasjon og
forvaltning
Oversikt over ulike overprøvingsorganer
•
•
•
•
•
Klage til oppdragsgiver
Klage til KOFA
Klage til ESA (få saker)
Domstolenes rolle
Mindre aktuelt - klage til
Sivilombudsmannen
• Reglene om overprøving og
sanksjoner ble endret i 2012
Nye håndhevingsregler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kom i 2012
Bakgrunn nytt håndhevingsdirektiv i EU
Fast karenstid (10/15 dager) etter del III i FOA
«rimelig tid» etter del II
Domstolene skal fortsatt håndtere brudd på
anskaffelsesreglene
KOFA ble kun rådgivende organ, gebyrsakene til
domstolene
Det er blitt større muligheter for forbigåtte
leverandører til å få kontrakten
De nye reglene skal bedre bidra til å forhindre
grove brudd på regelverket, særlig brudd på kravet
til konkurranse
Norge har lagt seg på seg på minimumskravene i
direktivet
Endringer i regelverket knyttet til KOFA ble også
vedtatt
NOU 2010: 2
Håndhevelse av offentlige
anskaffelser
3
KOFA
• Regulert i offanskl. § 7a og forskrift om klagenemnda
• Uavhengig klagenemnd med et sekretariat
• Sammensetning
– generelt 10 medlemmer
- i den enkelte sak normalt med tre medlemmer, men med fem
i saker av prinsipiell betydning, jf. klageforskriften § 12 første
ledd
• Kompetanse;
- rådgivende organ, se Loa § 12 og klageforskriften § 12 andre
ledd jf. § 1
- kan uttale seg om brudd på anskaffelsesregelverket
- kan bare prøve lovligheten, jf. tredje ledd i § 12
- kan ikke gå utenom partenes anførsler, jf. tredje ledd i § 12
- kompetansen til å ilegge overtredelsesgebyr er bortfalt
Klage til KOFA
• Hvem kan klage?
- i vanlige klagesaker se klageforskriften § 6 første
ledd, krav til ”saklig interesse”
- klager over ulovlige direkte anskaffelser ikke noe
slikt krav, klageforskriften § 13a
• Klagefrister;
- vanlige saker senest 6 mnd etter
kontraktsinngåelse
- ulovlige direkte anskaffelser innen 2 år etter
kontraktsinngåelse
• Kostnader;
- vanlige saker 8000 kr
- ulovlige direkte
anskaffelser 1000 kr
Domstolsbehandling
• Alminnelige søksmål
• Midlertidig forføyning
Karensperiode (obligatorisk ventetid)
• Karensperiode er perioden mellom tildelingsbeslutningen
og inngåelse av kontrakt – ikke bland fristen med klagefrist
• Formål
• Ulike frister for ulike kommunikasjonsmidler etter FOA § 223 nr. 3
• 10 dager ved elektronisk kommunikasjon
• 15 dager ved postgang
• Fristen etter FOA § 13-3 nr. 1 er «rimelig tid»
• Visse unntak fra krav til karensfrist
• Leverandøren som får kontrakt er den eneste berørte
leverandøren
• Rammeavtaler
• Dynamisk innkjøpsordning
• Etter foa § 22-3 om det ikke er krav om forutgående kunngjøring
7
Begjæring om midlertidig forføyning, LOA §
9
• Leverandøren som krever slik forføyning ønsker å få
kontrakten, skal sikre at kravet ikke går tapt
• Kan bare kreves frem til kontrakt er inngått
• Midlertidig forføyning kan gjelde inntil et spørsmål om
brudd på anskaffelsesregelverket er rettskraftig avgjort
• Domstolen treffer slik beslutning
• Treffes det en midlertidig forføyning kan
oppdragsgiver ikke gjennomføre beslutningen som
forføyningen retter seg mot frem til det er avklart om
reglene er fulgt
• Den som krever slik forføyning må sannsynliggjøre sitt
krav
8
Suspensjon, LOA § 9,2 og FOA § 22-3a
• Suspensjon gjelder automatisk ved begjæring om
midlertidig forføyning, leverandøren må ikke vente på
at domstolen gir midlertidig forføyning
• Gjelder bare etter del III
• Kan bare benyttes i forhold til tildelingsbeslutning
• Formålet med suspensjonsbestemmelsen er å sikre
virkning av karensbestemmelsen
• Fortsatt mulig å rette opp feil som er begått
9
Vilkår for suspensjonsvirkning
• Tildelingsbeslutningen angripes i karensperioden
(forføyningen går ut på å stanse kontraktsinngåelse)
• Gjelder i to typetilfeller:
• Oppdragsgiver har gjennomført en konkurranse som avsluttes
med en karensperiode
• Suspensjon hvor oppdragsgiver har fastsatt en karensperiode
• Begjæringen må være fremsatt i karensperioden
• Ved direkte tildelinger uten forutgående kunngjøring av
konkurranse
• Suspensjon hvor oppdragsgiver har kunngjort en intensjonskunngjøring
• Begjæring må være fremsatt innen 10 dager regnet fra dagen etter
datoen for kunngjøring
10
Sanksjoner og andre rettsfølger
•
•
•
•
•
Fire former for «sanksjoner» ved brudd på regelverket;
Kontrakten uten virkning
Avkortning av kontrakten
Overtredelsesgebyr
Erstatning
11
Rettsfølgen "uten virkning" LOA § 13 og
FOA § 22-A
•
•
•
•
•
Gjelder bare etter del III
Gjelder ved alvorlige brudd på anskaffelsesreglene
Domstolene ikke bundet av partenes påstander
Er vilkårene oppfylt skal sanksjonen idømmes
Leverandøren kan rammes hardt
12
Følgene av "uten virkning"
• Kontrakten annulleres med tilbakevirkende kraft (ex
tunc)
• Kontrakten annulleres bare for de forpliktelser som
ennå ikke er oppfylt (ex nunc)
13
Når skal kontrakt kjennes "uten virkning"
• Ved ulovlig direkte anskaffelser
- Inntrer selv om vurderingene oppdragsgiver har
foretatt er vanskelige
- Kan forebygge ved intensjonskunngjøring, meget
viktig i praksis, se FOA § 18-3a
• Ved visse brudd på reglene om tildeling av kontrakt
innenfor en rammeavtale eller dynamisk
innkjøpsordning – dette går vi ikke nærmere inn på
• Brudd på anskaffelsesreglene i kombinasjon med
brudd på reglene for karens eller suspensjon etter
FOA § 22A-1 første ledd c – heller ikke dette går vi
nærmere inn på
14
Kontrakten opprettholdes – unntak fra
sanksjonen «uten virkning»
• Hvis det er foretatt en intensjonskunngjøring som
foran omtalt
• Hvis det foreligger vesentlige hensyn til allmennhetens
interesser etter FOA § 22 A-1 fjerde ledd jf. foran
• Hvis oppdragsgiver vedtar frivillig karensperiode ved
rammeavtale og dynamisk innkjøpsordning, heller ikke
dette går vi ikke nærmere inn på
15
Alternative sanksjoner 1
• Gjelder for brudd for anskaffelser foretatt både etter
del II og del III
• Alternative sanksjoner skal være effektive og stå i
rimelig forhold til overtredelsen, begrepet brukes om
• Overtredelsesgebyr
• Avkortning av kontraktens løpetid
• Overtredelsesgebyr kan være på inntil 15 % av
anskaffelsens verdi
• Ble tidligere fastsatt av KOFA
16
Alternative sanksjoner 2
• Retten skal idømme alternative sanksjoner blant annet
ved ulovlig direkteanskaffelse der kontrakten går etter
del II eller dersom kontrakten ikke skal kjennes uten
virkning på grunn av hensynet til allmennheten etter
del III
• Retten kan idømme alternative sanksjoner ved
tildeling av kontrakt innenfor rammeavtale og
dynamiske innkjøpsordninger i strid med
anskaffelsesreglene og ved andre alvorlige brudd på
anskaffelsesregelverket i kombinasjon med brudd på
karensreglene eller suspensjon. Dette går vi ikke
nærmere inn på.
17
Erstatningsreglene
• Hvorfor erstatning?
• Betydningen av LOA § 10 - rettspraksis
• Hvilke betingelser må være oppfylt?
- ansvarsgrunnlag
- økonomisk tap
- årsakssammenheng
• Hva har en krav på å få dekket?
- Positiv kontraktsinteresse, erstatning for tapt
fortjeneste
- Negativ kontraktsinteresse, erstatning for utgifter ved å
delta i konkurransen
• Bare domstolene kan gi erstatning, KOFA forsiktige med
å uttale seg om erstatning
Positiv kontraktsinteresse
• Tre sentrale dommer i HR
- Rt 2001 s. 1062 Nucleus – erstatning for
positiv kontraktsinteresse første gang
- Rt 2007 s. 983 Reno-Vest - erstatning
- Rt 2008 s. 1705 Rabatt - ikke erstatning
Ansvarsgrunnlag – positiv
kontraktsinteresse
•
•
•
•
•
•
•
Det må foreligge et brudd på regelverket
Av en viss grovhet, i Nucleus og i Reno-Vest uttrykt som et krav til vesentlig
feil, i Reno-Vest sagt at kravet skal tolkes strengt
Momenter jf. Nucleus: størrelsen på feilen, type feil, hvor mye er
oppdragsgiver å klandre
Krav til skyld (culpa)? Trolig ikke, men culpa kan komme inn i vurderingen av
om feilen er vesentlig – se omtale av Strabagdommen i EF-domstolen
senere
Kan rettsvillfarelse frita? Ja jf. Rabatt, forutsetningsvis også Nucleus
Momenter: ikke opplagt løsning, ikke i kjerneområdet for forutberegnelighet
Kan det stilles mindre strenge krav til en liten oppdragsgiver enn en stor? I
Rabatt fremheves det at vegvesenet er en stor aktør og det må stilles
strenge krav, det samme gjøres i Nucleus (fylkeskommune)
Også potensielle tilbydere kan ha krav på positiv kontraktsinteresse jf. Rt.
2008 s. 982 (Catch)
To nye avgjørelser i EU-domstolen av
betydning for ansvarsgrunnlaget
— Strabag
— Østerrike hadde nasjonale regler som krevet culpa for å
få erstatning, men slik at det forelå en presumpsjon for at
det forelå skyld og det var begrenset hvilke
unnskyldningsgrunner som kunne påberopes
— EU-domstolen sa at det er i strid med
håndhevelsesdirektivet å oppstille krav om culpa
21
To nye avgjørelser i EU-domstolen fortsatt
— Combinatie
— EU-domstolen uttrykte at det følger av
håndhevingsdirektivet at det skal være mulig å få
erstatning, men direktivet oppstiller ikke nærmere
regler om erstatning
— Viser til effektivitetsprinsippet og grunnvilkårene for
erstatning
— Løfter fram at det skal foreligge et kvalifisert brudd
— Er norsk rettspraksis i tråd med dommene? Ja i
hvert fall med Combinatie, mer tvilsomt med
Strabag
22
Ansvarsgrunnlag – negativ
kontraktsinteresse
— Det må foreligge et brudd på regelverket
Kan det tenkes unntak?
— Klar feil jf. Rt. 1997 s. 574 (Fire-safe) - Krav om vesentlig feil?
— Mindre krav til bruddet ved negativ kontraktsinteresse – ikke så
kvalifisert brudd? Ikke avklart, men uttalelse i Rt. 2008 s. 982 (Catch)
er spørrende til det. I den saken forelå det imidlertid en vesentlig feil.
— Ikke krav til skyld, men også her kan culpa kan komme inn i
vurderingen av feilen
— Også potensielle tilbydere kan ha krav på erstatning for negativ
kontraktsinteresse (utgifter ved å prøve å få stoppet en konkurranse)
23
Krav til økonomisk tap og
årsakssammenheng
— Økonomisk tap
- positiv kontraktsinteresse
- negativ kontraktsinteresse
— Kravet til årsakssammenheng
- ganske strengt ved erstatning for den positive
kontraktsinteressen – for strengt? I Nucleus uttalt klar
årsakssammenheng, kan bryte med EU-regelverket
- mindre strengt ved erstatning for den negative
kontraktsinteressen?
— Konkret vurdering
— Avhengig av om det er flere som har krav på erstatning ved
negativ kontraktsinteresse?
24

similar documents