MPC 08.11.2010

Report
Profesijný zákon
slovenského učiteľstva
a otázky jeho realizácie
4/13/2015
PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
generálny riaditeľ
Metodicko-pedagogické
centrum
[email protected]
Kvalita výsledkov školského
systému
nemôže byť vyššia než
kvalita učiteľov, ktorí v ňom
pôsobia....
(TALIS, OECD)
4/13/2015
(...otázka vzdelanosti na Slovensku je
otázkou kvality slovenských
učiteľov, ich výberu, prípravy,
podpory a profesijného rozvoja...)
Kľúče ku kvalite práce učiteľov
mohli kvalitne pracovať
(podmienky)
 Aby chceli kvalitne pracovať
(motivácia)
 Aby vedeli kvalitne pracovať
(vzdelávanie)
 Aby
4/13/2015
Koncepcia, zámer, zákon, prax
(slovenská stratégia?)
Cieľ: Skvalitniť profesijné kompetencie pedagógov
Špecifické ciele (piliere systému):
 Definovať
požiadavky
na
profesijné
kompetencie
prostredníctvom profesijných štandardov.
 Vytvoriť
kariérový systém (kariérové stupne, pozície
umožňujúce voľbu cesty profesijného rozvoja).
 Vytvoriť systém kontinuálneho vzdelávania ako súčasť
celoživotného vzdelávania.
 Vytvoriť
kreditový systém započítavajúci vzdelávanie v
akreditovaných vzdelávacích programoch alebo v iných
tvorivých aktivitách.
 Vytvoriť
nový systém diferencovaného odmeňovania
prepojený s profesijnými štandardmi, kariérovým systémom
a kreditovým systémom.
4/13/2015
Hlavné argumenty proti?




4/13/2015
Kreditový systém je zlý lebo nepriniesol plošné
zvýšenie platov (... systém neslúži na plošné
zvýšenie „nízkych“ platov učiteľov...).
Nedôvera v kontinuálne vzdelávanie učiteľov
je prejavom nedôvery vo vzdelávanie ako nástroj
zmien a pochybností o jeho účinnosti (...nemáme
validné poznatky o jeho podiele na zmene kvality
školy...).
Len vzdelávanie učiteľov mimo škôl poskytuje
kvalitnú prípravu na riešenie školských problémov
(...výskum pedagogickej praxe to nepotvrdzuje..)
Široké spektrum poskytovateľov vzdelávania
(aj za úhradu) deformuje kvalitu ponuky.
Aktuálne – systémové problémy





4/13/2015
Zle nastavený proces akreditácie
Absencia profesijných štandardov
Nemoderné prístupy v overení
profesijných kompetencií (atestácie)
Posilnenie (ale hlavne učenie sa)
zodpovednosti riaditeľov škôl a učiteľov
za profesijný rozvoj
Akcent na kvalitu systému vzdelávania a
jeho preukázateľné výsledky vo výučbe
Fázy profesijného rozvoja
4/13/2015
Implementácia
a evalvácia
výsledkov
profesijného rozvoja
Identifikácia
vzdelávacích
potrieb
Realizácia
profesijného
rozvoja
Plánovanie
profesijného
rozvoja
„ Kým škola robí reformy,
medicína robí pokroky ...“
Meirienaua, P.
Ďakujem za
pozornosť !
4/13/2015
Model profesijného rozvoja
VÝSTUP
VSTUP
Expertnosť
Pregraduálne
vzdelávanie
Stabilizácia
Adaptácia
Vyhorenie?
(3.a 4. stupeň)
(2. stupeň)
(1. stupeň)
Profesijný rozvoj
Kontinuálne
vzdelávanie
Formálne
vzdelávanie
4/13/2015
Sebavzdelávanie
Neformálne
vzdelávanie
Informálne
učenie

similar documents