( دامپروری و دامپزشکی ) با موضوع : ارزیابی گاو استاد مربوطه

Report
3
‫فاكتورهاي موثر در ارزيابي‬
‫نژاد‬
‫نژاد‬
‫اصيل (داراي ثبت مشخصات ‪ ،‬داراي ركورد)‪ -‬دورگ‪ -‬بومي‬
‫جنس نر ‪ -‬ماده‬
‫جنس‬
‫سن‬
‫سن‬
‫نوع بهره‬
‫شيري ‪ -‬گوشتي (پروراي)‬
‫فاكتورهاي موثر در قيمت گذاري دام‬
‫تاثير وضعيت دام در قيمت گذاري دام هاي حذفي‬
‫‪BCS‬‬
‫چاق‬
‫‪>3‬‬
‫متوسط‬
‫‪2 .5 - 3‬‬
‫الغر‬
‫‪<2‬‬
‫تاثير وضعيت دام در قيمت گذاري دام هاي داشتي و تليسه آبستن‬
‫سن و جنس‬
‫فاكتورهاي‬
‫موثر بر داشت‬
‫آبستني و سن‬
‫آبستني‬
‫ميزان توليد‬
‫شير‬
‫ارزش ژنتيكي‬
‫نحوه قيمت گذاري دام اصيل‬
‫گاو‬
‫حذفي‬
‫درجه يك‬
‫درجه دو‬
‫درجه سه‬
‫گاو‬
‫داشتي‬
‫به ازاي هر كيلو گرم وزن زنده ‪7000‬‬
‫به ازاي هر كيلو گرم وزن زنده ‪6000‬‬
‫به ازاي هر كيلو گرم وزن زنده ‪5000‬‬
‫به نسبت درجا ت محاسبه‪+‬‬
‫‪ 20-25‬درصد‬
‫نحوه قيمت گذاري دام دورگ و بومي‬
‫براي گاوهاي دورگ و بومي ‪ 20-25‬درصد‬
‫نسبت به دام اصيل كاهش قيمت دارد‪.‬‬
‫نحوه قيمت گذاري تليسه‬
‫تليسه آبستن بر اساس‬
‫قيمت پايه (‪ 3‬ماه آبستن )‬
‫‪8/000/000‬‬
‫به ازاي هرماه آبستن‬
‫‪300-200‬‬
‫‪15‬‬
‫گاو شيري‬
‫گوساله نر زير ‪ 3‬ماه‬
‫گوساله نر باالي‬
‫‪ 3‬ماه‬
‫تليسه آبستن‬
‫تليسه پاكل‬
‫تركيب گله‬
‫در قيمت‬
‫گذاري‬
‫گوساله ماده زير‪ 3‬ماه‬
‫گوساله ‪ 12- 14‬ماه‬
‫گوساله ‪ 3- 6‬ماه‬
‫گوساله ‪ 8- 12‬ماه‬
‫گوساله ‪ 6- 8‬ماه‬
‫گاو شيري‬
‫‪‬شكم اول‬
‫‪‬شكم دوم‬
‫‪‬شكم سوم‬
‫‪‬شكم چهارم به باال‬
‫تليسه آبستن‬
‫‪‬سبك‬
‫‪‬سنگين‬
‫تليسه آبستن سنگين‬
‫باالي ‪ 6‬ماه‬
‫سبك تليسه آبستن‬
‫زير ‪ 6‬ماه‬
‫گاو شكم اول‬
‫‪7/000/000‬‬
‫گاو شكم دوم‬
‫‪6/500/000‬‬
‫گاو شكم سوم‬
‫‪6/000/000‬‬
‫‪5/500/000‬‬
‫گاو شكم چهارم به‬
‫باال‬
‫تليسه پاكل‬
‫‪6/000/000‬‬
‫گوساله ‪12-14‬‬
‫ماهه‬
‫‪5/500/000‬‬
‫گوساله‬
‫‪ 8-12‬ماه‬
‫‪5/000/000‬‬
‫گوساله‬
‫‪ 6-8‬ماه‬
‫‪4/500/000‬‬
‫گوساله‬
‫‪ 3-6‬ماه‬
‫گوساله‬
‫زير‪ 3‬ماه‬
‫‪3/500/000‬‬
‫‪2/500/000‬‬
‫نحوه قيمت گذاري گوساله نر‬
‫گوساله نر شيرخوار‪ :‬بر اساس قيمت مبنا ( ‪ 15‬روز )‬
‫تا يك ماهگي به ازاي هر روز افزايش يا كاهش‬
‫‪ 1/100/000‬تومان‬
‫‪ 10/000‬تومان‬
‫گوساله نر شيرگرفته ‪ 100‬كيلوگرم وزن زنده تا ‪200‬كيلوگرم وزن زنده‬
‫به ازاي هر كيلو افزايش ‪ 8000‬تومان‬
‫‪ 4000‬تومان اضافه و كسر مي گردد‪.‬‬
‫به ازاي هر كيلو كاهش‬
‫گوساله نر ‪ 200‬كيلوگرم وزن زنده تا ‪300‬كيلوگرم وزن زنده‬
‫‪%20‬به قيمت عرف بازاراضافه ميشود‬
‫گوساله نر باالي ‪300‬كيلوگرم وزن زنده‬
‫قيمت عرف بازار‬
‫‪ 1/700/000‬تومان‬
‫روش هاي معمول حذف از گله‬
‫زنده‬
‫شكم خالي‬
‫ذبح‬
‫تلف‬
‫الشه خالص‬
‫شناسايي درصد اجزاي مختلف الشه در گاو ذبح شده‬
‫گاو مرغوب با وزن ‪ 600‬كيلويي ‪ % 50 ،‬الشه خالص دارد‪.‬‬
‫درصد اجزا مختلف در الشه‪:‬‬
‫‪25‬‬
‫استخوان‬
‫‪25‬‬
‫ران‬
‫‪20‬‬
‫سردست‬
‫‪15‬‬
‫دنده ها‬
‫‪8‬‬
‫راسته‬
‫‪7‬‬
‫گردن‬
‫روش هاي تخمين وزن زنده دام‬
‫باسكول‬
‫وزن متر‬
‫ارتفاع جدوگاه‬
‫تخمين وزن دام با استفاده از ارتفاع جدوگاه‬
‫سن (ماه)‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪10‬‬
‫‪14‬‬
‫‪18‬‬
‫تليسه آبستن‬
‫گاوشيري‬
‫ارتفاع جدوگاه (‪)cm‬‬
‫وزن (‪)kg‬‬
‫‪50‬‬
‫‪86‬‬
‫‪100‬‬
‫‪120‬‬
‫‪129‬‬
‫‪134‬‬
‫‪142‬‬
‫‪>150‬‬
‫‪40‬‬
‫‪76‬‬
‫‪120‬‬
‫‪270‬‬
‫‪360‬‬
‫‪440‬‬
‫‪580‬‬
‫‪700‬‬
‫تخمين وزن دام با استفاده از وزن متر‬
‫دور سينه (‪)cm‬‬
‫‪104‬‬
‫‪130‬‬
‫‪160‬‬
‫‪170‬‬
‫‪183‬‬
‫‪200‬‬
‫‪205‬‬
‫‪210‬‬
‫وزن ( ‪)kg‬‬
‫‪100‬‬
‫‪200‬‬
‫‪350‬‬
‫‪400‬‬
‫‪500‬‬
‫‪650‬‬
‫‪700‬‬
‫‪750‬‬

similar documents