ББИА

Report
Ели Попова
ББИА
◦ Финансова несигурност
◦ Динамично въздействие на новите технологии върху
библиотечните услуги
◦ Библиотечната професия в България
◦ Ролята и мястото на ББИА
◦ Координацията, кооперирането и комуникацията – изисквания
на 21 век за успешно развитие и устойчиви резултати





Сдружение „Българска библиотечно-информационна асоциация” доброволна и независима професионално-творческа организация
Професионалната организация е основана през 1990 г. като Съюз на
библиотечните и информационните работници в България. От 2008 г.
сдружението носи името Българска библиотечно-информационна
асоциация (ББИА)
Към април 2013 г. ББИА има 1037 индивидуални и 80 колективни
членове. Териториалните секции на асоциацията са 22, а тематичните
секции – 6
Сайт в интернет: www.lib.bg – 2012 г. – 66 000 посещения; 33 000 на
уникални посетители. Консултациите – посетени 7 000 пъти
Профил във Фейсбук – 900 приятели; 410 посещения дневно




Да повишава осведомеността на обществото за ролята и значението на
всички видове библиотеки и да насърчава застъпничеството за
библиотеките и професиите в библиотечно-информационния сектор
Да участва в разработването на националните библиотечноинформацинни политики, нормативна уредба и приложението й
Да стимулира и подпомага използването на иновативни политики и
практики за обогатяване на библиотечните фондове и обновяване на
услугите в традиционна и виртуална среда и въвеждането на съвременни
информационни и комуникационни технологии
Да работи по изпълнението на издателската програма и реализацията на
информационната политика




Да работи системно за продължаващото образование, професионалното
обучение и кариерното развитие на специалистите в библиотечноинформационния сектор
Да работи за издигане на престижа и статута на професията, за
организационното развитие на асоциацията и популяризиране на
дейността й
Да работи за изграждането на организационния капацитет на
асоциацията
Да участва в работата по действащи национални програми и проекти,
както и да инициира нови такива от местно, национално и международно
значение

Нормативната база
◦
◦
◦

Поднормативни и инструктивни материали
◦
◦
◦

Новости и тенденции в развитието на БИО. Семинари, конференции и др.
Документи и форуми на ИФЛА и ЕБЛИДА
Насърчава сътрудничеството между библиотеките в България и чужбина
Национални програми и проекти
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Стандарт БИО
Наредба за запазване на библиотечните фондове
Експертно-консултантски услуги
Информационна политика
◦
◦
◦

ЗОБ
Закон за предучилищното и училищното образование
ТК 16
Национална програма за опазване и достъп до националното писмено културно наследство
Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност - МК
Програма „Глобални библиотеки“ - ФБМГ
УЦЖ - ЕК
Маратон на четенето
НБС
Библиотеките и обществото
◦
Посланици на библиотеките

Продължаващо образование, професионално обучение и кариерно развитие
◦
◦
◦

Организационен капацитет
◦
◦
◦

ЦПОБ
Професионална квалификация „Библиотекар“
Програма за специализации и участия в международни форуми
Стратегия за развитието на ББИА
Секции към ББИА
Контекти на ББИА с международни организации и участие на експерти в работата на ИФЛА и други
международни форуми
Издателска програма
◦
◦
Издателска дейност – монографии, списание
Система от учебни помагала

Информационна политика

Статута на професията
◦
◦
◦
Награди
Етичен кодекс
Участие в избора на ръководители на библиотеки и центрове в подкрепа на професионализма

Членство на ББИА в международни организации
◦
◦

Партньорства
◦
◦
◦



ИФЛА – ПК „Публични библиотеки“, „Мениджмънт на библиотечните асоциации“, ПК на секция
по каталогизация
ЕБЛИДА
ПРОЕКТИ
ОБЯНА НА ДОБРИ ПРАКТИКИ
ИНФОРМАЦИОНЕН ОБМЕН
Съвместимост на стандарти, нормативни и инструктивни документи
Съпричастност към възникнали проблеми и активно участие в търсенето и
намирането на решения
Активна професионална комуникация чрез възможностите, предоставени
от новите технологии

similar documents