Modul 2 - Techniky plánování výzkumu

Report
Realizátor
projektu:
AC Innovation
s.r.o.
Nové vzdělávací moduly pro řízení inovací a VaV
v průmyslových firmách
reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.11/02.0112
Techniky plánování výzkumu
Ing. Ildikó Csölle Putzová, Ph.D., MBA
Ing. Petr Holec, CSc.
Praha
8.04.2014
Techniky plánování výzkumu – osnova
Osnova přednášky
■ Úvod do problematiky plánování výzkumu – inovace a plánování
budoucnosti (Foresight)
■ Co je Foresight?
■ Metody, principy
■ Scénáře, Roadmapping
■ Příklady využití Foresightu
© 2014 AC Innovation s.r.o.
2
Úvod do problematiky plánování výzkumu - inovace
■ Inovace zasahují do všech klíčových aktivit ve firmě
■ Provádí se jak ve spojení s výrobky a technologickými procesy
■ tak také s řízením podniku a s marketingovými a obchodními
aktivitami
„Therefore, we will simply define innovation as the setting up of a new production
function. This covers the case of a new commodity, as well as those of a new form
of organization such as a merger, of the opening up of new markets, and so on.“
Joseph A. Schumpeter, 1939
© 2014 AC Innovation s.r.o.
2
Úvod do problematiky plánování výzkumu - inovace
Josef Alois Schumpeter (1883 Třešť- 1950 Taconic, USA) - akademický ekonom a politolog
■ Inovace a technologické změny národů pochází od podnikatelů, tzv.
„divých duchů“
■ Nalezl pro ně německé slovo Unternehmergeist (podnikatel-duch)
■ Věřil, že tito jedinci jsou těmi, kteří způsobují, že ekonomika země
funguje
■ Později, jako profesor Harvardu, poukázal na to, že skutečnými zdroji
inovací a hybateli ekonomikou jsou velké společnosti, které mají zdroje
a kapitál pro investice na výzkum a vývoj
■ Oba tyto argumenty mohou v současnosti stát vedle sebe, jako
vzájemně se doplňující
© 2014 AC Innovation s.r.o.
2
Úvod do problematiky plánování výzkumu – Výzkum a inovace
TRANSFER TECHNOLOGIÍ – přenos nového poznatku do
komerčně uplatnitelnou technologii
Horizontální transfer
Aplikace
Prvotní aplikace
Vertikální transfer
Vývoj
Aplikovaný
výzkum
Strategický
výzkum
Základní výzkum
Aplikace
Aplikace
Dle dostupných údajů ze studií zpracovaných pro EU:
■
Výzkumné instituce představovali jen 5% zdrojů –
námětu pro inovující firmy
■
Jejich patenty vyvolali jen 3% inovací ve výrobě a
1% v sektoru služeb
■
Průzkumy uskutečněné v SR poukázali na to, že
pouze 1% inovací v podnicích má svoje
poznatkové zázemí v akademické sféře.
Zdroj: BIC Group
© 2014 AC Innovation s.r.o.
2
Úvod do problematiky plánování výzkumu – Výzkum a inovace
Bariéry pro vytváření inovací podniky – kraje ČR
Zdroj: Analýza inovačního potenciálu, TC AV, 2008
© 2014 AC Innovation s.r.o.
2
Úvod do problematiky plánování výzkumu – Výzkum a inovace
■ Z historického pohledu byl na inovační proces charakteristický
radikální způsob (brzdy, bankomaty, uvedení a masové rozšíření
mobilních telefonů nebo vývoj internetu včetně služeb)
■ V současnosti se potkáváme spíše s vývojem inkrementálním a
inovace pro zlepšení produktů a služeb vznikají postupně
■ Životní cyklus inovací a nových technologií se neustále zkracuje a
tím vzniká potřeba předvídat vývoj a ovlivňovat jeho směřování
© 2014 AC Innovation s.r.o.
2
Úvod do problematiky plánování výzkumu – Výzkum a inovace
■ Velké podniky využívají pro tento účel procesy jako jsou: „Technology
Assesment“, „Technology Forecasting“ a „Technology Foresight“
■ Pomocí těchto metod formulují vizi, nečekané a nepředvídatelné
události
■ Například, letecká divize společnosti Daimler Chrysler, se již od
počátků devadesátých let připravovala v rámci programu Foresight na
scénář "co kdyby" leteckou dopravu zasáhly teroristické útoky.
(Mendonça et al. [2004]).
© 2014 AC Innovation s.r.o.
2
Techniky plánování výzkumu– vysvětlení pojmů
■ „Forecast“ vs „Technology Foresight“ – proces Forecasting
předpokládá existenci pouze jedné alternativy budoucnosti, zatímco
technology Foresight předpokládá více budoucností (scénáře,
alternativy)
 Foresight může využít Forecasting a může přispět k plánování
■ „Foresight“ vs „Technology Foresight“ – rozdíl je v tom, že proces
Foresight ovlivňuje budoucnost nejen technologií, ale i sociální a
ekonomické poměry
■ Plánování vs. Foresight – Plánování využívá obvykle kratší časové
horizonty (1-5 let), Foresight využívá delší období (10-20 let)
© 2014 AC Innovation s.r.o.
2
Techniky plánování výzkumu– Foresight
Definice Foresightu:
Loveridge (2001): „Foresight je participativní metodou systematického
procesu shromažďování týkajících se budoucnosti“
Martin (1985): „Foresight v oblasti VaVaI je procesem systematického
pokusu o náhled na budoucnost vědy, technologií, ekonomie a
společnosti v dlouhodobějším pohledu s cílem identifikovat oblasti
strategického výzkumu a nových technologií, které mají největší
potenciál přispět k ekonomickému a sociálnímu rozvoji.“
Georghiou (1996): “Technologický foresight je systematický nástroj
identifikace a hodnocení těch oblastí výzkumného a technologického
vývoje, které mohou mít velký vliv na zvýšení konkurenceschopnosti
a kvality života.“
© 2014 AC Innovation s.r.o.
2
Techniky plánování výzkumu– Foresight
Foresight – základní charakteristiky
■ Je participativní
■ Orientuje se na budoucnost (dlouhodobý horizont)
■ Vychází z konkrétních údajích
■ Počítá s více varianty budoucnosti
■ Vyžaduje účast expertů z různých oblastí (multidisciplinární)
■ Zakládá na konsenzu zúčastněných
■ Kombinuje metody
■ Flexibilita a rozsah použití
Není to strategické plánování!
© 2014 AC Innovation s.r.o.
2
Techniky plánování výzkumu– Foresight
Foresight – očekávané výstupy
■ Kromě klasických výstupů jako např. plány kroků jsou to:
 snadnější zdůvodnění akčních plánů, založených na vzájemném
dialogu, větší odbornosti a kombinaci názorů
 nový strategický nástroj/ inteligence pro firmy, které podporují
inovace
 snadnější koordinace, nové partnerství mezi hráči z ekonomické
a VaV sféry
© 2014 AC Innovation s.r.o.
2
Techniky plánování výzkumu– Foresight
Foresight – Proč?
■ být co nejvíce připraven na to, co se v budoucnu stane
■ získat lepší odhad toho, kde leží potenciální problémy, výzvy a
příležitosti
■ nalézt mezi nimi hlavní hybné síly
■ kromě klasických výstupů jako jsou např. plány kroků získat:
 snadnější zdůvodnění akčních plánů, založených na vzájemném
dialogu, větší odbornosti a kombinaci názorů
 nový strategický nástroj/ inteligence pro firmy, které podporují
inovace
 snadnější koordinace, nové partnerství mezi hráči z ekonomické a
VaV sféry
© 2014 AC Innovation s.r.o.
2
Techniky plánování výzkumu– historie Foresight
2
Future Studies pro korporace/v korporacích
První think-tanky
Analýzy technologií
Korporátní v
korporacích
a inovací
zakládání nových
(Shell, Toyota,
( Daimler-Benz,
think-tanků a
Daimler-Benz)
Siemens, Philips)
rozšíření konceptu
výzkumu o budoucnosti
Varovné studie
o budoucnosti
konzultační
„Doom-Saying“
(např. Římský klub,
Robert Jungk)
Výhledy do
budoucnosti
Věštírna v Delfách
Náboženský
foresight
Nostradamus
Novověk
Středověk
Antika
Aktivity novinářů, podnikatelů a expertů
Ekonomická poliVýzkumy trendů
Foresightové
tická budoucnost
v chování spotřebitelů
(e.g. Alvin Toffler,
John Naisbitt,
PROGNOS)
a marketingu (Faith
Popcorn, Trendbüro,
Matthias Horx)
Státní/vědecko-výzkumné/nadnárodní instituce
Vojenský futuroTechnology assessment
Ekonomické, politické
logický výzkum
Foresight v oblasti VaVaI
future studies (UN Millenium
(např. RAND Corpo- a technologií (studie Delphi,
Project, OEDC, think tanky)
ration, MIT)
kanceláře Technology Assessmentu)
1940 – 1960
1970
1980
1990
2000
Zdroj: TC AV
© 2014 AC Innovation s.r.o.
agentury
(např. Z_Punkt)
Foresight
(Evropské
projekty,
Regionální
Foresight
2000+
Techniky plánování výzkumu– Historický příklad
Pony express
■ V USA roce 1860 zahájila provoz služba rychlého doručování zásilek:
Pony express
■ Cesta byla dlouhá 1,900-mile (3,100 km) a vedla do města Carston
City, kde byla umístěna první telegrafická stanice
■ Alexander Majors, jeden ze zakladatelů získal více než 400 koní pro
projekt za cca 200 dolarů za jeden
■ 50 jezdců obdrželo 100 dolarů měsíčně jako výplatu (srovnatelné
mzdy pro nekvalifikované pracovní síly v době, kdy byl o 0,43 -1$ na
den
■ Stal se legendou Divokého západu (pracoval na něj např. Buffalo Bill)
© 2014 AC Innovation s.r.o.
2
Techniky plánování výzkumu– Historický příklad
Pony express
■ Zásadní změnou pro Pony express bylo dokončení
transkontinentálního telegrafu na konci roku 1861
■ Ve stejnou dobu společnost ukončila činnost
■ Pony Express se vydělal 90.000$ a ztratil 200,000 $
© 2014 AC Innovation s.r.o.
2
Plánování výzkumu – Historický vývoj
■ V letech 1945-60 v USA byl využíván Foresight při stanovování
scénářů vývoje ve vojenském, leteckém a kosmickém průmyslu
■ Přelom 60. a 70. let:
 1973: ropná krize
 Japonsko: technologické projekce a Foresight – vize
průmyslových odvětví
■ 80. léta – mírný pokles zájmu
■ 90. léta – opětovný rozmach Foresightu
■ 21. století – rozšířené využití Foresightu
© 2014 AC Innovation s.r.o.
2
Techniky plánování výzkumu– Měřítko
2
Mikro úroveň
Střední úroveň
Makro úrovně: Regionální
Národní
Kontinentální/
subkontinentální
Globální
© 2014 AC Innovation s.r.o.
Techniky plánování výzkumu– Měřítko
Aplikace
Charakteristika
Označení
2
Mikro-úroveň
individuál
Střední- úroveň
organizace, podnik
Makro- úroveň
národ, región, průmyslové odvětví
Dovednosti, chování,
charakter.
Tvorba strategií, dlouhodobé
plánování, metody pro
eliminaci rizik, participativní
proces
Participativní, metody orientované
na budoucnost, na podporu
rozhodování a přípravu rozhodování
Organizační předvídavost
(Organisational foresight)
Manažerská předvidavost
(Executive foresight)
Podnikatelská předvídavost
(Entrepreneurial foresight)
Strategická předvídavost
(Strategic foresight)
Podniková předvídavost
(Corporate foresight)
Strategická předvídavost
(Strategic foresight)
Technologická předvídavost
(Technology foresight)
Společenská předvídavost
(Social foresight)
Typické metody
(např.)
’Wild card’ management
Technology roadmapping
Technika QUEST
Critical technologies
Brainstorming
Workshopy pro analýzu scénářů
Praktické
využití (např.)
Daimler Chrysler A.G.,
investiční oddělení ING
Národní programy: ČR, Japonsko,
Finsko, Norsko, UK, atd.
ČR: Projekt 42 Foresight a
technologické oblasti strategického
významu
Siemens A.G.; Nokia
© 2014 AC Innovation s.r.o.
Techniky plánování výzkumu– Foresight
2
Základní rozdělení Foresightu
Explorativní
vs.
normativní přístup
Co se stane,
když...?
Jak dosáhnout
toho, co chci?
Součas
nost
Součas
nost
čas
© 2014 AC Innovation s.r.o.
čas
Techniky plánování výzkumu– Foresight
2
Základní rozdělení Foresightu
Kvantitativní
vs.
■
Založené na číselných údajích
■
Výhody:
 Srozumitelnost, přehlednost
■
Nevýhody:
 Nízké využití pro popis
kvalitativních faktorů (politické
změny, soc. podmínky, atd.)
■
■
Využívají se často v případech,
když není možné vyjádřit klíčové
trendy pomocí čísel
■
Výhody:
 Podporují kreativní myšlení
(Brainstorming, sci-fi)
■
Výstupy:
 Grafy, tabulky, obrázky
Zdroje:
 Dotazníkové průzkumy,
workshopy, přímá interakce
Zdroje:
 Statistické údaje, odhady
expertů
■
Kvalitativní
■
Výstupy:
 Ilustrace zobrazující
komplexní vztahy (např. Mindmaps)
© 2014 AC Innovation s.r.o.
Techniky plánování výzkumu – Metody Foresight
Metoda - definuje postup definovaných kroků k dosažení cíle
■ Existuje velké množství metod a v praxi se často využívá jejich
kombinace
■ Výběr a použití správné metody je klíčové pro efektivní a úspěšný
Foresight
■ Metoda se vybírá dle dostupných zdrojů a metodologických kompetencí
■ Neexistuje všeobecné pravidlo pro výběr nejvhodnější metody pro daný
případ
© 2014 AC Innovation s.r.o.
2
Techniky plánování výzkumu – Metody Foresight
2
Kvantitativní
Semi-kvantitativní
Kvalitativní
Využívají měřitelné
ukazatele, statistických
analýz, výsledky založené
na tvrdých datech
Matematické/statistické
zpracování názorů nebo
odhadů
Založené na kreativitě a
subjektivitě
Benchmarking
Cross-impact analýza
Brainstorming
Bibliometrická, patentová
analýza
Strukturální analýza
Expertní panely
Extrapolace trendů
Delphi
Konference, workshopy
Modelování
Metoda kritických
technologií
Vizionářské předpovědi
Roadmapping
Rozhovory
Kvantitativní scénáře
Morfologická analýza
SWOT analýza
Socioekonomické scénáře
Zdroj: TC AV
© 2014 AC Innovation s.r.o.
Techniky plánování výzkumu – Metody Foresight
Popper (2008) rozlišuje metody, které jsou založeny na různých typech
znalosti - ty, které:
■ jsou založené na datech a zpracování dat pomocí statistických metod a
modelování (např. extrapolace, počítačová simulace)
■ jsou založené na odbornosti a názorů a argumentaci odborníků (např.
odborné studie, dotazníkové šetření)
■ spojují různé hráče aby se vzájemně ovlivnili v tváří v tvář (např. na
seminářích a konferencích)
■ zdůrazňují tvořivost ať už klasické individuální tvořivost nebo rozvoj
přesvědčivých průběhů a vizí (např. prostřednictvím scénáře
workshopů a brainstorming)
© 2014 AC Innovation s.r.o.
2
Techniky plánování výzkumu – Metody Foresight
2
představivost
■
Kvalitativní
■
Semi- kvalitativní
■
Kvantitativní
Úzký okruh
expertů
Diskuse,
výměna
znalostí
Zpracování dat
© 2014 AC Innovation s.r.o.
Techniky plánování výzkumu – Metody Foresight
2
Deset nejpoužívanějších metod v evropských Foresight projektech
Creativity
■ Kvalitativní
■ Semi- kvalitativní
■ Kvantitativní
Interaction
Expertise
Popper (2008)
Evidence
© 2014 AC Innovation s.r.o.
Techniky plánování výzkumu – Metody Foresight
Zdroj BIC Bratislava
© 2014 AC Innovation s.r.o.
2
Techniky plánování výzkumu – Metody Foresight
Aplikace Foresight metod v praxi – statistika (40 dotázaných subjektů)
Zdroj BIC Bratislava
© 2014 AC Innovation s.r.o.
2
Techniky plánování výzkumu – Metody Foresight
2
Spektrum metod používaných v oddělení výzkumu společnosti
Deutsche Bank
Prognózy
Alternativní budoucnosti
Systematické
sociální analýzy
Kvalitativní
analýzy
Scénáře
Projekce
trendů
Nástroje pro
dlouhodobou
předpověď vývoje HDP
Kvantitativní
analýzy
Nástroje pro
krátkodobou
předpověď vývoje HDP
Dynamika
systému
HDP risk
model
Předpovědní
regresní modely
Zdroj TC AV
© 2014 AC Innovation s.r.o.
Techniky plánování výzkumu – Scénáře
Scénáře:
■ Systematické, jasné vize možných buducností
■ Prezentují jednotný obraz/náhled, který spojuje mnoho detailů/faktorů
(obvykle kvantifikovatelné i kvalitativní)
„Není to predpověď ale jedna z možných projekcí budoucnosti!“
prof. Michael Porter, Harvard Business School
© 2014 AC Innovation s.r.o.
3
Techniky plánování výzkumu – Scénáře
Logický rámec vzniku scénáře:
© 2014 AC Innovation s.r.o.
3
Techniky plánování výzkumu – Scénáře
Vznik scénáře:
© 2014 AC Innovation s.r.o.
3
Techniky plánování výzkumu – Scénáře
Od fakta k výhledům:
© 2014 AC Innovation s.r.o.
3
Techniky plánování výzkumu – Scénáře
Používané metody při tvorbě scénářů:
■ Předpovědi vizionářů
■ Expertní skupiny, analýza literatury
■ “Modelování”
 Statistické, grafické programy a simulace (např. DECIDE 2000)
 Křížové analýzy, gaming
■ Průzkumy (Delphi), klastrování alternativních názorů, pohledů
■ Workshopy
© 2014 AC Innovation s.r.o.
3
Techniky plánování výzkumu – Scénáře – příklad z ČR (ČEZ, a.s.)
■ Primárně z externích zdrojů (výhledové studie EU do roku 2050,
světové energetické scénáře vypracované světovými analytickými
agenturami)
■ Relevantní zejména dlouhodobé výhledy v cenách komodit (např. ropy
nebo černého uhlí)
■ Základ pro vypracování vlastních specifičtějších analýz a modelových
situací ve střednědobém výhledu (cca 10 let)
■ Vytváření možných „energetických světů“, podle nich pak zjišťuje dopad
jak na energetické trhy, tak primárně na současné portfolio ČEZu
■ Na základě hodnocení těchto dopadů je tvořena strategie, která je
aktualizována každého půl roku
■ Kritérium: maximální finanční přínos za současné struktury portfolia
© 2014 AC Innovation s.r.o.
3
Techniky plánování výzkumu – Scénáře – příklad z ČR (ČEZ, a.s.)
Vizualizace scénářů a strategií:
© 2014 AC Innovation s.r.o.
3
Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping
TECHNOLOGY ROADMAPPING – cestovní mapy
■ Roadmapping je jedna ze široko používaných metod v podnicích,
průmyslových sektorů, státní a regionální sféře
■ Cílem této metody je zesladit, nastavit investice a jiné aktivity
vzhledem k požadovaným cílů a strategiím
■ Nejčastější používané Roadmapy sú technologické a výrobkové
■ Roadmapping poskytne strukturovanou „cestu“ k dosáhnuti
požadovaného cíle prostřednictvím návrhu opatření a aktivit ve
předem definovaných sektorů resp. oblastí
■ Existuje několik metod na tvorbu cestovní mapy
© 2014 AC Innovation s.r.o.
3
Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping
TECHNOLOGY ROADMAPPING – spojení dvou pólů
■ Market „pull“ - Jak dosáhnout cíle?
 Orientace na trh
 Plánování
 Hodnocení potenciálu výrobku pro úspěch na trhu
 Východiskem je spotřebitel
■ Technology „push“
 Jaké příležitosti se mohou objevit?
 Orientace na technologie
 Hledání příležitostí
© 2014 AC Innovation s.r.o.
3
Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping
3
Podoba – víceřádkové časové tabulky
Čas
Trh, vnější
prostředí
Načasování
PROČ? (know-when)
Pull
Produkt/služba/
systém
Cíl
(know-why)
CO? Akce
(know-what)
Technologie,
Zdroje,
Dovednosti
Kde jsme?
Push
JAK?
Čeho se chceme dosáhnout?
Jak to dosáhneme?
Zdroj: EIRMA
© 2014 AC Innovation s.r.o.
Zdroje
(know-how)
Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping
3
Tyty cestovních map:
■ Průmyslové technologické cestovní mapy - k posouzení a extrapolaci
směru trhem řízených požadavků v oblasti technologií k určení strategie
výzkumu a vývoje pro splnění těchto požadavků
■ Vědecké a technologické cestovní mapy - k výběru z řad nových
technologií
■ Produktové cestovní mapy - používané společnostmi pro identifikaci
technických procesů, příležitostí a rizik, spojených s vývojem konkrétního
produktu nebo služby
■ Programové cestovní mapy – jsou využívané státním nebo soukromým
sektorem pro hodnocení vlivu nově vznikajících problémů na strategický
směr dlouhodobého programu
Zdroj: EIRMA
© 2014 AC Innovation s.r.o.
Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping
Základní principy Roadmappingu:
■ Kde se nyní nacházíme?
 Jaké jsou současné (omezené) zdroje a dostupnost různých
technologií, jaká je úroveň lidských zdrojů ve firmě, v jaké situaci se
firma nachází
■ Čeho chceme dosáhnout? Jaké jsou cíle firmy (nejčastěji úspěšné
uvedení nového produktu na trh)
■ Jak toho dosáhneme?
 Jaká je posloupnost kroků, opatření a činností v čase, které ke
vstupu produktu na trh vedou?
Zdroj: EIRMA
© 2014 AC Innovation s.r.o.
3
Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping
Phaal, Farrukh, Probert (2001)
© 2014 AC Innovation s.r.o.
4
Techniky plánování výzkumu – Důvody pro Roadmapping
Nejčastější indikátory pro využití Roadmapping:
■ Poptávka ze strany trhu se v rámci odvětví dramaticky mění
■ Průmysl nebo odvětví dosáhl strategického „rozcestí“ s ohledem na vstup na
nové trhy, hledání nových technologií a získávání nových dovedností
■ Společnost ztrácí podíl na trhu, nedaří se zvýšit podíl na trhu, otevřít nové trhy
nebo čelí konkurenční hrozbě
■ Společnosti mají představu o své místo na budoucích trzích, ale nemají strategii
pro provedení vizi v zítřejší realitu
■ Společnosti čelí nejistotě o tom, jaké technologie a aplikace budou budoucí trhy
budou požadovat a jaké nové technologie budou potřebovat
■ Společnosti chybí prostředky a dovednosti potřebné k podpoře inovací, a bude
využívat společné iniciativy v oblasti výzkumu a vývoje, zajišťování zdrojů , nebo
dodavatelského řetězce
Zdroj: EIRMA
© 2014 AC Innovation s.r.o.
3
Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping
Roadmapping – standardní proces T-Plan
Zdroj: EIRMA
© 2014 AC Innovation s.r.o.
3
Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping
Propojení metod Scénáře a Roadmapping
1) Základem jsou scénáře
Vytvoření cestovních map pro každý scénář
Scénář A
&
implikace
2) Základem je cestovní mapa
Využití scénářů jako testovacího
prostředí pro případné úpravy
cestovní mapy
Scénář B
&
implikace
Trh, vnější
prostředí
Scénář C
&
implikace
Scénář D
&
implikace
Produkt/služba/
systém
Technologie,
Zdroje,
Dovednosti
Zdroj: TC AV
© 2014 AC Innovation s.r.o.
3
Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping
Zdroj: TC AV
© 2014 AC Innovation s.r.o.
3
Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping
Zdroj: EIRMA
© 2014 AC Innovation s.r.o.
3
Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping
© 2014 AC Innovation s.r.o.
3
Techniky plánování výzkumu –Roadmapping
3
Zdroj: PSCR
© 2014 AC Innovation s.r.o.
Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping vizualizace
3
Phaal, Farrukh, Probert (2001)
Zdroj: TC AV
© 2014 AC Innovation s.r.o.
Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping
© 2014 AC Innovation s.r.o.
3
Techniky plánování výzkumu - shrnutí
■ Výhody metody Roadmapping:
 Vytvořit rámec pro koordinaci výzkumu a vývoje a investic
 Identifikovat oblasti vědy a techniky s nejvyšším potenciálem pro
odvětví
 Identifikovat nejvýznamnější technologií potřebných v budoucnu
 Podpořit integrované strategické plánovaní
 Vyhnout se rizikovým a neproduktivních investic do technologií
 Definovat kroky potřebné k přenosu technologií do komerční
podoby
© 2014 AC Innovation s.r.o.
3
Techniky plánování výzkumu - shrnutí
■
Foresight - systematický nástroj pro:
 Odhad budoucího možného vývoje
 Podporu tvorby strategií a strategického rozhodování
− Větší připravenost na různé varianty budoucího vývoje
− Aktivní spoluvytváření budoucnosti
© 2014 AC Innovation s.r.o.
3
Techniky plánování výzkumu - shrnutí
Co Foresight nedokáže:
■ Nahradit rozhodovací proces
■ Nemůže vést k absolutnímu konsenzu
■ Nenahrazuje aktivity, umožňuje pouze je orientovat
žádoucím směrem
© 2014 AC Innovation s.r.o.
3
Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping
Hlavní evropské Foresightové komunity
European Foresight Platform (www.foresight-platform.eu/)
 Sdílení výsledků foresightových projektů rámcových programů, nebo
na národní/regionální úrovni
Interconnecting Knowledge (www.iknowfutures.eu)
 Dynamicky rozvíjející se komunita, otevřená pro kohokoliv (nutnost
vytvořit si vlastní profil)
 1852 uživatelů z 85 zemí, 84 z Česka (28. června 2012)
 Sdílení studií, projektů, článků
 Rozsáhlá databanka slabých signálů a divokých karet
Zdroj: TC AV
© 2014 AC Innovation s.r.o.
3
Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping
Tato cestovní mapa reflektuje kolektivní
pohled na průmysl od více než 210 účastníků z
více než 110 organizací.
Identifikace klíčových technologií pro
udržitelný rozvoj evropské silniční
dopravy
Zdroj: TC AV
© 2014 AC Innovation s.r.o.
3
Techniky plánování výzkumu - shrnutí
Zdroje:
■
Phaal, Robert., Technology Roadmapping [online], [cit. 2009-11-20], Dostupný z www:
<http://www.unido.org/fileadmin/import/16963_TechnologyRoadmapping.pdf>, [2003]
■
Gaynor G.H.: Handbook of Technology management, McGraw-Hill, new yoork, [1996]
■
European institute of Technology management (EITM), Dostupné z www: <http://www.
eitm.eng.cam.ac.uk>
■
Bower J.L., Christensen: Disruptive technologie: catching the wave, harvard Bus. rev. [1995]
■
Gordon, T. J.:The Delphi Metod. Futures Research Methodology, [online], AC/UNU Millennium Project,
Dostupný z www <http://www.futurovenezuela.org/_curso/5-delphi.pdf> [2006]
■
Jackson M., Shaping Tomorrow’s Practical Foresight Guide- Preface, [2011]
■
Valenta, O.: Foresight prezentace ppt.
■
BIC Bratislava
© 2014 AC Innovation s.r.o.
3
- DĚKUJI ZA POZORNOST Ing Ildikó Csölle Putzová, Ph.D., MBA
GSM: 603357008
E-mail: [email protected]
Ing. Petr Holec, CSc.
GSM: 606750660
E-mail: [email protected]
© 2014 AC Innovation s.r.o.
KONTAKT
AC Innovation s.r.o
Poděbradská 206/57,
Praha 9, PSČ 198 00
Email: [email protected]
Web: http://acinnovation.cz
IČ: 6405261
AC Innovation s.r.o.
strana 59

similar documents