การพัสดุ - หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Report
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดหาพัสดุ
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี วำ่ ด้วยกำรพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี วำ่ ด้วยกำรพัสดุ
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
1
สำนักมำตรฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
3
กระบวนการบริหารงานพัสดุ
กำหนดควำมต้องกำร
งบประมำณ
จัดทำแผน
เบิกจ่ำยเงิน
จัดหำพัสดุ
กำรบริหำรสัญญำ
กำรควบคุมและจำหน่ ำยพัสดุ
สำนักมำตรฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
4
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
แบ่งออกเป็ น 5 ระยะ คือ
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
กำรกำหนด
ควำมต้องกำร
และกำรขอ
งบประมำณ
กำรเตรียมกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงเ
ระยะที่ 3
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ระยะที่ 4
กำรบริหำร
สัญญำ
ระยะที่ 5
กำรควบคุมและ
จำหน่ ำยพัสดุ
สำนักมำตรฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
การใช้บงั คับตามระเบียบฯ
การใช้ บังคับ
ส่ วนราชการ
การพัสดุ
เงิน งปม. เงินกู้
เงินช่ วยเหลือ
6
สำนักมำตรฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
การพัสดุ
การ
จัดทาเอง
การ
แลกเปลี่ยน
การซื้อ
การพัสดุ
การจ้าง
การเช่า
การจ้าง
ออกแบบ
ควบคุมงาน
การจ้าง
ที่ปรึกษา
7
การใช้บงั คับ
ระเบียบฯ 35
ข้อ 6
ส่วนราชการ
เงิน
งบประมาณ
งบประมาณ
รายจ่ ายประจาปี
งบประมาณ
รายจ่ ายเพิม่ เติม
เงินกู ้
เงินที่ รมต. คลัง
อนุญาตให้ ไม่ ต้อง
ส่ งคลัง ตาม พ.ร.บ.
วิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 มาตรา 24
เงินกู้ตามกฎหมาย
ว่ าด้ วยการให้ อานาจ
กระทรวงการคลัง
กู้เงินจาก ตปท.
เงินช่วยเหลือ
รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การระหว่างประเทศ
สถาบันการเงินระหว่าง
ประเทศ
องค์การต่างประเทศ
มู ลนิธิ/เอกชนต่างประเทศ
8
• ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ ไขเพิม่ เติม ข้ อ 13 กาหนดว่ า “หลังจากได้ ทราบยอดเงิน
ที่จะนาไปใช้ ในการจัดหาแล้ ว ให้ ส่วนราชการรีบดาเนินการ
ตามขั้นตอนของระเบียบนี้ เพือ่ ให้ พร้ อมทีจ่ ะทาสั ญญาได้ ทันที
เมื่อได้ รับอนุมัตทิ างการเงินแล้ ว
• พระราชบัญญัติวธิ ีการงบประมาณ มาตรา 23 กาหนดสรุปว่ า
ห้ ามมิให้ จ่ายเงินหรือก่ อหนีผ้ ูกพันตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ ายเพิม่ เติม จนกว่ าจะได้ รับอนุมัตเิ งินประจางวดแล้ ว
9
ระเบียบพัสด ุ 35
ข้อ 13
ทราบยอดเงิน
ทาสัญญา
รีบดาเนินการ
ตามแผน
ได้รบั อน ุมัติ
ทางการเงิน
แนววินิจฉัย กวพ.
ว 429 ลว. 8 ธ.ค. 54
1.ทราบยอดเงิน คือ งบประมาณผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา
(กรณีงบกลางผ่านสานักงบประมาณ)
2. การเริม่ ดาเนินการจัดหา คือ การดาเนินการในขัน้ ตอนที่ตอ้ ง
ผูกพันกับบ ุคคลภายนอก (การประกาศฯ)
10
หนังสือคณะกรรมการว่ าด้ วยการพัสดุ
ด่ วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 320 ลว. 27 ส.ค. 55
ซ้ อมความเข้ าใจเกีย่ วกับการเตรี ยมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกาศใช้
เพือ่ ให้ หน่ วยงานสามารถก่ อหนีผ้ ูกพันและเบิกจ่ ายเงินได้ ทนั และเป็ นไปตามนโยบาย
เร่ งรัดการเบิกจ่ ายเงินของรัฐบาล ให้ เริ่มดาเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างตามระเบียบไว้ก่อนได้
เมือ่ สภาผู้แทนราษฎร
ได้ พจิ ารณาอนุมตั ิร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 แล้ ว
ให้ ถือว่ าทราบยอดเงิน
แล้ วโดยอนุโลม
แต่ จะก่ อหนีผ้ ูกพัน (ลงนามในสั ญญา) ได้ เมือ่ พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผล
ใช้ บังคับ และสานักงบประมาณได้ จัดสรรงบประมาณให้ แล้ ว
เงือ่ นไข : การจัดซื้อหรือจัดจ้ างครั้งนีจ้ ะมีการลงนามในสัญญาได้ ต่อเมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลใช้ บังคับ และได้ รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 จากสานักงบประมาณแล้ว และ
ในกรณีที่ไม่ ได้ รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 จาก
สานักงบประมาณเพือ่ การจัดหาในครั้งดังกล่าว ส่ วนราชการและหน่ วยงานสามารถ
ยกเลิกการจัดหาได้
การซือ้ ทุกชนิดที่มีการติดตัง้ ทดลอง และบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
การซื้อโดยระบุยหี่ ้ อสินค้ าได้ หรื อไม่?
ตามมติ ครม. แจ้ ง ตามหนั ง สื อ ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
ที่ สร 0203/ว 52 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2520 กาหนดห้ ามมิให้ ส่วนราชการ
ระบุยี่ห้อสิ นค้ าที่จะซื้อ หรื อกาหนดคุณลักษณะเฉพาะให้ ใกล้ เคียงยี่ห้อใด
ยีห่ ้ อหนึ่ง
ข้ อยกเว้ น เว้ นแต่ เป็ นพัสดุ ที่โดยลักษณะของการใช้ งานหรื อมีข้อจากัด
ทางเทคนิคทีจ่ าเป็ นต้ องระบุยหี่ ้ อเป็ นการเฉพาะ ตามระเบียบฯ ข้ อ 23 (6)
ดังนั้น ในกรณีจาเป็ นต้ องระบุยี่ห้อ ควรใช้ วิธีพิเศษ จะใช้ สอบราคาหรื อ
ประกวดราคามิได้
12
การจ้ าง : การจ้ างทาของ การรั บขนตาม ปพพ. และ
การจ้ า งเหมาบริ ก าร แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง การจ้ า งลู ก จ้ า งของ
ส่ วนราชการการรั บขนในการเดินทางไปราชการ การจ้ าง
ที่ปรึ กษา การจ้ างออกแบบและควบคุ มงาน และการจ้ าง
แรงงาน
13
- งานก่อสร้ างตามหลักทั่วไปที่มีกฎหมาย ระเบียบ
มติคณะรัฐมนตรีหรือหนังสื อเวียนที่เกีย่ วข้ องอ้างอิงได้
1. งานเคลือ่ นย้ ายอาคาร
2. งานดั ด แปลง งานต่ อ เติ ม งานรื้ อ ถอนและงานซ่ อมแซม
ซึ่ ง ส่ วนราชการเห็ น ว่ า มี ค วามจ าเป็ นจะต้ อ งมี ก ารควบคุ ม
และดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้ างตลอดเวลาดาเนินการตาม
ความเหมาะสม
(ที่ นร (กวพ) 1204/ว 1939 ลว 24 ก.พ.2537)
สำนักมำตรฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
14
ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี
ที่กำหนดให้ตอ้ งคำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง
การกาหนดราคากลางงานก่ อสร้ างของทางราชการ มีระเบียบและมติคณะรั ฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้ องให้ ต้องดาเนินการ ดังนี ้
1.ระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ข้ อ 27 กาหนดให้ ก่อน
ดาเนินการซือ้ หรื อจ้ างทุกวิธี ให้ เจ้ าหน้ าที่พัสดุต้องจัดทารายงานเสนอหัวหน้ า
ส่ วนราชการ เพื่อขอความเห็นชอบก่ อนดาเนินการจัดซือ้ หรื อจัดจ้ าง โดยในกรณี
ของงานก่ อสร้ างจะต้ องมีราคากลางเป็ นรายละเอียดประการหนึ่งที่ต้องระบุไว้ ใน
รายงาน ด้ วย
2.ในการประมูลงานก่ อสร้ างด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบพัสดุฯ
พ.ศ. 2549 กาหนดให้ ประกาศราคากลางในร่ าง TOR และให้ ใช้ ราคากลางเป็ น
ราคาเริ่มต้ นการประมูล
3.มติคณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 กาหนดให้ ส่วนราชการ อปท.
รั ฐวิสาหกิจ และหน่ วยงานอื่นของรั ฐ กาหนดราคากลางงานก่ อสร้ างตาม
หลักเกณฑ์ ท่ ีกาหนด รวมทัง้ ให้ มีการประกาศและเปิ ดเผยราคากลางในการ
ดาเนินการจัดจ้ างก่ อสร้ างทุกครั ง้ ด้ วย
มติ ครม. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง
24 ม.ค. 54
ด่วนที่ส ุด ที่ นร 0506/2497 ลว. 3 ก.พ. 54
หลักเกณฑ์การกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง
- อน ุมัติให้มีการทบทวนราคากลางงานก่อสร้างให้เป็นปัจจุบนั
- กรณีหวั หน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง
ที่คณะกรรมการกาหนดราคากลาง คานวณไว้แล้ว และ
ยังไม่ประกาศสอบราคา ประกวดราคา หรือประกาศร่าง TOR
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่หวั หน้าหน่วยงานเห็นชอบ
- ให้พิจารณาทบทวนราคากลางใหม่ให้เป็นปัจจุบนั
16
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่ วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555
แนวทางการเปิ ดเผยราคากลางงานก่ อสร้ าง
 ให้ ประกาศเปิ ดเผยข้ อมูลราคากลาง ทางเว็บไซต์ ของหน่ วยงาน และเว็บไซต์ ของ
กรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) โดยปฏิบตั ติ ามคู่มือการเปิ ดเผยข้ อมูลราคากลาง
 แนบรายละเอียดการคานวณราคากลาง BOQ. ที่หวั หน้ าส่ วนราชการให้ ความเห็นชอบ
แล้ ว เป็ นเอกสารหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (CD-ROM)
 เพื่อให้ ผ้ ูสนใจสามารถตรวจดูและหรื อดาวน์ โหลด ตรวจดูได้ พร้ อมกับการประกาศ
สอบราคา ประกาศประกวดราคา ฯ
 รายละเอียด
- งานอาคาร = ปร.4, ปร.4(พ), ปร.5(ก), ปร.5(ข) และ ปร.(6)
- งานทาง สะพาน ท่ อเหลี่ยม = แบบฟอร์ มสรุ ปราคากลาง
ตามแบบฟอร์ ม
- งานชลประทาน = แบบฟอร์ มสรุ ปราคากลาง
 นารายละเอียดการคานวณตามแบบฟอร์ ม แนบไว้ ในเอกสารสอบราคา /ประกวดราคา/
ประกวดราคาด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การมอบอานาจ
ผู้มีอานาจ
ดาเนินการ
ตามระเบียบฯ
(ส่ วนกลาง : อธิบดี/
หน.สรก ทีเ่ รียกชื่อ
อย่ างอืน่ และมีฐานะ
เป็ นนิตบิ ุคคล
ส่ วนภูมิภาค : ผู้ว่าราชการจังหวัด)
มอบอานาจ
เป็ นหนังสื อ
ให้ แก่ ผู้ดารง
ตาแหน่ งใดก็ได้
คานึงถึงระดับ
ตาแหน่ งหน้ าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบของ
ผู้ทจี่ ะได้ รับมอบอานาจเป็ นสาคัญ
(ผู้รับมอบอานาจจะมอบ
อานาจให้ แก่ ผู้ดารง
ตาแหน่ งอืน่ ต่ อไปไม่ ได้ )
สำนักมำตรฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
18
การมอบอานาจ (ต่ อ)
มอบอานาจต่ อตามระเบียบกระทรวงกลาโหม
ผู้มอบ
อานาจ
มอบอานาจให้ แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าฯ สามารถมอบอานาจต่ อ
แจ้ง
รองผู้ว่าฯ , ผู้ช่วยผู้ว่าฯ ,
ปลัดจังหวัด , หัวหน้ าส่ วนราชการ
ประจาจังหวัด
บุคคลอืน่
ได้ รับความเห็นชอบ
.....................ผูท้ ่ีเกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุ
โดยตาแหน่ ง
เจ้าหน้าที่พสั ด ุ
โดยแต่ งตั้ง (ข้ าราชการ,ลกู จ้ าง,พนักงานราชการ,
พนักงานมหาวิทยาลัย)
โดยตาแหน่ ง
หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พสั ด ุ
โดยแต่ งตั้ง (ข้ าราชการ)
อธิบดี (ส่ วนกลาง)
หัวหน้า
ผู้ว่าราชการจังหวัด (ภูมภิ าค)
ส่วนราชการ
ผูม้ ีอานาจอนมุ ตั ิ
สัง่ ซื้อสัง่ จ้าง
หัวหน้ าส่ วนราชการ
ปลัดกระทรวง
รัฐมนตรีเจ้ าสั งกัด
คณะกรรมการต่างๆ
/ผูค้ วบค ุมงาน
สำนักมำตรฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
20
วิธีซ้ ือจ้าง
ผูม้ ีอานาจ
วิธีสอบราคา
วิธีประกวดราคา
วิธีพิเศษ
วิธีกรณีพิเศษ
หัวหน้า
ส่วนราชการ
ไม่เกิน 50 ล.
ไม่เกิน 25 ล.
ไม่จากัดวงเงิน
ปลัดกระทรวง
เกิน 50 ล.
แต่ไม่เกิน 100 ล.
เกิน 25 ล.
แต่ไม่เกิน 50 ล.
-
รัฐมนตรี
เจ้าสังกัด
เกิน 100 ล.
เกิน 50 ล.
21
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
คณะกรรมการรับ และเปิ ดซองประกวดราคา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพเิ ศษ
คณะกรรมการจัดจ้ างโดยวิธีพเิ ศษ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการตรวจการจ้ าง /ผู้ควบคุมงาน
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง (มติคณะรัฐมนตรี)
สำนักมำตรฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
22
แต่งตัง้ กรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา
เป็น กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
แต่งตัง้ กรรมการเปิดซองสอบราคา หรือกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาเป็น กรรมการตรวจรับพัสดุ
สำนักมำตรฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
23
 ประธาน 1 คน
 กรรมการอืน่ อย่ างน้ อย 2 คน
 แต่ งตั้งจากข้ าราชการ พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือลูกจ้ างประจา
** ทั้งนี้ โดยคานึงถึงลักษณะหน้ าที่และความรับ ผิดชอบของ
ผู้ทไี่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นสาคัญ
** ในกรณีจาเป็ นหรือเพือ่ ประโยชน์ ของทางราชการจะแต่ งตั้ง
บุคคลอืน่ อีกไม่ เกิน 2 คน ร่ วมเป็ นกรรมการด้ วยก็ได้
สำนักมำตรฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
24
การประชุมของคณะกรรมการ
องค์ ประชุม
มติกรรมการ
ยกเว้ น
- ประธาน + กรรมการไม่ น้อยกว่ ากึง่ หนึ่ง
และประธานจะต้ องอยู่ด้วยทุกครั้ง
- ถือเสี ยงข้ างมาก
- ถ้ าเสี ยงเท่ ากันให้ ประธานออกเสี ยง
เพิม่ อีก 1 เสี ยง
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- คณะกรรมการตรวจการจ้ าง
- ต้ องใช้ มติเอกฉันท์
สำนักมำตรฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
25
เ มื่ อ ถึ ง ก า ห น ด เ ว ล า เ ปิ ด ซ อ ง ส อ บ ร า ค า ห รื อ
รั บ ซองประกวดราคาให้ กรรมการที่ ม าเลื อ กกรรมการ
คนหนึ่ ง ท าหน้ าที่ ป ระธาน โดยให้ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เ ฉพาะ
ข้ อ 42 (1) หรือข้ อ 49 แล้วรายงานประธาน
26
การแบ่ งซื้อ แบ่ งจ้ าง หมายถึง การลดวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ างในครั้งเดียวกัน ออกเป็ นหลายครั้ง
โดยไม่ มีเหตุผลความจาเป็ น และมีเจตนาทีจ่ ะหลีกเลีย่ ง
1) แบ่ งวงเงิน ให้ ลดลงเพือ่ เปลีย่ นวิธีจดั หาพัสดุ
2) ให้ ผ้ ูมีอานาจสั่ งซื้อ สั่ งจ้ าง เปลีย่ นไป
27
ขอความเห็นชอบ
ดาเนินการ
วิธีจัดซื้อจัดจ้ างทัว่ ไป 6 วิธี
ขออนุมัติ
หัวหน้ าส่ วนราชการ - ปลัดกระทรวง/ทบวง - รัฐมนตรีเจ้ าสั งกัด
การทาสั ญญา
หัวหน้ าส่ วนราชการ
การตรวจรับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ คณะกรรมการตรวจการจ้ าง/ ผู้ควบคุมงาน
28
กำรจัดทำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง ...จัดทาเมื่อใด ?
หลักการ
** ก่ อนการจ้ างทุกวิธี ต้ องทารายงานขอซื้อหรื อขอจ้ าง**
เว้ นแต่ การจัดหาโดยวิธี e-Auction ให้ ดาเนินการ
ภายหลังจากขัน้ ตอนการจัดทาและวิจารณ์ TOR
เสร็ จสิ ้นแล้ ว
สำนักมำตรฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
29
o เหตุผลความจาเป็ นทีต่ ้ องซื้อหรือจ้ าง
o รายละเอียดของพัสดุ
o ราคามาตรฐาน หรือ ราคากลาง หรือ
ราคาครั้งหลังสุ ดไม่ เกิน 2 ปี งบประมาณ
o วงเงินทีจ่ ะซื้อ / จ้ าง ระบุวงเงิน งปม. เงินกู้
เงินช่ วยเหลือ ทีจ่ ะซื้อ/จ้ างในครั้งนั้น
o กาหนดเวลาทีต่ ้ องการใช้ พสั ดุ
o วิธีจะซื้อ / จ้ าง และเหตุผลทีต่ ้ องซื้อ/จ้ างโดยวิธีน้ัน
o ข้ อเสนออืน่ ๆ
- การแต่ งตั้งคณะกรรมการ
- การออกประกาศสอบราคา หรือ
ประกวดราคา
30
** การซื้อ/จ้ าง โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินไม่ เกิน 10,000 บาท และ
วิธีพเิ ศษกรณีเร่ งด่ วนตาม 23 (2) หรือ 24 (3) ซึ่งไม่ อาจทารายงาน
ตามปกติได้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุหรือเจ้ าหน้ าที่ผู้รับผิดชอบนั้นจะทา
รายงานขอซื้อหรือขอจ้ างเฉพาะรายการที่เห็นว่ าจาเป็ นก็ได้
ข้ อยกเว้ น ทีไ่ ม่ ต้องทารายงานตามข้ อ 27
** การซื้อ/จ้ าง โดยวิธีตกลงราคา ในกรณีจาเป็ นและเร่ งด่ วน เกิดขึน้
โดยไม่ ได้ คาดหมายไว้ ก่อน และไม่ อาจดาเนินการตามปกติได้ทัน
ตามข้ อ 39 วรรคสอง ไม่ ต้องรายงานขอซื้อหรือขอจ้ าง แต่ ต้องทา
รายงานขอความเห็นชอบต่ อหัวหน้ าส่ วนราชการ
31
วิธีการจัดซื้อจัดจ้ าง
วิธีตกลงราคา
วิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณไม่ เกิน 100,000 บาท
วงเงินงบประมาณเกิน 100,000 บาท
แต่ ไม่ เกิน 2,000,000 บาท
วิธีประกวดราคา วงเงินงบประมาณเกิน 2,000,000 บาท
วิธีพเิ ศษ
วงเงินงบประมาณเกิน 100,000 บาท
แต่ มีเงื่อนไข
วิธีกรณีพเิ ศษ ไม่ กาหนดวงเงิน แต่ มีเงื่อนไข
วิธี e-Auctionวงเงินงบประมาณตัง้ แต่ 2,000,000 บาท
ขึน้ ไป
สำนักมำตรฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
32
การดาเนินการโดยวิธีตกลงราคา ข้อ 39 วรรคแรก
เจ้ าหน้ าที่ พัสดุ
4
1
รายงาน (27)
5
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีพ่ ัสดุ
เห็นชอบ
(29)
หัวหน้ าส่ วนราชการ
2
ใบสั่ ง
ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง
6
ส่งของ/งาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ ตรวจการจ้ าง
ผู้ตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับการจ้ าง
33
การดาเนินการโดยวิธีตกลงราคา ข้ อ 39 วรรคสอง
วิธีกำร
กรณีจาเป็นเร่งด่วน
ไม่ได้คาดหมายไว้กอ่ น
ดาเนินการตามปกติ
ไม่ทนั
 เจ้าหน้าที่พสั ด ุ หรือผูร้ บั ผิดชอบ
ดาเนินการไปก่อน
 รายงานขอความเห็นชอบ
หัวหน้าส่วนราชการ
 ใช้รายงานเป็นหลักฐาน
การตรวจรับ
สำนักมำตรฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
34
วิธีตกลงรำคำ ในระบบ e-GP ระยะที่ 2
สร้ างโครงการ
8
การบริหารสัญญา
7
ข้ อมูลสาระสาคัญ
ในสัญญา
1
จัดทารายงาน
ขอซื้อขอจ้ าง
และแต่ งตั้ง
คณะกรรมการ
2
บันทึกเลขที่และ
วันที่ของเอกสาร
และคาสั่ง
3
บันทึกราคาของ
ผู้เสนอราคา
6
ตรวจสอบ
หลักประกัน
สัญญาและจัดทา
สัญญา
5
จัดทาร่ างสัญญา
4
จัดทาหนังสือ
อนุมัตสิ ั่งซื้อ
สั่งจ้ าง
สำนักมำตรฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
การดาเนินการโดยวิธีสอบราคา (1)
เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
ข้ อ 27
ข้ อ 29
จัดทาประกาศ (ข้ อ 40)
หัวหน้ าส่ วนราชการ
- ก่ อนวันเปิ ดซองสอบราคาไม่ น้อยกว่ า 10 วัน / นานาชาติ
ไม่ น้อยกว่ า 45 วัน
- ส่ งประกาศ + เอกสารสอบราคา ให้ ผ้ ูมอี าชีพขายหรือรับจ้ าง
โดยตรง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ มากทีส่ ุ ด
- ปิ ดประกาศเผยแพร่ ณ ทีท่ าการโดยเปิ ดเผย
เผยแพร่ เอกสาร
วันปิ ดรับซอง จะต้ องห่ างจากวันเริ่มต้ นรับซองไม่ น้อยกว่ า ๑๐ วัน
วันประกาศ
วันรับซอง
... ?... วัน คานึงถึงตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ ฯ
รับซองอย่ างน้ อย ๑๐ วัน ปิ ดรับซอง
เปิ ดซอง
36
การเผยแพร่ เอกสารสอบราคา
ระเบียบ 35
ข้ อ 41 (1)
มติ ครม. 7 เม.ย. 53 แจ้ งตามหนังสื อเวียน
ที่ นร 0506/ว.78 ลว. 12 เม.ย. 53
ส่ งประกาศ+เอกสารสอบฯ
ไปยังผู้มอี าชีพ
ลงประกาศสอบราคาซื้อ/จ้ าง
เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ
เว็บไซต์ ของหน่ วยงาน
ปิ ดประกาศ
ปฏิบัตงิ านในระบบ e-GP
ตั้งแต่ 1 เม.ย. 53
37
การดาเนินการโดยวิธีสอบราคา (ต่ อ)
การยืน่ ซอง
- ผู้เสนอราคาจะต้ องผนึกซองจ่ าหน้ าถึง
ประธานกรรมการ
- ยืน่ ซองด้ วยตนเอง / ทางไปรษณีย์
(กรณีทกี่ าหนดไว้ )
การรับซอง
การเก็บรักษาซอง
- เจ้ าหน้ าที่รับโดยไม่ เปิ ดซอง
- ระบุวนั และเวลารับซอง
- ส่ งมอบซองให้ แก่ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีพ่ สั ดุทนั ที
- หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีพ่ สั ดุส่งให้ คกก.เปิ ดซองสอบราคา
ในวันเปิ ดซอง
- หนังสือเวียน ด่ วนมาก ที่ นร (กวพ) 1305/ว 7286
ลว. 20 ส.ค. 42 ให้ ส่งมอบโดยพลัน หลังครบกาหนดรับซอง
38
การดาเนินการโดยวิธีสอบราคา (ต่อ)
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา (ข้ อ 42)
ขั้นที่ 1 ตรวจสอบผู้เสนอราคาทีม่ ผี ลประโยชน์ ร่วมกัน
+ ประกาศชื่อผู้มสี ิ ทธิได้ รับการคัดเลือก
39
การตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ ร่วมกัน
(ระเบียบข้ อ 5 ประกอบข้ อ 15 ตรี วรรคสอง)
ผู้เสนอราคาทีม่ ีผลประโยชน์ ร่วมกัน หมายถึง
1. บุคคล /นิตบิ ุคคล เป็ นผู้มีส่วนได้ เสี ย (ทางตรง/อ้ อม)
รวมคู่สมรส/บุตรยังไม่ บรรลุนิตภิ าวะ ได้ แก่
- มีความสั มพันธ์ ในเชิงบริหาร
- มีความสั มพันธ์ ในเชิงทุน
- มีความสั มพันธ์ ในลักษณะไขว้ กนั
2. เข้ าเสนอราคา /เสนองาน ในคราวเดียวกัน
ความสั มพันธ์ ในเชิงทุน



หุ้นส่ วนในห้ างหุ้นส่ วนสามัญ
หุ้นส่ วนไม่ จากัดความรับผิดใน หจก.
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ใน บจก., บ.มหาชน
(>25% / กวพ.กาหนด)
o หุ้นส่ วนในห้ างหุ้นส่ วน
สามัญ/หจก.
o ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ใน
บจก./บมจ.
สำนักมำตรฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ความสั มพันธ์ ในเชิงบริหาร
• ผู้จดั การ
• หุ้นส่ วนผู้จดั การ
• กรรมการผู้จดั การ
• ผู้บริหาร
• ผู้มีอานาจในการ
ดาเนินงาน
มีอานาจหรือ
สามารถใช้ อานาจใน
การบริหารจัดการ
กิจการ
บุคคลหรือ
นิตบิ ุคคล
อีกรายหนึ่ง
หรือหลายราย
สำนักมำตรฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ความสั มพันธ์ ในลักษณะไขว้ กนั
• ผู้จัดการ
• หุ้นส่ วนผู้จัดการ
• กรรมการผู้จัดการ
• ผู้บริหาร
• ผู้มอี านาจในการดาเนินงาน
• หุ้นส่ วนในห้ างหุ้นส่ วน
สามัญ/หจก.
• ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ใน
บจก./บมจ.
สำนักมำตรฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
บริษัท A
เชิงบริหาร นาย ก. กรรมการผู้จัดการ
เชิงทุน
เชิงไขว้
นาย ก. ถือหุ้น 26%
นาย ก. ถือหุ้น 26%
บริษัท B
หจก. C
นาย ข. กรรมการผู้จัดการ
นาย ก. หุ้นส่ วนผู้จัดการ
นาย ก. ถือหุ้น 20%
นาย ก. เป็ นหุ้นส่ วนประเภท
ไม่ จากัดความรับผิดชอบ
นาย ก. เป็ นหุ้นส่ วนผู้จัดการ
44
การดาเนินการโดยวิธีสอบราคา (ต่อ)
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา (ข้ อ 42)
ขั้นที่ 2
เปิ ดซองใบเสนอราคาเฉพาะผู้ไม่ มีผลประโยชน์ ร่วมกัน
+ อ่ านแจ้ งราคา บัญชีรายการเอกสารหลักฐาน + ลงชื่อกากับ
ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก
หรือแบบรู ปรายการละเอียด แล้ วคัดเลือกผู้เสนอราคาทีถ่ ูกต้ อง
ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
45
การดาเนินการโดยวิธีสอบราคา (ต่อ)
ขั้นที่ 3 คัดเลือกพัสดุหรืองานจ้ างทีผ่ ่ านขั้นตอนที่ 2 ที่มคี ุณภาพและคุณสมบัติ
เป็ นประโยชน์ ต่อทางราชการ
** หนังสื อ ที่ นร (กวพ) 0901/ว 48 ลว. 14 ก.ค. 29 การคัดเลือกคุณภาพและ
คุณสมบัติดังกล่าว มุ่งหมายถึง การพิจารณาจากเกณฑ์ ในส่ วนที่ ไม่ สามารถ
กาหนดไว้ เป็ นเงื่อนไขในประกาศ **
ขั้นที่ 4 เสนอให้ ซื้อหรือจ้ างจากรายทีค่ ดั เลือกไว้ แล้วซึ่งเสนอราคาต่าสุ ด
ข้ อสั งเกต
รายทีเ่ ลือกไม่ ยอมเข้ าทาสั ญญา ให้ พจิ ารณารายต่าถัดไป
ราคาเท่ ากันหลายราย ให้ ผู้ทเี่ สนอราคาดังกล่าวยืน่ ซองใหม่
ถูกต้ องตามเอกสารสอบราคารายเดียว ให้ ดาเนินการตามขั้นที่ 3 โดยอนุโลม
ขั้นที่ 5 รายงานผลและความเห็น ต่ อหัวหน้ าส่ วนราชการเพือ่ สั่ งการ
46
การดาเนินการโดยวิธีสอบราคา (ต่อ)
กรณีเกินวงเงิน (ข้ อ 43)
• เรียกรายตา่ สุ ดมาต่ อรองให้ อยู่ในวงเงินหรือสู งกว่ าไม่ เกิน 10 %
• ถ้ าไม่ ได้ ผลให้ เรียกทุกรายมายืน่ ซองใหม่
• ถ้ าไม่ ได้ ผลอีก ให้ เสนอความเห็นต่ อหัวหน้ าส่ วนราชการ เพือ่
** ขอลดรายการ ลดจานวน หรือลดเนือ้ งาน
** ขอเงินเพิม่ เติม
** ยกเลิกการสอบราคา
47
รู ปแบบ : เอกสารประกวดราคา
 กวพ. กาหนด
 แบบทีผ่ ่ านการตรวจสอบจากสานักงานอัยการสู งสุ ด
48
คุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคา
งำนซื้อ/จ้ำง
ทัว่ ไป
พิจารณาตามตัวอย่ างเอกสาร
ประกวดราคาที่ กวพ. กาหนด
งำนจ้ำง
ก่อสร้ำง
ต้ อง ทาตามตัวอย่ างเอกสารประกวดราคาที่ กวพ. กาหนด
ที่ นร (กวพ) 1305/ว 7914 ลว. 22 ก.ย. 43 การกาหนด
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาในการจ้ างก่ อสร้ าง ประกอบ
ด่ วนมาก ที่ นร (กวพ) 1305/ว 7286 ลว. 20 ส.ค. 42
49
การกาหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้ าง
ยกตัวอย่ าง
กรณีโครงการก่ อสร้ างซึ่งมีวงเงินงบประมาณ 100 ล้ านบาท
ตามแนวทางปฏิบัติของหน่ วยงานราชการจะกาหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะ
เข้ าเสนอราคาครั้งนั้นได้ ดังนี้
1.ต้ องเป็ นผู้มีอาชีพรับจ้ างงานทีป่ ระกวดราคาจ้ าง
2.ต้ องไม่ เป็ นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิง้ งานของทางราชการและได้
แจ้ งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่ เป็ นผู้ทไี่ ด้ รับผลของการสั่ งให้ นิติบุคคลหรือบุคคล
อืน่ เป็ นผู้ทงิ้ งานตามระเบียบของทางราชการ
50
3. ต้ องไม่ เป็ นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอืน่ ณ วันประกาศ
ประกวดราคา หรื อไม่ เป็ นผู้มีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่ งขัน
ราคาอย่ างเป็ นธรรม
4. ต้ องไม่ เป็ นผู้ได้ รับเอกสิ ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ ยอมขึน้ ศาล
ไทย เว้ นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้ มีคาสั่ งให้ สละสิ ทธิ์และความคุ้มกัน
เช่ นว่ านั้น
5. ต้ องเป็ นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบือ้ งต้ นในการจ้ างของกรม
6. ต้ อ งเป็ นนิ ติ บุ ค คลและมี ผ ลงานก่ อ สร้ างประเภทเดี ย วกั น กั บ งานที่
ประกวดราคาจ้ างในวงเงินไม่ น้อยกว่ า…..ล้ านบาท (กาหนดได้ ไม่ เกิน
ร้ อยละ 50) และเป็ นผลงานที่ เ ป็ นคู่ สั ญ ญาโดยตรงกั บ ส่ วนราชการ
หน่ วยงานอืน่ ของรัฐ หรือหน่ วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
คุณสมบัตพิ เิ ศษซึ่งต้ องเลือกใช้ ตามความจาเป็ นของงานก่ อสร้ างแต่ ละครั้ง
51
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามท ุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย
ของโครงการที่บ ุคคลหรือนิติบ ุคคลเป็นคูส่ ญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• ใช้บงั คับกับ
- สัญญาที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสด ุของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสด ุ หรือระเบียบ ข้อกาหนด กฎ
หรือข้อบังคับว่าด้วยการพัสด ุของหน่วยงานของรัฐ
- สัญญาสัมปทาน และ
- สัญญาให้ท ุนสนับสน ุนของหน่วยงานของรัฐเพื่อการวิจยั หรือเพื่อ
ดาเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
- มูลค่าตัง้ แต่ 5 แสนบาทขึ้นไป เว้นแต่ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 55 –
31 มี.ค. 56 ใช้บงั คับกับสัญญามูลค่าตัง้ แต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป
52
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามท ุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย
ของโครงการที่บ ุคคลหรือนิติบ ุคคลเป็นคูส่ ญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐต้องนาไปกาหนดไว้ใน TOR
- ผูเ้ สนอราคา ต้องไม่เป็นผูท้ ี่ถ ูกระบ ุชื่อว่าเป็นคสู่ ญ
ั ญาที่ ไม่ได้แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถ ูกต้องครบถ้วนใน
สาระสาคัญตามประกาศฯ
- ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นบ ุคคลธรรมดาหรือนิติบ ุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศนู ย์ขอ้ มูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ผูเ้ สนอราคาที่ได้รบั การคัดเลือก และหากมีการทาสัญญากับ
(ชื่อหน่วยงาน) ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงิน
แต่ละครัง้ ซึ่งมีมลู ค่าไม่เกินสามหมื่นบาทสามารถรับจ่ายเป็ นเงินสดได้ และ
ต้องจัดทาบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยืน่ ต่อกรมสรรพากร และต้องปฏิบตั ิ
ตามประกาศฯ
53
ค ุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
*** ตัวอย่ำงเอกสำรประกวดรำคำ ***
กรณี ความเป็ นนิติบคุ คล
งานก่ อสร้ าง วงเงินตั้งแต่ 1 ล้ านบาทขึน้ ป
ผู้เสนอราคา ต้ องเป็ นนิติบคุ คล
ตามกฎหมาย
มติ ครม. 6 มิ.ย. 21 – ด่ วนมาก ที่ สร 0203/ว 80
ลว. 8 มิ.ย. 21
54
คุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคา
*** ตัวอย่ำงเอกสำรประกวดรำคำ ***
กรณีผลงาน เพื่อให้ ด้ ทราบถึงศักยภาพของผู้ขายหรื อผู้รับจ้ าง
** งานก่ อสร้ าง **
กาหนด ด้ ม่ เกินร้ อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ
หรื อวงเงินประมาณการ (ตาม ที่ นร (กวพ) 1305/ว 7914 ลว.
22 ก.ย. 43 ประกอบ)
มติ ครม. 28 ธ.ค. 36 – ด่ วนมาก นร 0202/ว 1 ลว. 3 ม.ค. 37
นร (กวพ) 1204/ว 11441 ลว. 28 พ.ย. 39
ต้ องเป็ นผลงานในสัญญาเดียวเท่ านั้น
55
คุณสมบัตข
ิ องผู้เสนอราคา
*** ตัวอย่ างเอกสารประกวดราคา ***
กรณีผลงาน
งานก่ อสร้ าง (ต่ อ)
ผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้ าง
คือ ผลงานทีใ่ ช้ เทคนิคในการดาเนินการเหมือนกัน
เป็ นผลงานทีผ่ ้ รู ั บจ้ างได้ ทางานแล้ วเสร็ จตามสัญญา
ที่ได้ มีการส่ งมอบงานและตรวจรั บเรี ยบร้ อยแล้ ว
ต้ องเป็ นผลงานทีก่ ระทาสัญญากับส่ วนราชการ รั ฐวิสาหกิจ
หรื อเอกชน ซึ่งเป็ นผ้ วู ่ าจ้ างโดยตรง ไม่ ใช่ ผลงานอันเกิดจาก
การรั บจ้ างช่ วง (แนววินิจฉัยของ กวพ.)
56
!!!
***
• คาว่ า “มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจ้ าง” หมายถึงอะไร ?????
• แนววินิจฉัยของ กวพ. “ผลงานประเภทเดียวกันกับ
งานที่ประกวดราคาจ้ าง” หมายถึง งานที่ใช้ เทคนิค
ในการก่ อสร้ างอย่ างเดียวกันกับงานประกวดราคาจ้ าง
ทั้งนี้ เพือ่ จะให้ ได้ ผู้รับจ้ างทีม่ ีประสบการณ์ ในการ
ก่ อสร้ าง ในสภาพงานที่คล้ ายคลึงกันมาก่ อน
57
คุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคา
** ผลงาน กรณีกจิ การร่ วมค้ า
น (กวพ) 1305/ว 2457 ลว. 16 มี.ค.43
 จดทะเบียน
o คุณสมบัตคิ รบถ้ วนตามเงือ่ นไข
o คุณสมบัตดิ ้ านผลงานก่ อสร้ าง ..... ใช้ ผลงานของผู้เข้ าร่ วมค้ าได้
 ไม่ จดทะเบียน
o คุณสมบัตทิ ุกรายต้ องครบถ้ วนตามเงือ่ นไข
o ข้ อยกเว้ น
• ตกลงเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ให้ ใครเป็ นผู้รับชอบหลักในการเข้ าเสนอราคา
และแสดงหลักฐานพร้ อมซองข้ อเสนอราคา / ซองข้ อเสนอทางเทคนิค
• ใช้ ผลงานของผู้เข้ าร่ วมค้ าหลักได้
58
เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
จัดทาเอกสาร (ข้ อ 44)
ข้ อ 27
ข้ อ 29
หัวหน้ าส่ วนราชการ
- ทาตามตัวอย่ างที่ กวพ. กาหนด
-
แตกต่ างหรือไม่ รัดกุมส่ ง
สานักงานอัยการสู งสุ ดตรวจ
59
การประกาศข่ าวการประกวดราคา
ส่ งไปรษณีย์
EMS
• ปิ ดประกาศ ณ ทีท่ าการ
ุ แจปิ ด
• ส่ งวิทยุกระจายเสี ยงและหนังสื อพิมพ์ • ในตู้ปิดประกาศมีกญ
• มีผู้ปิดและผู้ปลดประกาศ
• ส่ งกรมประชาสั มพันธ์
• ส่ งองค์ การสื่ อสารมวลชน แห่ ง ปทท. ซึ่งมิใช่ คนเดียวกัน และ
มีพยานรับรองด้ วย
• ส่ งศูนย์ รวมข่ าวประกวดราคา
• ส่ ง สตง.
• ประกาศลงในเว็บไซต์ หน่ วยงานและ
กรมบัญชีกลาง (ตามมติ ครม.)
ประกาศ
ให้ /ขาย
คานวณราคา
วันรับซองประกวดราคา
• ไม่ น้อยกว่ า 7 วัน ทาการ
• ไม่ น้อยกว่ า 7 วัน ทาการ
• ห้ ามมีเงื่อนไขในการให้ /ขาย
• ไม่ น้อยกว่ า 7 วัน ทาการ
• ห้ ามร่ นหรือเลือ่ นวันรับซอง และ
เปิ ดซองประกวดราคา
61
คณะกรรมการรั บและเปิ ดซองประกวดราคา (1)
- รับซองประกวดราคา/ลงทะเบียน/ลงชื่อกากับ
- ตรวจหลักประกันซองร่ วมกับเจ้ าหน้ าที่การเงิน
กรณีหลักประกันซองเป็ นหนังสื อคา้ ประกัน
ส่ งสาเนาให้ ธนาคาร
- รับเอกสารตามบัญชีรายการ หากไม่ ถูกต้ องให้ บันทึกไว้
- พ้นกาหนดเวลารับซอง ห้ ามรับซองประกวดฯ/เอกสาร
(คกก.ชุ ดนี้ มีเพียงแต่ หน้ าที่ ไม่ มอี านาจทีจ่ ะพิจารณาตัดสิ ทธิผ้ ูเสนอราคา)
62
คณะกรรมการรั บและเปิ ดซองประกวดราคา (1)
- ส่ งเอกสารส่ วนที่ 1 ให้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาเพือ่ ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกัน
- เปิ ดซองและอ่ านแจ้ งราคาโดยเปิ ดเผยเฉพาะรายทีผ่ ่ าน
การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกัน
- ลงลายมือชื่อกากับเอกสารทุกฉบับ
- ส่ งมอบเรื่องทั้งหมดให้ คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคา
63
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา (2)
- ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ
ยกเลิก/ดาเนินการต่ อไป
- คัดเลือกสิ่ งของ/งานจ้ าง
- พิจารณาราคา เกณฑ์ ปกติ
- เท่ ากันหลายราย
- สู งกว่ าวงเงิน
อนุโลมข้ อ 43
ยกเลิก
รายตา่ สุ ด
ยืน่ ซองใหม่
- ถูกต้ องรายเดียว (51)
- ไม่ มีผู้เสนอราคา
หรือไม่ ถูกต้ องตาม
spec (52)
- ประกวดราคาใหม่
จะไม่ ได้ ผลดี
ใช้ วธิ ีพเิ ศษ
64
วิธีสอบราคา / วิธีประกวดราคาในระบบ e-GP ระยะที่ 2
1
จัดทำรำยงำน
ขอซื้อขอจ้ำง
และแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
2
บันทึกเลขที่และ
วันที่ของ
เอกสำรและ
คำสัง่
3
ประกำศ
เชิญชวน
ขึ้นเว็บไซต์
แผนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง
สร้ำงโครงกำร
8
บันทึกรำยชื่อ
ผูผ้ ำ่ นกำรพิจำรณำ
7
บันทึกรำคำของ
ผูเ้ สนอรำคำ
6
บันทึกและประกำศ
รำยชื่อ
ผูผ้ ำ่ นกำร
ตรวจสอบ
5
บันทึกรำยชื่อ
ผูย้ นื่ เอกสำรเสนอ
รำคำ
4
บันทึกรำยชื่อ
ผูข้ อรับเอกสำร/
ซื้อเอกสำร
9
จัดทำหนังสื อ
อนุมตั ิสงั่ ซื้อ
สัง่ จ้ำง
10
ประกำศรำยชื่อ
ผูช้ นะกำรเสนอ
รำคำขึ้นเว็บไซต์
11
จัดทำร่ ำงสัญญำ
12
ตรวจสอบ
หลักประกัน
สัญญำและ
จัดทำสัญญำ
13
ข้อมูล
สำระสำคัญ
ในสัญญำ
14
กำรบริ หำร
สัญญำ
การดาเนินการซื้อโดยวิธีพเิ ศษ
รายงาน ข้อ 27
เจ้าหน้าที่พสั ด ุ
หัวหน้าส่วนราชการ
ให้ความเห็นชอบ 29
เงือ่ นไข (ข้ อ 23) วงเงินเกินหนึ่งแสนบาท
วิธีการ (ข้ อ 57)
- จะขายทอดตลาด
เจรจาตกลงราคา
- เร่ งด่ วนช้ าเสี ยหาย
เชิญผู้มอี าชีพขายมาเสนอราคาและต่ อรอง
- ราชการลับ
เชิญผู้มอี าชีพขายมาเสนอราคาและต่ อรอง
- ซื้อเพิม่ (Repeat Order)
เจรจาผู้ขายรายเดิม เงือ่ นไขเดิม ราคาเดิม
หรือดีกว่ า
66
การดาเนินการซื้อโดยวิธีพเิ ศษ
เงื่อนไข (ข้ อ 23) วงเงินเกินหนึ่งแสนบาท
วิธีการ (ข้ อ 57)
- ซื้อจากต่ างประเทศ
สั่ งตรงโดยให้ หน่ วยงานอืน่ ในต่ างประเทศ
สื บราคาให้
- จาเป็ นต้ องระบุยหี่ ้ อ
เชิญผู้ผลิต/ผู้แทนจาหน่ ายมาเสนอราคา
และต่ อรอง
- ซื้อที่ดินและสิ่ งก่อสร้ างเฉพาะ
เชิญเจ้ าของมาตกลงราคา
- ดาเนินงานโดยวิธีอนื่ แล้ ว
ไม่ ได้ ผลดี
สื บราคาจากผู้มอี าชีพขายและผู้เสนอ
ราคาทีถ่ ูกยกเลิกไป (ถ้ ามี) ต่ อรองราคา
67
การดาเนินการจ้างโดยวิธีพเิ ศษ
เจ้ าหน้ าทีพ่ สั ดุ
รายงาน ข้ อ 27
หัวหน้ าส่ วนราชการ
ให้ ความเห็นชอบ 29
เงื่อนไข (ข้ อ 24) วงเงินเกิน 1 แสนบาท
- กรณีเป็ นงานทีต่ ้ องใช้ ช่างฝี มือ
โดยเฉพาะหรือชานาญโดยพิเศษ
- กรณีเป็ นงานจ้ างซ่ อมที่ไม่ ทราบ
ความเสี ยหาย
วิธีการ (ข้ อ 58)
- เชิญผู้มีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคา
- เชิญผู้มีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคา
68
การดาเนินการจ้างโดยวิธีพเิ ศษ
เงื่อนไข (ข้ อ 24) วงเงินเกิน 1 แสนบาท
วิธีการ (ข้ อ 58)
- เร่ งด่ วนช้ าเสี ยหาย
- ราชการลับ
- เชิญผู้มีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคา
- เชิญผู้มีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคา
- จ้ างเพิม่ (Repeat Order)
- เจรจากับผู้รับจ้ างรายเดิม
ราคาต่ากว่ าหรือราคาเดิม
- สื บราคาจากผู้มีอาชีพรับจ้ างและ
ผู้เสนอราคาทีถ่ ูกยกเลิกไป (ถ้ ามี)
ต่ อรองราคา
- ดาเนินการวิธีอนื่ ไม่ ได้ ผลดี
69
การซื้อ/จ้ าง โดยวิธีพเิ ศษ จาเป็ นต้ องมี
เหตุผลประกอบทุกครั้งหรือไม่ ?
ในการจัดซื้อโดยวิธีพเิ ศษ ผู้ดาเนินการจัดหาและเจ้ าหน้ าทีพ่ สั ดุ
จะต้ องระบุเหตุผลและความจาเป็ นทีต่ ้ องซื้อ รายละเอียดของ
พัสดุทจี่ ะซื้อ และเหตุผลความจาเป็ นทีจ่ ะต้ องซื้อ โดยวิธีพเิ ศษ
เสนอต่ อหัวหน้ าส่ วนราชการ เพือ่ ให้ ความเห็นชอบ ให้ การจัดซื้อ
โดยวิธีพเิ ศษ ตามระเบียบฯ ข้ อ 27 ให้ ชัดเจน
หนังสื อสานักนายกรัฐมนตรี
ที่ นร (กวพ) 1305/ว 1170 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2543
ในขั้นตอนการดาเนินการจัดซื้อโดยวิธีพเิ ศษ ตามระเบียบฯ
ข้ อ 57(6) กรณีมีความจาเป็ นต้ องระบุยหี่ ้ อ หากมีผู้ผลิตหรือผู้แทน
จาหน่ ายพัสดุดงั กล่ าวจานวนหลายรายให้ คณะกรรมการจัดซื้อ
โดยวิธีพเิ ศษเชิญผู้ผลิตหรือผู้แทนจาหน่ ายเข้ าร่ วมการแข่ งขันราคา
ให้ มากทีส่ ุ ดเท่ าทีจ่ ะทาได้
หนังสือสานักนายกรัฐมนตรี
ที่ นร (กวพ) 1305/ว 1170
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2543
71
หนังสื อสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1204/6932
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2537
ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 ข้ อ 23(6) กาหนดให้ การซือ้ โดย
วิธีพเิ ศษ กรณีเป็ นพัสดุท่ ีโดยลักษณะของการ
ใช้ งาน หรื อมีข้อจากัดทางเทคนิคที่จาเป็ นต้ องระบุ
ยี่ห้อเป็ นการเฉพาะ ให้ หมายความรวมถึงกรณีท่ ี
ส่ วนราชการมีความจาเป็ นจะต้ องซือ้ พัสดุท่ ีมีผ้ ูจัดทา
หรื อผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะด้ วย โดยให้
ส่ วนราชการสามารถดาเนินการจัดซือ้ โดยวิธีพิเศษ
ได้ โดยตรง
72
กวพ. ได้ มีหนังสือสานักนายกรั ฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1305/ว 8186
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2543
ซักซ้ อมความเข้ าใจเกี่ยวกับการเช่ าและการจ้ างเหมาบริการที่มีความจาเป็ นต่ อเนื่องว่ า
กรณีท่ ีมีเหตุผลความจาเป็ น ที่จะต้ องเช่ าพัสดุจากผู้ให้ เช่ ารายเดิม
หรื อจ้ างผู้ให้ บริการรายเดิมต่ อเนื่อง
เพื่อประโยชน์ แก่ ทางราชการ
ให้ ถือว่ าอยู่ในหลักเกณฑ์ ท่ หี ัวหน้ าส่ วนราชการจะใช้ ดุลยพินิจพิจารณา
จัดจ้ างหรื อจัดเช่ าโดยวิธีพเิ ศษ
ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 ข้ อ 57 (4) repeat order หรื อ
ข้ อ 58 (2) repeat order แล้ วแต่ กรณี โดยอนุโลมได้
73
การดาเนินการซื้อและการจ้างโดยวิธีกรณีพเิ ศษ
(ข้ อ 27)
หัวหน้ าส่ วนราชการ
เจ้าหน้าที่พสั ด ุ
(ข้ อ 29)
- วงเงินเกิน 100,000 บาท
ติดต่อตกลงราคา
กับผูข้ ายหรือผูร้ บั จ้าง
ส่วนราชการ /รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานตามกฎหมาย
ท้องถิ่น
หัวหน้ าส่ วนราชการเป็ นผู้สั่งซื้อหรือจ้ าง
- วงเงินไม่ เกิน 100,000 บาท
เป็ นอานาจ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
เงื่อนไข :
1. เป็ นผู้ทา/ผลิตเองและนายกรัฐมนตรีอนุมัติ
หลักการแล้ ว
2. มีกฎหมาย/มติคณะรัฐมนตรี ให้ ผู้ซื้อ/จ้ าง
74
วิธีพเิ ศษ / วิธีกรณีพเิ ศษ ในระบบ e-GP ระยะที่ 2
สร้ างโครงการ
8
การบริหารสัญญา
7
ข้ อมูลสาระสาคัญ
ในสัญญา
1
จัดทารายงานขอ
ซื้อขอจ้ างและ
แต่ งตั้ง
คณะกรรมการ
2
บันทึกเลขที่และ
วันที่ของเอกสาร
และคาสั่ง
3
บันทึกราคาของ
ผู้เสนอราคา
6
ตรวจสอบ
หลักประกัน
สัญญาและจัดทา
สัญญา
5
จัดทาร่ างสัญญา
4
จัดทาหนังสือ
อนุมัตสิ ั่งซื้อ
สั่งจ้ าง
สำนักมำตรฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรพัสดุ ด้วยวิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
e - Auction
สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้ างภาครัฐ กรมบัญชี76กลาง
การจัดหาพัสดุทไี่ ม่ ต้องดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1. การจัดหาพัสดุใน 4 กรณี ตามข้ อ 3 ของระเบียบฯ พัสดุ 2549
2. ตามหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาประเภทสิ นค้ าและบริการหรืองานโครงการ
ทีไ่ ม่ ต้องดาเนินการตามระเบียบฯ พัสดุ 2549 ตามหนังสื อกรมบัญชีกลาง
ด่ วนทีส่ ุ ดที่ กค 0421.3/ว 247 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2549
3. ตามมาตรการเพิม่ ความคล่ องตัวในการปฏิบตั ิตามระเบียบฯ ตามหนังสื อ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่ วนทีส่ ุ ด ที่ นร 0406/ว 182 ลงวันที่
12 ตุลาคม 2552
4. ขออนุมัติ กวพ.อ. เพือ่ ดาเนินการจัดหาโดยวิธีอนื่ ตามข้ อ 4 ของระเบียบฯ
พัสดุ 2549
5. กรณีทไี่ ม่ เข้ าข่ าย ตามข้ อ 1 – 4 ต้ องดาเนินการตามวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามระเบียบฯ พัสดุ 2549
ยกเว้ น ไม่ใช้บงั คับกับการจัดหาพัสด ุในเรื่องต่อไปนี้
1
ระเบียบ
e-Auction ปี 49
การจ้ าง
ที่ปรึกษา
การจ้ าง
ออกแบบและ
ควบคุมงาน
การซือ้ /จ้ าง
โดยวิธีพเิ ศษ
การซือ้ /จ้ าง
โดยวิธีกรณี
พิเศษ
78
2
ข้ อยกเว้ น
ไม่ ต้องดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ าง
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
แจ้ งตามหนังสือ ด่ วนที่สุด
ที่ กค 0421.3/ว 247
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553
79
1
พิจำรณำว่ำพัสดุที่จดั หำ มีกำรแข่งขัน
น้ อยรำยหรือไม่ ?
พิจารณาจากจานวนผู้ขาย ผู้ให้ บริการ หรือผู้รับจ้ าง
กรณี ที่มีกำรแข่งขันน้ อยรำย (2 รำย)
หรือไม่มีกำรแข่งขัน (1 รำย)
ไม่ต้อง Auction
80
1
2
3
แต่กรณี ที่มีกำรแข่งขัน
(3 รำยขึน
้ ไป)
ต้องทำ Auction
81
2
พิจารณาว่ าสินค้ า/บริการ/งานโครงการที่จะจัดหา
มีความซับซ้ อนหรื อต้ องใช้ เทคนิคเฉพาะหรื อไม่ ?
 เกณฑ์ การพิจารณาว่ างานที่จัดหามีความซับซ้ อนหรือ
ต้ องใช้ เทคนิคเฉพาะหรือไม่
- งานซื้อหรืองานจ้ างดังกล่าวมีรายละเอียด
ของสิ นค้ าบริการหรืองานทีม่ คี วามซับซ้ อน
ไม่ สามารถกาหนดรายละเอียดไว้ ใน TOR ได้
/มีเทคนิคเฉพาะของพัสดุหรืองานจ้ างนั้นๆ
เช่น กำรจัดหำสินค้ำเวชภัณฑ์ อุปกรณ์กำรแพทย์บำงประเภท สำยส่งสินค้ำแรงสูง
กำรซื้อหรือซ่อมอำวุธยุทโธปกรณ์ต่ำงๆ ทำงกำรทหำร ฯลฯ
82
งานก่ อสร้ างที่มีรายละเอียด
ซับซ้ อน มีเทคนิคเฉพาะ
ต้ องใช้ เทคโนโลยีขัน้ สูง
ต้ องใช้ บุคลากรในสาขาวิชาชีพ
การก่ อสร้ างชัน้ สูง
หรื อต้ องใช้ ช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ
หรือมีความชานาญเป็ นพิเศษ
83
งานซื้อหรืองานจ้ าง ที่ต้องคานึงถึง
เทคโนโลยีของสิ นค้ า
และหรือข้ อกาหนดคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคา
ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอทีไ่ ม่ อยู่ในฐานเดียวกัน
จาเป็ นต้ องให้ มีการปรับปรุ งข้ อเสนอ
ให้ ครบถ้ วน
และเป็ นไปตามความต้ องการ
ก่ อนพิจารณาด้ านราคา
84
งานซือ้ หรื องานจ้ างที่มีรายละเอียด
ข้ อเสนอทางเทคนิคแตกต่ างกัน
ต้ องพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอของแต่ ละราย
ผู้เสนอราคาสามารถเสนอข้ อเสนอได้ มากกว่ า 1 ข้ อเสนอ
เพื่อให้ หน่ วยงานมีสิทธิคัดเลือกข้ อเสนอที่ดีท่ ีสุด
85
งานซื้อหรืองานจ้ างทีต่ ้ องมีการพัฒนาอย่ างต่ อเนื่อง
ผู้ผลิต ผู้ขาย หรือผู้รับจ้ าง มีมาตรฐานการผลิต
หรืองานจ้ างเฉพาะตนที่แตกต่ างกัน
จาเป็ นต้ องใช้ เวลาในการพิจารณา
และมีการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเสนอราคาทุกราย
ชี้แจงรายละเอียดเพิม่ เติมเพือ่ ความชัดเจน
86
ซับซ้ อน มีเทคนิคเฉพาะ
ไม่ ต้องทา Auction
ไม่ ซับซ้ อน และไม่ มีเทคนิคเฉพาะ
ต้ องทา Auction
87
3
พิจารณาว่ าสินค้ า/บริการ เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ประเภท IT ที่จัดหาในครั ง้ นัน้
เป็ นประเภททั่วไปหรื อมีลักษณะเฉพาะ
เป็ น Hardware หรื อ Software
ที่มีลักษณะเฉพาะ ไม่ ต้องทา Auction
เป็ น Hardware ทั่วไป หรื อ Software
สาเร็จรู ปที่ไม่ มีลักษณะเฉพาะ
88
Hardware หรือ Software
ที่มีลกั ษณะเฉพาะ
ผูพ้ ฒั นำระบบดังกล่ำวจำเป็ นต้องเข้ำไปศึกษำ
รู ปแบบกำรทำงำนหรื อควำมต้องกำรเฉพำะ
ของหน่วยงำนนั้นๆ แล้วจึงจะจัดทำ Hardware
หรื อ Software นั้นขึ้นได้
ส่ วนใหญ่มกั จะเป็ น Software ที่ผพู ้ ฒั นำต้อง
เข้ำไปศึกษำรู ปแบบกำรทำงำนหรื อควำม
ต้องกำรของหน่วยงำนนั้น ๆ ก่อนแล้วจึงจะ
จัดทำ Software ขึ้น
เช่น ระบบ GFMIS ระบบ e-GP ฯลฯ
89
4
พิจารณาว่ าพัสดุท่ จี ัดหามีความผันผวน
ทางด้ านราคาหรือไม่ ?
ราคาเปลีย่ นแปลง
ตามราคาตลาดโลก
โดยมีการเปลีย่ นแปลง
ทางด้ านราคา
สู งขึน้ หรือตา่ ลงมากกว่ า 10 %
ไม่ ต้องทา Auction
เช่ น สิ นค้ าประเภทโลหะ ขดลวดทองแดง หรืออลูมนิ ั่ม ฯลฯ
90
ราคาคงที่ หรื อเปลี่ยนแปลงน้ อย
ต้ องทา Auction
(ในระหว่ำง 30 วัน ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนรำคำ
หรือเปลี่ยนน้ อยกว่ำ 10 % โดยเฉลี่ย ให้ถือว่ำ
เป็ นสินค้ำและบริกำรที่ไม่มีควำมผันผวนด้ำนรำคำ)
91
3
มาตรการเพิ่มความคล่ องตัว ตาม ว 182
การจัดหาพัสดุ
• สาหรับส่ วนราชการ ในวงเงิน 2-5 ล้ านบาท
• สาหรับรัฐวิสาหกิจ ในวงเงินไม่ เกิน 10 ล้ านบาท
กรณีท่ มี ีเหตุผลความจาเป็ นหรือมีปัญหาอุปสรรค ทาให้
ไม่ สามารถดาเนินการโดยวิธี Auction ได้ ให้ หวั หน้ าหน่ วยงาน
ใช้ ดุลพินิจดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างตามระเบียบพัสดุฯ ปี 35
หรือระเบียบข้ อบังคับว่ าด้ วยการพัสดุของรัฐวิสาหกิจนัน้ ๆ
หรือระเบียบอื่นของหน่ วยงานนัน้ ๆ ได้ ทัง้ นี ้ ต้ องชีแ้ จงเหตุผล
ความจาเป็ น หรือปั ญหาและอุปสรรคดังกล่ าว ไว้ ในรายงานขอซือ้
หรือขอจ้ างด้ วย
92
4
ดาเนินการจัดหาโดยวิธีอนื่
การจัดหาพัสดุของส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์ การ
มหาชน และหน่ วยงานอืน่ ของรัฐทิอ่ ยู่ในสั งกัดการบังคับ
บัญชา หรือการกากับดูแลของฝ่ ายบริหารตามกฎหมาย
ว่ าด้ วยระเบียบบริหารราชการแผ่ นดิน หรือกฎหมายจัดตั้ง
หน่ วยงานดังกล่ าวทิก่ จิ กรรม โครงการ หรือการก่ อสร้ าง
มีมูลค่ าตั้งแต่ 2 ล้ านบาทขึน้ ไป ดาเนินการตามระเบียบนี้
เว้ นแต่ จะได้ รับอนุมตั จิ าก กวพ.อ. ให้ จัดหาด้ วยวิธีการอืน่ ได้
93
การใช้ บังคับ
ให้ ใช้ ในการจัดหาพัสดุของส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์ การมหาชน และหน่ วยงานอืน่ ของรัฐ
(ยกเว้ นองค์ กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ)
ทีม่ ีวงเงินในการจัดหาพัสดุต้งั แต่ 2 ล้ านบาท
สาหรับการจัดหาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ให้ อยู่
ในอานาจของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาดาเนินการ
94
ความหมาย : การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การจัดหาพัสดุ ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ด้ วยวิธีการซื้อ
หรือการจ้ าง
แต่ ไม่ รวมถึง
• การจ้ างทีป่ รึกษา
• การจ้ างออกแบบและคุมงาน
• การซื้อหรือการจ้ างโดยวิธีพเิ ศษ
• การซื้อหรือการจ้ างโดยวิธีกรณีพเิ ศษ
โดยกาหนดให้ ผู้เสนอราคาได้ เสนอราคาแข่ งขันด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยไม่ เปิ ดเผยตัวเลขทีม่ ีการเสนอราคา (Sealed Bid Auction)
ภายในระยะเวลา และ ณ สถานที่ทกี่ าหนด
95
ควำมสัมพันธ์กบั ระเบียบอื่น (ข้อ 5)
วิธีปฏิบตั ิ ใดที่มิได้กำหนดในระเบียบนี้ ให้ใช้ควบคู่ไปกับ
ส่ วนราชการ
ระเบียบสานักนายก
รั ฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535
และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
รัฐวิสำหกิจ
ระเบียบข้อบังคับ
ของรัฐวิสำหกิจ
เว้นแต่ กวพ.อ. กำหนดหรือวินิจฉัยเป็ นอย่ำงอื่น
องค์กำรมหำชน
ข้อบังคับของ
องค์กำรมหำชน
96
คณะกรรมกำรต่ำง ๆ ตำมระเบียบฯ นี้
คณะกรรมการ
ว่ าด้ วยการพัสดุ
ด้ วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
(กวพ.อ.)
คณะกรรมการกาหนด
ร่ างขอบเขตของงาน
(TOR) และร่ าง
เอกสาร
ประกวดราคา
คณะกรรมการ
ประกวดราคา
ตามโครงการ
97
แผนภูมแิ สดงขัน้ ตอนการดาเนินการ e-Auction
1
1
ผู้มสี ิ ทธิเสนอราคา
เข้ าเสนอราคาในระบบ
ประมูล
ร่ าง TOR และเอกสาร
ประกวดราคา
- การแต่ งตั้ง คกก.
ประกวดราคา คกก.
และคัดเลือก
ผู้ให้ บริการตลาดกลางฯ
2
ทาประกาศเชิญชวน
คณะกรรมการประกวดราคา
พิจารณาผลการเสนอราคา
3
รับซองข้ อเสนอด้ าน
เทคนิค
การคัดเลือกเบือ้ งต้ นเพือ่
หาผู้มสี ิ ทธิเสนอราคา
8
4
ผลการคัดเลือก
อุทธรณ์
ฟังไม่ ขนึ้
5
ไม่
อุทธรณ์
ผลการอุทธรณ์
11
12
ผลการเสนอราคา
14
7
6
9
ฟังขึน้
10
เพิม่ ชื่อผู้มสี ิ ทธิเสนอราคา
13
อุทธรณ์
ไม่ อทุ ธรณ์
ผลการอุทธรณ์
ดาเนินการตาม
ระเบียบฯ 35 ต่ อไป
15
16
ฟังขึน้
ฟังไม่ ขนึ้
17
สั่ งดาเนินกระบวนการ
เสนอราคาใหม่
ดาเนินการตาม
ระเบียบฯ 49 ต่ อไป
ขัน้ ตอนการดาเนินการ e-Auction
ขั้นตอนที่ 1
ร่ าง TOR และเอกสาร
ประกวดราคา
- แต่ งตั้ง คกก. ประกวดราคา และ
การคัดเลือกผู้ให้ บริการตลาดกลางฯ
ให้ หวั หน้ าหน่ วยงานที่จัดหาพัสดุเป็ นผู้แต่ งตัง้
คณะกรรมการกาหนดร่ าง TOR และร่ างเอกสาร
ประกวดราคา
จะแต่งตั้ง คกก. จานวนกี่คนก็ได้
ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
100
จัดทาร่ าง TOR และร่ างเอกสารประกวดราคา
หัวข้ อการร่ าง TOR อย่ างน้ อยต้ องมีสาระสาคัญ ดังนี ้
1) ความเป็ นมา
2) วัตถุประสงค์
3) คุณสมบัตผิ ้ ูเสนอราคา
4) แบบรู ปรายการ หรื อคุณลักษณะเฉพาะ
5) ระยะเวลาดาเนินการ
6) ระยะเวลาส่ งมอบของหรืองาน
7) วงเงินในการจัดหา
101
เมื่อร่ าง TOR และร่ างเอกสารประกวดราคาที่
คณะกรรมการจัดทาร่ าง TOR ฯ ดาเนินการแล้ วเสร็จ
ให้ ขออนุมัตจิ ากหัวหน้ าหน่ วยงาน
จัดทาร่างขอบเขตงาน TOR และร่างเอกสาร
ประกวดราคา
คกก.ร่าง TOR/ร่างประกาศ
เสนอหัวหน้าหน่วยงานที่จดั หา ขออน ุมัติรา่ งฯ
หัวหน้าหน่วยงาน
ที่จดั หาพัสด ุ
อน ุมัติรา่ ง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา
102
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานอน ุมัติแล้ว ให้ฝ่ายพัสด ุนา
สาระสาคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ประกาศทาง website
ของหน่วยงานและของกรมบัญชีกลางเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน เพื่อรับฟังคาวิจารณ์ฯ
หรือข้อเสนอแนะหรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อกั ษร
หรือทาง website มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว
เจ้าหน้าที่พสั ด ุ
 นาสาระสาคัญร่ าง TOR/ร่ างเอกสารประกวด
ราคาเผยแพร่ ผ่าน Website ของหน่ วยงาน/
กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th
ไม่ น้อยกว่ า 3 วัน
103
คกก.ร่ าง TOR ฯ เมื่อได้ รับฟั งคาวิจารณ์ ฯ ก็ให้ พจิ ารณาว่ าสมควร
ปรับปรุ งร่ าง TOR และร่ างเอกสารประกวดราคาตามนัน้ หรือไม่
หากเห็นสมควรปรับปรุ ง ก็ให้ ดาเนินการปรับปรุ งให้ แล้ วเสร็จแล้ ว
นาเสนอหัวหน้ าหน่ วยงานฯ เพื่อขอความเห็นชอบ
คกก. ร่ าง TOR /
ประกาศประกวดราคา
 รับฟังประชำพิจำรณ์ โดยเปิ ดเผยตัวเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร ผ่ำน Website ของหน่วยงำน
 ให้ คกก.TOR พิจำรณำ ปรับปรุ ง / ไม่ปรับปรุ ง
แล้วเสนอหัวหน้ำหน่วยงำนขอควำมเห็นชอบ
104
แนวทางการจัดทาร่ าง TOR
ตามระเบียบ ข้ อ 8(1)
แต่ งตัง้
คณะกรรมการ
ร่ าง TOR
ไม่ ว่าจะแก้ ไขหรือ
ไม่ แก้ ไขก็ต้องนา
ลงเว็บไซต์ เผยแพร่
อีกครัง้
(เผยแพร่ ครัง้ ที่ 2)
จัดทา
ร่ าง TOR
ปั จจุบันมีการ
ผ่ อนผันตาม
ว. 182
เมื่อทาร่ างเสร็จแล้ ว
ให้ ขออนุมัตจิ าก
หัวหน้ าหน่ วยงาน
ทุกครัง้
นาสาระสาคัญที่สามารถ
เผยแพร่ ได้ ประกาศทางเว็บไซต์
ของหน่ วยงานและของ
กรมบัญชีกลาง
(เผยแพร่ ครัง้ ที่ 1)
กำรจัดทำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง ...จัดทาเมื่อใด ?
หลักการ
** ก่ อนการจ้ างทุกวิธี ต้ องทารายงานขอซื้อหรื อขอจ้ าง**
เว้ นแต่ การจัดหาโดยวิธี e-Auction ให้ ดาเนินการ
ภายหลังจากขัน้ ตอนการจัดทาและวิจารณ์ TOR
เสร็ จสิ ้นแล้ ว
106
คณะกรรมการประกวดราคาฯ
ระเบียบฯ
1. ประธานกรรมการ:
บุคลากรในหน่ วยงาน
2. กรรมการ (3 – 5 คน):
(มีบุคคลภายนอกอย่ างน้ อย
1 คน)
3. หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีพ่ สั ดุ:
กรรมการและเลขานุการ
4. เจ้ าหน้ าทีพ่ สั ดุ:
ผู้ช่วยเลขานุการ
(มติ ครม.21 ต.ค.51) ผ่ อนผัน
ไม่ เกินวงเงิน 10 ล้ านบาท
1. ให้ มีคณะกรรมการจานวนไม่ น้อยกว่ า
3 คน แต่ ไม่ เกิน 7 คน
2. จะมีบุคคลภายนอก หรือไม่ กไ็ ด้
3. ให้ มบี ุคลากรของหน่ วยงานเป็ น
กรรมการ และเลขานุการ
วงเงินเกิน 10 ล้ าน ขึ้นไป
(คณะกรรมการองค์ ประกอบเหมือนเดิม)
ให้ เจ้ าหน้ าทีพ่ สั ดุหรือทีเ่ รียกชื่ออย่ างอืน่
ในหน่ วยงานนั้น เป็ นกรรมการ และเลขานุการ
จะแต่ งตั้งผู้ช่วยเลขานุการหรือไม่ /ก็ได้ 107
กำกับดูแลและบริหำรกำรใช้จำ่ ยเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
THE OFFICE OF PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT
ผู้ให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
บมจ. กสท. โทรคมนาคม
บจก. บีส ไดเมนชั่น
บจก. พันธวณิช
บจก. ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม
บจก. ป๊อป เนทเวอรค์
บจก. ซอฟแวร์ ลิงค์ **
บจก. ฟรีอนิ เตอร์ เน็ท
บจก. ดาต้ าแมท **
บจก. นิวตรอนการประมูล
9)
10)
12)
13)
บจก. อินเทลลิเจนท์ โซลูช่ ัน
แอนด์ เซอร์ วิส **
บจก. สเปซไวร์ **
บจก. สวนกุหลาบเซอรารี่ซลิ
บมจ. ทีโอที
** ถูกระงับการให้ บริการไม่ มีกาหนด
108
ขัน้ ตอนการดาเนินการ e-Auction
ขั้นตอนที่ 2
ทาประกาศเชิญชวน
ขั้นตอนที่ 3
รับซองข้ อเสนอ
ด้ านเทคนิค
การเผยแพร่เอกสารประกาศเชิญชวน
กรณีการแจกจ่าย หรือจาหน่ายเอกสารประกวดราคา
ต้องทา ณ สถานที่ที่กาหนด และจะต้องจัดเตรียมเอกสาร
ให้มากพอสาหรับความต้องการของผูข้ อหรือขอซื้อ ที่มีอาชีพขาย
หรือรับจ้างทางานนัน้ รายละ 1 ช ุด โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ในการให้
หรือจาหน่าย
การแจกจ่ายเอกสารหรือจาหน่ายเอกสารประกวดราคา
ให้ดาเนินการตัง้ แต่วนั ที่ประกาศเชิญชวน ซึ่งจะไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
นับแต่วนั ที่ที่ได้ประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลาง
110
กาหนดระยะเวลาการรับซองข้ อเสนอทางเทคนิค
การกาหนดวันรับซองข้ อเสนอทางด้ านเทคนิค
จะต้ องให้ เวลาผู้ประสงค์ จะเสนอราคาจัดทาข้ อเสนอฯ
ไม่ น้อยกว่ า 3 วัน
 แต่ ไม่ เกิน 30 วัน นับแต่ วนั สุ ดท้ ายของการแจกจ่ าย
หรือจาหน่ ายเอกสารประกวดราคา และกาหนดให้ รับซอง
ข้ อเสนอทางด้ านเทคนิคเพียงวันเดียว
111
กาหนดระยะเวลาการรับซองข้อเสนอทางเทคนิค
วันประกำศ
จันทร์ที่ 28
ช่วงเวลำประกำศ
เชิญชวน /แจก /
ขำยเอกสำร
ไม่น้อยกว่ำ 3 วัน
ช่วงเวลำ
คำนวณรำคำ
จัดทำเอกสำร
วันยื่นซองข้อเสนอ
ทำงเทคนิค (เลือกวันใดวันหนึ่ ง)
แจก / ขำยเอกสำร หลังวันให้ / ขำยเอกสำร ไม่น้อยกว่ำ 3 วัน
วันที่ 29 – 30 - 31 ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วน
ั สุดท้ำยของกำรแจก /
ขำยเอกสำร
วันสุดท้ำยของ
กำรจำหน่ ำยจ่ำยแจก
วันที่ 1 – 2 – 3
วันที่ 4 ------------------------------30
112
ขัน้ ตอนการดาเนินการ e-Auction
ขั้นตอนที่ 4
การคัดเลือกเบือ้ งต้ นเพือ่ เป็ นผู้มสี ิ ทธิเสนอราคา
ขั้นตอนที่ 5
กรณีมีอุทธรณ์ ให้ อุทธรณ์ ต่อ
หน่ วยงานทีจ่ ัดหาพัสดุ ตามแบบ
อุทธรณ์ ผลการคัดเลือกเบือ้ งต้ น
บก. 004-2 หน่ วยงานตอบกลับตาม
แบบ บก. 004-3
กรณีไม่ มีอทุ ธรณ์ ให้ แจ้ งรายชื่อ
เป็ นผู้มีสิทธิเสนอราคา ตามแบบ
แจ้ งผลการคัดเลือกเบือ้ งต้ น
บก. 004-1
การยืน่ ซองข้ อเสนอทางด้ านเทคนิค


ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคายื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค
ต่อคณะกรรมการประกวดราคา ณ ที่ทาการของ
หน่วยงานฯ ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการประกวด
ราคากาหนด
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องลงชื่อในหนังสือเงื่อนไข
3 ฝ่าย และยืน่ มาพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค
114
หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรประกวดรำคำฯ
วิธีคดั เลือกค ุณสมบัติเบื้องต้นผูม้ ีสิทธิเสนอราคา
คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบตามระเบียบพัสด ุที่หน่วยงานถือปฏิบตั ิ
เอกสารมีครบ
ตามเงื่อนไข
หรือไม่?
ค ุณสมบัติของ
เป็นผูม้ ีผลประโยชน์
ข้อเสนอด้านเทคนิค
ผูเ้ สนอราคา
ร่วมกัน
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ตามระเบียบฯ
หรือไม่?
ตามเงื่อนไข
หรือไม่?
หรือไม่?
115
หน้าที่ของคณะกรรมการประกวดราคาฯ
วิธีตรวจสอบระยะเวลาการคา้ ประกันในหนังสื อคา้ ประกันซอง
หนังสือค้าประกันซอง
 ต้องมีระยะเวลาค้าประกัน เริ่มตัง้ แต่วนั ยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคล ุมวันยืนยันราคาส ุดท้าย
ไปจนถึงสิ้นส ุดวันยืนราคา
วันยื่นซอง
วันเสนอรำคำ(ยืนยันรำคำสุดท้ำย)
สิ้นสุดวันยืนรำคำ
ระยะเวลาค้าประกัน เริ่มตัง้ แต่วนั ยืน่ ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค
ครอบคล ุมวันยืนยันราคาส ุดท้าย ไปจนถึงสิ้นส ุดวันยืนราคา
116
(หนังสื อเวียน ด่ วนทีส่ ุ ด ที่ กค (กวพ) 0408.4/ว 124
ลงวันที่ 9 เม.ย. 2550)
ให้ แก้ ไขข้ อความในตัวอย่ างเอกสารประกวดราคา ข้ อ 5 วรรคแรก
ตัวอย่างเดิม
ผูเ้ สนอราคาต้องวาง
หลักประกันซองพร้อมกับ
การยืน่ ซองเอกสารทางด้าน
เทคนิค จานวน ... บาท
โดยใช้หลักประกันซอง
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ...
แก้ไขเป็น
ผูเ้ สนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อม
กับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค
จานวน ... บาท โดยหลักประกันซองจะต้อง
มีระยะเวลาการค้าประกันตัง้ แต่วนั ยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคล ุมไปจนถึง
วันสิ้นส ุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ ...
117
หนังสื อคณะกรรมการว่ าด้ วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ด่ วนทีส่ ุ ด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 347
ลงวันที่ 5 กันยายน 2555 เรื่อง การซักซ้ อมความเข้ าใจ
เกีย่ วกับการกาหนดเงือ่ นไขต่ างๆ ไว้ ในเอกสารประกวดราคา
ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยกเลิกตัว ว 351 เดิม)
การกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้ าง
ตำมตัวอย่ำงเอกสำรประกวดรำคำจ้ำง ข้อ 4.2 ที่ระบุเงื่อนไขว่ำ “ผูเ้ สนอรำคำ
จะต้องกรอกปริ มำณวัสดุ ในบัญชีรำยกำรก่อสร้ำงให้ครบถ้วน” นั้น หมำยควำมว่ำ
หน่ วยงานผู้จัดหาพัสดุต้องกาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และผู้เสนอราคาจะต้ องนาบัญชีรายการก่ อสร้ าง หรือใบแจ้ ง
ปริมาณงานมายืน่ โดยต้ องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีดงั กล่ าว ให้ เรียบร้ อย
แต่ ผู้เสนอราคายังไม่ ต้องกรอกรายละเอียดของราคา เนื่องจำกในวันยืน่ ซอง
ข้อเสนอด้ำนเทคนิคยังมิได้มีกำรเสนอรำคำ และเมือ่ ผลการประกวดราคาได้
ผู้เสนอราคารายต่าสุ ดแล้ ว ให้ คณะกรรมการประกวดราคาแจ้ งให้ ผ้ ูเสนอราคา
รายต่าสุ ดดังกล่ าวมากรอกจานวนเงินให้ ตรงกับราคาทีเ่ สนอไว้ ก่ อนเสนอ
ผู้มอี านาจสั่ งซื้อสั่ งจ้ างต่ อไป
วิธีตรวจสอบการลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไข
การซื้อหรือการจ้าง (สัญญา 3 ฝ่าย)
ผูป้ ระสงค์จะ
เสนอราคา
ตลาดกลาง
หน่วยงานที่จดั หาพัสด ุ
* ประธานกรรมการประกวดราคา
ต้องลงชื่อ/และยืน่
ในวันยื่นซองเทคนิค
ลงชื่อในวันเสนอราคา
แต่กอ่ นเวลาเสนอราคา
ลงชื่อในวันเสนอรำคำ
แต่ก่อนเวลำเสนอรำคำ
หลักการ ในวันเสนอราคา ก่อนเวลาเสนอราคา คณะกรรมการประกวดราคา
จะนาสัญญา 3 ฝ่าย ที่รบั ไว้ในวันยื่นซองเทคนิคให้ผใ้ ู ห้บริการตลาดกลาง และ
ประธานกรรมการ ลงชื่อ เมื่อลงชื่อครบ 3 ฝ่ายแล้ว แจกจ่ายให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน
(แบบตัวอย่าง – Down Load ได้จาก www.gprocurement.go.th )
119
หน้ าทีข่ องคณะกรรมการประกวดราคาฯ
คณะกรรมการประกวดราคา แจ้งผลการคัดเลือก
ค ุณสมบัติเบื้องต้นให้ผป้ ู ระสงค์เสนอราคาทราบ
เมื่อคณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบ
ค ุณสมบัติเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว :
ให้แจ้งผลให้ผป้ ู ระสงค์เสนอราคาแต่ละรายทราบ
เฉพาะของตน
โดยไม่เปิดเผยชื่อต่อสาธารณะชน
[แบบแจ้งผล บก 004 – 1]
120
สิ ทธิอุทธรณ์ ของผู้ประสงค์ จะเสนอราคา
กรณีไม่ ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัตเิ บือ้ งต้ น
ผู้ประสงค์ จะ
เสนอราคา
ทีไ่ ม่ ผ่าน
การคัดเลือก
คุณสมบัติ
เบือ้ งต้ น
มีสิทธิยนื่ อุทธรณ์ ต่อหัวหน้ าหน่ วยงาน
ทีจ่ ดั หาพัสดุ ข้ อ 9 (3) ภายใน 3 วัน
นับแต่ วนั ได้ รับแจ้ ง
หากยื่นเกินกาหนด 3 วัน (ไม่ พจิ ารณาอุทธรณ์ )
ให้ หน่ วยงานทีจ่ ัดหาหยุดดาเนินงาน ในระหว่ าง
การพิจารณาอุทธรณ์
121
การพิจารณาอุทธรณ์ ของหัวหน้ าหน่ วยงาน
กรณีไม่ ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัตเิ บือ้ งต้ น
1. ต้องแจ้งผลให้ผอ้ ู ุทธรณ์ แต่ละรายทราบ ภายในเวลา 7 วัน
นับแต่วนั ได้รบั แจ้งอ ุทธรณ์
2. ถ้าไม่แจ้งผลการพิจารณา ภายใน 7 วัน ให้ถือว่า
อ ุทธรณ์ฟังขึ้น
3. คาวินิจฉัยถือเป็นที่ส ุดในชัน้ ฝ่ายบริหาร
4. ถ้าอ ุทธรณ์ฟังขึ้น ให้แจ้งคณะกรรมการประกวดราคา
เพิ่มรายชื่อเป็นผูม้ ีสิทธิเสนอราคา / และแจ้งผูอ้ ุทธรณ์ทราบ
122
ขัน้ ตอนการดาเนินการ e-Auction
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 11
ผู้มีสิทธิเสนอราคา
เข้ าเสนอราคา ณ วัน
เวลา สถานที่ที่กาหนด
คณะกรรมการประกวดราคา
พิจารณาผลการเสนอราคา
ดาเนินการตามระเบียบ
พัสดุฯ พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิม่ เติม
• มีการอุทธรณ์ ผลการเสนอราคา-ฟังไม่ขึน้
• ไม่ มกี ารอุทธรณ์ ผลการเสนอราคา
ขั้นตอนที่ 12-15
กำรแจ้งนัดหมำยผูม้ ีสิทธิเสนอรำคำ
เพื่อดำเนินกำรเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ
การแจ้ งนัดหมายตามแบบ บก. 005 ต้ องแนบแบบ บก. 006 แบบแจ้ งชื่อผู้แทน
ผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้ าสู่ กระบวนการเสนอราคา เพือ่ ให้ ผู้มีสิทธิเสนอราคา
มายืน่ ในวันเสนอราคา
บก.
005
วัน และเวลาที่กาหนด
นัดหมาย ต้ องเป็ นวัน
และเวลาราชการ
บก.
006
124
เมื่อถึงกาหนดนัดหมาย
ผู้มีสิทธิเสนอราคายืน่ แบบ บก. 006
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล
สาเนาบัตรประชาชนของผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคา
(ไม่ เกิน 3 ราย)
และหนังสื อมอบอานาจ ให้ ตรวจสอบว่ าถูกต้ องหรือไม่
จัดให้ ผู้มีสิทธิเสนอราคาลงทะเบียนต่ อกรรมการทีไ่ ด้ รับ
มอบหมาย พร้ อมกับมอบ Username และ Password
ให้ กบั ผู้มีสิทธิเสนอราคาทีม่ าลงทะเบียน และให้
เจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐนาไปยังสถานทีท่ กี่ าหนด
หากผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดไม่ ส่งผู้แทนมาตามวัน เวลา และสถานที่
ทีก่ าหนด ให้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาประกาศเป็ นผู้หมดสิ ทธิ
เสนอราคา ตามแบบ บก. 007 ปิ ดไว้ ณ สถานที่ที่เสนอราคา
และเมื่อการเสนอราคาสิ้นสุ ดลงก็ให้ ปลดประกาศนั้น
และให้ ส่งสาเนาประกาศให้ ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นทราบต่ อไป
หากมีเหตุทที่ าให้ เกิดความไม่ เรียบร้ อย หรือไม่ เป็ น
ธรรม ก็เป็ นดุลยพินิจของคณะกรรมการประกวดราคา
ทีจ่ ะพิจารณายกเลิก หรือเลือ่ นการเสนอราคาออกไป
แล้ วรายงานหัวหน้ าหน่ วยงาน
ระหว่ างเสนอราคา หากมีเหตุขดั ข้ อง
ให้ คณะกรรมการประกวดราคา สั่ งพักการเสนอราคา
และหักเวลาที่สั่งพักออก
เมื่อแก้ ไขแล้ วให้ ดาเนินการต่ อไป ให้ เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน
ถ้ าไม่ เสร็จให้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคา สั่ งยกเลิก
และนัดวัน เวลา / สถานที่ เพือ่ เริ่มต้ นกระบวนการเสนอราคาใหม่
การดาเนินการเมื่อเสร็จสิ้นการเสนอราคา
 เมื่อการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้ว
ให้คณะกรรมการประกวดราคามอบหมายให้กรรมการฯ นา
แบบยืนยันราคาส ุดท้ายในการเสนอราคาฯ (แบบ บก. 008)
ที่ผใ้ ู ห้บริการตลาดกลางฯ พิมพ์จากระบบไปมอบให้ผม้ ู ีสิทธิ
เสนอราคาแต่ละรายลงนาม ณ ห้องเสนอราคาของผูม้ ีสิทธิ
เสนอราคา และเมื่อกรรมการฯ ได้รบั แบบ บก. 008 ที่
ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาได้ลงนามถ ูกต้องแล้ว จึงแจ้งให้ผม้ ู ีสิทธิ
เสนอราคากลับได้
128
การปฏิบัติของคณะกรรมการประกวดราคา (ต่ อ)
 เมื่อกระบวนการเสนอราคาสิ้นส ุดลง
คณะกรรมการประกวดราคา ต้องประช ุมทันที
เพื่อมีมติว่าสมควรรับการเสนอราคาของผูเ้ สนอ
ราคารายใด มตินนั้ ต้องแสดงเหต ุผลประกอบ
การพิจารณา และต้องรายงานหัวหน้าหน่วยงาน
ที่จะจัดหาพัสด ุพิจารณาภายในวันทาการถัดไป
129
งำนจ้ำงก่อสร้ำง หรือ งำนซื้อพัสดุ
หรืองำนจ้ำงทัวไป
่
 หากจาเป็ นต้ องใช้ เวลารวบรวมรายละเอียดให้ รวบรวม และเสนอ
อีกครั้งภายใน 5 วันทาการ นับจากรายงานครั้งแรก
(หนังสือเวียน กวพ.อ. ที่ กค 0408.3/ว 113
ลว. 23 มี.ค. 49 และ
ที่ กค 0408.4/ว 138 ลว. 19 เม.ย. 50)
130
การอุทธรณ์ ผลการตัดสิ นผู้ชนะราคา - ตามระเบียบข้ อ 10 (5)
ให้ ผ้ เู ข้ าสู่ กระบวนการเสนอราคา/อุทธรณ์ ต่อ กวพ.อ. ภายใน 3 วัน
กวพ.อ. พิจารณาให้ แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
ระหว่ างอุทธรณ์ ให้ กวพ.อ. แจ้ งระงับการดาเนินการไว้ ก่อน
มติ กวพ.อ. เป็ นทีส่ ุ ดของฝ่ ายบริหาร
อุทธรณ์ฟังขึน้
สังให้
่ เริ่มกระบวนกำรเสนอรำคำ
ใหม่ ในขัน้ ตอนใดก็ได้
อุทธรณ์ฟังไม่ขนึ้
ให้แจ้งหน่ วยงำน
ดำเนินกำรตำมระเบียบฯ
131
ต่อไป
มาตรการรักษาความเป็ นธรรมและ
ผลประโยชน์ ของรัฐ
ข้ อห้ าม! ระหว่ างเสนอราคา
ห้ ามผู้เสนอราคาติดต่ อสื่ อสารกับบุคคลอืน่ หรือออกจาก
สถานที่ที่เสนอราคา
ห้ ามเสนอราคาสู งกว่ าราคาสู งสุ ด
ห้ ามเสนอราคาสู งกว่ าราคาทีเ่ คยเสนอตามลาดับ
ก่ อนการประกวดราคาให้ คกก.ประกวดราคา
เปิ ดเผยราคาสู งสุ ด
กำหนดรำคำเริ่มต้น
ในกำรจัดหำ
(ตำม ว 247)
กรณี งำนซื้อ/งำนจ้ำง ทัวไป
่ ให้ใช้วงเงินงบประมำณที่มีอยู่
รำคำมำตรฐำน รำคำท้องตลำด ณ ปัจจุบนั อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ ง
เป็ นรำคำเริ่มต้นในกำรจัดหำ โดยพิจำรณำจำกควำมเหมำะสม
ของประเภทสินค้ำและบริกำร หรืองำนโครงกำร
และเป็ นประโยชน์ ต่อทำงรำชกำร
กรณี งำนก่อสร้ำง
ให้ใช้รำคำกลำงเป็ นรำคำเริ่มต้น
ในกำรจัดหำ
หนังสือคณะกรรมการว่ าด้ วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ด่ วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 289 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555
1. การกาหนดหลักเกณฑ์ การเสนอลดราคาขัน้ ต่า (Minimum Bid)
1.1 ให้ คานวณวงเงินการเสนอลดราคาขัน้ ต่าแต่ ละครัง้ ในอัตรา
ร้ อยละ 0.2 ของราคาสูงสุด กรณีมีเศษให้ ปัดเศษเป็ นหน่ วยนับ เช่ น
- ราคาสูงสุด 155,657,000 บาท
- ร้ อยละ 0.2 เท่ ากับ 311,314 บาท
- ให้ กาหนด Minimum Bid ไม่ น้อยกว่ าครัง้ ละ 300,000 บาท
 ผู้เสนอราคา สามารถเสนอลดราคาขัน้ ต่าสูงกว่ าราคาขัน้ ต่า
ที่กาหนดได้
 การลดราคาครั ง้ ถัดไป ต้ องเสนอลดราคาตามที่กาหนด
 ให้ หน่ วยงานกาหนดให้ เสนอราคา ในลักษณะการเสนอราคารวม
แทน
หนังสือคณะกรรมการว่ าด้ วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ด่ วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 289 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555
1.2 ให้ กาหนดหลักเกณฑ์ การเสนอลดราคาขัน้ ต่า (Minimum Bid)
พร้ อมทัง้ คานวณวงเงินการเสนอราคาขัน้ ต่าในแต่ ละครัง้ ตามราคาสูงสุดของ
การประกวดราคาในการจัดหา โดย
- ให้ ระบุวงเงินการเสนอลดราคาขัน้ ต่าแต่ ละครั ง้ ไว้ ในเอกสาร
ต่ าง ๆ ดังนี ้
 ร่ าง TOR
 แบบแจ้ งข้ อมูลให้ ผ้ ูให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
(บก.021)
- ให้ ระบุสิทธิของผู้เสนอราคาในตัวอย่ างเอกสารประกวดราคาซือ้ /
จ้ าง ให้ สามารถเข้ าไปทดสอบระบบก่ อนการเสนอราคา
หนังสื อคณะกรรมการว่ าด้ วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ด่ วนทีส่ ุ ด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 289 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555
- ให้ แก้ ไขเพิม่ เติมตัวอย่ างเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้ าง
และเงื่อนไขการริบหลักประกันซองในหนังสื อสั ญญา 3 ฝ่ าย
** หลักเกณฑ์ การเสนอลดราคาขัน้ ต่า Minimum Bid ใช้ บังคับ
กับหน่ วยงานทีจ่ ะจัดหาพัสดทุ เี่ ริ่ มดาเนินการจัดหาพัสดุ
และมีการประกาศ TOR ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2555 **
หนังสื อคณะกรรมการว่ าด้ วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ด่ วนทีส่ ุ ด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 289 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555
-
2. ให้ หน่ วยงานสั งเกตพฤติกรรมการเสนอราคาของแต่ ละรายว่ า เข้ าข่ าย
การสมยอมหรือไม่ มีการแข่ งขันอย่ างแท้จริงหรือไม่ เช่ น การเสนอราคา
เพียงครั้งเดียว และเสนอลดราคาเป็ นจานวนวงเงินไม่ สมเหตุสมผล
- ให้ คณะกรรมการประกวด เสนอความเห็นเพือ่ ประกอบการ
พิจารณาหัวหน้ าหน่ วยงานทีจ่ ะจัดหาพัสดุ หากหัวหน้ าหน่ วยงานฯ เห็นว่ า
มีการกระทาหรือพฤติกรรมที่เข้ าข่ ายการสมยอมกันในการเสนอราคา
ไม่ มีการแข่ งขันราคากันอย่ างแท้จริง ให้ หัวหน้ าหน่ วยงานฯ ใช้ ดุลยพินิจ
ยกเลิกการประกวดราคาฯ ดังกล่าวได้
หนังสื อคณะกรรมการว่ าด้ วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ด่ วนทีส่ ุ ด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 289 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555
3. ให้ ยกเลิกการอนุมัตผิ ่ อนผันตามระเบียบฯ ทีก่ าหนดว่ า
“ในการดาเนินการคัดเลือกเบือ้ งต้ นเพือ่ หาผู้มีสิทธิเสนอราคา
ในกรณีทมี่ ีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียว ตามระเบียบฯ ข้ อ 9 (4)
หรือมีผ้ ูมีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา
ตามระเบียบฯ ข้ อ 10 (1) โดยปกติให้ เสนอหัวหน้ าหน่ วยงานยกเลิก
แต่ ถ้าคณะกรรมการฯ เห็นว่ ามีเหตุผลสมควรทีจ่ ะดาเนินการต่ อไป
โดยไม่ ยกเลิก ก็ให้ คณะกรรมการต่ อรองกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
แล้ วเสนอหัวหน้ าหน่ วยงานพิจารณา”
หนังสื อคณะกรรมการว่ าด้ วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ด่ วนทีส่ ุ ด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 289 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555
โดยให้ ไปดาเนินการตามระเบียบฯ กล่ าวคือ ถ้ ามีผ้ ูมีสิทธิ
เสนอราคาเพียงรายเดียว ตามข้ อ 9 (4) หรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคา
เพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา ตามข้ อ 10 (1)
ให้ หน่ วยงานฯ ยกเลิกแล้ วเริ่มดาเนินการใหม่ หรือจะขออนุมัติ
จาก กวพ.อ. ดาเนินการจัดหาด้ วยวิธีอนื่ ก็ได้
มาตรการในการผ่ อนผัน ตาม ว 182
5. การดาเนินการคัดเลือกเบื้องต้ นเพื่อหาผู้มีสิทธิ
เสนอราคา (ข้ อ 4.5)
กรณีท่ มี ีผ้ ูมีสิทธิเสนอราคารายเดียว หรื อเมื่อถึงเวลา
เริ่ มการเสนอราคามี ผ้ ู เข้ ามาเสนอราคาเพี ย งรายเดี ย ว
โดยปกติ ใ ห้ เสนอหั ว หน้ าหน่ วยงานให้ ยกเลิ ก แต่ ถ้ า
คณะกรรมการฯ เห็ น ว่ า มี เ หตุ ผ ลสมควรที่ จ ะด าเนิ น การ
ต่ อไปโดยไม่ ต้องยกเลิกการประกวดราคา
ให้ คณะกรรมการฯ ต่ อรองราคากับผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายนัน้ แล้ วเสนอหัวหน้ าหน่ วยงานพิจารณา
141
มาตรการในการผ่ อนผัน ตาม ว 182
6. กรณีการจัดหาพัสดุในวงเงินไม่ เกิน 10 ล้ านบาท (ข้ อ 4.6)
ถ้ าได้ มีการประกวดราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปแล้ ว แต่ :1. ไม่ มีผ้ ูเข้ าเสนอราคา
2. มีผ้ ูมีสิทธิเสนอราคารายเดียว
3. มีผ้ ูมีสิทธิเสนอราคาหลายราย แต่ มาเสนอราคาเพียงรายเดียว
และคณะกรรมการประกวดราคา ต่ อรองราคารายนัน้ แล้ วไม่
ได้ ผล ให้ จัดหาโดยวิธีอ่ ืนได้ โดยไม่ ต้องขอผ่ อนผัน กวพ.อ. อีก
142
เงื่อนไขการยึดหลักประกันซอง
1. ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่สง่ ผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้ าสูก่ ระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลาและสถานที่ที่กาหนด
2. ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้ ว ไม่ LOG IN เข้ าสูร่ ะบบ
3. ผู้มีสทิ ธิเสนอราคา LOG IN แล้ ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรื อเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่
กาหนด โดยการเสนอราคาสูงกว่า หรื อเท่ากับราคาเริ่มต้ นการประมูล หรื อเสนอราคา
น้ อยกว่าราคาขันต
้ ่า (Minimum Bid)
4. ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุดท้ ายในการ
เสนอราคา
143
หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สดุ ที่ กค 0408.3/ว 302
ลงวันที่ 21 กรกฎำคม
2549
กาหนดให้ ใส่ เงื่อนไขการยึดหลักประกันซอง
ในเอกสารประกวดราคาซือ้ /จ้ าง และ
หนังสือสัญญา 3 ฝ่ าย ให้ ชัดเจน
144
หนังสือ ด่ วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 38
ลงวันที่ 3 ก.พ. 2555
กรณี ผมู้ ีสิทธิเสนอรำคำกระทำผิดเงื่อนไข กรณี ผมู้ ีสิทธิเสนอ
รำคำ LOG IN แล้ว แต่ไม่มีกำรเสนอรำคำ หรือเสนอรำคำผิด
เงื่อนไขที่กำหนด โดยกำรเสนอรำคำสูง หรือเท่ำกับรำคำเริ่มต้น
กำรประมูล ต้องถูกยึดหลักประกันซอง โดยให้ถือว่ำหน่ วยงำน
ผูจ้ ดั หำจะต้องรับรำคำที่ผมู้ ีสิทธิเสนอรำคำเสนอ เฉพำะรำคำ
ที่เสนอถูกต้องตำมเงื่อนไขทุกประกำรเท่ำนัน้ และหำกตลอด
ช่วงเวลำกำรเสนอรำคำไม่มีครัง้ ใดเลยที่ผเู้ สนอรำคำเสนอรำคำ
ถูกต้องตำมเงื่อนไข ผูเ้ สนอรำคำรำยนัน้ จะต้องถูกยึด
หลักประกันซอง
เปลี่ยนแปลงอัตรำกำรยึดหลักประกันซอง
ตามหนังสื อ ด่ วนทีส่ ุ ด ที่ กค 0421.3/ว 247 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553
ร้อยละ 5
ร้อยละ 2.5
146
หนังสื อคณะกรรมการว่ าด้ วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ด่ วนทีส่ ุ ด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 79 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
เรื่อง กำรซักซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
ประเภทสิ นค้ำและบริ กำรหรื องำนโครงกำรที่ไม่ตอ้ งดำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีกำรตำมระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. 2549
 เนื่องจากขณะนีไ้ ด้ มีหน่ วยงานทีด่ าเนินการจัดหาพัสดุทมี่ ีลกั ษณะประเภท
สิ นค้ าและบริการทีม่ ีความซับซ้ อน มีเทคนิคเฉพาะโดยวิธีประกวดราคา
ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ ไม่ มีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา หรือไม่ มี
ผู้ประสงค์ จะเสนอราคา หรือในการดาเนินการคัดเลือกเบือ้ งต้ นเพือ่ หามี
ผู้มีสิทธิเสนอราคา ปรากฏว่ า มีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียว ตามข้ อ 9(4)
หรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา
ตามข้ อ 10(1) หน่ วยงานทีจ่ ัดหาพัสดุได้ ยกเลิกการดาเนินการ และได้
ขออนุมัตจิ าก กวพ.อ. เพือ่ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างโดยวิธีการอื่น
กำรซักซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
ประเภทสิ นค้ำและบริ กำรหรื องำนโครงกำรที่ไม่ตอ้ งดำเนินกำร
จัดซื้ อจัดจ้ำงด้วยวิธีกำรตำมระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. 2549 (ต่อ)
- เพือ่ ให้ การดาเนินการจัดหาพัสดุทมี่ ีลกั ษณะประเภทสิ นค้ า
และบริการทีม่ ีความซับซ้ อน มีเทคนิคเฉพาะ เป็ นไปด้ วยความ
เหมาะสม คล่ องตัว และหน่ วยงานได้ สินค้ าและบริการที่ตรงตาม
ความต้ องการ มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ จึงซักซ้ อมความเข้ าใจ
แนวทางการปฏิบัตติ ามระเบียบฯ พ.ศ. 2549 ดังนี้
กำรซักซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
ประเภทสิ นค้ำและบริ กำรหรื องำนโครงกำรที่ไม่ตอ้ งดำเนินกำร
จัดซื้ อจัดจ้ำงด้วยวิธีกำรตำมระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. 2549 (ต่อ)
1. การจัดหาพัสดุ ให้ พจิ ารณาทีต่ ัวสิ นค้ าและบริการเป็ นหลัก
หากเข้ าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ ตามหนังสื อ ที่ กค 0421.3/ว 247
ลว. 14 ก.ค. 2553 กาหนดไว้ ย่ อมสามารถดาเนินการจัดหาพัสดุ
ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิม่ เติม และระเบียบ
ข้ อบังคับของหน่ วยงานได้ โดยไม่ ต้องขออนุมัตยิ กเว้ นการไม่ ปฏิบัติ
ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. 2549 ต่ อ กวพ.อ. แต่ อย่ างใด
กำรซักซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
ประเภทสิ นค้ำและบริ กำรหรื องำนโครงกำรที่ไม่ตอ้ งดำเนินกำร
จัดซื้ อจัดจ้ำงด้วยวิธีกำรตำมระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. 2549 (ต่อ)
2. กรณีหน่ วยงานได้ ดาเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกวดราคา
ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้ ว และหน่ วยงานที่จะจัดหาพัสดุได้
ยกเลิกการดาเนินการทั้งหมด แล้ วจะเริ่มดาเนินการจัดหาใหม่ ด้วย
วิธีการอืน่ ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิม่ เติม และ
ระเบียบข้ อบังคับของหน่ วยงาน จะต้ องได้ รับอนุมตั จิ าก กวพ.อ.
ให้ จัดหาด้ วยวิธีการอืน่
ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติม

similar documents