เอกสารเพิ่มเติม

Report
นายประทีป คงสนิท
นักกฎหมาย ป.ป.ช.ชานาญการพิเศษ
1
กรอบในการนาเสนอ
-๑. หลักการและทีม่ า
-๒. หน่ วยงานของรัฐทีต่ ้ องดาเนินการตามกฎหมาย
-๓. การจัดซื้อจัดจ้ างที่ต้องประกาศ
-๔. นิยามศัพท์ ที่เกีย่ วข้ อง
-๕. วิธีการดาเนินการในการประกาศ
-๖. หน่ วยงานของรัฐทีล่ ะเลยไม่ ดาเนินการ
-๗. ข้ อสรุป
2
หลักการและทีม่ าของเรื่อง
-หลักการ
การเปิ ดเผยข้ อมูลข่ าวสารของราชการ ทีเ่ กีย่ วกับ
การจัดซื้อจัดจ้ างของภาครัฐไว้ ในระบบข้ อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์
3
หลักการและทีม่ าของเรื่อง
-ทีม่ าของเรื่อง
-มาตรา ๑๐๓/๗ ให้ หน่ วยงานของรัฐดาเนินการ
จัดทาข้ อมูลรายละเอียดค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับการจัดซื้อ
จัดจ้ างโดยเฉพาะราคากลางและการคานวณราคา
กลางไว้ ในระบบข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ให้
ประชาชน สามารถเข้ าตรวจดูได้
4
ข้ อเด่ น
-๑.ไม่ กระทบกับอานาจของผู้ทมี่ ีอานาจตามระเบียบฯ
-๒.ไม่ เป็ นการเพิม่ ภาระให้ กบั หน่ วยงาน
-๓.ประชาชนสามารถรับรู้ ข่าวสารของราชการ
โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ ได้ อย่ างครบถ้ วน
-๔.ทาให้ การจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐโปร่ งใสฯยิง่ ขึน้ และ
สามารถตรวจสอบได้ โดยง่ าย
5
หน่ วยงานของรัฐทีต่ ้ องปฏิบัติ
- หน่ วยงานของรัฐ ที่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐสั งกัด ได้ แก่
กระทรวง ทบวง กรม องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น องค์ การ
มหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่ วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
หน่ วยงานธุรการของศาลฯ ทีไ่ ด้ ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้ าง
ตามระเบียบฯภายในที่ใช้ บังคับโดยใช้ เงินของรัฐในการ
จัดซื้อจัดจ้ าง(เงินงบประมาณฯ เงินกู้ เงินช่ วยเหลือ เงิน
รายได้ หรือเงินทีห่ น่ วยงานของรัฐได้ มาหรือมีอยู่)
6
วิธีประกาศ
- ๑.ในระบบฐานข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของหน่ วยงานของ
รัฐ ที่จัดซื้อ จัดจ้ าง
-๒.ในระบบฐานข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง
7
ระยะเวลาในการประกาศ
-๑.ตั้งแต่ วนั ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในแต่ ละวิธีไปจนถึงวันที่
หน่ วยงานของรัฐได้ มีคาสั่ งรับคาเสนอซื้อหรือจ้ าง
-๒.สาหรับการสั่ งซื้อสั่ งจ้ างโดยวิธีตกลงราคา ให้ ประกาศ
ก่ อนทาการตกลงซื้อหรือจ้ างฯอย่ างน้ อย ๕ วันทาการ หรือ
พร้ อมกับการสั่ งซื้อสั่ งจ้ างและประกาศอย่ างน้ อย ๓๐ วัน
8
การสั่ งซื้อสั่ งจ้ างทีต่ ้ องประกาศ
-๑.งานจ้ างก่อสร้ าง
-๒.การจัดซื้อจัดจ้ างที่มิใช่ งานก่อสร้ าง
-๓.การจ้ างควบคุมงาน
-๔.การจ้ างออกแบบ
-๕.การจ้ างที่ปรึกษา
-๖.การจ้ างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ ทุนการวิจัย
-๗.จ้ างที่ปรึกษาพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
9
รายละเอียดข้ อมูล
-๑.ได้ เผยแพร่ ไว้ ในระบบฐานข้ อมูลของสานักงาน
ป.ป.ช. (ฉบับเต็ม)
-๒. ข้ อมูลทีห่ น่ วยงานของรัฐจะต้ องประกาศราคากลาง
และรายละเอียดการคานวณราคากลางไว้ ในระบบข้ อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้ าง มีดงั ต่ อไปนี้
10
๑.งานจ้ างก่ อสร้ าง
-๑.ชื่อโครงการ/หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ
-๒.วงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร....บาท
-๓.ลักษณะงานโดยสั งเขป
-๔.ราคากลางคานวณ ณ วันที่....เป็ นเงิน...บาท
-๕.บัญชีประมาณการราคากลาง งาน ....(๕.๑,๕.๒,๕.๓,๕.๔)
-๖.รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
11
๑.งานจ้ างก่ อสร้ าง
-งานจ้ างก่อสร้ าง
รายละเอียด
อาคาร
งานก่ อสร้ าง
12
งานจ้ างก่ อสร้ าง
-ราคากลาง(งานก่อสร้ าง)
ราคาที่หน่ วยงานของรัฐจะใช้ ในการจัดจ้ างและได้ มาจากการคานวณ
ในทางช่ างตามแบบรูปรายการของงานนั้นๆ ตามทีท่ างราชการหรือหน่ วยงาน
ของรัฐได้ กาหนดวิธีการคานวณไว้ และได้ รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
ดาเนินการตามระเบียบฯประกาศหรือกฎที่ใช้ ในการจัดซื้อจัดจ้ างของ
หน่ วยงานของรัฐหรือราคาทีจ่ ะใช้ ในการจัดซื้อเพือ่ ให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
ในกรณีที่หน่ วยงานของรัฐจะดาเนินการจัดทาเอง
13
งานจ้ างก่ อสร้ าง
-รายละเอียด
ชื่อโครงการ หมายถึง ชื่อโครงการตามทีก่ าหนดไว้ ตามแผนงานของ
หน่ วยงานของรัฐที่กาหนดไว้
หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ หมายถึง ชื่อหน่ วยงานของรัฐที่เป็ นนิติ
บุคคลทีเ่ ป็ นเจ้ าของโครงการในการจัดซื้อจัดจ้ าง
วงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร หมายถึง วงเงินทีห่ น่ วยงานของรัฐ
ได้ รับตามพระราชบัญญัติรายจ่ ายประจาปี หรือวงเงินทีห่ น่ วยงานของรัฐได้ รับ
อนุมัติให้ ใช้ สาหรับการจัดซื้อจัดจ้ าง
วงเงินงบประมาณที่ได้ รับ หมายถึง จานวนเงินทีห่ น่ วยงานของรัฐจะใช้
ในการจัดซื้อหรือจัดจ้ างในครั้งนั้นๆ
14
งานจ้ างก่ อสร้ าง
-รายละเอียด
ลักษณะงานโดยสั งเขป หมายถึง การบรรยายลักษณะงานก่อสร้ างให้ ทราบว่ า
หน่ วยงานของรัฐจะดาเนินการ (จ้ าง) งานก่อสร้ างประเภทใด เช่ น งานก่อสร้ างอาคาร ให้
มีบรรยายลักษณะของงานตามหัวข้ อที่กาหนดไว้ ใน BOQ เช่ น งานก่อสร้ างอาคาร ๒๐
ชั้น ระบบฐานราก ... ระบบโครงสร้ าง ... ระบบพืน้ อาคาร ... ระบบไฟฟ้า ... ระบบฝ้ า
เพดาน ... ระบบเฟอร์ นิเจอร์ ... และมีพนื้ ที่ใช้ สอยรวม ... ตารางเมตร
ราคากลางคานวณ ณ วันที่ หมายถึง วันทีผ่ ้ มู อี านาจตามระเบียบฯ ได้ อนุมตั ริ าคา
หรืออนุมตั จิ านวนเงินสู งสุ ดทีไ่ ด้ มาจากการคานวณตามแบบรู ปรายการต่ างๆ ในทางช่ างที่
เกีย่ วข้ องกับงานนั้นทั้งหมดซึ่งเจ้ าหน้ าที่ได้ ดาเนินการเสร็จสิ้นจนได้ ราคาหรือมูลค่ าของ
งานก่ อสร้ างๆ นั้นๆ เพือ่ เสนอต่ อผู้มอี านาจตามระเบียบฯ ประกาศหรือกฎทีเ่ กีย่ วข้ องกับ
การจัดซื้อจัดจ้ างของหน่ วยงานของรัฐนั้นๆ
15
งานจ้ างก่ อสร้ าง
-รายละเอียด
บัญชีประมาณการราคากลาง หมายถึง รายละเอียดของการประมาณการ
ทีเ่ กีย่ วข้ องกับ ชนิด จานวน ปริมาณ รายการของพัสดุ วัสดุต่างๆ ค่ าแรงงาน
ฯลฯ ที่ต้องนามาใช้ ในการคานวณทีเ่ กีย่ วกับงานก่อสร้ างซึ่งได้ แก่การประมาณ
การราคากลางตามรูปแบบของงานก่อสร้ างทีไ่ ด้ มีการคานวณตามหลักวิชาการ
ในทางช่ างซึ่งผู้ทาการประมาณการราคากลางจะต้ องเลือกใช้ ให้ ตรงกับประเภท
ของงานก่อสร้ าง ซึ่งได้ แก่รายการดังต่ อไปนี้
รายการประมาณราคาค่ าก่อสร้ าง (แบบ ปร.๔) สรุปผลการประมาณราคา
ค่ าก่อสร้ าง (แบบ ปร.๕) รายการประมาณการค่ าก่อสร้ าง (แบบ ปร.๖)
16
งานจ้ างก่ อสร้ าง
-รายละเอียด
บัญชีประมาณราคากลางงานก่ อสร้ างชลประทาน หมายถึง แบบสรุ ปราคากลาง
งานก่อสร้ างชลประทาน
บัญชีประมาณกลางงานก่อสร้ างสะพานและท่ อเหลีย่ ม หมายถึง แบบประเมิน
ราคางานก่ อสร้ างทางสะพานและท่ อเหลีย่ ม
แบบประมาณการราคากลางอืน่ ๆ จะใช้ ในกรณีทหี่ น่ วยงานของรัฐมีแบบ
ประมาณการราคากลางที่หน่ วยงานของรัฐได้ กาหนดขึน้ และให้ นามาใช้ ในการประมาณ
การราคากลางสาหรับงานก่อสร้ างประเภทนั้นๆ
รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง หมายถึง ชื่อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
ตามทีก่ าหนดไว้ ในสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้ างซึ่งได้ ลงชื่อไว้ ใน
(แบบ ปร. ๕ และปร. ๖) หรือแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้ างชลประทาน หรือ
แบบประเมินราคางานก่อสร้ างทาง สะพานและท่ อเหลีย่ ม หรือแบบอืน่ ๆ
17
๒.การจัดซื้อจัดจ้ างทีม่ ิใช่ งานก่อสร้ าง
-๑.ชื่อโครงการ/หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ...
-๒.วงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร....บาท
-๓.วันที่กาหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)....เป็ นเงิน...บาท ราคาต่ อ
หน่ วย(ถ้ ามี)....บาท
-๔.แหล่งทีม่ าของราคากลาง(ราคาอ้างอิง).........
-๕.รายชื่อเจ้ าหน้ าทีผ่ ้กู าหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)....
18
การสั่ งซื้อสั่ งจ้ างทีม่ ใิ ช่ งานก่ อสร้ าง
-รายละเอียด
ราคาอ้างอิง หมายถึง ราคาทีห่ น่ วยงานของรัฐที่จะใช้ ในการจัดซื้อจัดจ้ าง
ซึ่งอาจจะเป็ นราคาทีห่ น่ วยงานของรัฐทีม่ ีคณะบุคคลได้ กาหนดไว้ (ราคากลาง
ของทางราชการ) หรือราคามาตรฐานทีห่ น่ วยงานของรัฐที่เกีย่ วข้ องได้ กาหนด
ขึน้ รวมถึงราคาตลาดหรืออาจจะเป็ นราคาทีห่ น่ วยงานของรัฐเคยจัดซื้อหรือ
จัดจ้ างภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณแล้วแต่ กรณี
ชื่อโครงการ หมายถึง ชื่อโครงการตามทีก่ าหนดไว้ ตามแผนงานของ
หน่ วยงานของรัฐที่กาหนดไว้
หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ หมายถึง ชื่อหน่ วยงานของรัฐที่เป็ นนิติบุคคล
ที่เป็ นเจ้ าของโครงการในการจัดซื้อจัดจ้ าง
วงเงินงบประมาณที่ได้ รับ หมายถึง จานวนเงินทีห่ น่ วยงานของรัฐจะใช้
ในการจัดซื้อหรือจัดจ้ างในครั้งนั้นๆ
19
การสั่ งซื้อสั่ งจ้ างทีม่ ใิ ช่ งานก่ อสร้ าง
-รายละเอียด
วันทีก่ าหนดราคากลาง หมายถึง วันทีเ่ จ้ าหน้ าทีใ่ นหน่ วยงานของรัฐได้
กาหนดจานวนเงินอันเป็ นราคาที่จะใช้ ในการจัดซื้อจัดจ้ างครั้งนั้นๆ เพือ่ เสนอ
ต่ อผู้มีอานาจตามระเบียบฯประกาศหรือกฎทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดซื้อหรือจัด
จ้ างของหน่ วยงานของรัฐนั้นๆ
แหล่งทีม่ าของราคากลาง หมายถึงการนาราคาที่หน่ วยงานของรัฐที่มี
คณะบุคคลได้ กาหนดไว้ (ราคากลางของทางราชการ) หรือราคามาตรฐานที่
หน่ วยงานของรัฐที่เกีย่ วข้ องได้ กาหนดขึน้ รวมถึงราคาตลาดหรื ออาจจะเป็ น
ราคาทีห่ น่ วยงานของรัฐเคยจัดซื้อหรือจัดจ้ างภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ
แล้วแต่ กรณี
20
การสั่ งซื้อสั่ งจ้ างทีม่ ใิ ช่ งานก่ อสร้ าง
-รายละเอียด
เจ้ าหน้ าทีผ่ ู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) หมายถึง เจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่
ได้ ดาเนินการสื บหาราคาทีจ่ ะซื้อหรือจ้ างจากราคามาตรฐานหรือจากราคา
กลางที่ทางราชการได้ กาหนดไว้ หรือจากราคาทีห่ น่ วยงานของรัฐเคยซื้อหรือ
เคยจ้ างครั้งหลังสุ ดภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณหรือเป็ นเจ้ าหน้ าที่ของ
รัฐทีซ่ ึ่งเป็ นผู้มีหน้ าทีเ่ กีย่ วกับการพัสดุและได้ จัดทารายงานขอซื้อขอจ้ างเสนอ
หัวหน้ าส่ วนราชการตามระเบียบฯ ประกาศหรือกฎของหน่ วยงานของรัฐ
21
๓.การจ้ างควบคุมงาน
-๑.ชื่อโครงการ/หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ...
-๒.วงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร....บาท
-๓.ค่ าตอบแทนบุคลากร
๓.๑ ระดับหัวหน้ าโครงการ
๓.๒ ระดับผู้ดาเนินงาน
๓.๓ ระดับผู้ช่วย
22
การจ้ างควบคุมงาน(ต่ อ)
-๔.ค่ าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ ามี).....บาท
-๕.ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ(ถ้ ามี).....บาท
-๖.รายชื่อเจ้ าหน้ าทีผ่ ้กู าหนดค่ าใช้ จ่าย/ดาเนินการ/ขอบเขต
ดาเนินการ(TOR)
23
การจ้ างควบคุมงาน
-รายละเอียด
ชื่อโครงการ หมายถึง ชื่อโครงการตามที่กาหนดไว้ ตามแผนงานของ
หน่ วยงานของรัฐที่กาหนดไว้
หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ หมายถึง ชื่อหน่ วยงานของรัฐที่เป็ นนิติบุคคล
ที่เป็ นเจ้ าของโครงการในการจัดซื้อจัดจ้ าง
วงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร หมายถึง วงเงินทีห่ น่ วยงานของรัฐ
ได้ รับตามพระราชบัญญัติรายจ่ ายประจาปี หรือวงเงินทีห่ น่ วยงานของรัฐได้ รับ
อนุมัติให้ ใช้ สาหรับการจัดซื้อจัดจ้ าง
24
การจ้ างควบคุมงาน
-รายละเอียด
ค่ าตอบแทนบุคลากร หมายถึง จานวนเงินทีห่ น่ วยงานของรัฐจ่ ายให้ กบั
(ผู้รับจ้ าง) ซึ่งเป็ นผู้ให้ บริการรายใดรายหนึ่งทีห่ น่ วยงานของรัฐเคยทราบหรือ
เคยเห็นความสามารถมาแล้วหรือที่หน่ วยงานของรัฐได้ ประกาศเชิญชวนการ
ว่ าจ้ าง ซึ่งเป็ นผู้ให้ บริการทีม่ ีข้อกาหนดเหมาะสมทีส่ ุ ดและหรือการคัดเลือก
แบบจากัดข้ อกาหนดหรือที่มาจากการจ้ างโดยวิธีพเิ ศษตามอัตราที่ทางราชการ
กาหนดโดยให้ มีการแจงรายละเอียดของบุคลากรในการดาเนินงานทีเ่ กีย่ วกับ
การออกแบบหรือการควบคุมงาน
25
การจ้ างควบคุมงาน
-รายละเอียด
ค่ าวัสดุอุปกรณ์ /ค่ าวัสดุ หมายถึง การประมาณการจานวนเงินทีเ่ ป็ น
ค่ าใช้ จ่ายในกิจกรรมการดาเนินงานของผู้ออกแบบของผู้ควบคุมงานหรือของ
ทีป่ รึกษาในการดาเนินการตามหน้ าทีเ่ พือ่ ให้ งานนั้นบรรลุวตั ถุประสงค์ โดยให้
มีการแจงรายละเอียดจากวงเงินค่ าจ้ างทีห่ น่ วยงานของรัฐจะต้ องจ่ ายแยก
ออกเป็ นรายจ่ ายทีจ่ ะต้ องจ่ ายอันเป็ นค่ าวัสดุอปุ กรณ์ หรือค่ าวัสดุทใี่ ช้ ในการ
ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ของการจ้ างนั้นๆ ทีค่ ู่สัญญาจะต้ องนามาใช้ ในการ
ดาเนินการตามสั ญญา
ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ หมายถึง ค่ าใช้ จ่ายใดๆทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินงานของ
ผู้ควบคุมงาน ผู้ออกแบบหรือของทีป่ รึกษาทีต่ ้ องมีขนึ้ ตามลักษณะของงาน
นั้นๆเฉพาะเรื่อง
26
การจ้ างควบคุมงาน
-รายละเอียด
รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกาหนดค่าใช้ จ่าย/ดาเนินการ/ขอบเขตดาเนินการ
(TOR) หมายถึง เจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ (ผู้จัดทา TOR) ทีเ่ ป็ นผู้กาหนดขอบเขต
และรายละเอียดของภารกิจทีห่ น่ วยงานของรัฐมีความประสงค์ ที่จะดาเนินการ
โดยแสดงถึงรายละเอียดทีต่ ้ องการให้ คู่สัญญาจะเป็ นผู้ดาเนินการ รวมทั้งของ
เขตความรับผิดชอบอืน่ ๆของคู่สัญญาทีจ่ ะต้ องดาเนินการตามหน้ าทีแ่ ละเป็ น
เอกสารทีม่ ีความสาคัญต่ อคุณภาพของผลงานและใช้ เป็ นเอกสารอ้างอิงทีเ่ ป็ น
เอกสารส่ วนหนึ่งของสั ญญารวมถึงกาหนดรายละเอียดของค่ าใช้ จ่ายและทีม่ า
ของการกาหนดค่ าใช้ จ่าย
27
๔.การจ้ างออกแบบ
-๑.ชื่อโครงการ..../หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ...
-๒.วงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร.....บาท
-๓. ค่ าตอบแทนบุคลากร....บาท
-๓.๑ ระดับหัวหน้ าโครงการ
-๓.๒ ระดับผู้ดาเนินงาน
-๓.๓ ระดับผู้ช่วย
28
การจ้ างออกแบบ(ต่ อ)
-๔.ค่ าวัสดุอุปกรณ์ ..... บาท
-๕.ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ ..... บาท
-๖.รายชื่อเจ้ าหน้ าทีผ่ ้รู ับผิดชอบในการดาเนินการ/ขอบเขต
ดาเนินการ(TOR)
-๗.ที่มาของการกาหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)....
29
การจ้ างออกแบบ
-รายละเอียด
ชื่อโครงการ หมายถึง ชื่อโครงการตามทีก่ าหนดไว้ ตามแผนงานของหน่ วยงานของ
รัฐทีก่ าหนดไว้
หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ หมายถึง ชื่อหน่ วยงานของรัฐทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลทีเ่ ป็ น
เจ้ าของโครงการในการจัดซื้อจัดจ้ าง
วงเงินงบประมาณที่ได้ รับ หมายถึง จานวนเงินทีห่ น่ วยงานของรัฐจะใช้ ในการจัดซื้อ
หรือจัดจ้ างในครั้งนั้นๆ
ค่ าตอบแทนบุคลากร หมายถึง จานวนเงินทีห่ น่ วยงานของรัฐจ่ ายให้ กบั (ผู้รับจ้ าง) ซึ่ง
เป็ นผู้ให้ บริการรายใดรายหนึ่งทีห่ น่ วยงานของรัฐเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถ
มาแล้ วหรือทีห่ น่ วยงานของรัฐได้ ประกาศเชิญชวนการว่ าจ้ าง ซึ่งเป็ นผู้ให้ บริการทีม่ ี
ข้ อกาหนดเหมาะสมทีส่ ุ ดและหรือการคัดเลือกแบบจากัดข้ อกาหนดหรือทีม่ าจากการจ้ าง
โดยวิธีพเิ ศษตามอัตราทีท่ างราชการกาหนดโดยให้ มกี ารแจงรายละเอียดของบุคลากรใน
30
การดาเนินงานทีเ่ กีย่ วกับการออกแบบหรือการควบคุมงาน
การจ้ างออกแบบ
-รายละเอียด
ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าวัสดุ หมายถึง การประมาณการจานวนเงินที่เป็ น
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการดาเนินงานของผูอ้ อกแบบของผูค้ วบคุมงานหรื อของ
ที่ปรึ กษาในการดาเนินการตามหน้าที่เพื่อให้งานนั้นบรรลุวตั ถุประสงค์ โดย
ให้มีการแจงรายละเอียดจากวงเงินค่าจ้างที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายแยก
ออกเป็ นรายจ่ายที่จะต้องจ่ายอันเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์หรื อค่าวัสดุที่ใช้ในการ
ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจ้างนั้นๆ ที่คู่สญ
ั ญาจะต้องนามาใช้ในการ
ดาเนินการตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานของผู ้
ควบคุมงาน ผูอ้ อกแบบหรื อของที่ปรึ กษาที่ตอ้ งมีข้ ึนตามลักษณะของงานนั้นๆ
เฉพาะเรื่ อง
31
การจ้ างออกแบบ
-รายละเอียด
รายชื่อผูร้ ับผิดชอบในการกาหนดค่าใช้จ่าย/ดาเนินการ/ขอบเขต
ดาเนินการ (TOR) หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผูจ้ ดั ทา TOR) ที่เป็ นผูก้ าหนด
ขอบเขตและรายละเอียดของภารกิจที่หน่วยงานของรัฐมีความประสงค์ที่จะ
ดาเนินการโดยแสดงถึงรายละเอียดที่ตอ้ งการให้คู่สญ
ั ญาจะเป็ นผูด้ าเนินการ
รวมทั้งของเขตความรับผิดชอบอื่นๆของคู่สญ
ั ญาที่จะต้องดาเนินการตาม
หน้าที่และเป็ นเอกสารที่มีความสาคัญต่อคุณภาพของผลงานและใช้เป็ น
เอกสารอ้างอิงที่เป็ นเอกสารส่ วนหนึ่งของสัญญารวมถึงกาหนดรายละเอียด
ของค่าใช้จ่ายและที่มาของการกาหนดค่าใช้จ่าย
32
๕.การจ้ างที่ปรึกษา
-๑.ชื่อโครงการ..../หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ...
-๒.วงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร.....บาท
-๓. วันที่กาหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)... เป็ นเงิน...บาท
-๔.ค่ าตอบแทนบุคลากร....บาท
-๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา...
-๔.๒ คุณสมบัติของทีป่ รึกษา...
-๔.๓ จานวนที่ปรึกษา..
33
การจ้ างที่ปรึกษา(ต่ อ)
-๕.ค่ าวัสดุอุปกรณ์ ..... บาท
-๖.ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ ..... บาท
-๗.ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปต่ างประเทศ(ถ้ ามี).... บาท
-๘.รายชื่อเจ้ าหน้ าทีผ่ ู้รับผิดชอบในการจ้ างทีป่ รึกษาและ TOR....
-๙.ที่มาของการกาหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)....
34
การจ้ างทีป่ รึกษา
-รายละเอียด
ชื่อโครงการ หมายถึง ชื่อโครงการตามที่กาหนดไว้ ตามแผนงานของ
หน่ วยงานของรัฐที่กาหนดไว้
หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ หมายถึง ชื่อหน่ วยงานของรัฐที่เป็ นนิติบุคคลที่
เป็ นเจ้ าของโครงการในการจัดซื้อจัดจ้ าง
วงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร หมายถึง วงเงินทีห่ น่ วยงานของรัฐได้ รับ
ตามพระราชบัญญัติรายจ่ ายประจาปี หรือวงเงินทีห่ น่ วยงานของรัฐได้ รับ
อนุมัติให้ ใช้ สาหรับการจัดซื้อจัดจ้ าง
35
การจ้ างทีป่ รึกษา
-รายละเอียด
วันทีก่ าหนดราคากลาง หมายถึง วันทีเ่ จ้ าหน้ าทีใ่ นหน่ วยงานของรัฐได้
กาหนดจานวนเงินอันเป็ นราคาที่จะใช้ ในการจัดซื้อจัดจ้ างครั้งนั้นๆ เพือ่ เสนอ
ต่ อผู้มีอานาจตามระเบียบฯประกาศหรือกฎทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดซื้อหรือจัด
จ้ างของหน่ วยงานของรัฐนั้นๆ
ค่ าตอบแทนบุคลากรในการจ้ างทีป่ รึกษา หมายถึง จานวนเงินทีห่ น่ วยงาน
ของรัฐจ่ ายให้ กบั ที่ปรึกษาตามความเหมาะสมและประหยัดตามลักษณะของ
งานที่จะจ้ างหรือตามอัตราค่ าจ้ างของงานในลักษณะเดียวกันทีส่ ่ วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจเคยจ้ าง โดยแจงรายละเอียดจานวนคน-เดือน (manmonths) ตามประเภททีป่ รึกษา คุณสมบัติของทีป่ รึกษาทีจ่ ะจ้าง
36
การจ้ างทีป่ รึกษา
-รายละเอียด
ค่ าวัสดุอุปกรณ์ /ค่ าวัสดุ หมายถึง การประมาณการจานวนเงินทีเ่ ป็ น
ค่ าใช้ จ่ายในกิจกรรมการดาเนินงานของผู้ออกแบบของผู้ควบคุมงานหรือของ
ทีป่ รึกษาในการดาเนินการตามหน้ าทีเ่ พือ่ ให้ งานนั้นบรรลุวตั ถุประสงค์ โดยให้
มีการแจงรายละเอียดจากวงเงินค่ าจ้ างทีห่ น่ วยงานของรัฐจะต้ องจ่ ายแยก
ออกเป็ นรายจ่ ายทีจ่ ะต้ องจ่ ายอันเป็ นค่ าวัสดุอปุ กรณ์ หรือค่ าวัสดุทใี่ ช้ ในการ
ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ของการจ้ างนั้นๆ ทีค่ ู่สัญญาจะต้ องนามาใช้ ในการ
ดาเนินการตามสั ญญา
ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ หมายถึง ค่ าใช้ จ่ายใดๆทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินงานของผู้
ควบคุมงาน ผู้ออกแบบหรือของทีป่ รึกษาทีต่ ้ องมีขนึ้ ตามลักษณะของงานนั้นๆ
เฉพาะเรื่อง
37
การจ้ างทีป่ รึกษา
-รายละเอียด
ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปต่ างประเทศหรือค่ าใช้ จ่ายในการศึกษาดู
งานหรือค้ นคว้ าข้ อมูลในต่ างประเทศ หมายถึง ค่ าใช้ จ่าย ทีจ่ ่ ายให้ กบั ที่ปรึกษา
เป็ นค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปต่ างประเทศหรือค่ าใช้ จ่ายของงานจ้ างวิจัยที่มี
ค่ าใช้ จ่ายในการศึกษาดูงานของคณะผู้วจิ ัยและหรือของเจ้ าหน้ าทีใ่ นหน่ วยงาน
ของรัฐทีเ่ ป็ นผู้ว่าจ้ างหรือเป็ นผู้ให้ ทุนสนับสนุนการวิจัยโดยหน่ วยงานของรัฐ
จะต้ องมีค่าใช้ จ่ายอันเป็ นจานวนเงินทีร่ วมไว้ ในสั ญญาจ้ างหรื อในสั ญญาให้
ทุนสนับสนุนการวิจัยนั้นๆ
38
๖.การจ้ างงานวิจยั หรือเงินสนับสนุนให้ ทุนการวิจยั
-๑.ชื่อโครงการ..../หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ...
-๒.วงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรรในการจ้ างหรือเงิน
สนับสนุนให้ ทุนการวิจัย....บาท
-๓. หมวดค่ าตอบแทน...บาท
-๓.๑ ประเภทนักวิจัย.....
-๓.๒ คุณสมบัติของนักวิจัย.....
-๓.๓ จานวนนักวิจัย.....
39
การจ้ างงานวิจยั หรือเงินสนับสนุนให้ ทุนการวิจยั (ต่ อ)
-๔.หมวดค่าจ้ าง ....บาท
-๕.หมวดค่าใช้ สอย ..... บาท
-๖.ค่ าวัสดุ ..... บาท
-๗.ค่ าครุภัณฑ์ .....บาท
-๘.ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ ...... บาท
-๙.ค่าใช้ จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้ อมูลในต่ างประเทศ
(ถ้ ามี).... บาท
40
การจ้ างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ ทุนการวิจัย (ต่ อ)
--๙.๑ จานวน ..... คน
-๙.๒ ...........บาท
-๑๐.รายชื่อเจ้ าหน้ าทีผ่ ้รู ับผิดชอบทีเ่ กีย่ วกับการจ้ างงานวิจัยหรือ
สนับสนุนทุนวิจัยและ TOR
-๑๑.ที่มาของการกาหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)........
41
การจ้ างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ ทุน
-รายละเอียด
หมวดค่ าตอบแทน หมายถึง การแจงรายละเอียดค่ าใช้ จ่ายในงานจ้ าง
การวิจัยออกเป็ นหมวดเพือ่ ให้ เห็นรายละเอียดของจานวนเงินที่เป็ น
ค่ าตอบแทนให้ กบั นักวิจัยตามประเภทของนักวิจัย คุณสมบัติของนักวิจัยและ
จานวนนักวิจัย
หมวดค่ าจ้ าง หมายถึง การแจงรายละเอียดค่ าใช้ จ่ายในงานจ้ างวิจัยที่
ผู้วจิ ัยจะต้ องมีค่าใช้ จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่ างๆ ในงานวิจัยทีต่ ้ องมีการจ้ าง
ให้ ดาเนินการเพือ่ ให้ งานวิจัยสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัย
หมวดค่ าใช้ สอย หมายถึง การแจงรายละเอียดทีเ่ ป็ นค่ าใช้ จ่ายใน
งานวิจัยทีผ่ ู้วจิ ัยต้ องใช้ ในการดาเนินกิจกรรมการดาเนินงานในงานวิจัยให้
สาเร็จ
42
การจ้ างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ ทุน
-รายละเอียด
ค่ าครุ ภัณฑ์ หมายถึง ครุ ภัณฑ์ ทผี่ ้ วู จิ ัยจาเป็ นต้ องใช้ ในงานวิจัยเพือ่ ให้ งานวิจัยนั้น
สาเร็จและเป็ นครุ ภัณฑ์ ทผี่ ้ วู จิ ัยจะต้ องดาเนินการจัดซื้อเพือ่ นามาใช้ ในงานวิจัยนั้น
ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ หมายถึง ค่ าใช้ จ่ายใดๆทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินงานของผู้ควบคุมงาน
ผู้ออกแบบหรือของทีป่ รึกษาที่ต้องมีขนึ้ ตามลักษณะของงานนั้นๆเฉพาะเรื่อง
ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปต่ างประเทศหรือค่ าใช้ จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้ นคว้ า
ข้ อมูลในต่ างประเทศ หมายถึง ค่ าใช้ จ่าย ของงานจ้ างวิจัยทีม่ คี ่ าใช้ จ่ายในการศึกษาดูงาน
ของคณะผู้วจิ ัยและหรือของเจ้ าหน้ าทีใ่ นหน่ วยงานของรัฐทีเ่ ป็ นผู้ว่าจ้ างหรือเป็ นผู้ให้ ทุน
สนับสนุนการวิจัยโดยหน่ วยงานของรัฐจะต้ องมีค่าใช้ จ่ายอันเป็ นจานวนเงินที่รวมไว้ ใน
สั ญญาจ้ างหรือในสั ญญาให้ ทุนสนับสนุนการวิจัยนั้นๆ
43
การจ้ างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ ทุน
-รายละเอียด
รายชื่อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ทีเ่ กีย่ วกับงานจ้ างวิจัยหรือสนับสนุนทุน
วิจัยและ TOR หมายถึง เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ (ผู้จัดทา TOR) ทีเ่ ป็ นผู้กาหนดขอบเขตและ
รายละเอียดของภารกิจทีห่ น่ วยงานของรัฐมีความประสงค์ ทจี่ ะดาเนินการ
โดยแสดงถึงรายละเอียดทีต่ ้ องการให้ คู่สัญญาจะเป็ นผู้ดาเนินการ รวมทั้งของเขตความ
รับผิดชอบอืน่ ๆของคู่สัญญาทีจ่ ะต้ องดาเนินการตามหน้ าที่และเป็ นเอกสารทีม่ ี
ความสาคัญต่ อคุณภาพของผลงานและใช้ เป็ นเอกสารอ้ างอิงทีเ่ ป็ นเอกสารส่ วนหนึ่งของ
สั ญญารวมถึงกาหนดรายละเอียดของค่ าใช้ จ่ายและทีม่ าของการกาหนดค่ าใช้ จ่าย
44
๗.การจ้ างที่ปรึกษาพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
-๑. ชื่อโครงการ..../หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ...
-๒. วงเงินงบประมาณทีไ่ ด้ รับจัดสรร.....บาท
-๓. วันที่กาหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)... เป็ นเงิน...บาท
-๔. ค่ า hardware ..... บาท
-๕. ค่ า software ..... บาท
-๖. ค่ าพัฒนาระบบ ..... บาท
45
การจ้ างที่ปรึกษาพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (ต่ อ)
--๗.รายชื่อเจ้ าหน้ าทีผ่ ้รู ับผิดชอบทีเ่ กีย่ วกับการจ้ างที่ปรึกษา
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ที่เกีย่ วกับการกาหนดรายละเอียด และ
TOR
-๘.ที่มาของการกาหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ......
46
การจ้ างงานทีป่ รึกษาพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
-รายละเอียด
ค่ า Hardware หมายถึง จานวนเงินที่หน่ วยงานของรัฐจะใช้ เป็ นค่ าใช่ จ่าย
สาหรับการจัดหาครุ ภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ทเี่ กีย่ วข้ อง ตามคุณสมบัตแิ ละ
ราคามาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารกาหนดหรือจานวนเงินที่
หน่ วยงานของรัฐจะใช้ เป็ นค่ าใช้ จ่ายในการจัดหาสาหรับกรณีที่ครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ น้ัน
ไม่ ได้ มกี ารกาหนดหรือไม่ อยู่ในเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุ ภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ค่ า Software หมายถึง จานวนเงินที่หน่ วยงานของรัฐจะใช้ เป็ นค่ าใช้ จ่าย
สาหรับการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือจัดจ้ างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทจี่ ะต้ อง
นามาใช้ กบั เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่ วยงานของรัฐนั้น
ค่ าพัฒนาระบบ หมายถึง จานวนเงินที่เป็ นค่ าใช้ จ่ายในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
หรือค่ าพัฒนาระบบให้ มศี ักยภาพและมีคุณสมบัตทิ เี่ หมาะสมกับการใช้ งานในภารกิจของ
งานภาครัฐซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะตามความต้ องการของหน่ วยงานของรัฐนั้นๆ
47
วิธีการประกาศ
๑.ประกาศหน่ วยงานของรัฐ
๒.บัญชีแนบ(ลาดับที่ ๑ ถึงลาดับที่ ๗)
48
การดาเนินการ โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.และสานักงาน ป.ป.ช.
๑.ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้ มีหนังสื อกราบเรียน
นายกรัฐมนตรี เพือ่ รายงานแนวทางในการประกาศราคากลาง
และวิธีการคานวณราคากลางเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ สั่ งการให้
หน่ วยงานของรัฐจัดทาข้ อมูลเกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้ าง ตาม
มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคแรก
๒.คณะรัฐมนตรีได้ พจิ ารณาและมีมติให้ หน่ วยงานของรัฐทีอ่ ยู่
ภายใต้ การบังคับบัญชาหรือการกากับดูแลของฝ่ ายบริหารเร่ งรัด
จัดทาข้ อมูลเกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้ างให้ สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ
ทีใ่ ช้ บังคับอยู่ในปัจจุบัน
49
การดาเนินการ โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.และสานักงาน ป.ป.ช.
๓.ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้ มีหนังสื อกราบเรียน
นายกรัฐมนตรีเพือ่ ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีให้ สอดคล้ องกับ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๐๓/๗ เนื่องจากมติ
คณะรัฐมนตรีข้างต้ นขัดกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฯ
(เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)
การเริ่มนับระยะเวลา ๑๘๐ วัน ตามกฎหมายจึงต้ องรอ
มติคณะรัฐมนตรีฯตามที่ได้ มกี ารขอทบทวน
50
การขับเคลือ่ นการเปิ ดเผยราคากลาง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ มีคาสั่ งแต่ งตั้งอนุกรรมการขับเคลือ่ น
ติดตาม กากับดูแลการดาเนินการและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดจากการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและการยืน่ บัญชี
รายการรับจ่ ายของโครงการทีเ่ ป็ นคู่สัญญากับหน่ วยงานของรัฐ
51
หน่ วยงานของรัฐละเลยไม่ ปฏิบัติ
มาตรา ๑๐๓/๘ ให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้ าทีร่ ายงานต่ อ
คณะรัฐมนตรีเพือ่ สั่ งการให้ หน่ วยงานของรัฐจัดทาข้ อมูลเกีย่ วกับ
การจัดซื้อจัดจ้ างตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง โดยหน่ วยงาน
ของรัฐจะต้ องดาเนินการให้ แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้ อยแปดสิ บวัน
นับแต่ วนั ทีค่ ณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบให้ ดาเนินการดังกล่าว และ
ให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้ าทีต่ ิดตามผลการดาเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรีในกรณีดังกล่าวด้ วย
52
หน่ วยงานของรัฐละเลยไม่ ปฏิบัติ
หน่ วยงานของรัฐใดฝ่ าฝื นหรือไม่ ดาเนินการตาม
วรรคหนึ่ง ให้ ถอื ว่ าผู้ทมี่ ีหน้ าทีเ่ กีย่ วข้ องมีความผิดทางวินัย
หรือเป็ นเหตุทจี่ ะถูกถอดถอนจากตาแหน่ งหรือต้ องพ้น
จากตาแหน่ ง แล้ วแต่ กรณี
53
จบการนาเสนอ
ขอบคุณครับ
54

similar documents