عضلات گردن

Report
‫هو االحسن الخالقين‬
‫جلسه هشتم‬
‫دستگاه عضالني‬
‫عضالت سر و گردن‬
‫نيمسال دوم سال تحصيلي ‪89-90‬‬
‫‪www.company.com‬‬
‫اجزای داخلی عضله‬
‫‪www.company.com‬‬
‫اجزای داخلی عضله‬
‫‪3‬‬
‫‪www.company.com‬‬
‫فیبر عضالنی‬
www.company.com
‫عضالت سر و صورت‬
‫‪ ‬عضالت سر و صورت با توجه به محل استقرارشان از يک طرف به‬
‫استخوان جمجمه و از طرف ديگر به پوست سر و صورت اتصال دارند‪.‬‬
‫‪ ‬باعث کشیده شدن پوست سر و تولید واکنش های عاطفی متفاوتی می‬
‫شوند (‪ .)facial expression muscle‬توسط عصب چهره ای‬
‫(هفتمین زوج عصبی) عصب دهی می شوند‪.‬‬
‫‪ ‬عضالت جونده از اين گروه جدا هستند‪ ،‬چون در عمل جويدن دخالت‬
‫دارند و به پوست اتصال ندارند و از پنجمین عصب جمجمه ای تغذيه می‬
‫شوند‪.‬‬
‫‪www.company.com‬‬
‫عضالت سر و صورت ‪ -‬عضالت روي کاسه سر‬
‫•عضالت اين ناحیه توسط يک ورقه‬
‫(‪epicranial‬‬
‫نیامی‬
‫پهن‬
‫‪ )aponeurosis‬در امتداد هم قرار‬
‫گرفته اند و کار آنها عمدتاً کشیدن‬
‫پوست قسمت های گوناگون سر و باال‬
‫بردن ابروها می باشد‪.‬‬
‫‪occipitalis‬‬
‫عضالت گوش خارجی‬
‫باعث حرکت مختصر در الله گوش می شود‪.‬‬
‫از ورقه پهن نیامی مبدا می گیرد و در انتها به الله‬
‫گوش می چسبد‪.‬‬
‫‪www.company.com‬‬
‫‪frontalis‬‬
‫عضالت سر و صورت ‪ -‬عضالت اطراف کاسه چشم‬
‫• شامل تعدادی عضله است که در اطراف کاسه چشم و درون پلک ها قرار‬
‫داشته‪ ،‬و باعث بستن و تنگ شدن چشم ها و انقباض کیسه اشکی می‬
‫شود‪.‬‬
‫‪Corrugator‬‬
‫در باالی چشم و در زير پوست ابرو قرار گرفته‬
‫و موجب چین طولی بین دو ابرو و تولید اخم‬
‫می شود‪.‬‬
‫‪palpebral‬‬
‫‪orbital‬‬
‫‪www.company.com‬‬
‫عضالت سر و صورت ‪ -‬عضالت اطراف بيني‬
‫‪procerus‬‬
‫در باالی بینی در بین دو ابرو قرار گرفته و‬
‫چین عرضی بین دو ابرو را ايجاد می کند‪.‬‬
‫‪nasalis‬‬
‫از يک طرف به استخوان فک بااليی و از طرف‬
‫ديگر به پوست بینی می چسبد‪.‬‬
‫قسمتی از اين عضله‪ ،‬سوراخ های بینی را‬
‫گشاد و قسمت ديگر آنها را تنگ می کند‪.‬‬
‫‪www.company.com‬‬
‫عضالت سر و صورت ‪ -‬عضالت اطراف دهان‬
‫‪Buccinator‬‬
‫در طرفین دهان قرار دارد و به هر دولب مربوط می‬
‫شود‪.‬‬
‫اين عضله در پشت از فاصله بین دو فک بااليی و‬
‫پايینی شروع شده‪ ،‬به طرف لب ها می رود‪.‬‬
‫می تواند هوا را با فشار از بین دولب خارج کند‬
‫(سوت زدن) و غذا را هنگام جويدن بین دندان ها‬
‫قرار دهد‪.‬‬
‫‪( Risorius‬خندان)‬
‫عضله نازک و پهنی است که در گوشه های دهان‬
‫قرار دارد و گوشه لب را به عقب می کشد‪.‬‬
‫‪www.company.com‬‬
‫عضالت سر و صورت ‪ -‬عضالت لب بااليي‬
‫عمدتاً از زير کاسه چشم شروع مي شوند و در پوست لب بااليي خاتمه مي يابند‪.‬‬
‫باال برنده لب باال و پره بيني‬
‫از گوشه داخلی چشم شروع شده عالوه برلب‬
‫باال به پره بینی نیز می چسبد‪ .‬لب بااليی و پره‬
‫بینی را به باال و خارج می کشد‪.‬‬
‫باال برنده لب باال‬
‫گونه اي کوچک‬
‫باال برنده گوشه لب‬
‫گونه اي بزرگ‬
‫عضله حلقوي دهان‬
‫دور تا دور دهان را احاطه کرده و لب های بااليی‬
‫و پايینی را می سازد‪.‬‬
‫‪www.company.com‬‬
‫عضالت سر و صورت ‪ -‬عضالت لب پاييني‬
‫• اين عضالت به استخوان فک پايینی و لب پايینی اتصال دارند‪.‬‬
‫عضله چانه اي (‪)mentalis‬‬
‫چانه را چین دار می کند‪.‬‬
‫پايين برنده لب پاييني‬
‫پايين برنده گوشه لب‬
‫‪www.company.com‬‬
‫عضالت سر و صورت ‪ -‬عضالت جونده‬
‫‪Temporalis‬‬
‫از استخوان گیجگاهی منشا می گیرد و انتهای آن استخوان‬
‫‪( mandible‬زايده ‪ )coronoid‬است‪ Mandible .‬را به‬
‫سمت باال و عقب می کشد‪.‬‬
‫‪Masseter‬‬
‫از قوس گونه ای شروع شده و به زاويه ‪ mandible‬می‬
‫چسبد‪ Mandible .‬را باال می برد و باعث بسته شدن‬
‫دهان می شود‪.‬‬
‫‪www.company.com‬‬
‫عضالت سر و صورت ‪ -‬عضالت جونده‬
‫‪Lateral pterygoid‬‬
‫از زايده ‪ pterygiod‬استخوان ‪sphenoid‬‬
‫منشا می گیرد و انتهای آن سطح داخلی‬
‫استخوان ‪ mandible‬است‪ Mandible.‬را‬
‫به سمت جلو می کشد و باعث باز شدن دهان‬
‫می شود‬
‫‪Medial pterygoid‬‬
‫از زايده ‪ pterygiod‬استخوان ‪sphenoid‬‬
‫منشا می گیرد و انتهای آن‪ ،‬گردن استخوان‬
‫‪ mandible‬است‪ Mandible .‬را به سمت‬
‫باال می کشد و باعث بسته شدن دهان می شود‪.‬‬
‫‪www.company.com‬‬
‫عضالت گردن‬
‫• عضالت ناحیه گردن توسط پوششی از بافت همبند به نام ‪cervical‬‬
‫‪ fascia‬پوشیده شده اند‪.‬‬
‫• به دو اليه سطحی و عمقی تقسیم می گردد‪.‬‬
‫عضالت سطحي گردن‬
‫‪www.company.com‬‬
‫عضالت عمقي گردن‬
‫عضالت گردن – عضالت سطحي و خارجي گردن‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪www.company.com‬‬
‫عضله ‪:platysma‬‬
‫در باال با استخوان ‪ mandible‬و پوست‬
‫صورت و در پايین درون فاسیای سطحی‬
‫قرار می گیرد‪.‬‬
‫از عصب چهره ای (زوج هفتم مغزی) تغذيه‬
‫می شود‪.‬‬
‫باعث کشیده شدن پوست ناحیه گردن و باز‬
‫شدن دهان می گردد‪.‬‬
‫عضالت گردن – عضالت سطحي و خارجي گردن‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪www.company.com‬‬
‫عضله ‪:Sternocleidomastoid‬‬
‫با استخوان های گیجگاهی‪ ،‬ترقوه و جناغ‬
‫سینه اتصال دارد‪.‬‬
‫انقباض آن صورت را به طرف ديگر می‬
‫چرخاند‪.‬‬
‫توسط زوج يازدهم مغزی و اعصاب نخاعی‬
‫گردنی‪ ،‬تغذيه می شود‪.‬‬
‫عضالت گردن – عضالت باالي استخوان ‪hyoid‬‬
‫•‬
‫معموالً باعث پايین آمدن استخوان ‪ mandible‬و باال رفتن استخوان ‪ hyoid‬می شوند‪.‬‬
‫‪mylohyoid‬‬
‫از استخوان ‪ mandible‬به استخوان‬
‫‪ hyoid‬آمده است‪.‬‬
‫کف دهان را می سازد‪.‬‬
‫‪Digastric‬‬
‫يک بطن آن به استخوان‬
‫‪ mandible‬و ديگری به استخوان‬
‫‪ temporal‬وصل است و هردو در‬
‫استخوان ‪ hyoid‬خاتمه می يابند‪.‬‬
‫‪stylohyoid‬‬
‫از زايده ‪ styloid‬استخوان‬
‫‪ temporal‬به استخوان ‪hyoid‬‬
‫می آيد‪.‬‬
‫‪www.company.com‬‬
‫عضالت گردن – عضالت باالي استخوان ‪hyoid‬‬
‫‪:Geniohyoid‬‬
‫از استخوان ‪mandible‬‬
‫استخوان ‪ hyoid‬آمده است‪.‬‬
‫‪www.company.com‬‬
‫به‬
‫عضالت گردن – عضالت زير استخوان ‪hyoid‬‬
‫• اين عضالت در زير استخوان المی قرار گرفته اند و کار آنها پايین کشیدن‬
‫استخوان ‪ hyoid‬است‪.‬‬
‫• همگی از اعصاب نخاعی گردنی تغذيه می شوند‪.‬‬
‫‪Sternohyoid‬‬
‫‪thyrohyoid‬‬
‫از غضروف تیروئید به استخوان‬
‫‪ hyoid‬می رود‪.‬‬
‫‪Sternothyroid‬‬
‫از استخوان جناغ شروع شده به‬
‫غضروف تیروئید می چسبد‪.‬‬
‫‪www.company.com‬‬
‫از باالی استخوان جناغ به‬
‫استخوان ‪ hyoid‬می رود‪.‬‬
‫‪Omohyoid‬‬
‫مبدا بطن فوقانی از تنه استخوان‬
‫‪ hyoid‬و بطن تحتانی از‬
‫استخوان ‪ scapula‬است‪.‬‬
‫هر دو مبدا به استخوان‬
‫‪ clavicle‬متصل می شوند‪.‬‬
‫عضالت گردن – عضالت خارجي و جلويي مهره هاي گردني‬
‫عضالت کناري مهره هاي گردني‪:‬‬
‫سه دسته عضله در هر طرف تحت‬
‫عنوان عضله های ‪scalene‬‬
‫(نردبانی) موجود است که از مهره‬
‫های گردنی به دنده های اول و دوم‬
‫می چسبند (جلويی‪ ،‬میانی و‬
‫خلفی)‪.‬‬
‫‪www.company.com‬‬
‫عضالت گردن – عضالت خارجي و جلويي مهره هاي گردني‬
‫عضالت جلوي مهره هاي گردني‪:‬‬
‫• اين عضالت در جلو گردن قرار گرفته و گردن را به جلو خم می کنند‪.‬‬
‫• عضالت اين منطقه از اعصاب نخاعی گردنی تغذيه می شوند‪.‬‬
‫‪Rectus capitis anterior‬‬
‫‪Rectus capitis lateral‬‬
‫‪Longus capitis‬‬
‫‪Longus colli‬‬
‫‪www.company.com‬‬

similar documents