A komplex tehetségfejlesztési program moduljainak tartalma

Report
A komplex tehetségfejlesztési
program moduljainak tartalma
Törökszentmiklós, 2013. május 10.
Dr. Polonkai Mária
c. egyetemi docens
a MTT alelnöke

A Bethlen Gábor Általános Iskola, Óvoda, EGYMI és
Nevelési Tanácsadó komplex pedagógiai programjának
bemutatása

1980-as években hiánypótló volt, hiányoztak a komplex
programok:
◦ a tehetség felkutatását,
◦ speciális fejlesztéseket szolgálták.
• Program kialakításának fontos elemei
Cél: - a gyermek képességeinek feltárása,
- intenzív fejlesztés,
- személyiségfejlesztés (önismeret, motiváció,
viselkedés, magatartás, attitűd stb.)

Alapelvek:
- motiváció
 tanuló öntevékenységének fejlesztése,
 igényszínt formálása,
 tanulók reális önképének, önértékelésének kialakítása,
 egyéni feladatok motiváló erejének biztosítása,
o pedagógusok motiváló ereje,
o tanuló számára küldött stratégiai jelzés,
o pedagógusok személyisége (továbbképzés, önképzés)
- differenciálás a tanulók tevékenységében
(1997-98-ban még az előíró tanterv van érvényben)
- anyanyelv,
- matematika,
- természettudomány,
- rajz-esztétika,
- ének-zene esztétika,
- idegen nyelv (orosz, német, angol)
- számítástechnika
(NAT műveltségi területei, 1995)
Komplex tehetségfejlesztési program
- tanórai lehetőségek
- gazdagítás,
- differenciálás,
- kompetencia alapú oktatás,
- projektmódszer,
- kooperatív módszerek,
- IKT eszközök alkalmazása.
- tanórán kívüli foglalkozások
kötelező (K) (11-14-óra/tanév), kötelezően választott (KV)
(17-18 óra/tanév), választott (V) (36-37 óra/tanév) modulok
5. évfolyam
K: önismeret, tanulásmódszertan, képességfejlesztés,
KV: játékos logika, nyelvi komm., természetismeret, az ókor
művészete,
V: mozgáskultúra, stratégiai játékok, művészet.
6. évfolyam
K: idegen nyelv, IKT; honismeret, helyismeret;képességfejlesztés,
KV: ECDL, könyvtári ismeret, viselkedéskultúra, etika, mindennapi
környezet,
V. mozgáskultúra, média, kereszténységünk,
7. évfolyam
K: állampolgári ismeretek, tanulástechnika, magyarok vagyunk
Európában élünk,
KV: ECDL, érdekes kísérletek, nyelvi komm., testi-lelki egészség,
V: mozgáskultúra, ECDL, olvasókör, művészet, egyháztörténet,
8. évfolyam
K: középiskolába készülök, EU, vizsgafelkészítés,
KV: ECDL, idegen nyelv, világháborúk, magyar művészetek,
V: mozgáskultúra, nyelvvizsgára felkészítő, születésünk-jövőnk titkai.
A tehetségfejlesztési programra jellemző:
- tartalomközpontúság,
- tevékenységközpontúság,
- teljesítmény centrikusság (kisebb mértékben).
Komplex tehetségfejlesztő program kidolgozásában hazai „jó gyakorlatként
történő bemutatásában” részt vett Banáné Szőke Ilona, Srankó Anna, Tóth
András, Pásztor Andrásné (1999.)
Fejlesztendő tulajdonságok
Általános
fejlesztési
követelmény
ek
Ismeretszerz
ési és feldolg.
képesség
Tájékozottsá
g az anyagról
Tájékozott
ság időben
Tájékozottsá
g térben
Tájékozottsá
ga
megismerésr
ől
Intell.
kép.
Érdeklődé Motiváció
s
Attitűd
Magatartá
s,
viselkedés
Szoc.
érzékenys
ég
Kreativitá
s
„Zeneművészet és vizuális kultúra” c. tehetségfejlesztő program
tartalmát
előkészítő mátrix
Általános
fejlesztési
Intell.
követelménye
képességek
k
Éneklési
készség
Zenei hallás
fejlesztése
Zenei írás,
olvasás
készségei
Zeneértő és
érző képesség
A vizuális nyelv
alapjai
Kifejezés,
képzőművészet
Vizuális
kommunikáció
Fejlesztendő tulajdonságok
Érdeklődés,
motiváció
Attitűd,
magatartás
Érzelmi
tulajdonság
A modultervek felépítése
- speciális modultartalmakhoz kötődő alapelvek, célok,
- kiemelt fejlesztési feladatok, követelmények,
- tartalom,
- a továbbhaladás feltétele,
- a modul lezárását követő értékelés,
 feladatok megoldása
 aktív részvétel,
 kapcsolatteremtés, együttműködés,
 szabálykövetés,
 kiselőadások, prezentációk,
 szóbeli, írásbeli komm.,
 információ kezelése, feldolgozása
- kapcsolatok a kulcskompetenciákkal.
Legnagyobb értéke a moduloknak:
- a körülvevő világ minden eleme jelen van a modulban,
- rendező elv: társadalmi-történelmi aspektus, nyelvi
kommunikáció, természettudományos
szempont,
művészetek, informatika, mozgáskultúra
stb.
„Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget.
Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel.”
( H. Berner )

similar documents