การเข้าสู่ระบบ ฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจจังหวัด

Report
การเขาสู
้ ่ ระบบ
ฐานขอมู
้ ลการคลังและ
เศรษฐกิจของจังหวัด
(Data base CFO)
http://cfodb.cgd.go.th
ใส่ รหัสผ่ านทีไ่ ด้ รับของแต่ ละ อปท. อบต.
เช่ น User ID : loc5440114 (ทส.ต.แวงน่ าง)
Password ********
กด Log in เพือ่ เข้ าสู่ ระบบ
ข้ อมูล 2 ส่ วน
รายปี และรายเดือน
อปท.เพิ่มข้ อมูล
เลือกการกรอกข้ อมูลรายเดือน โดย กด +
หน้ าข้ อความ
เลือกหัวข้ อที่จะบันทึก
ระบุข้อมูล ของ
อปท. อบต. จาก
ลูกศรด้ านขวา
กดบันทึกข้ อมูล
หรื อกดยกเลิก
เลือกข้ อมูลด้ านรายจ่ าย
เพื่อบันทึกข้ อมูลต่ อไป
ระบุข้อมูล ของ
อปท. อบต. จาก
ลูกศรด้ านขวา
กดบันทึกข้ อมูล
หรื อกดยกเลิก
http://cfodb.cgd.go.th
การกรอกข้ อมูลในรายปี
บันทึกงบการเงินต่ าง ๆ ดังตัวอย่ างต่ อไปนี ้
เลือกการกรอกข้ อมูลในแต่ ละงบ
เลือก + ทุก
ครัง้ นะค่ ะ
กลับสู่หน้ าหลัก
ระบุข้อมูล ของ
อปท. อบต. จาก
ลูกศรด้ านขวา
กดบันทึก
เลือกการกรอกข้ อมูลในแต่ ละงบ
http://cfodb.cgd.go.th
การกรอกข้ อมูลระบบพัสดุ
เลือกระบบงานพัสดุ
เลือกการนาเข้ ากลุ่มพัสดุ (1)
กด + เพื่อเพิ่ม
รายการ
เลือก
ข้ อมูล
ตาม
หัวข้ อ
เลือก
รหัส
กลุ่ม
พัสดุ
กรอกข้ อมูลให้
ครบ พร้ อม
เลือกวิธีการ
จัดซือ้ จัดจ้ าง
กลุมงานบริ
หารการคลังและ
่
เศรษฐกิจ (CFO)
สานักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4377-7403
ตอ
่ 26
e-mail : [email protected]

similar documents