8. Milosevski Terapija i prevencija urinarnih infekcija final

Report
UNIVERZITETSKA DEČJA KLINIKA
OKTOBARSKI DANI 2013
Terapija i prevencija
urinarnih infekcija
Gordana Miloševski-Lomić
Divna Kruščić
Urinarne infekcije (UI)
-čest poblemNajčešća bakterijska infekcija u dečjem uzrastu

11 - 12 % ♀ <16 godina

3 - 4 % ♂ < 16 godina
Epidemiologija UI
 Febrilne urinarne infekcije (APN)
-najveća incidenca u prvoj godini života-
 5% febrilne dece < 2 godine ima APN
 Pol: <2 godine češće ♂
 Urinarne infekcije donjih mokraćnih
puteva (IDMP)
 Pol: >3 godine češće ♀
Uzročnici UI kod dece
 BAKTERIJE
Echerichia coli 75-90%
Klebsiella, Enterococcus
Proteus mirabilis
St. saprophiticus
Pseudomonas; Sc grupe B...
 GLJIVICE
Candida
 VIRUSI
Adenovirus
Kada posumnjati na UI?
 Simptomi i znaci UI
 t ≥ 38°C bez jasnog fokusa infekcije
Simptomi i znaci UI
Uzrast
Najčešći
< 3 meseca
≥ 3 meseca
Simptomi i znaci
Najređi
↑ T˚C
Povraćanje
Letargija
Iritabilnost
Odbijanje obroka
Slabije napredovanje
Abdominalni bol
Žutica
Hematurija
Neprijatan miris urina
ne govore
↑ T˚C
Abdominalni bol
Grčevi
Povraćanje
Odbijanje obroka
Letargija
Iritabilnost
Hematurija
Neprijatan miris urina
Slabije napredovanje
govore
Učestalo
mokrenje
Dizurija
Disfunkcionalno mokrenje
Inkontinencija
Abdominalni bol
↑ T˚C
Povraćanje
Hematurija
Neprijatan miris urina
Zamućen urin
Kako lečiti decu sa UI?
 Podjednaka zastupljenost p.o. i p.e. tretmana
 Odsustvo razlike u:
 dužini trajanja ↑ T˚C
 broju recidiva UI
 pojave ožiljka u bubregu 6-12 meseci nakon UI
Indikacije za parenteralnu
terapiju
Uzrast < 3 meseca
Teško dehidrirana deca
Deca koja povraćaju
Deca lošeg opšteg aspekta
Loša komplijantnost
Parenteralnu terapiju sprovoditi 2-4 dana nakon čega lečenje nastaviti p.o. antibiotikom
Pravilan izbor antibiotika
 Izbor empirijske terapije uz pomoć lokalnog
obrazca rezistencije
 Porast rezistencije E. Coli na amoksicilin
 p.o. terapija prve linije - amoksicilin sa
klavulonskom kiselinom ili antibiotik iz grupe
cefalosporina
 i.v. terapija prve linije – cefotaksim,
ceftriakson ili aminolikozidni antibiotik
Dužina lečenja dece sa UI
 Optimalna dužina lečenja UI
nema konsenzusa
 Opšte prihvaćene preporuke za dužinu lečenja UI
 APN
7-14 dana
 IDMP
3-5 dana
 Dužina sprovođenja parenteralne terapije (deca >3
meseca)
2-4 dana
Najčešće korišćeni antibiotici za
lečenje UI kod dece
Ne duže od 2 - 4
dana
Oralna terapija
Parenteralna terapija
Amoksicilin sa klavulonskom kiselinom
50mg/kgTT/dan amoksicilina (u 3 doze)
Amoksicilin sa klavulonskom kiselinom
100mg/kgTT/dan amoksicilina (u 4 doze)
Ili
Ampicilin-Sulbactam
100 mg/kgTT/dan ampicilina (u 4 doze)
Cefalosporini:
Cefaleksin: 50-100 mg/kgTT/dan (u 4 doze)
Cefprozil: 30 mg/kgTT/dan (u 2 doze)
Cefixim: 8 mg/kgTT 2xdnevno prvi dan a zatin
1xdnevno
Ceftibuten: 9mg/kgTT 2xdnevno prvi dan a
zatim 1xdnevno
Cefotaksim: 150 mg/kgTT/dan (u 3-4doze)
Ceftriaxon: 50-75 mg/kgTT/dan 1xdnevno
Ceftazidim: 100-150 mg/kgTT/dan (u 3 doze)
Sulfonamidi:
Trimetoprim-sulfametoksazol: 612 mg/kgTT
trimetoprim i 30-60mg/kgTT
sulfametoksazol/dan (u 2 doze)
Aminoglikozidi:
Gentamicin: 3mg/kgTT 1xdnevno
Amikacin 10-15 mg/kgTT/dan 1xdnevno
Ukupna dužina lečenja APN 10 - 14 dana
Antibiotska profilaksa UI

Cilj
 Sprečavanje recidiva UI
 Prevencija ožiljne nefropatije

Mane




Porast bakterijske rezistencije
Nekomplijantnost
Kada započeti? Do kada sprovoditi?
Odsustvo dokaza o pozitivnom efektu kod
dece oba pola sa VUR < III stepena
Kada savetovati antibiotsku
profilaksu UI?
 Ograničene indikacije:
 Ponavljane UI (≥3 APN za 1
godinu)
 Nakon završenog lečenja
APN do urografskog
ispitivanja
 Disfunkcija mokraćne bešike
 VUR većeg stepena (≥III ) +
ponavljani APN
Najčešće korišćeni lekovi u
prevenciji UI kod dece
 Amoksicilin sa klavulonskom kiselinom 15
mg/kgTT/dan
 Cefaleksin 15 mg/kgTT/dan
 Trimetoprim-sulfametoksazol
2 mg/kgTT/dan TMP
 Nitrofurantoin 1 mg/kgTT/dan
 Brusnica?
Brusnica u prevenciji urinarnih
infekcija
 Tradicionalna primena za
prevenciju UI infekcija
 Bogata je vlaknima, polifenolima
(antocijanini i proantocijanidini),
beta-karotenom, vitaminom C, K,
Ca, Mg i drugim mikronutrijentima
Evropska brusnica (V. vitis-idea)
Američka brusnica (V. macrocarpon)
Mehanizam dejstva brusnice
 Nepotpuno razjašnjen
 Dozno zavisna inhibicija adhezije P i tip
1 fimbrija uropatogena za epitel
mokraćnog sitema
 tip A- proantocijanidi (PAC)
važna uloga u mehanizmu delovanja
 Urinarni nivo antocijanina
maksimum 3-6h nakon ingestije
Evropska brusnica (V. vitis-idea)
Američka brusnica (V. macrocarpon)
Mehanizam dejstva brusnice
BRUSNICA
PACs
↓adhezija E Coli za
uroepitel
↑ NO
antimikrobna
aktivnost
↓ oksidativni stres
↓COX2 i NF-κΒ
↓
↓ IL-1β, IL-6,
IL-8, TNF-α
↑ imuni odgovor
↓
↓ inflamatornu
reakciju
↓
↓ simptome UI
Da li savetovati primenu
brusnice u prevenciji UI?
 Redovna upotreba proizvoda od brusnice smanjuje
rizik od recidiva simptomatskih UI kod mladih žena,
sredovečnih žena i dece sa neurogenom bešikom usled
mijelomeningocele
 Zbog rastuće rezistencije bakterija na antibiotike
rutinska primena brusnice u prevenciji UI može biti
alternativa koja obećava
Mane
• Nema konsenzusa oko vrste preparata,
doze kao i dužine primene brusnice u
prevenciji UI
Urinary tract infection prophylaxis in children with neurogenic bladder with cranberry capsules: randomized controlled
trial. ISRN Pediatr. 2012;2012:317280
http://dx.doi.org/10.5402/2012/317280
Current clinical status on the preventive effects of cranberry consumption against urinary tract infections. Nutr Re. 2013
Aug;33(8):595-607.
http://dx.doi.org/10.1016/j.nutres.2013.05.018
Hvala
NICE clinical guideline 54. Urinary tract
Clinical Practice Guideline for the Diagnosis
infection in children: diagnosis,
and Management of the Initial UTI in Febrile
treatment and long-term management
Infants and Children 2 to 24 Months
www.nice.org.uk/CG054fullguideline
http://pediatrics.aappublications.org/content
/128/3/595.full.html
Febrile urinary tract infections in young children: recommendations for the diagnosis,
treatment and follow-up. Ammenti A, et al. on behalf of the Italian Society of Pediatric
Nephrology. Acta Paediatr. 2012 May;101(5):451-7.

similar documents