YTD

Report
BİRİNCİ BASAMAKTA
HİPERTANSİYON YÖNETİMİ
Uzm. Dr. Elif ALTUNBAŞ
10.04.2010/ KARAMAN
HİPERTANSİYON PREVALANSI
HİPERTANSİYON PREVALANSI
• TEKHARF “Türkiye’de Erişkinlerde Kalp
Hastalığı ve Risk Faktörleri Sıklığı”
• PatenT (Prevalence, awareness and treatment
of hypertension in Turkey) çalışması 2003
• HinT (Hypertension incidence in Turkey) 2008
TEKHARF 2009
• 5.2 milyon hipertansif erkek ile 6.6 milyon
hipertansif kadın
• Sigara
• Total kolesterol düzeyleri - Batılı
popülasyonlarla karşılaştırınca- düşük
• HDL-kolesterol düşük
• Obezite ve abdominal obezite her iki cinsiyette
sıklaşmaktadır
• Metabolik sendrom
Türk Erkek ve Kadınlarında yaş grupplarına göre Hipertansiyon
Prevalansı 2003-2004 (TEKHARF)
Türkiye’de değişik coğrafi bölgelerde
kan basıncı yüksek bulunanların oranı
(1990)
Türkiye’de erişkinlerde kalp hastalığı ve risk faktörleri sıklığı taraması: 5. Hipertansiyon vesigara
içimi.
Türk Kardiyoloji Dern Arfl. 1991;19:169-77
PatenT
(Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in Turkey)
80
Farkında Olanlar
70
40
40
48
Tedavi Alanlar
50
40
37
28
30
20
10
35
0
Tüm grup
21
30
20
10
Kontrol Altında Olanlar
40
31
30
Erkek
0
Tüm grup
Yüzde %
50
Yüzde %
Yüzde (%)
60
25
20
Kadın
20
15
10
Erkek
8
Kadın
5
0
Tüm hipertansifler
Altun B, Arıcı M, et al. J Hypertension, 2005
Antihipertansif alanlar
HİPERTANSİYON SINIFLANDIRMASI
• JNC VII
• ESH/ESC
Kan Basıncı Sınıflandırması (JNC-7)
KB sınıfı
Normal
Sistolik KB
Diyastolik KB
<120
<80
Prehipertansiyon
120-139
80-89
Evre 1 HT
140-159
90-99
Evre 2 HT
≥160
≥110
ESH/ESC
Kategori
Sistolik (mm Hg)
Diyastolik (mm Hg)
Optimum
< 120
< 80
Normal
120-129
80-84
Yüksek normal
130-139
85-89
Evre 1 hipertansiyon
140-159
90-99
Evre 2 hipertansiyon
160-179
100-109
Evre 3 hipertansiyon
> 180
> 110
İzole sistolik hipertansiyon
> 140
< 90
Bir hastanın sistolik ve diyastolik kan basınçları farklı kategorilere girerse, daha yüksek olan kategori esas
alınır.
İzole sistolik hipertansiyon da, diyastolik değerin < 90 mm Hg olması koşuluyla, gösterilen aralıklardaki
sistolik kan basıncı değerlerine göre evrelendirilebilir (Evre 1,2,3).
2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: J Hypertens 25: 1105-1187, 2007
2007 ESH/ESC: KV RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Risk
faktörleri
Normal
KB
Risk faktörü
yok
Ortalama
risk
1-2 risk
faktörü
Evre 1 HT Evre 2 HT
Evre 3 HT
Ortalama
risk
Eklenmiş
az risk
Eklenmiş
orta risk
Eklenmiş
yüksek
risk
Eklenmiş
az risk
Eklenmiş
az risk
Eklenmiş
orta risk
Eklenmiş
orta risk
Eklenmiş
çok
yüksek
risk
≥ 3 Risk
Eklenmiş
faktörü
orta risk
MS,SOH, DM
Eklenmiş
yüksek
risk
Eklenmiş
yüksek
risk
Eklenmiş
yüksek
risk
Eklenmiş
çok
yüksek
risk
Eklenmiş
çok
yüksek
risk
Eklenmiş
çok
yüksek
risk
Eklenmiş
çok
yüksek
risk
Eklenmiş
çok
yüksek
risk
Eklenmiş
çok
yüksek
risk
KV/Renal
hastalık
Yüksek
normal
KB
RİSK FAKTÖRLERİ
 Artmış sistolik ve diyastolik kan basıncı düzeyleri
 Artmış nabız basıncı düzeyleri (yaşlılarda)
 Yaş: >55 yaş (E), >65 yaş (K)
 Sigara
 Dislipidemi: Total-K >190 mg/dl veya LDL-K >115
mg/dl veya HDL-K <40 mg/dl (E), <46 mg/dl (K)
veya trigliserid >150 mg/dl
2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: J Hypertens 25: 1105-1187, 2007
RİSK FAKTÖRLERİ
• Açlık plazma glukozu: 102 – 125 mg/dl (5.6 –
6.9 mmol/L)
• Anormal glukoz tolerans testi
• Abdominal obezite: Bel çevresi >102 cm (E),
>88 cm (K)
• Ailede erken yaşta KV hastalık hikayesi: <55
yaş (E), <65 yaş (K)
TANI SÜRECİNDE YAPILMASI
ÖNERİLENLER
• Risk faktörlerini değerlendir
• Eşlik eden hastalıklar varmı? (Komorbidite)
• Anamnez ve fizik muayene bulgularını
bağlantılandırarak yorumla
• Hedef organ hasarı?
TANI SÜRECİNDE YAPILMASI
ÖNERİLENLER
Laboratuar tetkikleri:
• Kan glukoz düzeyi
• Lipid paneli
• Serum potasyum
• Kreatinin
• Kalsiyum düzeyleri
• İdrar albumin/kreatinin oranı
(Mikroalbuminüri, tahmini glomerüler filtrasyon hızının dakikada
60 mLden az olması, KVH için risk faktörü)
• EKG
HT & Hedef Organ Hasarı
İnme
HT
Atheroskleroz
Vazokonstriksiyon
Vasküler hipertrofi
Endotel disfonksiyonu
LV hipertrofisi
Fibrozis
Remodeling
Apoptozis
GFR
Proteinüri
Aldosterone sekr.
Glomerüler skleroz
Hipertansiyon
MI
Kalp
yetmezliği
Ölüm
Böbrek
yetmezliği
Adapted from Willenheimer R et al. Eur Heart J. 1999;20:9971008; Dahlöf B. J Hum Hypertens. 1995;9(suppl 5): S37S44; Daugherty
A et al. J Clin Invest. 2000;105:16051612; Fyhrquist F et al. J Hum Hypertens. 1995;9
(suppl 5): S19S24; Booz GW, Baker KM. Heart Fail Rev. 1998;3:125130; Beers MH, Berkow R, eds. The Merck Manual of Diagnosis
and Therapy. 17th ed. Whitehouse Station, NJ: Merck Research Laboratories; 1999: 16821704; Anderson S. Exp Nephrol.
1996;4(suppl 1):3440; Fogo AB. Am J Kidney Dis. 2000;35:179188.
SEVK ENDİKASYONLARI
• Malign hipertansiyon
– KB 180/110 mm Hg'den fazla olup
beraberinde papilödem ve/veya retinal
kanama varsa
• Feokromositomadan şüpheleniliyorsa
– (postural hipotansiyon, baş ağrısı, çarpıntı,
solukluk ve terleme)
• Sekonder Hipertansiyon bulguları varsa
• Üç farklı grup antihipertansife rağmen KB
kontrol altına alınamıyorsa
ESH/ESC
Kan Basıncı Eşik Değerleri / Hedef (mm Hg)
Eşik Değer
(mm Hg)
Hedef Değer
(mm Hg)
Genel Hipertansif Nüfus
>140/90
<140/90
Yüksek riskli hastalar
(Koroner arter hastalığı,
Serebrovasküler hastalık,
Diyabet, Böbrek
disfonksiyonu)
>130/85
<130/80
Kan Basıncı Hedefi (JNC VII)
•
•
•
•
Komplike olmayan HT
Diabetes Mellitus
Hedef Organ Hasarı
Proteinüri > 1gr
< 140/90 mmHg
< 130/80 mmHg
< 130/80 mmHg
< 125/75 mmHg
Hipertansiyon Tedavisi
• Yaşam tarzı değişiklikleri
• Farmakolojik tedavi
TEDAVİDE KARŞILAŞTIĞIMIZ ENGELLER
 Sarımsak, maydonoz gibi bitkilerin tansiyonu
düşürdüğüne inanmak
 Hipertansiyon tedavisinin ömür boyu
süreceğini bilmemek
 Komşuların ilacını kullanmak
 Kullandığınız ilacı iyi tanımalısınız
 Benim bünyem tansiyona dirençlidir
TEDAVİDE KARŞILAŞTIĞIMIZ ENGELLER
 Hastalığını kabul etmemekte veya kabul etmeleri
oldukça zaman almaktadır
 Hastalığın ömür boyu süreceğini kabulde
zorlanmaktadırlar
 İlaçların düzenli alınması gerektiğini kabulde
zorlanmakta ve tansiyon normale inince ilaçları
bırakmak istemektedirler
 İlaçların karaciğer böbrek gibi organlarına zarar
vereceğini zannetmektedirler
ESH/ESC ve Yaşam Tarzı Değişikliği
Diğer risk
faktörleri, OH
veya ek hastalık
Diğer risk
faktörleri Yok
1-2 risk faktörü
Normal
SKB 120-129 veya
DKB 80-84
Girişim gerekmez
YTD
Yüksek normal
SKB 130-139 veya
DKB 85-89
1. Derece HT
SKB 140-159 veya
DKB 90-99
2. Derece HT
SKB 160-179 veya
DKB 100-109
3. Derece HT
SKB ≥180 veya
DKB ≥110
Girişim gerekmez
Birkaç ay boyunca
YTD sonra KB
kontrol edilemez
ise İlaç Tedavisi
Birkaç ay boyunca
YTD sonra KB
kontrol edilemez
ise İlaç Tedavisi
YTD ve Acil
İlaç Tedavisi
YTD
Birkaç ay boyunca
YTD sonra KB
kontrol edilemez
ise İlaç Tedavisi
Birkaç ay boyunca
YTD sonra KB
kontrol edilemez
ise İlaç Tedavisi
YTD ve Acil
İlaç Tedavisi
YTD ve İlaç
Tedavisi
YTD ve İlaç
Tedavisi
YTD ve Acil
İlaç Tedavisi
YTD ve Acil İlaç
Tedavisi
YTD ve Acil İlaç
Tedavisi
YTD ve Acil
İlaç Tedavisi
3 veya daha
fazla risk
faktorü, MS,
OH veya DM
YTD
YTD ve İlaç
Tedavisi
düşünülebilir
DM
YTD
YTD ve İlaç
Tedavisi
Tanı konmuş KV
veya renal
hastalık
YTD ve Acil İlaç
Tedavisi
YTD ve Acil İlaç
Tedavisi
ESH/ESC ve Yaşam Tarzı Değişikliği
Diğer risk
faktörleri, OH
veya ek hastalık
Diğer risk
faktörleri Yok
1-2 risk faktörü
Normal
SKB 120-129 veya
DKB 80-84
Girişim gerekmez
YTD
3 veya daha
fazla risk
faktorü, MS,
OH veya DM
YTD
DM
YTD
Tanı konmuş KV
veya renal
hastalık
Yüksek normal
SKB 130-139 veya
DKB 85-89
Girişim gerekmez
YTD
1. Derece HT
SKB 140-159 veya
DKB 90-99
2. Derece HT
SKB 160-179 veya
DKB 100-109
Birkaç ay boyunca
Birkaç ay boyunca
kontrol edilemez
ise İlaç Tedavisi
kontrol edilemez
ise İlaç Tedavisi
Birkaç ay boyunca
Birkaç ay boyunca
kontrol edilemez
ise İlaç Tedavisi
kontrol edilemez
ise İlaç Tedavisi
YTDve İlaç
YTD ve İlaç
Tedavisi
Tedavisi
ve
YTD sonra KB YTD sonra KB YTD
Acil İlaç
YTD ve İlaç
Tedavisi
Tedavisi
ve
YTD sonra KB YTD sonra KB YTD
Acil İlaç
YTD ve İlaç
Tedavisi
düşünülebilir
3. Derece HT
SKB ≥180 veya
DKB ≥110
YTD ve Acil
YTD ve Acil
YTD ve Acil
YTD ve Acil
İlaç Tedavisi
İlaç Tedavisi
İlaç Tedavisi
İlaç Tedavisi
Tedavisi
YTD ve
Acil İlaç
Tedavisi
YTD ve
Acil İlaç
Tedavisi
ESH/ESC ve YTD Önerileri
AĞIRLIK KAYBI
VKI 18.5-24.9
(10 Kg Ağırlık Kaybı İle)
5-20 mmHg
DİYET
(DASH; HEDİYET)
Meyve, sebze ve düşük yağlı süt ürünlerinden
zengin, doymuş yağ ve toplam yağı azaltılmış
8-14 mmHg
TUZ KISITLAMASI
2.4 gr/günden az sodyum veya 6gr/günden az
sodyum klorür
2-8 mmHg
FİZİK AKTİVİTE
Haftanın hemen her günü 30 dakikalık aerobik
egzersiz
4-9 mmHg
Erkek: 2 birim/gün veya daha az alkol alımı
ALKOL KISITLAMASI
SİGARA BIRAKMA
Kadın: 1 birim/gün veya daha az alkol alımı
2-4 mmHg
Çeşitli
0 mmHg
Dolaylı Etki
Ağırlık Kaybı
Ağırlık / % Kaybın Etkisi
Evre-1 HT tanısı olan, fazla
Kilolu Hastaların %5’lik
Kilo Kayıplarının Sonucu
100
90
80
<120/80 mmHg (%)
70
60
50
40
59
53
30
20
10
0
KADIN
ERKEK
Moore LL, Visioni AJ, Qureshi M, et al. Weight loss in overweight adults
and the long-term risk of hypertension: The Framingham Study. Arch Intern Med 2005; 165:1298-1303
İdeal Diyet
“DASH” Diyeti
“DASH” (Dietary Approaches to Stop
Hypertension) diyeti;
1. Düşük yağ,
2. Düşük yağlı süt ürünleri,
3. Meyve ve sebzeden zengin
Karanja NM, Obarzanek E. Descriptive characteristics of the dietary patterns
used in the dietary Approaches to Stop Hypertension. J Am Diet Assoc 1999;99:S19.
DASH DİYETİ
TOPLAM YAĞ
27%
SODYUM
2300 mg
DOYMUŞ YAĞ
6%
POTASYUM
4700 mg
PROTEİN
18%
KALSİYUM
1250 mg
KARBONHİDRAT 55%
MAGNEZYUM
500 mg
KOLESTEROL
LİF
30 mg
150 mg
DASH Çalışması
(Dietary Approaches to Stop Hypertension)
DASH Çalışması
(Dietary Approaches to Stop Hypertension)
 Kan basıncı <160 / 80-85 mm Hg olan 459 kişi
 Üç çeşit diyet:
Kontrol diyeti
Meyve ve sebze diyeti
Kombinasyon diyeti: Meyve, sebze ve az yağlı süt
ürünlerinden zengin, doymuş yağ ve toplam yağ
miktarı az diyet (“DASH” diyeti)
 Takip süresi: 8 hafta
DASH Çalışması
(Dietary Approaches to Stop Hypertension)
- 5.5 mm Hg
(P<0.001)
- 3.0 mm Hg
(P<0.001)
TUZ KISITLAMASI
Tuz = NaCl
Molekül Ağırlığı
Sodyum
(Na+)
Sodyum Klorür
(NaCl)
23 gram
58.5 gram
100 mmol Na+ = 2.3 gram Na+ = 5.8 gram tuz
YTD Önerileri – Ne Kadar “Na+”
• 2400 mg Sodyum
• 6000 mg Sodyumklorür
YTD Önerileri – “Na+” Etkisi
Düşük sodyum alımı ile sistolik kan
basıncında 5 mmHg ve diyastolik kan
basıncında 3 mmHg düşme sağlandığı
gösterilmiştir.
He FJ, MacGregor GA. Effect of longer-term modest salt reduction on blood pressure.
Cochrane Database Syst Rev 2004; (3): 004937.
YTD Önerileri – Besinlerde “Na+”
Et Grubu (100 gr)
• Beyaz Peynir; 346 mg
• Kaşar (Eski); 965 mg
• Kaşar (Taze); 687 mg
• Dana eti; 62 mg
• Kuzu eti; 64 mg
• Tavuk eti; 90 mg
• Balık eti; 55 mg
Sebze Grubu (100 gr)
• Domates; 9 mg
• Havuç; 40 mg
• Salatalık; 3 mg
• Marul; 2 mg
• Biber; 4 mg
• Ispanak; 140 mg
• Patlıcan; 2 mg
YTD Önerileri – Besinlerde “Na+”
Meyve Grubu (100 gr)
• Armut; 3 mg
• Elma; 3 mg
• Çilek; 6 mg
• Kuru incir; 62 mg
• Kuru kayısı; 26 mg
• Kuru üzüm; 27 mg
• Şeftali; 1 mg
Tahıl Grubu (100 gr)
• Bulgur; 4 mg
• Pirinç; 0 mg
• Buğday unu; 3 mg
• Galeta; 691 mg
• Hamburger ekmeği; 550 mg
• Ekmek; 461 mg
• Makarna; 11mg
• Tuzsuz ekmek; 1 mg
YTD Önerileri – Besinlerde “Na+”
Süt Grubu (100 gr)
• İnek sütü; 43 mg
• Yağsız süt; 44 mg
• Puding; 67 mg
• Yoğurt; 80 mg
FİZİKSEL AKTİVİTE
“Fiziksel Aktivite”nin Etkisi
Haftada en az 40 dakika süreyle orta
şiddette aerobik egzersiz yapan kişilerin
sistolik kan basınçlarında 5 mmHg ve
diastolik kan basınçlarında ise 4 mmHg’lik
düşüşler olduğu gösterilmiştir.
Whelton SP, Chin A, Xin X, He J. Effect of aerobic exercise on blood pressure:
A meta-analysis of randomized, controlled trials. Ann Intern Med 2002; 136: 493 –503.
Ne kadar “Fiziksel Aktivite”
• Hipertansif hastaların haftanın hemen her
günü 30 dakikalık egzersiz yapmaları
önerilmelidir.
Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, Cushman WC, Green LA, Izzo JL Jr, et al.
Seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation,
and Treatment of High Blood Pressure. Hypertension 2003;42:1206-52.
ALKOL KISITLAMASI
“Alkol Kısıtlaması”nın Etkisi
Alınan alkolün miktarı ile kan basıncı
arasında doğru orantılı bir ilişki
olduğu açıkça ortaya konmuştur.
Xin X, He J, Frontini MG, Ogden LG, Motsamai OI, Whelton PK. Effects of alcohol reduction on blood pressure:
A meta-analysis of randomized controlled trials. Hypertension 2001; 38: 1112 –1117.
“Alkol Ne kadar ” ?
• Erkeklerde <30 cc
• Kadınlarda <15 cc
American Heart Assosiation
E; 2 Kadeh
K; 1 Kadeh
150 cc
%12 Alkol
; 18 cc Alkol
E; 1 Duble
K; 1 Tek
200 cc (sulu)
%20 Alkol
; 40 cc Alkol
E; 2 330 cc
K; 1 330 cc
500 cc
%5 Alkol
; 25 cc Alkol
SİGARA BIRAKMA
“Sigara Bırakma”nın Etkisi
Sigara bırakmanın HT üzerinde olumlu
etkisini gösteren iyi tasarlanmış yeterince
çalışma olmamakla beraber, sigara
bırakmanın diğer olumlu sonuçları nedeni
ile HT hastalara önerilmesi doğru olacaktır.
Gurel FS, Hipertansiyon ve Sağlıklı Yaşam,Sağlıklı Yaşam Tarzı Dergisi 2009; 1, 1-7.
2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension (ESH – ESC)
Antihipertansif Tedaviye Başlanması
2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: J Hypertens 25: 1105-1187, 2007
ESH/ESC ve Yaşam Tarzı Değişikliği
Diğer risk
faktörleri, OH
veya ek hastalık
Diğer risk
faktörleri Yok
1-2 risk faktörü
Normal
SKB 120-129 veya
DKB 80-84
Girişim gerekmez
YTD
3 veya daha
fazla risk
faktorü, MS,
OH veya DM
YTD
DM
YTD
Tanı konmuş KV
veya renal
hastalık
YTD ve Acil İlaç
Tedavisi
Yüksek normal
SKB 130-139 veya
DKB 85-89
1. Derece HT
SKB 140-159 veya
DKB 90-99
2. Derece HT
SKB 160-179 veya
DKB 100-109
3. Derece HT
SKB ≥180 veya
DKB ≥110
Girişim gerekmez
Birkaç ay boyunca
YTD sonra KB
kontrol edilemez
Birkaç ay boyunca
YTD sonra KB
kontrol edilemez
YTD ve Acil
ise İlaç Tedavisi
ise İlaç Tedavisi
Birkaç ay boyunca
YTD sonra KB
kontrol edilemez
Birkaç ay boyunca
YTD sonra KB
kontrol edilemez
ise İlaç Tedavisi
ise İlaç Tedavisi
YTD ve İlaç
Tedavisi
YTD ve İlaç
Tedavisi
YTD ve Acil
YTD ve Acil İlaç
Tedavisi
YTD ve Acil İlaç
Tedavisi
YTD ve Acil
YTD
YTD ve İlaç
Tedavisi
düşünülebilir
YTD ve İlaç
Tedavisi
YTD ve Acil İlaç
Tedavisi
İlaç Tedavisi
YTD ve Acil
İlaç Tedavisi
İlaç Tedavisi
İlaç Tedavisi
ANTİHİPERTANSİFLER
•A ACE-i/ARB
•B Beta bloker
•C (C)Kalsiyum kanal blokeri
•D Diüretik
Hangi İlaç ?
Subklinik Organ Hasarı
Tercih Edilen İlaç
Sol ventrikül hipertrofisi ACEİ, KA, ARB
Asemptomatik
ateroskleroz
Mikroalbüminüri
KA, ACEİ
Böbrek disfonksiyonu
ACEİ, ARB
ACEİ, ARB
KA: Kalsiyum antagonistleri
Hangi İlaç ?
Klinik Olay
İnme öyküsü
Mİ öyküsü
Angina pektoris
Kalp yetersizliği
Tercih Edilen İlaç
Herhangi bir KB düşürücü
ilaç
BB, ACEİ, ARB
BB, KA (Kalsiyum antagonistleri)
Diüretikler, BB, ACEİ, ARB,
aldosteron antagonistleri
Atrial fibrilasyon
Tekrarlayan
Sürekli
SDBY/Proteinüri
Periferik arter hastalığı
ARB, ACEİ
BB, dihidropiridin dışı KA
ACEİ, ARB, “loop” diüretikleri
KA
Hangi İlaç ?
Durum
Tercih Edilen İlaç
İSH (yaşlılarda)
Diüretikler, KA
Metabolik sendrom
ACEİ, ARB, KA
Diabetes mellitus
ACEİ, ARB
Gebelik
KA, metildopa, BB
Siyah ırk
Diüretikler, KA
KA: Kalsiyum antagonistleri
Tek İlaç veya Kombine İlaç
• Hastaların büyük çoğunluğunda hedef KB değerlerine
ulaşabilmek için birden fazla ilaç kullanılması
gerekmektedir.
• İki ilacın sabit dozda kombinasyonu, tedavi şemasını
basitleştirerek tedavi uyumunu artırmaktadır.
Anti-Hipertansif Tedavi ve Kardiyovasküler
Korunma
Konjestif Kalp Yetmezliği  HT
 ACE inh. veya ARB (Valsartan veya kandesartan)
 Beta Bloker
 Diüretik
AMI Sonrası  HT
ACE inh. veya ARB
Beta Bloker, Verapamil
Hipertansiyon - ACE İnhibitörleri
Endikasyonlar
Kalp yetersizliği- LV disfonksiyonu
Miyokard infarktüsü sonrası
Sol ventrikül hipertrofisi
Karotis aterosklerozu
Atriyal fibrilasyon
Proteinüri / mikroalbüminüri
Diyabetik nefropati ve DM nefropati
Metabolik sendrom
Kontrendikasyonlar
Bilateral renal arter stenozu
Hiperkalemi
Gebelik
Daha önceden bilinen allerji (Öksürük, angionörotik ödem)
Tiyazid Diüretikler
İndikasyonlar
İzole sistolik hipertansiyon (yaşlılar)
Kalp yetersizliği
Siyahlarda hipertansiyon
Kontrindikasyonlar
Mutlak: Gut
Olası:
Metabolik sendrom
Glukoz intoleransı
Gebelik
Beta Blokerler
İndikasyonlar
Angina pektoris, miyokard infarktüsü sonrası,
kalp yetersizliği, taşiaritmiler, glokom, gebelik
Kontrindikasyonlar
Mutlak:
Astma, A-V blok (2. veya 3. derece)
Olası:
Periferik arter hastalığı
Metabolik sendrom
Glukoz intoleransı
Atletler ve fiziksel olarak aktif hastalar
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
Dihidropiridin Grubu Kalsiyum Antagonistleri
İndikasyonlar
İzole sistolik hipertansiyon (yaşlılar)
Angina pektoris
Sol ventrikül hipertrofisi
Karotis / koroner aterosklerozu
Gebelik
Siyahlarda hipertansiyon
Kontrindikasyonlar
Olası
Taşiaritmiler
Konjestif kalp yetersizliği
Hipertansiyon - Anjiyotensin Reseptör Blokerleri
Endikasyonlar
Kalp yetersizliği
Miyokard infarktüsü sonrası
Sol ventrikül hipertrofisi
Atrial fibrilasyon
Diyabetik nefropati
Proteinüri / mikroalbüminüri
Metabolik sendrom
ACE inhibitörüne bağlı öksürük
Kontrendikasyonlar
Bilateral renal arter stenozu
Hiperkalemi
Gebelik
Daha önceden bilinen allerji (Öksürük, angionörotik ödem)
Antihipertansif İlaçların Etkileri
Ortalama
Kan Basıncı
Lipid Profili
İnsülin
Direnci
Diüretik
Beta-bloker
Kalsiyum
Kanal
Blokeri





Olumsuz
etkiler
Olumsuz
etkiler




?




ACE
İnhibitörü
Anjiyotensin
Reseptör
Blokeri
Anti-Hipertansifler- YAN ETKİ
Diüretik:
Hipokalemi Hipokalsemi
TG 
Hiperürisemi
Glukoz met. bozulma
DM gelişme riski 
KKB:
Ödem-amlodipin
Baş ağrısı
Ortostatik hipotansiyon
Kabızlık-karın ağrısı
Beta Bloker: Erektil disfonksiyon
Efor kapasitesinde azalma
Kilo artışı
TG 
TK 
Glukoz met. bozulma
DM gelişme riski 
Anti-Hipertansifler- YAN ETKİ
ACE inh:
Öksürük
Hiperkalemi
Allerji
Anjiyonörotik
ödem
ARB:
Öksürük (%2)
Hiperkalemi
Allerji (nadir)
Çeşitli Antihipetansiflerin Tercih Edilmemesi
Gereken Durumlar
KLİNİK
Kullanılmaması Gereken İlaç
Bronkospastik Hast
Beta Bloker
Depresyon
Beta Bloker, rezerpin
Metabolik Sendrom
Beta Bloker
Tiazid Diüretik
Dislipidemi
Beta Bloker
Tiazid Diüretik
Diüretik
Gut
Çeşitli Antihipetansiflerin Tercih Edilmemesi
Gereken Durumlar
KLİNİK
Kullanılmaması Gereken İlaç
Dekompanse Kalp
Yetmezliği
Beta Bloker
KKY (sistolik)
Verapamil, Diltiazem
PAH
Beta Bloker
2-3’ AV Blok
Beta Bloker,
KKB(Verapamil)
Gebelik
ACE İnh, ARB
Hedef KB değerlerine ulaşmak için birden
fazla antihipertansif ilaç gerekmektedir
Çalışma
Hedef KB
(mmHg)
UKPDS
DKB <85
ABCD
DKB <75
MDRD
OAB <92
HOT
DKB <80
AASK
OAB <92
IDNT
Ortalama Antihipertansif İlaç Sayısı
1
2 2
3
4
SKB/DKB 135/85
UKPDS = United Kingdom Prospective Diabetes Study; ABCD = Appropriate Blood Pressure Control in Diabetes; MDRD =
Modification of Diet in Renal Disease; HOT = Hypertension Optimal Treatment; AASK = African American Intervention Study
of Kidney Disease; IDNT = Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial. OAB: Ortalama Arteryel Basınç
Bakris GL et al. Am J Kidney Dis. 2000;36:646-661. Lewis EJ et al. N Engl J Med. 2001;345:851-860.
Tek İlaç veya Kombine İlaç
KB < 20/10 mmHg
ve/veya
0 veya 1 risk faktörü varsa
MONOTERAPİ
KB > 20 /10 mmHg
ve/veya
2 ve üzeri risk faktörü varsa
KOMBİNASYON
TEDAVİSİ
Antihipertansif Tedavi Alanlarda Kan
Basıncı Kontrol Oranı
30
%
25
%27.3
%20
20
15
10
% 68 Monoterapi
% 32 Kombinasyon
% 51 Monoterapi
% 49 Kombinasyon
5
0
2003
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
www.turkhipertansiyon.org
2007
Tiyazid grubu
diüretikler
β-blokerler
Anjiyotensin
reseptör
antagonistleri
α- blokerler
Kalsiyum
antagonistleri
ACE inhibitörleri
Hipertansif popülasyon genelinde tercih edilen kombinasyonlar kalın çizgilerle gösterilmiştir.
Çerçeve içine alınan yazılar, kontrollü ilaç çalışmalarında yararlı oldukları kanıtlanmış
antihipertansif ilaç sınıflarını göstermektedir.
ESH/ESC 2007 Kılavuzu
Önerilen kombinasyonlar
•
•
•
•
•
ACE – Diüretik
ARB – Diüretik
ACE – KKB
ARB – KKB
Beta bloker – KKB
RAS – Diüretik
RAS – KKB
ESH ESC Guidelines. Journal of Hypertension 2007;25:1105–1187.
52 yaşında kadın hasta
Şikayeti: Yok
Hikayesi: Bir ay kadar önce tesadüfen ölçülen kan
basıncı yüksek bulunduğu için ileri tetkik amacı ile
başvurdu.
Özgeçmişi: Bir özellik yok
Soygeçmişi: Babasında hipertansiyon varmış
Kötü Alışkanlıkları: Yok
Fizik Muayene:
Şuur açık, aktif ve koopere
Boy: 170 cm, Ağırlık: 92 kg (BKİ: 31.8 kg/m2)
Ödem (-)
TA: 150/90 mm Hg, NDS: 78/R
Sistem muayenelerinde bir özellik yok.
Laboratuar Bulguları:
İdrar: Dansite: 1018, protein (-), glukoz (-),
sedimentte bir özellik yok.
Hemogram: Özellik yok.
Biyokimya: Glukoz: 82 mg/dl, BUN: 12 mg/dl,
kreatinin: 0.9 mg/dl, sodyum: 136 mEq/L,
potasyum: 4.2 mEq/L, total kolesterol: 198 mg/dl,
LDL-kolesterol: 102 mg/dl, trigliserid: 204 mg/dl
EKG: Özellik yok
 Bu hasta Avrupa Hipertansiyon
Kılavuzu’na göre hangi kardiyovasküler
risk sınıfındadır?
A.
B.
C.
D.
E.
Düşük ek risk
Orta derecede ek risk
Yüksek ek risk
Çok yüksek ek risk
Yorum yapmak için veriler yetersiz
BU HASTAYA YAKLAŞIMINIZ NASIL
OLUR?
HANGİ İLAÇ KONTRENDİKEDİR
• KB 180/110 mm Hg'den fazla olup
beraberinde papilödem olan
hastaya yaklaşımınız nasıl olur?
TEŞEKKÜR EDERİM.

similar documents